Seurattu SDK 926/2022 saakka.

29.6.1978/508

Asetus markkinatuomioistuimesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 20 §:n nojalla:

1 § (15.2.1991/297)

Markkinatuomioistuimen ylituomarin on huolehdittava siitä, että markkinatuomioistuimelle kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja joutuisasti. Hänen tulee myös seurata oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta markkinatuomioistuimen ratkaisuissa.

2 § (2.12.1988/1027)

Markkinatuomioistuimessa on sihteerin virka. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Markkinatuomioistuimessa voi lisäksi olla toimistosihteerin ja konekirjoittajan virkoja sekä tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Sihteerin nimittää ylituomari kuultuaan markkinatuomioistuinta. Ylituomari nimittää tai ottaa muun henkilöstön markkinatuomioistuimeen. (15.2.1991/297)

3 § (15.2.1991/297)

Markkinatuomioistuimen sihteerin tehtävänä on esitellä markkinatuomioistuimen ja sen ylituomarin ratkaistavat hallintoasiat sekä huolehtia muiden hallintoasioiden hoitamisesta. Työjärjestyksessä sihteeri voidaan määrätä käsittelemään taloushallintoasioita, jotka muuten on ylituomarin ratkaistava.

Sihteerin on ylituomarin tai markkinatuomioistuimen varapuheenjohtajan ohjeiden mukaan avustettava markkinatuomioistuimen käsiteltävien asioiden vireilletuloon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden valmistelussa.

Muun henkilöstön tehtävistä määrää markkinatuomioistuimen ylituomari.

3 a § (6.7.2000/670)

3 a § on kumottu A:lla 6.7.2000/670.

4 § (15.2.1991/297)

Virkavapautta markkinatuomioistuimen ylituomarille myöntää oikeusministeriö. (6.7.2000/670)

Markkinatuomioistuimen ylituomarin ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajankin ollessa estynyt hoitaa puheenjohtajan tehtäviä markkinatuomioistuimesta annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu jäsen, joka ei edusta elinkeinonharjoittajien eikä kuluttajien etuja.

5 § (15.2.1991/297)

Virkavapautta myöntää sihteerille ja muulle henkilöstölle markkinatuomioistuimen ylituomari.

Ylituomari määrää vastaavasti 1 momentissa tarkoitetun viran hoidosta virkavapauden aikana ja viran ollessa avoinna.

6 §

Markkinatuomioistuimen ratkaisut on sopivalla tavalla julkaistava.

7 §

Oikeusministeriö vahvistaa markkinatuomioistuimessa pidettävien päiväkirjojen ja luetteloiden kaavat sekä antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet niiden pitämisestä.

8 §

Markkinatuomioistuimen päätöstaltiot sekä asianosaisille annettavat toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja. Ratkaisun sisältävä toimituskirja on viipymättä annettava kaikille asianosaisille.

9 §

Palkansaajien ja kuluttajien sekä elinkeinonharjoittajien etujärjestöjen esitykset markkinatuomioistuimen asianomaisiksi jäseniksi sekä heidän varamiehikseen on toimitettava oikeusministeriölle kirjallisesti. Oikeusministeriön on tarvittaessa pyydettävä esitystä edustavimmilta etujärjestöiltä.

10 § (15.2.1991/297)

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jonka markkinatuomioistuin vahvistaa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.12.1988/1027:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

15.2.1991/297:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

6.7.2000/670:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.