Seurattu SDK 373/2021 saakka.

17.9.1982/672

Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 20 päivänä elokuuta 1982 annetun lain (639/82) 5 §:n 2 momentin, 6 §:n 2 momentin ja 13 §:n nojalla:

1 § (30.12.1992/1637)
Korkotukilainan yleiset ehdot

Korkotukilainan laina-aika on enintään 25 vuotta lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta lukien. (25.6.2009/485)

Lainan korko- ja lyhennysmaksut erääntyvät puolivuosittain toukokuun ja marraskuun viimeisinä päivinä, ja niiden yhteismäärän on ensimmäistä ja viimeistä erää sekä koron muutoksista aiheutuvia tarkistuksia lukuun ottamatta oltava koko laina-ajan samansuuruinen tai lainan takaisinmaksun on tapahduttava samansuuruisin lyhennysmaksuin. Lainan saaja ja rahalaitos voivat kuitenkin sopia, että korko- ja lyhennysmaksut erääntyvät kuukausittain ja että lyhennysmaksuja ei eräänny maksettavaksi enintään kahtena lainavuotena. (26.10.2000/903)

Lainan 1 ja 2 momentissa mainittuja ehtoja voidaan lainan saajan suostumuksella muuttaa sen jälkeen, kun korkotukea ei enää makseta.

Rahalaitos voi irtisanoa lainan osaksi tai kokonaan heti takaisin maksettavaksi, jos korkotuen maksaminen lakkautetaan osaksi tai kokonaan.

1 a § (8.4.2021/295)
Korkotukilainan enimmäismäärä

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asunnon sijaintikunnan mukaan enintään seuraavan suuruinen osa vastaantulolainasta:

Asunnon sijaintikunta Laina enimmäismäärä, euroa
1 Helsinki 215 000
2 Espoo, Kauniainen, Vantaa 160 000
3 Tampere, Turku 140 000
4 Muut kunnat 120 000
2 § (16.12.2004/1184)
Korkotuen määrä

Korkotukea maksetaan toistaiseksi 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta.

2 a § (10.11.1995/1271)
Korotettu korkotuen määrä

Poiketen siitä, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty, korkotukea maksetaan toistaiseksi 40 prosenttia korkotukilainasta perittävästä korosta, jos asuntoa koskeva osto- tai luovutussopimus on tehty marraskuun 1 päivän 1995 ja joulukuun 31 päivän 1996 välisenä aikana.

Korkotuen suuruus on kuitenkin enintään niin suuri, että lainansaajan maksettavaksi jäävä korko on vähintään 4 prosenttia vuodessa korkotukilainan jäljellä olevasta pääomasta.

3 §
Korkohyvityksen maksaminen

Korkohyvityksen maksaa luottolaitokselle valtiokonttori kaksi kertaa vuodessa luottolaitoksen hakemuksesta.

4 §
Valvonta

Valtiokonttorin tulee toimittaa kunnille tiedot myönnetyistä korkotuista. Kunnan viranomaisen tulee tarkistaa, että lainavarojen käyttö on lain mukainen.

Korkotukilainan saajan on kirjallisesti ilmoitettava asunnon vuokrauksesta kunnalle. (26.11.1993/1007)

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1992/1637:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Asetuksen 1 §:n 1 ja 4 momenttia sovelletaan vain niihin korkotukilainoihin, jotka myönnetään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tehdyn asuntosäästösopimuksen nojalla. Aikaisemmin tehdyn asuntosäästösopimuksen nojalla myönnettävän korkotukilainan laina-aika on edelleen enintään 15 vuotta.

26.11.1993/1007:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

12.9.1994/814:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994. Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kuin se on tämän asetuksen tullessa voimaan.

10.11.1995/1271:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995. Asetuksen 2 momenttia sovelletaan myös ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin korkotukilainoihin, jos asuntoa koskeva osto- tai luovutussopimus on tehty marraskuun 1 päivän 1995 ja joulukuun 31 päivän 1996 välisenä aikana.

26.10.2000/903:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kuin se on asetuksessa 783/1993.

Tammikuun 1 päivänä 1993 ja sen jälkeen tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin, ennen tämän asetuksen voimaantuloa nostettuihin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kun se on tämän asetuksen tullessa voimaan.

8.2.2001/115:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä annettu valtioneuvoston päätös (1100/1988), kuitenkin siten, että sen 1 ja 4 §:n säännöksiä sovelletaan edelleen korkotukilainoihin, jotka on nostettu tai nostetaan ennen vuotta 1993 tehdyn asuntosäästösopimuksen perusteella.

4.10.2001/837:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.12.2004/1184:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin korkotukilainoihin sovelletaan edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kuin se on asetuksessa 783/1993.

Tammikuun 1 päivänä 1993 ja sen jälkeen tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin, ennen 1 päivää maaliskuuta 2001 nostettuihin korkotukilainoihin sovelletaan edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kuin se on asetuksessa 814/1994.

Sen estämättä, mitä edellä 2 ja 3 momentissa säädetään, korkotukea maksetaan näidenkin lainojen osalta korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta.

25.6.2009/485:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Ennen 1 päivää heinäkuuta 2009 nostettuihin lainoihin sovelletaan kuitenkin säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen tullessa voimaan.

23.10.2014/843:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

Ennen 1 päivää marraskuuta 2014 nostettuihin lainoihin sovelletaan kuitenkin säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen tullessa voimaan.

8.4.2021/295:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2021.

Ennen asetuksen voimaantuloa nostettuihin lainoihin sovelletaan kuitenkin säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen tullessa voimaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.