Seurattu SDK 373/2021 saakka.

13.6.1986/486

Opettajankoulutusasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2000 alkaen. Ks. L opettajankoulutuslain kumoamisesta 1122/1999.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemaan määrätyn ministerin esittelystä säädetään 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) nojalla:

Opettajankoulutusyksiköt
1 § (22.5.1992/443)

Opettajankoulutuslain 5 §:ssä tarkoitettuja opettajankoulutusyksikköjä ovat Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kasvatustieteelliset tiedekunnat sekä Jyväskylän, Oulun, Joensuun, Turun, Tampereen ja Lapin yliopistojen kasvatustieteiden tiedekunnat.

Opettajankoulutusyksikköön sovelletaan, mitä asianomaisen yliopiston tiedekunnasta säädetään tai määrätään, jollei tästä asetuksesta tai yksikköön kuuluvaa harjoittelukoulua koskevista säännöksistä muuta johdu.

Opettajankoulutusneuvosto
2–8 §

2–8 § on kumottu A:lla 29.7.1988/707.

Opettajankoulutuksen järjestäminen
9–10 §

9–10 § on kumottu A:lla 25.8.1995/1082.

11 § (22.5.1992/443)

11 § on kumottu A:lla 22.5.1992/443.

Opettajankoulutusyksikön virkojen kelpoisuusehdot
12–19 §

12–19 § on kumottu A:lla 25.8.1995/1082.

Opettajankoulutusyksikön lehtoreiden tehtävät
20 § (25.8.1995/1082)

20 § on kumottu A:lla 25.8.1995/1082.

21 §

Soiton lehtorin tulee opettaa viran opetusainetta ja ohjata siihen liittyviä harjoituksia 640 tuntia lukuvuodessa. Opetusvelvollisuuden lisäksi lehtorin tulee hoitaa opetukseen liittyvät muut tehtävät niin kuin korkeakoulun ohjesäännössä tarkemmin määrätään.

Opintolukukausi (29.7.1988/707)
22 § (29.7.1988/707)

Opettajankoulutuslain 11 §:ssä tarkoitettu yhden lukukauden virkavapaus opiskelua varten on käytettävä neljän vuoden kuluessa virkavapauden edellytyksenä olevan seitsemän vuoden palvelujakson päättymisestä. Virkavapautta on haettava viimeistään vuotta ennen mainitun neljän vuoden määräajan päättymistä.

Uusi 1 momentissa tarkoitettu palvelujakso alkaa heti edellisen palvelujakson päätyttyä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palvelujakso lasketaan samalla tavalla kuin valtion virkamiesten ikälisään oikeuttava palvelusaika.

Virkavapauteen oikeuttavaksi ja velvoittavaksi palvelusajaksi luetaan myös ennen elokuun 1 päivää 1974 tapahtunut palvelu kansakoulunopettajain valmistuslaitosten, normaalilyseoiden, Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen, Helsingin kotitalousopettajaopiston, Helsingin käsityönopettajaopiston, Sibelius-Akatemian koulumusiikkiosaston ja Taideteollisen oppilaitoksen kuvaamataidonopettajaosaston sellaisissa viroissa ja ylimääräisissä toimissa, jotka vastaavat opettajankoulutusyksikön lehtorin tai harjoittelukoulun rehtorin ja lehtorin virkoja.

23 § (29.7.1988/707)

Opetusministeriö antaa tarvittaessa ohjeita opintolukukauden järjestämisestä.

Erinäisiä säännöksiä
24 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

25 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986.

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 1973 annettu opettajankoulutusasetus (503/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26 §

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on opettajankoulutusyksikön palkkausluokkaan A 21 kuuluvan lehtorin viran tai ylimääräisen toimen haltija, on kelpoinen opetusalaltaan vastaavaan opettajankoulutusyksikön ylemmän palkkausluokan lehtorin virkaan ja ylimääräiseen toimeen sen estämättä, mitä 13–15 §:ssä on säädetty.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on opettajankoulutusyksikön palkkausluokkaan A 20 kuuluvan lehtorin viran tai ylimääräisen toimen haltija, on kelpoinen opetusalaltaan vastaavaan opettajankoulutusyksikön alemman palkkausluokan lehtorin virkaan ja ylimääräiseen toimeen sen estämättä, mitä 13–15 §:ssä on säädetty.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on opetusharjoittelua ohjaavan lehtorin viran tai ylimääräisen toimen haltija, on edelleen kelpoinen opetusharjoittelua ohjaavan lehtorin virkaan ja ylimääräiseen toimeen sen estämättä, mitä 13–17 §:ssä on säädetty.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on opettajankoulutusyksikön soiton lehtorin viran tai ylimääräisen toimen haltija, on edelleen kelpoinen opettajankoulutusyksikön soiton lehtorin virkaan ja ylimääräiseen toimeen sen estämättä, mitä 18 §:ssä on säädetty.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.7.1988/707:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on opettajankoulutusyksikön vakinainen käsityönohjaaja tai vakinainen miesten käsityönohjaaja, on kelpoinen opettajankoulutusyksikön teknisen työn ohjaajan virkaan sen estämättä, mitä 19 §:ssä on säädetty.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

14.7.1989/668:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Virkaan, joka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan aikaisempia kelpoisuusvaatimuksia.

22.5.1992/443:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

25.8.1995/1082:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Opettajankoulutusyksikön virkaan, joka julistetaan haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, vaaditaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen kelpoisuus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.