Seurattu SDK 968/2022 saakka.

30.3.1983/344

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on öljylämmityslaitteistoista 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun asetuksen (276/83) 22 §:n 1 ja 2 momentin ja 23 §:n 2 momentin nojalla sekä palavista nesteistä 19 päivänä marraskuuta 1976 annetun asetuksen (921/76) 68 §:n 2 momentin ja 68 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin viimeksi mainittu momentti on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa asetuksessa (277/83), päättänyt:

1 luku

Yleistä

1 §

Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla olevien maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista määrätään tässä päätöksessä.

2 §

Tämä päätös ei koske:

1) kaksoisvaippasäiliöitä tai niihin verrattavia säiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä;

2) suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä, joissa on hälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä; eikä

3 kohta on kumottu P:llä 25.10.1995/1199.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) säiliön tarkastuksella niitä toimenpiteitä, joita tämän päätöksen määräykset edellyttävät säiliön kunnon toteamiseksi;

2) tarkastuskalustolla säiliön tarkastuksessa tarvittavia laitteita ja varusteita; sekä

3) suoja-altaalla maanalaisen säiliön alapuolella olevaa kaukaloa, joka on yhdistetty öljynerotuskaivoon.

Muut tässä päätöksessä tarkoitetut laitteet ja käsitteet on määritelty rakennusten lämmittämiseen käytettävistä öljylämmityslaitoksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (918/73) ja palavista nesteistä annetun asetuksen soveltamisesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (922/76).

KTMp 918/1973 on kumottu KTMp:llä öljylämmityslaitteistoista 314/1985 ja KTMp 922/1976 KTMp:llä palavista nesteistä 313/1985.

4 § (25.10.1995/1199)

4 § on kumottu P:llä 25.10.1995/1199.

2 luku

Säiliön tarkastus

5 § (25.10.1995/1199)

Määräaikaistarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirja on annettava säiliön omistajalle tai haltijalle, minkä lisäksi siitä on 14 päivän kuluessa tarkastuksesta toimitettava jäljennös sen kunnan palopäällikölle, missä säiliö sijaitsee.

Pöytäkirjassa on mainittava tarkastuksen tehnyt henkilö, ja öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen 31 §:ssä tarkoitetun vastaavan henkilön on varmennettava se.

6 §

Metallisäiliöt on tarkastettava sisäpuolelta. Ennen tarkastuksen aloittamista tulee säiliön olla huolellisesti puhdistettu.

Tarkastukseen kuuluu syöpymien paikan määritys, syöpymien syvyyksien mittaaminen ja tarkastuspöytäkirjaan merkitseminen sekä ulkopuolisten vaurioiden selvittäminen. (25.10.1995/1199)

7 §

Muut kuin metalliset säiliöt on tarkastettava yli- tai alipainekokeella taikka muulla vastaavalla tavalla. Painekokeessa käytettävän ylipaineen on oltava 0,2 – 0,3 bar (20 – 30 kPa) ja alipaineen (0,015 – 0,02 bar). (25.10.1995/1199)

Säiliö katsotaan tiiviiksi, jos koepaine lämpötilan tasaantumisen jälkeen seuraavan 15 minuutin aikana ei muutu paineenalaisessa säiliössä.

Painekokeen tulokset on merkittävä tarkastuspöytäkirjaan.

8 §

Säiliön tarkastuksen yhteydessä on säiliöön kuuluvalle paluuputkistolle tehtävä painekoe 0,2 – 0,3 bar (20 – 30 kPa) ylipaineella. (25.10.1995/1199)

Paluuputkisto katsotaan tiiviiksi, jos koepaine lämpötilan tasaantumisen jälkeen seuraavan 15 minuutin aikana ei laske paineenalaisessa putkistossa.

Painekokeen tulokset on merkittävä tarkastuspöytäkirjaan.

3 luku

Säiliöluokat, tarkastusajat ja käyttörajoitukset

9 §

Säiliöt jaetaan niiden kunnon perusteella seuraaviin luokkiin:

1) luokka A: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka painekokeen perusteella todetaan tiiviiksi;

2) luokka B: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm;

3) luokka C: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputellaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla; sekä

4) luokka D: säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa.

10 §

Säiliö on määräaikaistarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta.

A-luokan metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden vuoden ja muu kuin metallisäiliö, joka tarkastuksen perusteella kuuluu luokkaan A, 10 vuoden väliajoin.

B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden väliajoin.

C-luokan säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta, jollei palopäällikkö erityisistä syistä määrää säiliön poistettavaksi käytöstä edellä mainittua lyhyemmässä ajassa tai salli sen käytön tätä pidemmän ajan.

D-luokan säiliö on välittömästi poistettava käytöstä.

11 §

1 momentti on kumottu P:llä 25.10.1995/1199.

Hitsaamalla korjattu B-, C- tai D-luokan säiliö kuuluu korjauksen jälkeen luokkaan B. Tällainen säiliö voidaan seuraavan määräaikaistarkastuksen perusteella siirtää luokkaan A edellyttäen, että hitsatun kohdan ultraäänitarkastuksessa ei havaita ulkopuolisia eikä sisäpuolisia syöpymiä.

Päätöksen muulla tavoin korjatun, korroosiosuojatun tai pinnoitetun säiliön kuulumisen A- tai B-luokkaan tekee turvatekniikan keskus, joka myös päättää tällaisiin säiliöihin mahdollisesti sovellettavista muista kuin 10 §:n mukaisista tarkastusväliajoista. (25.10.1995/1199)

12 § (25.10.1995/1199)

12 § on kumottu P:llä 25.10.1995/1199.

4 luku

Voimaantulo

13 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14 §

Päätöksen voimaantulon jälkeen suoritetaan säiliöiden ensimmäiset määräaikaistarkastukset 10 §:stä poiketen seuraavasti:

1) vuoden 1969 aikana tai sen jälkeen, mutta ennen vuotta 1975 käyttöönotetut säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran vuoden 1985 loppuun mennessä; ja

2) ennen vuotta 1969 käyttöönotetut säiliöt sekä säiliöt, joiden käyttöönottamisaikaa ei voida osoittaa, on tarkastettava ensimmäisen kerran vuoden 1984 loppuun mennessä.

Metalliset säiliöt, joissa ei ole kulkuaukkoa, on poistettava käytöstä vuoden 1984 loppuun mennessä.

15 §

Jos kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan otetaan uusia tärkeitä pohjavesialueita tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, on tällaisella alueella oleva maanalainen öljysäiliö tarkastettava vuoden kuluessa kysymyksessä olevan torjuntasuunnitelman muutoksen vahvistamisesta taikka 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöön otosta sen mukaan kumpi näin laskettavista määräajoista on myöhempi.

16 §

Kunnan palopäälliköllä on oikeus hyväksyä enintään kolme vuotta ennen tämän päätöksen voimaantuloa tehty säiliön tarkastus, jos tarkastuksen on suorittanut hyväksytty liike tai laitos ja tarkastuksesta esitetään 5 §:ssä tarkoitettua tarkastuspöytäkirjaa vastaava pöytäkirja tai muu hyväksyttävä selvitys.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.10.1995/1199:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/83) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetut tarkastamattomat säiliöt tulee tarkastaa tämän päätöksen mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1997.

Edellä 1 momentissa mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 11 §:n 3 momentin nojalla tehdyt päätökset ovat edelleen voimassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.