Seurattu SDK 946/2023 saakka.

31.8.1978/669

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Velvollisuus pitää «kunnossa» «ja» puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset «ja» muut näihin verrattavat yleiset alueet kuuluu osaksi kunnalle, osaksi tontin tai muun alueen omistajalle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 momentti on kumottu L:lla 5.2.1999/150.

Mitä 1 «ja» 2 momentissa on säädetty kiinteistönomistajasta «ja» kiinteistöstä, koskee vastaavasti tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa vuokramiestä. (23.7.1982/569)

4 momentti on kumottu L:lla 5.2.1999/150.

2 §

Tämän lain mukaan on pidettävä «kunnossa» «ja» puhtaana asemakaavalain (145/1931), rakennuslain (370/1958) tai alueidenkäyttölain (132/1999) mukaisesti yleiseen käyttöön luovutettu tai luovutetuksi katsottava katu. (21.4.2023/803)

L:lla 803/2023 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Tämän lain mukaan on pidettävä «kunnossa» «ja» puhtaana asemakaavalain (145/1931), rakennuslain (370/1958) tai maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti yleiseen käyttöön luovutettu tai luovutetuksi katsottava katu. (15.7.2005/547)

Torin, katuaukion, puiston, istutusten «ja» muun näihin verrattavan yleisen alueen osalta tulee tässä laissa säädetty velvollisuus voimaan, kun kunta sallii alueen otettavaksi asemakaavan osoittamaan käyttöön.

2 luku

Kunnossapito

3 § (15.7.2005/547)

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä «kunnossa». Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila «ja» sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun «ja» polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus «ja» liikenteen esteettömyys.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen «ja» sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitomisen.

Kadun kunnossapitoon luetaan katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien «ja» muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.

Kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa «kunnossa», kuten lumen «ja» jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen «ja» -kaivojen avoinna pitämisen.

Kunta voi päättää, jos liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella «kunnossa» vain osittain taikka että määrätyllä kadulla tai kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää kelkalla kulkemiseen. Liukkauden torjumatta jättämisestä on ilmoitettava.

4 § (15.7.2005/547)

Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin, jollei 8 §:stä muuta johdu, pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi «ja» jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä «ja» liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja «ja» sadevesikouru lumettomana «ja» jäättömänä.

Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulku- «ja» pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään.

Kunta voi päättää kävelykadun, pihakadun «ja» muun erityistä liikennetarvetta palvelevan kadun kunnossapitovelvollisuuden jakautumisesta toisin kuin 1 momentissa säädetään. Tontinomistajalle näin määrättävä kunnossapitovelvollisuus ei kuitenkaan saa olla olennaisesti raskaampi kuin tontinomistajalle muutoin tämän lain mukaan kuuluva kunnossapitovelvollisuus.

5 §

Tontinomistajan on viipymättä ilmoitettava kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista «ja» muista vastaavista puutteista kadun sillä osalla, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana, sekä ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.

6 §

Kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa «kunnossa».

Sellainen yleisen alueen osa, joka on asemakaavan mukaan tai muutoin tarkoitettu käytettäväksi katuna, on kuitenkin pidettävä «kunnossa» siten kuin 3 «ja» 4 §:ssä on kadun kunnossapidosta säädetty.

Jos tontti rajoittuu puistoon tai muuhun yleiseen alueeseen «ja» tontille johtaa kulkutie alueen kautta, tontinomistaja on velvollinen huolehtimaan 4 §:ssä tontinomistajan tehtäviksi säädetyistä töistä enintään 24 metrin etäisyyteen saakka tontin rajasta.

7 §

Kunnanhallituksen tai lautakunnan, jos kunnanvaltuusto on ohje- tai johtosäännössä määrännyt asian sen hoidettavaksi, tulee päättää, millä aineella katu on kunnossapitotyön yhteydessä päällystettävä.

8 § (15.7.2005/547)

Kunta voi päätöksellään ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajalle 4 §:n mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä yhden tai useamman tontin osalta, kaikilla asemakaava-alueilla tai asemakaavan määrätyllä osalla.

Jos pientalovaltaisella alueella ei saavuteta tämän lain mukaista kunnossapidon tasoa tai jos kunnossapitotehtävät jakautuvat alueen tontinomistajien kesken erityisen epätasapuolisesti, kunnan on päätöksellään otettava kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajille 4 §:n 1 momentin mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä. Edellytyksenä kuitenkin on, että kunnossapito voidaan järjestää tarkoituksenmukaisena alueellisena kokonaisuutena «ja» että alue soveltuu koneelliseen kunnossapitoon.

Kunnan ottaessa huolehtiakseen tontinomistajalle 4 §:n mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä vastuu niistä siirtyy kunnalle.

Kunnossapidon maksuista säädetään 14 b §:ssä.

8 a § (15.7.2005/547)

Ennen 4 §:n 4 momentin «ja» 8 §:n 1 «ja» 2 momentin mukaisen päätöksen tekemistä päätösehdotuksen pitämisestä julkisesti nähtävänä on etukäteen ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisessa kunnassa julkaistaan «ja» vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalaissa (410/2015). Päätösehdotuksesta on annettava tieto aloitteen tekijöille. Lisäksi sellaisesta päätösehdotuksesta, jolla kunta ottaa tontinomistajien tehtäviä huolehtiakseen, on annettava tieto alueen tontinomistajille. Tiedoksianto voi tapahtua tavallisella kirjeellä. Muistutus ehdotuksesta on jätettävä kunnalle 14 päivän kuluessa ehdotuksen nähtäville asettamisesta tai kirjeen tiedoksisaamisesta. (19.12.2019/1411)

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös annetaan tiedoksi aloitteen tekijöille. Päätös annetaan todisteellisesti tiedoksi niille tontinomistajille, joita päätös koskee siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

3 luku

Puhtaanapito

9 § (15.7.2005/547)

Kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä «ja» terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, lehtien, roskien «ja» irtonaisten esineiden sekä rikkaruohon poistamisen ajoradalta «ja» jalkakäytävältä.

10 §

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä.

Kadun kulmauksessa tontinomistajan puhtaanapitovelvollisuus ulottuu 1 momentin mukaan puhtaana pidettävän alueen ulkorajojen leikkaukseen saakka.

Tontinomistaja ei ole velvollinen pitämään puhtaana ajoradan vastakkaisella puolella olevaa pyörätietä tai jalkakäytävää. Jos katualueella on istutus, ei istutusaluetta lueta kuuluvaksi siihen alueeseen, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana. Tällaisessa tapauksessa ulottuu tontinomistajan velvollisuus pitää katu puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Istutuksen kautta tontille johtavat kulkutiet on tontinomistajan kuitenkin pidettävä puhtaina. Edellä tässä momentissa säädetystä poiketen tontinomistajalle kuuluu enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan «ja» ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito «ja» kasvillisuuden siistinä pitäminen. (15.7.2005/547)

Jos sama kadunosa olisi sen mukaan, mitä edellä on säädetty, kahden tai useamman tontinomistajan pidettävä puhtaana, jakautuu kadunosan puhtaanapito heidän keskensä siten, että kukin pitää puhtaana alan, joka on lähempänä hänen kuin toisen tonttia.

Muilta osin kadun puhtaanapito kuuluu kunnalle. Kunnan velvollisuutena on pitää puhtaina myös kadulla olevat istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet, liikennemerkit «ja» muut vastaavat laitteet. (15.7.2005/547)

11 §

Kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto «ja» muu niihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä siistinä «ja» terveydellisesti tyydyttävänä.

Sellainen yleisen alueen osa, joka asemakaavan mukaan tai muutoin on tarkoitettu käytettäväksi katuna, on kuitenkin pidettävä puhtaana siten kuin 9 «ja» 10 §:ssä on kadun puhtaanapidosta säädetty.

Jos tontti rajoittuu puistoon tai muuhun yleiseen alueeseen «ja» tontille johtaa kulkutie alueen kautta, tontinomistaja on velvollinen pitämään pääsytien puhtaana enintään 24 metrin etäisyyteen saakka tontin rajasta.

12 §

Mikäli alueella, jonka puhtaanapito sen mukaan, mitä edellä on säädetty, kuuluu tontinomistajalle, harjoitetaan kunnan erityisellä luvalla kauppaa, on myyntialue kunnan toimesta puhdistettava kaupanteon aiheuttamista roskista, jollei toisin ole sovittu.

13 § (15.7.2005/547)

Kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle tämän lain mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä määrättyjen katujen tai tehtävien osalta.

Kunnan ottaessa huolehtiakseen tontinomistajalle 10 §:n mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä vastuu niistä siirtyy kunnalle.

Puhtaanapidon järjestämistä koskevan päätöksen valmisteluun «ja» tiedoksiantoon sovelletaan, mitä 8 a §:ssä säädetään kunnossapidon järjestämistä koskevasta päätöksestä.

Puhtaanapidon maksuista säädetään 14 b §:ssä.

4 luku

Erinäiset säännökset

14 § (22.12.2009/1575)

Kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja «yleisten» «alueiden» kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea «kunnossa»- «ja» puhtaanapitotyön:

1) suoritustapaa «ja» siinä käytettäviä laitteita «ja» aineita;

2) suoritusaikaa;

3) lumen käsittelyä, sijoittamista «ja» poiskuljetusta; sekä

4) katujen ja «yleisten» «alueiden» jaottelua tavoitetason mukaan eri «kunnossa»- «ja» puhtaanapitoluokkiin.

«Kunnossa»- «ja» puhtaanapitoa koskevien kunnallisten määräysten laatimista koskevaan menettelyyn sovelletaan, mitä rakentamislaissa (751/2023) säädetään rakennusjärjestyksen laatimisesta. Määräykset annetaan kunnan päätöksellä. Ne on annettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä poliisille tiedoksi. (21.4.2023/803)

L:lla 803/2023 muutettu 2 momentti tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

«Kunnossa»- «ja» puhtaanapitoa koskevien kunnallisten määräysten laatimista koskevaan menettelyyn sovelletaan, mitä maankäyttö- «ja» rakennuslaissa säädetään rakennusjärjestyksen laatimisesta. Määräykset annetaan kunnan päätöksellä. Ne on annettava elinkeino-, liikenne- «ja» ympäristökeskukselle sekä poliisille tiedoksi.

14 a § (15.7.2005/547)

Työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla «ja» yleisellä alueella ilmoitus kunnalle. Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kunta ei ole käsitellyt ilmoitusta 21 vuorokauden kuluessa, työ voidaan kuitenkin aloittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa alueen työnaikainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden «ja» rakenteiden sijoitus, tilapäinen liikennejärjestely kaikki liikennemuodot huomioon ottaen sekä työstä vastaava henkilö «ja» hänen ammattipätevyytensä. Tämän lisäksi kunta voi vaatia muitakin ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Kunta voi antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle «ja» esteettömyydelle, kadulla «ja» yleisellä alueella sijaitseville johdoille «ja» laitteille sekä kadun «ja» yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan «ja» vahingon vähentämiseksi. Työmaalla on oltava taulu, josta ilmenevät työn suorittaja «ja» työstä vastaavan yhteystiedot. Ilmoittajan on pidettävä työalue puhtaana «ja» saatettava alue hyväksytyn työajan kuluessa työtä edeltäneeseen kuntoon.

Kunnan antamien määräysten lainmukaisuus voidaan saattaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi.

Rikkoontuneet johdot, laitteet «ja» rakenteet saadaan merkittävien vahinkojen estämiseksi korjata välittömästi. Korjaamisesta on ilmoitettava kunnalle niin pian kuin mahdollista «ja» annettava 2 momentissa tarkoitettu selvitys.

14 b § (15.7.2005/547)

Kunta voi vuosittain periä 8 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista, huolehtiakseen ottamistaan, kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten «alueiden» yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta.

Kunta voi periä maksun, joka perustuu 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tarkastamisesta «ja» työn valvonnasta kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin.

Kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen «ja» alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä 14 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Maksu peritään yhden työmaan osalta vain kerran. Maksua ei peritä, jos työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen liittyvän muun työn yhteydessä. Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä, jota ei voida ennakoida.

Kunta «ja» poliisi voivat periä 16 §:n 4 momentissa tarkoitetun välittömän vaaran torjumisesta aiheutuneet erityiset kustannukset siltä, jonka toiminnasta tai laiminlyönnistä vaara on aiheutunut. Erityisiä kustannuksia ovat sellaiset työstä tai kaluston käytöstä aiheutuneet kustannukset, jotka eivät johdu tavanomaisesta valvontatyöstä tai tavanomaisesta kaluston käytöstä. Kustannusten maksamiseen «ja» perimiseen sovelletaan, mitä uhkasakkolain (1113/1990) 17 §:ssä säädetään.

Kunta hyväksyy maksujen määräämisen perusteet sisältävän taksan. Kunta saa käyttää verotustietojen julkisuudesta «ja» salassapidosta annetun lain (1346/1999) mukaisesti saamiaan tietoja maksujen määräämisessä.

15 § (15.7.2005/547)

Kunnan määräämä viranomainen (kunnan valvontaviranomainen) valvoo, että kadun ja «yleisten» «alueiden» kunnossapito- «ja» puhtaanapitovelvollisuus täytetään. Kunnan valvontaviranomaisen tehtävien siirtämiseen sovelletaan, mitä kuntalaissa (365/1995) säädetään.

Poliisi valvoo kunnan valvontaviranomaisen ohella, ettei kunnossapito- «ja» puhtaanapitovelvoitteen laiminlyönnistä aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle «ja» turvallisuudelle.

16 § (15.7.2005/547)

Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti taikka lyö laimin tässä laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden, kunnan valvontaviranomainen voi velvoittaa hänet täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai uhalla, että kunta tekee tekemättä jätetyn työn hänen kustannuksellaan. Samoin voidaan niskoittelijaa, jos erityiset syyt sitä vaativat, sakon uhalla kieltää jotain tekemästä.

Jollei kunta täytä sille kuuluvaa kadun ja «yleisten» «alueiden» kunnossapito- «ja» puhtaanapitovelvollisuutta, elinkeino-, liikenne- «ja» ympäristökeskus voi velvoittaa kunnan siihen sakon uhalla. (22.12.2009/1575)

Uhkasakkoa «ja» teettämisuhkaa koskevassa asiassa noudatetaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa säädetään.

Jos 1 momentissa tarkoitetusta laiminlyönnistä aiheutuu välitöntä vaaraa turvallisuudelle, kunnan valvontaviranomaisen alaisella viranhaltijalla on oikeus välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Asiasta on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kirjallisesti laiminlyöjälle. Asia on saatettava ilman aiheetonta viivytystä kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jonka on tehtävä asiassa päätös. Poliisilla on vastaavasti tässä momentissa tarkoitettu oikeus, jonka käyttämisestä poliisin on ilman aiheetonta viivytystä tehtävä päätös. Päätös saatetaan laiminlyöjän tietoon.

17 § (15.7.2005/547)

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö

1) 2 luvun mukaisen kunnossapitovelvollisuuden,

2) 3 luvun mukaisen puhtaanapitovelvollisuuden,

3) ryhtymisen 5 §:n mukaisiin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi taikka

4) 5 tai 14 a §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden,

on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai laiminlyöjää ole 16 §:n mukaisesti velvoitettu täyttämään velvollisuuttaan sakon uhalla taikka jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kadun ja eräiden «yleisten» «alueiden» «kunnossa»- «ja» puhtaanapidosta annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon.

Tässä pykälässä rangaistavaksi säädetystä menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen laiminlyönti on. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä «ja» toimivaltuuksiensa laatu «ja» laajuus sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn «ja» jatkumiseen.

18 § (19.12.2019/1432)

Tämän lain 14 §:n nojalla tehtyyn kunnan päätökseen, 15 §:n nojalla tehtyyn päätökseen, joka koskee valvontaviranomaisen määräämistä tai sen tehtävien siirtämistä sekä 14 b §:n nojalla tehtyyn taksan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin kuntalaissa säädetään.

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

Ennen muutoksen hakemista 14 b §:n 1–3 momentin mukaisten maksujen määräämiseen maksuvelvollisen on tehtävä 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta muistutus maksun perimisestä päättävälle kunnan viranomaiselle. Muistutuksen johdosta on tehtävä uusi päätös, «ja» maksuvelvolliselle on lähetettävä uusi maksulippu.

19 §

Mitä tässä laissa on säädetty tontista «ja» tontinomistajasta, koskee soveltuvin osin myös liikenne-, vaara- «ja» erityisalueita sekä niiden omistajia.

Joka omistaa yleiseen käyttöön luovutetun kadun varrella rakennuskorttelissa olevan maa-alueen, jolla ei ole voimassa sitovaa tonttijakoa tai jota ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, on velvollinen pitämään kadun «kunnossa» «ja» puhtaana niin kuin tontinomistaja. (15.7.2005/547)

Mitä tontinomistajasta on säädetty, koskee myös tontin tai 1 §:ssä tarkoitetun yleisen alueen omistajan vertaista haltijaa.

19 a § (23.7.1982/569)

Jos tämän lain mukaisten velvollisuuksien täyttäminen jonkin tontin osalta olisi erityisestä syystä kohtuuttoman raskasta, voi kunta hakemuksesta ottaa tontinomistajan kunnossapitotehtävät suorittaakseen kokonaan tai osittain taikka osallistua niistä aiheutuneisiin kustannuksiin.

20 §

Toukokuun 4 päivänä 1896 annetun, kaupunkikunnan ja tontinomistajain sopimusta katujen kunnossapidon ottamisesta kunnan tehtäväksi koskevan asetuksen nojalla tehty sopimus, jolla kaupunki on ottanut täyttääkseen tontinomistajalle kuuluvan kadun «kunnossa»- «ja» puhtaanapitovelvollisuuden, on tämän lain säännöksistä riippumatta voimassa.

21 §

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980. Sillä kumotaan 4 päivänä toukokuuta 1896 annettu asetus, joka koskee kaupunkikunnan «ja» tontinomistajain sopimusta katujen kunnossapidon ottamisesta kunnan tehtäväksi.

Kunnanvaltuusto voi päättää, että tämän lain soveltaminen siirtyy kunnassa enintään kahdella vuodella. Päätös tästä on tehtävä ennen lain voimaantuloa.

Milloin tämän lain soveltaminen katujen kunnossapitoon tarvittavan kaluston puutteellisuuden, kunnan taloudellisen tilan tai muun sellaisen syyn takia on omiaan aiheuttamaan kunnalle kohtuuttomia rasituksia, voi lääninhallitus päättää, että lain soveltaminen kunnassa siirtyy 2 momentissa tarkoitetun ajan kuluttua vielä enintään kahdella vuodella.

Muutossäädösten voimaantulo «ja» soveltaminen:

23.7.1982/569:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1982.

HE 83/82, l-tvk.miet. 11/82, svk.miet. 107/82

16.1.1987/20:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

HE 222/86, l-tvk.miet. 19/86, svk.miet. 191/86

7.5.1993/420:

Tämä «laki» tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 1993.

Tämän lain 8 §:ää sovelletaan kuitenkin vuodelta 1993 kertyneiden kunnossapitokustannusten perimisessä.

HE 354/92, HaVM 5/93

24.1.1995/75:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 241/94, YmVM 14/94

18.12.1998/1062:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 123/1998, HaVM 12/1998, EV 183/1998

5.2.1999/150:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

HE 101/1998, YmVM 6/1998, EV 248/1998

27.6.2003/623:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

HE 20/2002, HaVM 28/2002, EV 295/2002

15.7.2005/547:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2005.

Valtuusto voi ennen lain voimaantuloa päättää, että kunta ottaa hoidettavakseen seuraavat tehtävät määrätystä ajankohdasta, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta:

1) 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu velvollisuus poistaa liukkauden torjumiseen käytetty kiviaines;

2) 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu kunnan velvollisuus pitää «kunnossa» rakenteellisesti toisistaan erottamaton jalankulku- «ja» pyörätie;

3) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu kunnan velvollisuus ottaa huolehtiakseen tontinomistajien kunnossapitovelvollisuudesta.

HE 281/2004, YmVM 8/2005, EV 72/2005

22.12.2009/1575:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

7.8.2015/1065:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

19.12.2019/1411:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 73/2019, YmVM 3/2019, EV 50/2019

19.12.2019/1432:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 72/2019, YmVM 2/2019, EV 48/2019

21.4.2023/803:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

HE 139/2022, YmVM 27/2022, EV 333/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.