Seurattu SDK 132/2023 saakka.

30.5.1986/411

Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Taidenäyttelyiden näyttelyesineille aiheutuvien vahinkojen korvaamisen varalta voidaan myöntää valtiontakuu siten kuin tässä laissa säädetään.

Mitä tässä laissa säädetään taidenäyttelyistä, koskee myös historiallisia ja muita kulttuurinäyttelyitä.

Valtiontakuu voidaan myöntää myös yksittäisen esineen tai esineryhmän näytteillä pitämiseksi noudattamalla soveltuvin osin tämän lain säännöksiä.

2 §
Valtiontakuun toissijaisuus

Näyttelyesineelle aiheutuneet vahingot korvataan valtiontakuun perusteella vain siltä osin kuin vahinkoa ei saada korvatuksi vakuutuksen tai muun vakuuden perusteella.

3 §
Yleiset edellytykset

Valtiontakuu voidaan myöntää taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävälle näyttelylle taikka näyttelylle, jonka järjestämistä pidetään kansainvälisen kulttuurivaihdon kannalta tärkeänä.

Valtiontakuu voi koskea vain sellaista näyttelyä, jonka järjestää kotimainen julkisyhteisö taikka kotimainen muu yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö. Valtiontakuuta ei voida myöntää kaupalliseen näyttelytoimintaan. Näyttelytilojen tulee olla pysyvään näyttelytoimintaan tarkoitettuja, ja niiden on täytettävä asianmukaiset palo- ja muut turvallisuusvaatimukset. Näyttelyn kuljetukset, lastaaminen ja purkaminen sekä näyttelyesineiden kunnon tarkastaminen tulee suorittaa asianmukaisesti. Näyttelyesineiden pakkausten tulee olla tarkoitukseen sopivia. (5.4.1991/639)

4 § (5.4.1991/639)
Valtiontakuun myöntäminen

Valtiontakuun myöntämisestä päättää näyttelyn järjestäjän hakemuksesta opetusministeriö. Opetusministeriö voi päätöksessään rajoittaa valtiontakuun vain osaan näyttelystä, näyttelyajasta, näyttelytiloista tai kuljetuksista sekä asettaa näyttelyn järjestäjän noudatettavaksi tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja.

Valtiontakuu voi olla enintään näyttelyesineiden vakuutusarvon määräinen. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. (29.5.2009/382)

5 §
Korvattava vahinko

Valtiontakuun perusteella korvataan näyttelyesineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut suoranaiset kustannukset sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo.

Näyttelyesineelle aiheutunut vahinko korvataan siltä osin kuin vahingon määrä ylittää näyttelyn järjestäjän omavastuuosuuden. Omavastuuosuuden suuruus vahvistetaan asetuksella.

Mikäli vahingot ovat aiheutuneet siitä, ettei 4 §:n 1 momentin nojalla asetettuja ehtoja ole noudatettu, ei korvausta makseta, ellei korvauksen epäämistä harkita kohtuuttomaksi tai valtioneuvosto muusta erityisestä syystä päätä korvauksen maksamisesta.

Opetusministeriö maksaa hakemuksesta korvauksen näyttelyn järjestäjälle.

6 §
Valtion takautumisoikeus

Vahinkoa kärsineen oikeus vahingonkorvaukseen muulta vahingosta vastuussa olevalta kuin näyttelyn järjestäjältä siirtyy valtiontakuun perusteella suoritettavaa korvausta vastaavalta osalta valtiolle sinä päivänä, jolloin opetusministeriö päättää vahingon korvaamisesta valtion varoista. Takautumisoikeuden käyttämisestä huolehtii opetusministeriö.

Takautumisoikeuden käyttämisestä voidaan luopua valtioneuvoston päätöksellä kokonaan tai osaksi, jos vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti ja takautumisoikeuden käyttäminen harkitaan vahingonaiheuttajan varallisuusolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomaksi.

7 §
Lain täytäntöönpano

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtii opetusministeriö. Ministeriön apuna voi olla näyttelyiden valtiontakuulautakunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

8 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986

HE 247/85, Vvvk.miet 5/86, Suvk.miet 20/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.4.1991/639:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

HE 299/90, vvvk.miet. 98/90, svk.miet. 302/90

6.5.1994/336:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1994.

HE 20/94, VaVM 10/94

30.4.1997/390:

Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 1997.

Edellä 4 §:n 2 momentissa säädettyä yhtä näyttelyä koskevaa valtiontakuun ylärajaa ei kuitenkaan sovelleta niihin näyttelyihin, joita koskevat valtiontakuun saamista tarkoittavat hakemukset on toimitettu opetusministeriölle viimeistään 26 päivänä maaliskuuta 1997.

HE 27/1997, VaVM 5/1997, EV 36/1997

30.11.2001/1116:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 185/2001, SiVM 9/2001, EV 137/2001

29.5.2009/382:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 29/2009, SiVM 2/2009, EV 40/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.