Seurattu SDK 373/2021 saakka.

17.10.1986/739

Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2015 alkaen. Ks. L yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 1347/2014 2 §.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 8 päivänä elokuuta 1986 annetun lain (610/86) 5, 11 ja 20 §:n nojalla:

1 §

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto sekä tasa-arvolautakunta toimivat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto
2 §

Tasa-arvovaltuutetun virka on sopimuspalkkainen.

3 § (18.11.1988/980)

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa voi tasa-arvovaltuutetun ja toimistopäällikön virkojen lisäksi olla ylitarkastajan, esittelijän, erikoistutkijan, suunnittelijan, toimistosihteerin ja toimistovirkailijan virkoja sekä muita virkoja. Lisäksi toimistossa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

4 § (29.8.1997/831)

Tasa-arvovaltuutetun ja toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

5 § (29.8.1997/831)

Tasa-arvovaltuutetun nimittää valtioneuvosto määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. (18.2.2000/165)

Toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

6 § (18.11.1988/980)

Tasa-arvovaltuutettu ratkaisee asiat esittelystä. Tasa-arvovaltuutetun toimiston esittelijöinä toimivat toimistopäällikkö, ylitarkastajat, erikoistutkijat, suunnittelijat ja esittelijät.

7 §

Tasa-arvovaltuutetun ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii toimistopäällikkö.

Toimistopäällikkö ei saa tasa-arvovaltuutetun poissaollessa ratkaista asiaa, jolla on huomattava merkitys, ellei ratkaisun lykkäämisestä ole ilmeistä haittaa, eikä myöskään ryhtyä toimenpiteisiin, joilla poiketaan vakiintuneesta käytännöstä.

8 §

Tasa-arvovaltuutettu voi siirtää toimistopäällikön ratkaistaviksi sellaisia ratkaistavikseen kuuluvia asioita, jotka eivät ole laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

9 §

Tasa-arvovaltuutetun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Tasa-arvolautakunta
10 §

Tasa-arvolautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Asiaa valmisteltaessa puheenjohtaja voi päättää lautakunnan käsiteltävänä olevassa asiassa hakemusten tiedoksiantamisesta ja asiaan osallisten kutsumisesta lautakunnan kuultaviksi.

11 §

Tasa-arvolautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja hankkia lausuntoja. Puheenjohtaja voi asiaa valmisteltaessa päättää asiantuntijoiden kutsumisesta ja lausuntojen hankkimisesta.

12 §

Tasa-arvolautakunta voi ottaa sivutoimisia sihteereitä, joiden on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita.

Sihteerit toimivat tasa-arvolautakunnassa esittelijöinä.

13 §

Tasa-arvolautakunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

Tasa-arvolautakunnan päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään. Päätöksen allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä.

14 §

Lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja sihteerit sekä lautakunnan kuulemat asiantuntijat ja lausunnonantajat saavat palkkiota sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

Erinäisiä säännöksiä
15 §

Sosiaali- ja tervevsministeriö vahvistaa tarvittaessa työjärjestyksen tasa-arvovaltuutetun toimistolle tasa-arvovaltuutetun esityksestä ja tasa-arvolautakunnalle tasa-arvolautakunnan esityksestä.

16 §

Tasa-arvovaltuutetun on vuosittain annettava sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus toimialaltaan.

Tasa-arvolautakunnan päätökset on sopivalla tavalla julkaistava, milloin niillä on yleisempää merkitystä.

Voimaantulo
17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1987/1040:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

18.11.1988/980:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

29.8.1997/831:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

18.2.2000/165:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.