Seurattu SDK 968/2022 saakka.

6.6.1986/445

Asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita hoitamaan määrätyn ministerin esittelystä säädetään taidenäyttelyiden valtiontakuusta 30 päivänä toukokuuta 1986 annetun lain (411/86) 5 §:n 2 momentin sekä 7 ja 8 §:n nojalla:

1 § (24.10.2019/1029)

Opetus- ja kulttuuriministeriötä avustavana asiantuntijaelimenä taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/1986) täytäntöönpanotehtävissä toimii näyttelyiden valtiontakuulautakunta. Lautakunnan asettaa tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtioneuvosto.

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Lautakunnassa tulee olla edustettuna taiteen ja kulttuurielämän, näyttelytoiminnan, palo- ja muiden turvallisuuskysymysten, kuljetustoimen sekä vakuutusasioiden ja konservoinnin asiantuntemus.

2 §

Ennen kuin taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetussa laissa tarkoitettu valtiontakuu voidaan myöntää, on takuuhakemuksesta hankittava näyttelyiden valtiontakuulautakunnan lausunto.

Lautakunnan on lausunnossaan esitettävä, onko päätökseen otettava näyttelyä, näyttelytiloja, näyttelyaikaa tai kuljetuksia koskevia rajoituksia tai muita ehtoja.

Myös vahingon korvaamista tarkoittavasta hakemuksesta on hankittava lautakunnan lausunto.

3 §

Valtiontakuun saamista tarkoittava hakemus toimitetaan opetusministeriöön viimeistään kolme kuukautta ennen haetun valtiontakuun alkamista. (5.4.1991/640)

Hakemuksesta ja sen liitteistä on käytävä ilmi:

1) näyttelyn tai näyttelyesineen luovuttajan ja näyttelyn järjestäjän välinen näyttelysopimus, esisopimus tai sopimusluonnos;

2) selvitys näyttelyn taiteellisesta tai kulttuurihistoriallisesta merkityksestä tai niistä syistä, joiden nojalla näyttelyn järjestämistä pidetään kansainvälisen kulttuurivaihdon edistämisen kannalta tärkeänä;

3) näyttelyesineiden luettelo ja yksittäisten näyttelyesineiden vakuutusarvot;

4) selvitys näyttelytiloista;

5) selvitys näyttelyä koskevista kuljetus- ja turvallisuusjärjestelyistä sekä näyttelyn toteutuksesta vastaavasta henkilökunnasta;

6) näyttelyn talousarvio; sekä

7) selvitys mahdollisista vakuutuksista ja muista vakuuksista.

8) selvitys näyttelyesineiden kunnon tarkastamisesta. (5.4.1991/640)

Näyttelyn järjestäjän on vaadittaessa annettava muitakin takuuhakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja.

4 §

Näyttelyn järjestäjän on ilmoitettava välittömästi tapahtuneesta vahingosta opetusministeriölle. (5.4.1991/640)

Vahingon korvaamista tarkoittava hakemus toimitetaan opetusministeriöön. Hakemukseen on liitettävä selvitys vahinkotapahtumasta sekä vahingon määrästä ja vahingonkärsijästä.

Taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu näyttelyn järjestäjän näyttelykohtainen omavastuuosuus määräytyy seuraavan asteikon mukaan:

Näyttelyesineiden vakuutusarvo euroina Omavastuuosuus euroina
enintään 50 000 000 20 000
yli 50 000 000 mutta enintään 100 000 000 40 000
yli 100 000 000 mutta enintään 200 000 000 60 000
yli 200 000 000 mutta enintään 500 000 000 100 000
yli 500 000 000 200 000
(11.6.2009/528)
5 §

Näyttelyiden valtiontakuulautakunnasta on soveltuvin osin voimassa mitä valtion komiteoista on määrätty.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.4.1991/640:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

30.4.1997/391:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa opetusministeriölle toimitettuihin valtiontakuun saamista tarkoittaviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevaa asetusta.

12.12.2001/1276:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

11.6.2009/528:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

24.10.2019/1029:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.