Seurattu SDK 829/2022 saakka.

21.12.1979/947

Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Punaisen ristin tunnusmerkkiä, punaisen puolikuun tunnusmerkkiä, punaisen kristallin tunnusmerkkiä, nimityksiä punainen risti tai Geneven risti, punainen puolikuu, punainen kristalli sekä väestönsuojelun kansainvälistä tunnusta ei saa käyttää muissa kuin tässä laissa sallituissa tapauksissa. (7.11.2008/838)

Punaisen ristin tunnusmerkillä tarkoitetaan valkoisella pohjalla olevaa punaista ristiä, jonka käytöstä määrätään Geneven yleissopimuksissa (SopS 8/1955) sekä kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyissä Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoissa (SopS 82/1980). (7.11.2008/838)

Punaisen puolikuun tunnusmerkillä tarkoitetaan valkoisella pohjalla olevaa punaista puolikuuta, jonka käytöstä määrätään Geneven yleissopimuksissa sekä kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyissä Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoissa. (7.11.2008/838)

Punaisen kristallin tunnusmerkillä tarkoitetaan valkoisella pohjalla olevaa punaista kristallia, jonka käytöstä määrätään Geneven yleissopimuksissa sekä uuden tunnusmerkin käyttöönottoa koskevassa Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjassa (SopS /2009). (7.11.2008/838)

Väestönsuojelun kansainvälisellä tunnuksella tarkoitetaan oranssinvärisellä pohjalla olevaa tasasivuista sinistä kolmiota, jonka käytöstä määrätään kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyssä Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjassa.

2 § (7.11.2008/838)

Sellaisia merkkejä, kuvia tai nimityksiä, jotka muistuttavat 1 §:ssä tarkoitettuja tunnusmerkkejä tai nimityksiä, ei saa käyttää.

3 § (7.11.2008/838)

Punaisen ristin tunnusmerkkiä ja tarvittaessa tilapäisesti punaisen puolikuun ja punaisen kristallin tunnusmerkkiä sekä nimityksiä käytetään aseellisen selkkauksen aikana suojaamaan lääkintähuoltoa ja hengellistä henkilöstöä siten kuin 1 §:n 2–4 momentissa mainituissa yleissopimuksissa ja lisäpöytäkirjoissa määrätään sekä rauhan aikana osoittamaan sotilaallista lääkintähuoltoa ja hengellistä henkilöstöä siten kuin 1 §:n 2–4 momentissa mainituissa yleissopimuksissa ja lisäpöytäkirjoissa määrätään.

Punaisen Ristin kansainvälisillä järjestöillä ja niiden asianmukaisesti laillistetulla henkilökunnalla on oikeus käyttää punaisen ristin, punaisen puolikuun ja punaisen kristallin tunnusmerkkejä ja nimityksiä siten kuin 1 §:n 2–4 momentissa mainituissa yleissopimuksissa ja lisäpöytäkirjoissa määrätään. Sama oikeus on Suomen Punaisen Ristin suostumuksella vieraiden valtioiden Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen kansallisilla yhdistyksillä Suomessa tapahtuvan toiminnan osalta.

Suomen Punainen Risti saa toimintansa yhteydessä käyttää Punaisen Ristin nimeä ja tunnusmerkkiä ja tarvittaessa punaisen kristallin tunnusmerkkiä siten kuin 1 §:n 2 ja 4 momentissa mainituissa yleissopimuksissa ja lisäpöytäkirjoissa määrätään.

Tämän pykälän 2 ja 3 momentissa säädetyissä tapauksissa punaisen kristallin tunnusmerkkiä voidaan osoittamistarkoituksessa käyttää myös siten, että sen sisäpuolelle sijoitetaan jokin muu Geneven yleissopimuksilla tunnustettu tunnusmerkki tai näiden tunnusmerkkien yhdistelmä.

Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioihin osallistuva lääkintähenkilöstö ja hengellinen henkilöstö voi osallistuvien valtioiden suostumuksella käyttää jotakin 1 §:n 2–4 momentissa mainituista tunnusmerkeistä.

4 § (7.11.2008/838)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää Suomen Punaisen Ristin suostumuksella luvan punaisen ristin tunnusmerkin käyttämiseksi sairaankuljetukseen tarkoitettujen kulkuneuvojen merkitsemiseen ja sellaisten ensiapuasemien paikkojen osoittamiseen, jotka on varattu yksinomaan vammautuneiden tai sairaiden maksutonta hoitoa varten.

5 §

Väestönsuojelun kansainvälistä tunnusta käytetään aseellisen selkkauksen aikana suojaamaan väestönsuojelutoimintaa siten kuin 1 §:n 5 momentissa mainitussa lisäpöytäkirjassa määrätään. (7.11.2008/838)

Sisäasiainministeriön suostumuksella saadaan väestönsuojelun kansainvälistä tunnusta käyttää rauhan aikana väestönsuojelutoiminnan tunnuksena.

6 §

Joka liiketoiminnassa tai muuten luvattomasti käyttää 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja tunnusmerkkejä, kuvia tai nimityksiä, on tuomittava kansainvälisesti suojatun tunnuksen luvattomasta käytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

7 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään asetuksella.

Tällä lailla kumotaan eräiden muun muassa kansainvälisessä sairaanhoidossa käytettyjen tunnusmerkkien ja nimitysten suojelemisesta 27 päivänä tammikuuta 1933 annettu laki (14/33).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.11.2008/838:

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

L 838/2008 tuli voimaan 14.7.2009 A:n 536/2009 mukaisesti.

HE 88/2008, HaVM 11/2008, EV 85/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.