Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

14.1.1982/51

Laki ylikuormamaksusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa tieliikennelaissa (267/81) tai sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitetulla tiellä määrätään valtiolle maksettava ylikuormamaksu tämän lain mukaan. (22.7.1991/1068)

Tätä lakia ei sovelleta muulla traktorilla kuin liikennetraktorilla ja sen perävaunulla suoritettavaan kuljetukseen silloin, kun kysymyksessä on moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/66) 17 a §:ssä tarkoitettu kuljetus. (15.3.1996/170)

Ylikuormamaksu määrätään vain sellaisesta ylikuormasta, jonka liikenteen valvoja toteaa välittömästi kuljetuksen aikana.

L moottoriajoneuvoverosta 722/1966 on kumottu AjoneuvoveroL:lla 1281/2003.

2 §
Maksuvelvollinen

Ylikuormamaksu määrätään sen maksettavaksi, joka ylikuorman kuljettamisen aikaan on kuljetukseen käytetyn ajoneuvon omistaja. Jos ylikuorma on ajoneuvoyhdistelmässä, ylikuormamaksu määrätään vetoajoneuvon omistajan maksettavaksi. Jos ajoneuvo on toisen pysyvässä hallinnassa, maksu määrätään kuitenkin haltijan maksettavaksi.

Maksuvelvollinen voidaan määrätä liikenneasioiden rekisterissä olevan tiedon mukaan, jollei rekisteritietoa näytetä virheelliseksi. (4.5.2018/358)

Ylikuormamaksu määrätään kuljetustehtävän antajan maksettavaksi, jos hänen rahtikirjaan ilmoittamansa tai muutoin antamansa kuorman painoa tai tilavuutta koskeva virheellinen tieto on johtanut kuorman syntymiseen.

3 §
Maksuvelvollisuudesta vapautuminen

Ylikuormamaksua ei määrätä, jos maksuvelvollinen voi saattaa todennäköiseksi, että ajoneuvo ylikuormaa kuljetettaessa oli ollut luvattomasti kuljettajan käytössä.

4 § (15.3.1996/170)
Maksun peruste

Ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaismassan taikka sallitun akseliin tai teliin kohdistuvan massan ylittävästä massasta siltä osin kuin ylitys on enemmän kuin viisi prosenttia sallitusta kokonaismassasta taikka enemmän kuin kymmenen prosenttia sallitusta akseliin tai teliin kohdistuvasta massasta.

Ajoneuvoyhdistelmän osalta määrätään maksu joko yhdistelmän sallitun kokonaismassan ylityksen tai yhdistelmään kuuluvien ajoneuvojen kokonaismassojen ylitysten yhteismäärän perusteella sen mukaan, kumpi on suurempi.

Jos akseliin tai teliin kohdistuvien massojen 1 momentin mukaan huomioon otettavien ylitysten yhteismäärä on suurempi kuin huomioon otettava kokonaismassan ylitys, ylikuormamaksu määrätään sanotun yhteismäärän perusteella.

Milloin kuljetuksessa sallitaan erityisen luvan perusteella tiellä yleisesti sallittuja massoja suurempia massoja, määrätään ylikuormamaksu akseliin tai teliin kohdistuvan massan tai kokonaismassan ylityksen koko siltä osalta, jolla massa ylittää lupaan merkityn vastaavan massan.

5 § (30.12.2015/1680)
Maksun suuruus

Ylikuormamaksu on jokaiselta 4 §:n mukaisesti lasketun ylityksen täydeltä sadalta kilolta 30 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta maksu on kuitenkin 90 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 120 euroa.

6 §
Ylikuorman toteaminen

Ylikuorma todetaan punnitsemalla akseliin ja teliin kohdistuvat massat tai kokonaismassa. Ylikuorma voidaan todeta myös laskemalla kuorman massa tilavuuden perusteella, rahtikirjoista tai muulla luotettavalla tavalla. (15.3.1996/170)

2 momentti on kumottu L:lla 6.1.1989/1.

Liikenteen valvoja voi ylikuorman toteamiseksi määrätä ajoneuvon kuljetettavaksi kiinteään punnituspaikkaan, jos ajoneuvossa todennäköisin syin epäillään kuljetettavan ylikuormaa. Määräyksestä ei saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. (6.1.1989/1)

7 §
Kuljetuksen jatkaminen

Jos liikenteen valvoja on kieltänyt jatkamasta ylikuorman kuljettamista, mutta sitä kiellosta ja annetusta maksumääräysilmoituksesta huolimatta jatketaan, voidaan ylikuormamaksun määrääjän harkinnan mukaan määrätä uusi ylikuormamaksu.

8 § (7.8.2015/915)
Maksun määrääminen

Ylikuormamaksun määräämistä koskeva asia käsitellään siinä poliisilaitoksessa, jonka toimialueella ylikuorma on todettu.

Maksumääräyksen antamisesta päättää poliisilaitoksen päällikkö tai hänen määräämänsä laitoksen päällystöön kuuluva poliisimies.

Ylikuormamaksu voidaan yksittäistapauksissa jättää määräämättä tai poistaa, jos ylikuorman kuljettaminen on johtunut olosuhteet huomioon ottaen anteeksiannettavasta huomaamattomuudesta tai muusta siihen verrattavasta erityisestä syystä.

9 § (7.8.2015/915)
Ylikuormasta ilmoittaminen

Kun liikenteen valvoja on todennut ylikuorman, josta voidaan määrätä ylikuormamaksu, hänen on heti kirjallisesti ilmoitettava asiasta poliisilaitokselle ylikuormamaksun määräämistä varten. Ajoneuvon kuljettajalle on samalla annettava jäljennös ilmoituksesta.

10 §
Ulkomaisen ajoneuvon maastavientikielto

Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa, jossa todetusta ylikuormasta on määrättävä ylikuormamaksu, ei saa viedä maasta ennen ylikuormamaksun maksamista. Maksun määrääjä voi kuitenkin sallia ajoneuvon maastaviennin, milloin ylikuormamaksun maksamisesta on asetettu hyväksyttävä vakuus.

Kun liikenteen valvoja on todennut 1 momentissa tarkoitetussa ajoneuvossa ylikuorman, ajoneuvo on hänen valvonnassaan siirrettävä lähimmälle poliisin tai tulliviranomaisen valvomalle paikalle, kunnes ylikuormamaksu on maksettu. Jos kuljettaja kieltäytyy siirtämästä ajoneuvoa, on valvojan huolehdittava siirtämisestä. Tarvittaessa saa poliisi- tai tulliviranomainen ottaa sellaisen ajoneuvon tunnusmerkit haltuunsa.

3 momentti on kumottu L:lla 15.3.1996/170.

11 §
Ylikuorman toteaminen tullitoimipaikassa

Jos tullitoimipaikassa todetaan, että maahan saapuvassa ajoneuvossa on ylikuormaa, josta tämän lain mukaan olisi määrättävä ylikuormamaksu, ajoneuvon maahantulo on estettävä, kunnes ylikuorma on poistettu ajoneuvosta.

Milloin maasta poistumista varten tullitoimipaikkaan saapuneessa ajoneuvossa todetaan ylikuormaa, tullitoimipaikan asiana on suorittaa 9 ja 10 §:n mukaan liikenteen valvojalle kuuluvat tehtävät.

12 §
Maksuvelvollisen kuuleminen

Maksuvelvolliselle, joka on Suomessa ja jonka olinpaikka tiedetään, on ennen maksumääräyksen antamista kirjallisesti varattava tilaisuus antaa selityksensä määräajassa, joka ei saa olla kahta viikkoa lyhyempi.

13 §
Maksuaika

Ylikuormamaksu on maksettava kuudessa kuukaudessa maksumääräyksen antamisesta.

Jollei ylikuormamaksua makseta 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa, maksun laiminlyöneeltä peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/95) säädettyjen perusteiden mukaan laskettava viivekorko. (15.3.1996/170)

14 § (15.3.1996/170)
Yhteisön osakkaan ja ulkomaalaisen edustajan vastuu

Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yhtiön maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittamisesta niin kuin omasta velastaan.

Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön, laitoksen ja säätiön maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittamisesta on niiden täällä oleva edustaja vastuussa. Poliisipiirin päällikkö määrää tämän momentin perusteella ylikuormamaksusta vastuussa olevan yhteisvastuulliseksi maksuvelvollisen kanssa ylikuormamaksun suorittamisesta. Vastuussa olevan kuulemisessa ennen maksun määräämistä noudatetaan tällöin, mitä 12 §:ssä säädetään.

15 § (7.8.2015/915)
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). (27.11.2020/879)

Maksun perimiseen ulosottotoimin sovelletaan, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

16 § (14.1.2022/63)
Kuljetustehtävän antajan tai tilaajan korvausvastuu

Ylikuormamaksun suorittaneella liikenteenharjoittajalla on oikeus saada maksun määrä kokonaan tai osaksi takaisin kuljetustehtävän antajalta tai kuljetuksen tilaajalta, jos tämän toimenpide on johtanut siihen, että ylikuormaa on kuljetettu.

17 §
Kuljettajan korvausvastuu

Ajoneuvon kuljettaja voidaan velvoittaa kokonaan tai osaksi korvaamaan ylikuormamaksu maksuvelvolliselle vain, jos kuljettaja tahallaan vastoin maksuvelvollisen ohjeita on kuljettanut ylikuormaa tai poikennut reitiltä, jolla kuormaa olisi saanut kuljettaa. Sopimus, virkasäännön määräys tai muu siihen verrattava määräys, jolla laajennetaan kuljettajan korvausvelvollisuutta on mitätön.

18 §
Rikosoikeudelliset seuraamukset

Ylikuorman kuljettamisesta säädetään rangaistus tieliikennelaissa.

Ylikuorman kuljettamisen tuottamaa taloudellista hyötyä ei tuomita valtiolle menetetyksi, jos samasta teosta määrätään ylikuormamaksu.

19 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset (15.3.1996/170)

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Poliisihallitus voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien tehtävien suorittamisesta. (26.6.2009/515)

20 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

HE 20/81, LiV.miet.3/81, suvk.miet.203/81

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.1.1989/1:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989. Lain 6 §:n 2 momentin kumoaminen tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

HE 185/88, LiV.miet. 6/88, svk.miet. 195/88

10.3.1989/255:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

HE 65/88, Toisen lvk.miet. 12/88, svk.miet. 157/88

22.7.1991/1068:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

HE 12/91, LiV.miet. 1/91

15.3.1996/170:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996. Sitä sovelletaan ylikuormamaksuun, joka määrätään lain voimaantulon jälkeen todetun ylikuorman perusteella.

HE 198/95, LiVM 1/96, EV 12/96

9.11.2001/970:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 103/2001, LaVM 19/2001, EV 119/2001

26.6.2009/515:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 58/2009, HaVM 7/2009, EV 86/2009

7.8.2015/915:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

30.12.2015/1680:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 117/2015, LiVM 13/2015, EV 85/2015

4.5.2018/356:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

HE 145/2017, LiVM 3/2018, EV 20/2018

27.11.2020/879:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

HE 109/2020, LaVM 10/2020, EV 136/2020

14.1.2022/63:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

HE 194/2021, LiVM 28/2021, EV 222/2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.