Seurattu SDK 125/2023 saakka.

8.4.1983/370

Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ulkomailla annettu elatusapua koskeva päätös on voimassa ja pantava täytäntöön Suomessa siten kuin tässä laissa säädetään, jos päätös on annettu valtiossa, joka on Haagissa 2 päivänä lokakuuta 1973 elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen osapuoli.

Asetuksella voidaan säätää, että muussa kuin 1 momentissa tarkoitetun yleissopimuksen osapuolena olevassa valtiossa annettu elatusapua koskeva päätös on voimassa ja pantava täytäntöön Suomessa tämän lain mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä Haagissa 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn yleissopimuksen osapuolena olevassa valtiossa annettu päätös on voimassa ja pantava täytäntöön Suomessa siten kuin sopimuksessa määrätään. Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 4/2009 sovelletaan kuitenkin ensisijaisena niiden valtioiden välisissä suhteissa, jotka asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan ovat jäsenvaltioita. (19.4.2013/300)

2 § (10.12.2010/1080)

Jollei 1 §:n 3 momentissa mainitun asetuksen 69 artiklan 3 kohdan toisesta alakohdasta muuta johdu, tämän lain säännösten estämättä ovat Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa annetut elatusapua koskevat päätökset voimassa ja pantavissa täytäntöön Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin tehdyn sopimuksen (SopS 8/1963) nojalla.

3 §

Päätöksellä tarkoitetaan tässä laissa tuomiota ja tuomioistuimen tai muun viranomaisen antamaa päätöstä.

Päätöksen veroiseksi katsotaan tässä laissa:

1) tuomioistuimen tai muun viranomaisen edessä tehty sovinto, joka on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa sovinto on tehty; sekä

2) tuomioistuimen tai muun viranomaisen vahvistama sopimus, joka on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa sopimus on vahvistettu.

4 §

Ulkomailla annettu elatusapua koskeva lainvoimainen päätös on ilman eri vahvistusta voimassa Suomessa ja pyynnöstä pantava täällä täytäntöön, jos päätöksen on antanut toimivaltainen viranomainen ja päätös koskee:

1) lapsen ja hänen vanhempansa väliseen suhteeseen perustuvaa velvollisuutta suorittaa elatusapua ajalta ennen kuin elatusapuun oikeutettu on täyttänyt 21 vuotta tai solminut avioliiton; tai

2) puolisolle taikka entiselle puolisolle suoritettavaa elatusapua.

5 §

Päätöksen antanutta vieraan valtion viranomaista on pidettävä toimivaltaisena:

1) jos elatusvelvollisen tai elatusapuun oikeutetun kotipaikka oli sanotussa valtiossa silloin kun asia pantiin vireille;

2) jos elatusvelvollinen ja elatusapuun oikeutettu olivat sanotun valtion kansalaisia silloin kun asia pantiin vireille; sekä

3) jos elatusvelvollinen nimenomaisesti on suostunut siihen, että viranomainen tutkii asian, tai on väitettä esittämättä ryhtynyt vastaamaan pääasiaan.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa on säädetty, on vieraan valtion viranomaista pidettävä toimivaltaisena, jos elatusapua on suoritettava avioeron, asumuseron, avioliiton mitättömäksi julistamisen tai avioliiton peruutumisen johdosta ja aviosuhdetta koskeva päätös on saman valtion viranomaisen antama ja tämän viranomaisen toimivalta aviosuhdetta koskevassa asiassa on perustunut Suomen laissa hyväksyttyyn toimivaltaperusteeseen.

Päätöksen antaneen viranomaisen toteamusta sellaisten seikkojen olemassaolosta, joihin viranomainen on perustanut toimivaltansa, on pidettävä Suomen viranomaisia sitovana.

6 §

Mitä tässä laissa on säädetty täytäntöönpanosta koskee myös 4 §:ssä tarkoitettua toimivaltaisen viranomaisen antamaa elatusapua koskevaa päätöstä, joka ei ole lainvoimainen, sekä väliaikaista elatusapua koskevaa määräystä, jos päätös tai määräys on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa se on annettu, ja vastaava päätös tai määräys voidaan antaa Suomessa.

7 §

Päätöksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä:

1) jos päätöksen tunnustaminen tai täytäntöönpano ilmeisesti on vastoin Suomen oikeusjärjestyksen perusteita;

2) jos ratkaisun sisältöön on vaikuttanut käsittelyn yhteydessä tapahtunut vilpillinen menettely;

3) jos samaa asiaa koskeva oikeudenkäynti on samojen asianosaisten välillä vireillä Suomessa ja tämä oikeudenkäynti on pantu vireille ennen ulkomailla annettuun päätökseen johtanutta oikeudenkäyntiä;

4) jos Suomessa on annettu samaa asiaa koskeva päätös; sekä

5) jos muussa valtiossa on annettu samaa asiaa koskeva päätös ja tämä päätös täyttää ne edellytykset, joiden vallitessa päätös on voimassa Suomessa.

Ulkomailla annetun päätöksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta ei voida kieltäytyä 1 momentin 4 ja 5 kohdan nojalla silloin, kun ulkomailla annetulla päätöksellä on muutettu näissä kohdissa tarkoitettua päätöstä.

Milloin vastaaja ei ole ollut saapuvilla asiaa käsiteltäessä päätös tunnustetaan Suomessa ainoastaan, jos haaste tai kutsu, jotka sisältävät ilmoituksen kanteen oleellisesta sisällöstä, on annettu vastaajalle tiedoksi niiden säännösten mukaan, jotka ovat voimassa siinä valtiossa, jossa päätös on annettu, ja vastaajalla olosuhteisiin nähden on ollut riittävästi aikaa vastata asiassa.

8 § (4.3.1994/187)

Viranomainen tai muu julkisoikeudellinen toimielin (viranomainen) voi elatusapuun oikeutetun sijasta pyytää päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa, jos viranomaisella on tähän oikeus oman valtionsa lain mukaan sekä velvollisuus suorittaa perittävät elatusavut joko ennakkona tai perinnän jälkeen elatusapuun oikeutetulle.

9 §

Päätös, joka on annettu 8 §:ssä tarkoitetun elatusapua maksaneen viranomaisen vaatimuksesta, on voimassa ja pantava tämän viranomaisen hakemuksesta täytäntöön, jos:

1) viranomainen voi oman valtionsa lain mukaan periä maksamansa elatusavun elatusvelvolliselta; ja

2) elatusvelvollisella on elatusvelvollisuus sitä kohtaan, jolle viranomainen on maksanut elatusapua myös sen valtion lain nojalla, jonka lakia Suomen oikeuden mukaan on asiassa sovellettava.

10 §

Päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa on hakijalle pyynnöstä myönnettävä maksuton oikeudenkäynti ilman korvausvelvollisuutta valtiolle, jos hakijalla on ollut kokonaan tai osittain maksuton oikeudenkäynti siinä menettelyssä, jossa päätös on annettu.

11 §

Päätöksen täytäntöönpanoa pyydetään kirjallisesti Helsingin käräjäoikeudelta. Hakemus voi koskea myös päätöksen osittaista täytäntöönpanoa. (22.5.2015/665)

Hakemukseen on liitettävä:

1) päätös alkuperäisenä tai viranomaisen oikeaksi todistamana jäljennöksenä;

2) todistus siitä, että päätös voidaan panna täytäntöön siinä valtiossa, jossa se on annettu;

3) kun päätös on annettu poisjäänyttä vastaajaa vastaan, alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä asiakirja, josta ilmenee, että haaste tai kutsu, jotka sisältävät 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, on annettu tiedoksi sen valtion lain mukaisesti, jossa päätös on annettu;

4) milloin hakijana on viranomainen, asiakirjat, joista ilmenee viranomaisen oikeus pyytää täytäntöönpanoa;

5) jos asianosainen haluaa saada 10 §:ssä tarkoitetun maksuttoman oikeudenkäynnin, selvitys siitä, että hänelle on siinä menettelyssä, jossa päätös on annettu, myönnetty kokonaan tai osittain maksuton oikeudenkäynti; sekä

6) oikeaksi todistettu käännös suomen tai ruotsin kielelle hakemukseen liitetyistä asiakirjoista, jollei käräjäoikeus myönnä tästä poikkeusta. (22.5.2015/665)

Jos hakemukseen ei ole liitetty 2 momentissa mainittuja asiakirjoja tai asiakirjat ovat puutteelliset, on hakijalle varattava tilaisuus kohtuullisessa määräajassa täydentää hakemustaan.

12 §

Ennen kuin täytäntöönpanohakemukseen suostutaan, on elatusvelvolliselle virkateitse varattava tilaisuus selityksen antamiseen, jos hänen olinpaikkansa Suomessa on tiedossa.

13 § (22.5.2015/665)

Kun tuomioistuin on suostunut 11 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, päätös voidaan panna täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen antaman lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta säädetään, jollei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin määrää. Jos ulkomainen täytäntöönpanoasiakirja sisältää määräyksen pakkokeinojen käyttämisestä, määräystä ei ole noudatettava.

14 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Asetuksella voidaan säätää, että ulkomaan viranomaisen tekemä tai sen edessä tehty elatusapua koskeva virallinen asiakirja (acte authentique), joka on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa se on tehty, voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön tämän lain mukaisesti asetuksessa tarkemmin säädetyin edellytyksin.

15 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

Jos elatusapu on vahvistettu 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun yleissopimuksen osapuolena olevassa valtiossa ennen kuin yleissopimus tämän valtion ja Suomen välillä on tullut voimaan, sovelletaan tätä lakia ainoastaan niiden elatusapuerien osalta, jotka erääntyvät maksettaviksi sen jälkeen kun yleissopimus on tullut voimaan ensiksi mainitun valtion ja Suomen välillä.

HE 247/82, II lakivk.miet 19/82, suvk.miet 269/82

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.3.1994/187:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1994.

HE 60/93, LaVM 28/93

10.12.2010/1080:

Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2011.

HE 144/2010, LaVM 17/2010, EV 169/2010

19.4.2013/300:

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki on voimassa A:n 468/2014 mukaisesti 1.8.2014 alkaen.

HE 186/2012, LaVM 1/2013, EV 24/2013, Neuvoston päätös 2011/432/EU (32011D0432); EUVL L 192, 22.7.2011, s. 39

22.5.2015/665:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 231/2014, LaVM 34/2014, EV 340/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.