Seurattu SDK 940/2023 saakka.

27.8.1982/656

Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään ampuma-aseista ja ampumatarpeista 27 päivänä tammikuuta 1933 annetun lain 1 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 27 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (655/82):

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 § (8.4.1983/356)

Tämä asetus koskee 2 §:ssä säädetyin poikkeuksin maassa valmistettuja tai ammattimaisesti korjattuja sekä maahan tuotuja, ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetussa laissa (33/33) tarkoitettuja ampuma-aseita ja -tarvikkeita, jotka on tarkoitettu myytäviksi.

Mitä tässä asetuksessa säädetään ampuma-aseista, sovelletaan myös niiden olennaisiin osiin ja räjähdysaineella toimiviin työ- ja tutkimusvälineisiin sekä merkinantolaitteisiin ja -välineisiin.

2 § (8.4.1983/356)

Tämä asetus ei koske puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen ampuma-aseita ja -tarvikkeita eikä sellaisia ampuma-aseita ja -tarvikkeita tai niiden osia, joita valmistetaan tai tuodaan maahan yksinomaan niiden keräilyllisen arvon vuoksi kokoelmaesineinä säilytettäväksi.

Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö voi erityisestä syystä määrätä, ettei tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa laitetta tai välinettä tarvitse tarkastaa asetuksen tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti tai että laitteen tarkastus suoritetaan tyyppitarkastuksena. Räjähdysaineella toimivien pulttipistoolien tarkastuksesta on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. (24.6.1999/769)

3 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ampuma-aseella pistoolia, revolveria, haulikkoa ja kivääriä, joka ladataan patruunalla tai luodilla, ruudilla ja nallilla ja jolla ammutaan kädestä tai käsillä tukien;

2) räjähdysaineella toimivalla työ- ja tutkimusvälineellä naulainta, teurastusasetta ja paineasetta sekä niihin verrattavaa välinettä;

3) merkinantolaitteella ja -välineellä hätä-, savu- tai valaisurakettia taikka heitettä sekä muuta näihin verrattavaa laitetta ja välinettä;

4) ampuma-aseen olennaisella osalla piippua, sulkulaitetta ja patruuna- tai panospesää sekä muita välittömästi kaasun paineen alaisena olevia osia;

5) ladatulla ampumatarvikkeella ampuma-aseen patruunaa, joka sisältää luodin tai hauleja sekä hylsyn, ruudin ja nallin, sekä käyttövalmista patruunaa, jossa ei ole luotia;

6) puoliladatulla ampumatarvikkeella ampumatarviketta, joka sisältää ainoastaan hylsyn, ruudin ja nallin tai hylsyn ja nallin;

7) pyroteknisellä ampumatarvikkeella patruunaa tai rakettia, josta ammuttaessa lentää valoa, ääntä, savua tai sumua synnyttävä kapseli;

8) tyyppitarkastuksella laitteen, välineen ja ampumatarvikkeen käyttöturvallisuuden toteamiseksi tehtävää laite-, väline- tai tarviketyypin rakennetta ja toimintaa koskevaa tarkastusta;

9) yleistarkastuksella ampuma-aseelle ennen koeammuntaa suoritettavaa tarkastusta, jossa todetaan, että ampuma-ase vastaa siitä annettuja tietoja ja että sen mekanismit toimivat tarkoitetulla tavalla; sekä

10) kansainvälisellä tarkastusjärjestöllä Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes à Feu Portatives (C.I.P.) -nimistä järjestöä, joka on julkaissut ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita koskevat mittataulukot, tarkastusohjeet ja tulosten käsittelyohjeet.

4 §

Käyttöturvallisuuden toteamiseksi on 1 §:ssä tarkoitetut ampuma-aseet sekä ampuma-aseiden ladatut ampumatarvikkeet ennen myyntiä tarkastettava ja hyväksyttävä siten kuin tässä asetuksessa säädetään ja sen nojalla määrätään.

5 § (27.10.1995/1213)

Maahan tuodun ampuma-aseen ja -tarvikkeen katsotaan täyttävän tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä asetetut vaatimukset, jos se on tarkastettu ja merkitty kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevan sopimuksen (SopS 40/84) mukaisesti.

2 luku

Valvonta ja tarkastukset (27.10.1995/1213)

6 § (24.6.1999/769)

Tämän asetuksen noudattamista valvoo poliisi. Lisäksi tullilaitos valvoo ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden maahantuontia koskevien säännösten noudattamista.

7 § (27.10.1995/1213)

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksen suorittaa ampuma-aseasioita käsittevän ministeriön nimeämä tarkastuslaitos. (24.6.1999/769)

Ampumatarvikkeiden valmistus- ja maahantuontierien tarkastus voidaan suorittaa myös tarkastuslaitoksen hyväksymässä tarkastuspaikassa tarkastuslaitoksen valvonnassa. Hyväksyminen voidaan myöntää, jos tarkastuspaikalla on asianmukainen tarkastusvälineistö ja tarkastukset suorittaa tarkastuslaitoksen hyväksymä henkilö.

8 § (27.10.1995/1213)

Edellä 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tarkastusta suorittavalla henkilöllä on oltava riittävä aseiden ja ampumatarvikkeiden tuntemus sekä tehtävän edellyttämät teknilliset tiedot.

9 § (27.10.1995/1213)

9 § on kumottu A:lla 27.10.1995/1213.

10 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut luvat ja hyväksymiset voidaan tarvittaessa antaa määräaikaisina.

3 luku

Aseiden tarkastus

Yleistä
11 §

Jokaiselle ampuma-aseelle suoritetaan yleistarkastus, koeammunta sekä koeammunnan jälkeinen tarkastus kansainvälisen tarkastusjärjestön tarkastusmenetelmän tai sitä vastaavan menetelmän mukaan.

Koeammunnalla ja tarkastuksilla on todettava, että:

1) ampuma-ase kestää sitä rasitusta, joka kohdistuu aseeseen siihen tarkoitettuja hyväksyttyjä ampumatarvikkeita käytettäessä;

2) ampuma-ase on lataus-, sulkemis-, varmistus- ja laukaisuvarma;

3) ampuma-aseen käyttöturvallisuuden kannalta tärkeät mitat vastaavat vahvistettuja mittoja; ja että (8.4.1983/356)

4) ampuma-aseessa on säännösten ja määräysten mukaiset merkinnät.

12 §

Jos ampuma-aseeseen on vaihdettu uusi olennainen osa tai jos sen olennaista osaa on korjattu tai rakenteellisesti muutettu, on ase tarkastettava ennen sen myyntiä. Ampuma-aseen toimittaa tarkastettavaksi sen korjaaja.

Hylkääminen
13 §

Tarkastuksessa on hylättävä ampuma-aseet, jotka ovat vaurioituneet tai joissa on todettu toiminta- tai rakennevikoja taikka mittavirheitä.

Koko tarkastettava erä voidaan hylätä, jos on perusteltua syytä olettaa, että ampuma-aseen valmistuksessa on käytetty sopimatonta raaka-ainetta tai että erän aseissa on valmistustekninen virhe.

4 luku

Ampumatarvikkeiden tarkastus

14 §

Ampumatarvikkeille suoritetaan tyyppitarkastus ja valmistus- tai maahantuontierän tarkastus. Tyyppitarkastuksen suorittaa tarkastuslaitos. (27.10.1995/1213)

Ampumatarvikkeet tarkastetaan kansainvälisen tarkastusjärjestön kehittämää tilastollista laaduntarkastusmenetelmää tai sitä vastaavaa menetelmää käyttäen.

Tarkastuksessa on todettava, että:

1) ampumatarvikkeet ovat käyttöturvallisia;

2) ampumatarvikkeet täyttävät niille asetetut mittavaatimukset;

3) ampumatarvikkeiden kehittämä paine on vaatimusten mukainen; ja että

4) ampumatarvikkeissa ja niiden pakkauksissa on säännösten ja määräysten mukaiset merkinnät.

5 luku

Ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin sekä ampumatarvikkeiden myyntipakkauksiin tehtävät merkinnät

15 § (24.6.1999/769)

Ampuma-aseissa ja -tarvikkeissa vaadittavista merkinnöistä, tarkastuksessa ja painekokeessa hyväksyttyjen aseiden leimaamisesta sekä ampumatarvikkeiden myyntipakkausten merkinnöistä annetaan tarkempia säännöksiä ampuma-aseasioita käsittelevän ministeriön päätöksellä.

16 §

Ampumatarvikkeiden myyntipakkauksiin määrätyt merkinnät ja ohjeet on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä.

Alkuperämaata koskevan merkinnän saa kuitenkin tehdä alkuperämerkintöjä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

17 § (27.10.1995/1213)

17 § on kumottu A:lla 27.10.1995/1213.

18 §

Sillä, joka toimittaa aseen tai ampumatarvikkeen tarkastettavaksi, on oikeus pyynnöstä saada erillinen todistus suoritetusta tarkastuksesta.

19 § (27.10.1995/1213)

Tarkastuslaitoksen on vuosineljänneksittäin ilmoitettava sisäasiainministeriölle edellä 3 §:ssä mainittujen ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastamisesta ja hyväksymisestä.

20 §

Ampuma-aseiden koeammunnassa käytettävien patruunoiden kustannuksista vastaa se, joka toimittaa aseen tarkastettavaksi.

Ampumatarvikkeiden tarkastuksessa ja koeammunnassa käytettävät ampumatarvikkeet on luovutettava korvauksetta tarkastuksen suorittajalle.

21 § (27.10.1995/1213)

21 § on kumottu A:lla 27.10.1995/1213.

22 § (24.6.1999/769)

Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö antaa tämän asetuksen soveltamista koskevat tarkemmat säännökset.

Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö antaa lisäksi tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

7 luku

Voimaantulo

23 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983. Sitä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen valmistettuihin, korjattuihin tai maahan tuotuihin ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.4.1983/356:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983. Sitä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen valmistettuihin, korjattuihin tai maahan tuotuihin ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

27.10.1995/1213:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa antamat luvat ja hyväksynnät ovat edelleen voimassa asianomaisten päätösten mukaisesti.

5.12.1997/1097:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä nimeämistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

24.6.1999/769:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.