Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

29.6.1978/501

Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (159/78) 12 §:n nojalla:

Työterveyslaitoksen tehtävät
1 §

Työterveyslaitoksen, jota jäljempänä tässä asetuksessa nimitetään laitokseksi, tehtävänä on:

1) harjoittaa ja edistää työn ja terveyden vuorovaikutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä työsuojelun ja työterveyshuollon tutkimusta ja kehitystyötä;

2) suorittaa toimialaansa liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja muita palvelutehtäviä;

3) suorittaa ammattitautien ja muiden työstä johtuvien sairauksien tutkimusta, selvittelyä, diagnosointia ja hoitoa;

4) suorittaa työtapaturmiin ja niiden torjuntaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja palvelutehtäviä;

5) suorittaa työhygienian, toksikologian, työturvallisuuden, ergonomian ja muun työsuojelun ja työterveyshuollon alaan kuuluvia tutkimuksia, selvityksiä, mittauksia ja palvelutehtäviä;

6) osallistua työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden valmisteluun ja kehitystyöhön sekä suorittaa niiden edellyttämää tutkimus- ja selvitystyötä;

7) kehittää ja antaa toimialaansa kuuluvaa jatko-, täydennys- ja erikoiskoulutusta;

8) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä julkaista muuta tiedotus- ja koulutusmateriaalia; (12.11.2015/1320)

9) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa informaatiopalvelutoimintaa ja digitaalista viestintää sekä ylläpitää työsuojelu- ja työterveysalan tietojärjestelmiä ja tietovarantoja; (12.11.2015/1320)

10) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön;

11) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita toimialaansa liittyvistä kysymyksistä; sekä

12) suorittaa työsuojelu- ja työterveysalaan kuuluvat muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen tehtäväksi.

Tehtäviään suorittaessaan laitoksen tulee olla yhteistyössä työsuojelu- ja terveysviranomaisten sekä keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Laitoksen toimintayksiköt
2 § (29.12.2005/1263)

Laitos muodostuu osaamiskeskuksista siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Laitoksen alueelliset toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. (27.11.2014/1007)

Tarkemmat määräykset osaamiskeskuksista ja muista toimintayksiköistä sekä niiden tehtävistä annetaan tarvittaessa työjärjestyksellä.

3–5 §

3–5 § on kumottu A:lla 22.12.1993/1307.

Johtokunta ja sen tehtävät (22.12.1993/1307)
6 § (27.11.2008/764)

Laitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtioneuvosto määrää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa ja yksi jäsen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa. Lisäksi johtokunnassa tulee olla kolme keskeisten työnantajajärjestöjen ja kolme keskeisten työntekijäjärjestöjen edustajaa sekä yksi edustavimman itsenäisesti omaa työtään tekevien järjestön edustaja.

7 § (22.12.1993/1307)

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään yli puolet muista johtokunnan jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtaja ja yli puolet muista päätösvaltaisista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan johtokunnassa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

8 § (22.12.1993/1307)

Johtokunnan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa laitoksen toimintaa.

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) laitoksen toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä muita laitoksen toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä;

2) taloudenhoidon ohjesäännön vahvistamista;

3 kohta on kumottu A:lla 29.12.2005/1263.

4) esitystä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

5) ehdotusta vuosittaiseksi talousarvioksi;

6) vuosikertomuksen esittämistä sosiaali- ja terveysministeriölle;

7) ehdotusta tilinpäätökseksi ja tilintarkastajien lausuntoa;

8) työjärjestyksen vahvistamista;

9 kohta on kumottu A:lla 29.12.2005/1263.

10) laitoksen pääjohtajan toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista sekä osaamiskeskuksien johtajien ja tutkimusprofessorien toimeen ottamista sekä toimesta vapauttamista, jos toimeen ottaminen tai toimesta vapauttaminen kestää yli kuusi kuukautta; (12.11.2015/1320)

11) alueellisten neuvottelukuntien asettamista; (29.12.2005/1263)

12) laitoksen suoritehinnoittelun periaatteita; (18.6.1998/424)

13) laitoksen pääjohtajan eläkettä, eroamisikää ja sivutoimioikeutta; (29.12.2005/1263)

14 kohta on kumottu A:lla 29.12.2005/1263.

15) muita periaatteellisia tai laajakantoisia laitoksen toimintaan ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. (29.12.2005/1263)

9 § (22.12.1993/1307)

Tarkemmat määräykset johtokunnan kokoontumisesta, kokouksista, sihteeristä ja kokousten pöytäkirjaamisesta sekä pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarvittaessa työjärjestyksellä.

Laitoksen toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä
10 § (29.12.2005/1263)

Laitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Laitoksessa on myös osaamiskeskuksien johtajia sekä lisäksi tutkimusprofessoreita ja muuta henkilökuntaa sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. (12.11.2015/1320)

Pääjohtajalla on professorin arvonimi. Osaamiskeskuksen johtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on yliopistossa tai korkeakoulussa todettu dosentin pätevyys.

11 § (22.12.1993/1307)

Pääjohtaja johtaa työterveyslaitoksen toimintaa ja vastaa siitä, että työterveyslaitoksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Lisäksi hän vastaa johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta.

2 momentti on kumottu A:lla 29.12.2005/1263.

12 § (12.11.2015/1320)

Tarkemmat määräykset pääjohtajan ja osaamiskeskuksien johtajien tehtävistä annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jossa voidaan määrätä myös muun henkilökunnan tehtävistä.

13 § (22.12.1993/1307)

13 § on kumottu A:lla 22.12.1993/1307.

14 § (7.6.1991/898)

Työjärjestyksessä annetaan tarvittaessa tarkemmat määräykset laitoksen toimien kelpoisuusvaatimuksista, laitoksen toimintayksiköistä, asioiden käsittelymenettelystä sekä siitä, kenelle asioiden ratkaisu kuuluu.

15 § (22.12.1993/1307)

15 § on kumottu A:lla 22.12.1993/1307.

Talous
16 § (23.5.1980/375)

Laitoksen tulee vuosittain toimittaa tuloslaskelman pääryhmittelyä noudattaen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi sosiaali- ja terveysministeriölle hyväksymistä varten ministerin antamien ohjeiden mukaisesti.

2 momentti on kumottu A:lla 29.12.2005/1263.

16 a § (22.12.1993/1307)

Hyväksyessään laitoksen talousarvion sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, ottaen huomioon valtion talousarviossa hyväksytyn laitoksen toiminnan laajuuden, niiden menojen määrän, jotka hyväksytään valtionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi.

Jos laitoksen toiminnasta saatavien tulojen arvioidaan ylittävän yhden viidesosan 1 momentissa tarkoitetuista valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten määrästä, laitoksen tulee talousarvioehdotuksen yhteydessä tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle esitys sanotun erän käyttämisestä.

16 b § (23.5.1980/375)

Laitoksen tulee erityisesti huolehtia siitä, että laitoksen valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan rahoittamiseksi tarvittava oman toiminnan tuotto saavutetaan. Jos tuoton arvioidaan jäävän tätä pienemmäksi, tulee laitoksen tehdä esitys sosiaali- ja terveysministeriölle toimenpiteiksi, joilla laitoksen talous voidaan turvata ottaen huomioon, mitä työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/78) 3 §:ssä on säädetty valtionosuuden enimmäismäärästä.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on soveltuvin osin noudatettava myös siinä tapauksessa, että laitoksen valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset muodostuvat suuremmiksi kuin talousarviota laadittaessa on ollut ennakoitavissa.

17 §

Laitoksen tilikautena on kalenterivuosi. Laitoksen varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava kirjanpitolain (655/73) ja -asetuksen (783/73) säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä.

18 § (22.12.1993/1307)

Tilintarkastajien tulee huhtikuun kuluessa antaa sosiaali- ja terveysministeriölle kirjallinen kertomus toiminnastaan ja lausunto laitoksen hallinnosta ja tileistä.

19 §

Laitoksen tulee vuosittain toukokuun loppuun mennessä toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle vuosikertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä kertomus toiminnastaan ja tilastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on edellisen vuoden vuosikertomuksen hyväksyminen, edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. (22.12.1993/1307)

Laitoksen tulee ministeriön määräämässä kohtuullisessa ajassa antaa sille toiminnastaan muitakin tietoja, jotka ovat tarpeen työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettua valvontaa varten.

Laitoksella on oltava toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka sisältää keskipitkän ajan ja vuotuisen toiminnan suunnittelun sekä talousarviovalmistelun. Laitoksen tulee myös noudattaa niitä ohjeita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö antaa alaisilleen virastoille ja laitoksille toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotuksen laadintaa varten. (23.5.1980/375)

Tarkemmat määräykset laitoksen taloudenhoidosta annetaan taloudenhoidon ohjesäännöllä. (23.5.1980/375)

Erinäisiä säännöksiä
20 § (10.9.2009/706)

Jokaisen alueellisen toimipisteen yhteydessä toimii neuvottelukunta, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet johtokunta määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten tulee edustaa työsuojeluviranomaisia, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia, keskeisiä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjä sekä alueen elinkeino- ja väestörakenne ja muu toiminta huomioon ottaen muita keskeisiä järjestöjä, yhteisöjä ja organisaatioita. (8.11.2012/607)

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata muutoksia alueen elinkeino- ja työelämässä sekä tehdä niiden perusteella aloitteita ja esityksiä työsuojelua ja työhyvinvointia edistävistä toimenpiteistä;

2) toimia alueellisena yhteistoimintaverkostona, jolla edistetään työterveyttä ja työssä jaksamista sekä vaikutetaan myönteisesti työssäoloajan jatkumiseen;

3) seurata ja edistää alueellista yhteistoimintaa Työterveyslaitoksen ja sen palveluja tarvitsevien työpaikkojen, viranomaisten, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen sekä muiden työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämisen kannalta merkittävien toimijoiden välillä sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja yhteistoiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

21 §

Laitoksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä jonkun johtokunnan varsinaisen jäsenen, pääjohtajan tai hänen sijaisensa kanssa. (12.11.2015/1320)

Johtokunta voi valtuuttaa pääjohtajan tai muun toimihenkilön allekirjoittamaan juoksevien asioiden hoidossa tarvittavia asiakirjoja. (29.12.2005/1263)

Haasteen tai muun tiedoksiannon katsotaan tulleen laitoksen tietoon, kun se on annettu tiedoksi jollekin 1 momentissa mainituista henkilöistä.

22 § (7.6.1991/898)

22 § on kumottu A:lla 7.6.1991/898.

23 § (29.12.2005/1263)

Laitoksen johtokunnan ja alueellisten neuvottelukuntien jäsenten palkkiot vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

24 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

25 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös tämän asetuksen säännösten estämättä vahvistaa laitokselle väliaikaisen työjärjestyksen ja taloudenhoidon ohjesäännön sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen työterveyslaitoksen toiminnan aloittamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös 31 päivään elokuuta 1978 asti pääjohtajan esityksestä ratkaista asian, jonka kiireellinen ratkaiseminen laitoksen toiminnan jatkamiseksi ja taloudellisen aseman turvaamiseksi on tarpeen sen estämättä, mitä tässä asetuksessa tai väliaikaisessa työjärjestyksessä on valtuuskunnalle, johtokunnalle tai pääjohtajalle kuuluvasta ratkaisuvallasta säädetty tai määrätty.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.5.1980/375:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

27.8.1982/657:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

12.6.1987/566:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

19.5.1989/465:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Tämän asetuksen voimaantullessa toimiva työterveyslaitoksen johtokunta jatkaa toimintaansa sitä asetettaessa määrätyn ajan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7.6.1991/898:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleva työterveyslaitoksen taloudenhoidon ohjesääntö ja hankintaohjesääntö ovat edelleen voimassa niin kauan kunnes laitoksen johtokunta vahvistaa laitokselle uudet vastaavat säännöt.

22.12.1993/1307:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.3.1997/250:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

18.6.1998/424:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

27.9.2001/810:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

29.12.2005/1263:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetetut aluelaitosten neuvottelukunnat jatkavat toimikautensa loppuun alueellisina neuvottelukuntina.

Sen estämättä, mitä 10 §:n 2 momentissa säädetään, professorin arvonimi on myös laitoksen toimihenkilöllä, jolla se oli tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla.

27.11.2008/764:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10.9.2009/706:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.8.2010/737:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

8.11.2012/607:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

27.11.2014/1007:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

12.11.2015/1320:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä marraskuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.