Seurattu SDK 761/2022 saakka.

28.11.1986/846

Laki asuintalovarauksesta verotuksessa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (16.12.1994/1219)
Asuintalovaraus

Tuloverolain (1535/92) 3 §:ssä tarkoitettu yhteisö voi vähentää veronalaisesta tulostaan asuinrakennuksensa rakentamisesta, käytöstä, huollosta ja korjausrakentamisesta sekä asuinrakennukseensa liittyvän tontin huollosta ja käytöstä johtuvia verotuksessa vähennyskelpoisia menoja varten muodostetun varauksen (asuintalovaraus).

Yhteisö voi vähentää asuintalovarauksen ainoastaan muusta tulosta kuin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta. Sellainen yhteisö, jonka pääasiallinen toiminta perustuu kiinteistön omistamiseen ja hallitsemiseen tai kiinteistön omistukseen perustuvaan vuokraustoimintaan, voi vähentää asuintalovarauksen myös elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan tulosta, jos yhteisöllä on asuntojen uudisrakentamista, perusparantamista tai hankintaa varten myönnettyä lainaa tai korkotukea jonkin seuraavista laeista perusteella:

1) aravalaki (1189/1993);

2) aravarajoituslain (1190/1993) 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittu laki;

3) vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001);

4) vuokra-asuntolainojen korkotuesta annettu laki (867/1980);

5) asumisoikeuslainatalojen korkotuesta annettu laki (1205/1993).

(15.3.2019/312)
2 §
Asuinrakennus

Tässä laissa tarkoitetaan asuinrakennuksella rakennusta, jonka huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään vakituiseen asumistarkoitukseen verovuoden päättyessä. Tässä laissa tarkoitettuna asuinrakennuksena ei kuitenkaan pidetä elinkeinonharjoittajan vaihto-omaisuuteen kuuluvaa asuinrakennusta. (16.12.1994/1219)

Huoneistoa katsotaan käytettävän vakituiseen asumistarkoitukseen, jos se on pääasiassa tarkoitettu tähän käyttöön eikä se ole muussa käytössä. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäväksi katsotaan myös rakennus, jota on alettu rakentaa pääasiassa tähän käyttöön. (16.12.1994/1219)

Rakennuksen pinta-alalla tarkoitetaan alaa, johon ulkomitoin lasketaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat. Parvekkeita, katoksia ja tiloja, joiden vapaa korkeus on alle 160 cm, ei lasketa pinta-alaan.

3 § (26.10.2001/900)
Asuintalovarauksen suuruus

Yhteisön kirjanpidossa viimeistään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä muodostettavan asuintalovarauksen enimmäismäärä on verovuonna 68 euroa asuinrakennuksen pinta-alan neliömetriä kohden. Vähempää kuin 200 neliömetrin pinta-alaa vastaava tai 3 500 euroa pienempi asuintalovaraus ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

4 §
Asuintalovarauksen käyttäminen

Asuintalovaraus on käytettävä 1 §:ssä tarkoitettujen menojen kattamiseen kymmenen verovuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jolta toimitetussa verotuksessa asuintalovaraus on vähennetty. Aikaisemmin tehty asuintalovaraus on käytettävä ennen myöhemmin tehtyjä. (16.12.1994/1219)

Menot, joiden kattamiseen asuintalovarausta on käytetty, eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.

Jos asuintalovarausta on käytetty sellaisen menon kattamiseen, joka verotuksessa vähennettäisiin vuosittain tehtävin poistoin, hyväksytään poistot vain menon ja asuintalovarauksesta sen kattamiseen käytetyn määrän erotuksesta.

5 §
Veroilmoituksessa annettava selvitys

Asuintalovarauksen muodostaminen ja käyttö on riittävästi eriteltynä selvitettävä veroilmoituksessa.

6 §
Asuintalovarauksen tulouttaminen

Asuintalovaraus, jota ei ole käytetty 4 §:n 1 momentissa mainittuna aikana, luetaan yhteisön tuloksi sinä verovuonna, jonka kuluessa asuintalovaraus viimeistään olisi pitänyt käyttää. (21.11.1991/1367)

Jos yhteisö puretaan tai jos se lakkaa omistamasta 2 §:ssä tarkoitettuja asuinrakennuksia, asuintalovaraus luetaan yhteisön tuloksi sinä verovuonna, jona päätös yhteisön purkamisesta on tehty tai sinä verovuonna, jonka päättyessä yhteisö ei enää omista 2 §:ssä tarkoitettuja asuinrakennuksia. (21.11.1991/1367)

Jos asuinrakennus tuhoutuu, asuintalovaraus luetaan yhteisön tuloksi sinä verovuonna, jonka päättyessä yhteisö ei enää omista tuhoutunutta eikä muitakaan 2 §:ssä tarkoitettuja asuinrakennuksia.

7 § (16.12.1994/1219)
Asuintalovarauksen huomioon ottaminen tappiota vahvistettaessa

Asuintalovarausta ei oteta vähennyksenä huomioon vahvistettaessa tuloverolaissa tarkoitettua tappiota.

8 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

9 §
Voimaantulo- ja soveltamissäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1986. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulovuodelta toimitettavassa verotuksessa.

HE 100/86, vvvk.miet. 52/86, svk.miet. 117/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.11.1991/1367:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa. Lain 6 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

HE 63/91, VaVM 24/91

16.12.1994/1219:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa.

HE 223/94, VaVM 67/94

26.10.2001/900:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

14.12.2004/1096:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004.

HE 117/2004, VaVM 25/2004, EV 173/2004

15.3.2019/312:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. (7.6.2019/730)

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

HE 257/2018, VaVM 29/2018, EV 222/2018

7.6.2019/730:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä kesäkuuta 2019.

HE 1/2019, VaVM 1/2019, EV 1/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.