Seurattu SDK 940/2023 saakka.

24.5.1985/427

Steriloimisasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain (283/70) 3 §:n 2 momentin ja 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti 31 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (125/85):

1 § (27.11.1992/1128)

Steriloimislupaa on asianomaisen henkilön itsensä haettava:

1) steriloimislain 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lain 8 §:ssä mainitulta steriloimisen suorittavalta lääkäriltä;

2) steriloimislain 1 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jommaltakummalta lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulta lääkäriltä; (30.3.2023/621)

3) steriloimislain 1 §:n 5 ja 6 kohdassa ja 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta.

Hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lausunto on laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle. (5.6.2008/395)

Steriloimislain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun laillisen edustajan on mainitussa lainkohdassa tarkoitetuissa tapauksissa haettava steriloimislupaa terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta. (19.4.2001/347)

2 § (19.4.2001/347)

Lupaa on haettava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella. (5.6.2008/395)

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys laillisesta edustajasta, huoltajasta kuitenkin vain, jos huoltajaksi on määrätty muu henkilö kuin vanhemmat tai toinen heistä;

2) lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto steriloimisen tarpeellisuudesta ja muista asiaan vaikuttavista seikoista tai, jos on kysymys steriloimislain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista tapauksista, asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkäreiden antamat lausunnot ja päätökset; sekä (5.6.2008/395)

3) selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

3 §

Edellä 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta lääkärinlausunnosta tulee käydä ilmi, että asianomainen henkilö, jos hän kykenee ymmärtämään toimenpiteen merkityksen, on saanut lääkäriltä selvityksen steriloimisen merkityksestä ja vaikutuksista sekä muista mahdollisuuksista estää raskaus. (5.6.2008/395)

Jos henkilö on avioliitossa, lausunnosta tulee ilmetä, että aviopuolisolle on mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuus osallistua mainittuun neuvontatilaisuuteen ja että lääkäri on, milloin hän on katsonut siihen olevan syytä, selvittänyt puolisoille, kumman steriloiminen steriloimislain 1 §:n säännökset huomioon ottaen on tarkoituksenmukaisempaa, ja antanut tarvittaessa tilaisuuden vielä harkita, kumpi steriloimista pyytää.

Jollei aviopuoliso ole osallistunut 1 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen, lääkärinlausunnosta tulee ilmetä syy siihen. Puolison kirjallinen lausunto on tällöin, mikäli mahdollista, liitettävä lääkärinlausuntoon.

4 §

Lääkärinlausunnossa on oltava steriloimista pyytävän henkilön omakätisesti allekirjoittama vakuutus, jossa hän ilmoittaa olevansa tietoinen 3 §:n 1 ja 2 momentissa mainituista steriloimista koskevista seikoista ja pyytävänsä steriloimista omasta vapaasta tahdostaan.

5 § (27.11.1992/1128)

Jollei steriloimista koskevaan hakemukseen ole liitetty 2 §:ssä tarkoitettua selvitystä, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa esittämään puuttuva selvitys.

6 § (30.3.2023/621)

Steriloimislain 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut päätökset on laadittava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille.

7 § (5.6.2008/395)

Terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan lääkärin on ilmoitettava suoritetusta steriloimisesta kuukauden kuluessa vahvistetun kaavan mukaisella lomakkeella sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle. Tiedot voidaan antaa myös sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä.

Steriloimista koskevien asiakirjojen säilyttämisestä on voimassa, mitä potilasasiakirjojen säilyttämisestä potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) sekä niiden nojalla säädetään.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Kansanterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveyshallituksen tilalle on tullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ks. L Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008. Ks. L potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 12 ja 13 § sekä STMa potilasasiakirjoista 94/2022. L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 on kumottu L:lla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021.

8 §

Terveys- ja sosiaalilautakunnat ovat velvollisia harjoittamaan valistus- ja neuvontatyötä steriloimista koskevissa asioissa.

9 § (19.4.2001/347)

9 § on kumottu A:lla 19.4.2001/347.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985. Sillä kumotaan 29 päivänä toukokuuta 1970 annettu steriloimisasetus (360/70).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1991/319:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

27.11.1992/1128:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat ohjeet ja vahvistamat kaavat jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

5.12.1996/1007:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

19.4.2001/347:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

5.6.2008/395:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

30.3.2023/621:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.