Seurattu SDK 373/2021 saakka.

30.5.1986/409

Panostaja-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 § (26.2.1996/120)

Tässä asetuksessa määritellään räjähdystarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn vaadittavan lupakirjan saamisen ja voimassaolon edellytykset.

Työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö, jäljempänä ministeriö, antaa hakemuksesta tässä asetuksessa säädetyt ehdot täyttävälle henkilölle panostajan pätevyyskirjan. (26.3.1997/259)

Tätä asetusta ei sovelleta työhön, joka liittyy sotilaallisiin harjoituksiin.

2 §

Asianomaisen pätevyyskirjan saaneella panostajalla on oikeus käsitellä ja käyttää räjähdystarvikkeita tässä asetuksessa sekä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:ssä määrätyin edellytyksin.

3 §

Kaivoksessa on vähintään nuoremman panostajan lupakirjan saaneella henkilöllä oikeus käyttää ja käsitellä räjähdystarvikkeita riippumatta käytettävän räjähdystarvikkeen määrästä. Muiden henkilöiden oikeudesta toimia panostajana kaivoksessa on määrätty kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 76 §:ssä. Kaivoksessa on räjähdystarvikkeen käytöstä ja käsittelystä lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

4 §

Panostajan pätevyyskirjoja ovat:

1) räjäyttäjän pätevyyskirja;

2) nuoremman panostajan pätevyyskirja;

3) vanhemman panostajan pätevyyskirja; sekä

4) ylipanostajan pätevyyskirja.

5 §

Räjäyttäjän pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 20 vuoden ikä;

2) työkokemusta kyseiseen räjäyttäjän tehtävään liittyvässä työssä vähintään 6 kuukautta;

3) todistus kallionräjäyttäjällä vähintään 64 tuntia ja muulla räjäyttäjällä vähintään 26 tuntia käsittävän asianomaisen pätevyyden antavan räjäyttäjän kurssin hyväksytystä suorittamisesta;

4) selvitys siitä, että asianomainen on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan räjäyttäjän tehtäviin sopiva; sekä

5) ministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu räjäyttäjän kurssiin liittyvä tutkinto. (26.3.1997/259)

Räjäyttäjän pätevyyskirja voidaan antaa määrättyjä ehtoja sisältävänä tai rajoittaa koskemaan vain tiettyä työtä.

6 §

Nuoremman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 20 vuoden ikä;

2) työkokemusta vähintään 12 kuukautta räjäytys- ja louhintatyössä, josta ajasta vähintään 3 kuukautta nuoremman panostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä;

3) todistus vähintään 200 tuntia käsittävän nuoremman panostajan kurssin hyväksytystä suorittamisesta;

4) selvitys siitä, että asianomainen on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtäviin sopiva; sekä

5) ministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu nuoremman panostajan kurssiin liittyvä tutkinto. (26.3.1997/259)

7 §

Vanhemman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) nuoremman panostajan pätevyyskirja;

2) työkokemusta nuorempana panostajana vähintään 12 kuukautta, josta ajasta vähintään 3 kuukautta vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä;

3) todistus vähintään 120 tuntia käsittävän vanhemman panostajan kurssin hyväksytystä suorittamisesta;

4) selvitys siitä, että asianomainen on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtäviin sopiva; sekä

5) ministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu vanhemman panostajan kurssiin liittyvä tutkinto. (26.3.1997/259)

8 §

Ylipanostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vanhemman panostajan pätevyyskirja;

2) työkokemusta vanhempana panostajana vähintään 12 kuukautta, josta ajasta vähintään 3 kuukautta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä;

3) todistus vähintään 120 tuntia käsittävän ylipanostajan kurssin hyväksytystä suorittamisesta;

4) selvitys siitä, että asianomainen on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtäviin sopiva; sekä

5) ministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu ylipanostajan kurssiin liittyvä tutkinto. (26.3.1997/259)

9 § (26.3.1997/259)

Ministeriö vahvistaa 5–8 §:ssä tarkoitettujen kurssien opetussuunnitelmat.

10 §

Ministeriö voi antaa 5–8 §:ssä tarkoitetun pätevyyskirjan diplomi-insinöörin, insinöörin, teknikon tai muun vastaavan teknisen tutkinnon suorittaneelle henkilölle: (26.3.1997/259)

1) jonka suorittamaan tutkintoon ovat sisältyneet pätevyyskirjan saamiseksi riittäviksi katsottavat tiedot;

2) jolla on ainakin 6 kuukauden käytännöllinen työkokemus räjäytys- ja louhintatyön suorittamisessa;

3) joka on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtäviin sopiva; sekä

4) joka on suorittanut asianmukaisen lupakirjan saamiseksi edellytetyn tutkinnon.

Vanhemman panostajan tai ylipanostajan pätevyyskirja voidaan antaa 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle vasta kun hän on toiminut vähintään 12 kuukautta nuorempana panostajana tai räjäytystyön johtajana, ellei erityisestä syystä ole aihetta muuhun arviointiin. Ylipanostajan pätevyyskirja voidaan kuitenkin antaa vain henkilölle, jolla on monipuolinen käytännöllinen työkokemus räjäytys- ja louhintatöistä tai erityisen vaativista työkohteista taikka jonka ammattitaitoa voidaan muilla vastaavilla perusteilla pitää erityisen hyvänä.

11 §

Panostajan pätevyyskirjaa on haettava kirjallisesti ministeriöltä. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus, josta ilmenee, että hakija on terveydeltään panostajan tehtäviin sopiva, samoin kuin selvitys hakijan suorittamasta kurssista ja enintään kaksi vuotta aikaisemmin hyväksytystä tutkinnosta sekä selvitys vaadittavasta työkokemuksesta. Lääkärintodistus saa olla enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu. (26.3.1997/259)

Pätevyyskirja on voimassa 10 vuotta sen antamispäivästä. Pätevyyskirja voidaan uudistaa ennen sanotun ajan loppuun kulumista tehdystä hakemuksesta olemaan voimassa edelleen sanotun määräajan. Pätevyyskirjan voimassaolo lakkaa kuitenkin, kun sen saaja on täyttänyt 65 vuotta.

Pätevyyskirjaa uudistettaessa on esitettävä entinen pätevyyskirja ja hakemukseen liitettävä selvitys siitä, että hakija on asianomaisen panostajan tehtävissä toimimalla ylläpitänyt ammattitaitoaan, sekä 1 momentissa tarkoitettu lääkärintodistus. Henkilö, joka ei ole uudistanut pätevyyskirjaansa määräajassa, voi saada uuden pätevyyskirjan esittämällä lisäksi todistuksen uudelleen suoritetusta panostajan tutkinnosta.

12 § (26.3.1997/259)

Ministeriö voi, milloin todetaan, ettei pätevyyskirjan saaja enää täytä tässä asetuksessa edellytettyjä vaatimuksia, peruuttaa pätevyyskirjan joko kokonaan tai määräajaksi.

13 § (26.3.1997/259)

Ministeriö vahvistaa pätevyyskirjan kaavan, pitää luetteloa annetuista pätevyyskirjoista ja vahvistaa kuulustelijalle suoritettavan maksun sekä antaa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

14 § (19.2.1993/204)

Asianomainen työsuojeluviranomainen voi erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986. Sillä kumotaan räjäytystyön valvojien pätevyyskirjoista 30 päivänä kesäkuuta 1966 annettu asetus (386/66) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

16 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut pätevyyskirjat on niiden antamisajankohdasta riippumatta uudistettava 11 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla viiden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Henkilöllä, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on saanut kaivostyön harjoittajalta kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (921/75) 76 §:n perusteella kirjallisen luvan suorittaa kaivoksessa räjähdysaineen käsittelyyn ja käyttöön liittyvää työtä, on tämän asetuksen estämättä edelleen oikeus toimia tässä tehtävässä kaivoksissa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.2.1993/204:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

26.2.1996/120:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

26.3.1997/259:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.