Seurattu SDK 125/2023 saakka.

27.6.1986/506

Haastemiesasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetun haastemieslain (505/86) 6 §:n 2 momentin ja 7 §:n nojalla:

1 §

Käräjäoikeuden laamanni ja poliisipiirin päällikkö johtavat ja valvovat virastonsa tiedoksiantotoimintaa. (15.10.1993/872)

Haastemiesten ja muiden tiedoksiantotehtäviä toimittavien työnjako tiedoksiantoasioissa voidaan vahvistaa viraston työjärjestyksessä tai ohjesäännössä.

2 §

Haastemiehille annetaan oikeusministeriön vahvistama virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja tarvittaessa esitettävä.

Haastemieslain (505/86) 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun virkamiehen tai toimihenkilön on tarvittaessa esitettävä selvitys oikeudestaan toimittaa tiedoksiantoja.

3 §

Milloin tiedoksi annettavat asiakirjat on toimitettu ilmeisestä erehdyksestä tai tietämättömyydestä väärälle viranomaiselle, on ne lähetettävä asianomaiselle viranomaiselle, jollei ole syytä, minkä vuoksi asiakirjat olisi palautettava tiedoksiantoa pyytäneelle. Milloin tiedoksiannon voi toimittaa haastemieslain 6 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu henkilö, voidaan asiakirjat lähettää suoraan asianomaiseen laitokseen taikka joukko-osastoon tai vastaavaan. Asiakirjojen lähettämisestä on ilmoitettava tiedoksiantoa pyytäneelle, jollei se ole ilmeisesti tarpeetonta.

3 a § (10.5.1991/806)

Haastemies voi toimeksiantajan pyynnöstä suorittaa tiedoksiannon yhteydessä asiakirjaan tiedoksisaajalta sitä koskevia lausumia. Haastemies on tällöin velvollinen selostamaan tiedoksisaajalle häneltä pyydetyn lausuman merkityksen sekä sen, ettei tiedoksisaaja ole, jos hän ei sitä halua, velvollinen antamaan lausumaa.

4 §

Haastemieslain 6 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetun henkilön, joka on määräyksen perusteella oikeutettu toimittamaan tiedoksiantoja, on kirjoittaessaan tiedoksiannosta todistuksen merkittävä siihen nimensä ja virka-asemansa lisäksi sanat "määrättynä toimittamaan tiedoksiantoja".

5 §

Paikallispoliisiin kuuluva poliisimies on velvollinen suorittamaan tiedoksiantoja hallintoasioissa ja rikosasioissa sekä poliisipiirin päällikön antamasta määräyksestä muunkinlaisissa asioissa.

Rajavartiomies on velvollinen rajanylityspaikoilla sekä rajojen vartiointiin liittyen raja- ja merialueilla suorittamaan tiedoksiantoja hallintoasioissa ja rikosasioissa. (16.12.1994/1264)

6 §

Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö antavat kumpikin omalla hallinnonalallaan tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Haastetiedoksiannoista suoritettavista maksuista on säädetty erikseen.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.5.1991/806:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

15.10.1993/872:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

16.12.1994/1264:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.