Seurattu SDK 361/2023 saakka.

19.10.1973/784

Asetus kirjanpitolautakunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 40 §:n nojalla:

1 §

Kirjanpitolautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kirjanpitolain 34 §:n 1 momentissa ja 35 §:ssä on sen tehtäväksi säädetty:

1) antaa kauppa- ja teollisuusministeriön välityksellä yleisiä neuvoja ja ohjeita kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, milloin lautakunta yhdenmukaisen hyvän kirjanpitotavan edistämiseksi katsoo siihen olevan aihetta

2) tehdä kauppa- ja teollisuusministerille tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä ja pyynnöstä antaa sille lausuntoja 1 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä.

1 a § (16.12.2021/1186)

1 a § on kumottu A:lla 16.12.2021/1186.

1 b § (30.12.2004/1314)

Kirjanpitolautakunnassa on IFRS-jaosto, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta siten kuin kirjanpitolaissa ja Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa (587/2003) tarkemmin säädetään sekä suorittaa kirjanpitolautakunnan sille osoittamat muut mahdolliset tehtävät.

IFRS-jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi muuta jäsentä, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö nimittää kirjanpitolautakunnan toimikaudeksi. Ministeriö nimittää jokaiselle jäsenelle puheenjohtajaa lukuun ottamatta henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston jäsenten tulee olla kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin hyvin perehtyneitä.

IFRS-jaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.

Mitä jäljempänä säädetään kirjanpitolautakunnasta, sovelletaan myös IFRS-jaostoon.

1 c § (19.5.1995/810)

Kirjanpitolautakunta voi asettaa määräaikaisen jaoston, joka valmistelee lautakunnan sille antamat 1 §:ssä mainitut asiat sekä suorittaa muut lautakunnan sille osoittamat tehtävät. Kirjanpitolautakunta voi valtuuttaa jaoston määräajaksi tai yksittäistapauksessa antamaan lausuntoja ja myöntämään poikkeuksia lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa lukuunottamatta periaatteellisia ja kirjanpitokäytäntöä olennaisesti muuttavia asioita.

Määräaikaisessa jaostossa on puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kuusi muuta jäsentä, jotka kirjanpitolautakunta nimittää jäsentensä tai varajäsentensä keskuudesta enintään kirjanpitolautakunnan toimikaudeksi.

Määräaikainen jaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.

2 § (19.5.1995/810)

Kirjanpitolain 35 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia voi hakea kirjanpitovelvollinen tai elinkeinonharjoittajien taikka kuntien järjestö.

3 §

Hakemus ohjeen tai lausunnon antamisesta ja poikkeuksen tai luvan myöntämisestä on tehtävä kirjallisesti. Poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös siitä voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä. Hakemuksessa, joka on annettava tai postitse toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriön kirjaamoon, on tarpeellisesti yksilöitynä ilmoitettava kysymys, josta ohjetta, lausuntoa tai poikkeusta haetaan samoin kuin tapa, jolla kirjanpitolain 8 §:n 5 momentin, 14 §:n 2 momentin, 24 §:n 3 momentin ja 25 §:ssä mainitut asiakirjat aiotaan säilyttää. (19.5.1995/810)

Hakemuksen oheen on liitettävä hakijan käytettävissä olevia asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

4 §

Kirjanpitolautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos puolet muista jäsenistä sitä vaatii.

Erimielisyyden ilmaantuessa tulee lautakunnan päätökseksi se mielipide, jota useimpien on katsottava kannattaneen, sekä äänten jakautuessa tasan se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

5 §

Kirjanpitolautakunnassa käsiteltävien asioiden esittelyn lautakunnalle toimittavat sen ottamat sihteerit.

Ennen esittelyä sihteerin on valmisteltava asia. Sitä varten hänen on hankittava tarpeelliset selvitykset ja lausunnot. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita.

6 §

Kirjanpitolautakunta voi asian selvittämiseksi kuulla hakijaa tai asiantuntijaa myös suullisesti.

7 §

Kirjanpitolautakunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä sihteerin esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin jäävistä on säädetty.

8 §

Kirjanpitolautakunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä tehdyt ehdotukset, tapahtuneet äänestykset ja lautakunnan päätökset ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri tarkistettuaan allekirjoittavat. Päätöksen taltiokappaleen allekirjoittaa jokainen ratkaisuun osallistunut lautakunnan jäsen ja varmentaa asian esitellyt sihteeri. Jäsenen ja sihteerin eriävä mielipide on asianomaisen allekirjoittamana liitettävä taltiokappaleeseen.

Hakijalle annettavat päätöskappaleet ja muut lautakunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa asian esitellyt sihteeri.

3 momentti on kumottu KirjanpitoL:lla 30.12.1997/1336, joka tuli voimaan 1.1.1998.

9 §

Jäljennös kirjanpitolautakunnan päätöksestä on annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle ja kirjanpitolain 35 §:n tarkoittaman luvan myöntämistä koskevasta päätöksestä myös verohallitukselle.

Kirjanpitolautakunta voi toimittaa jäljennöksen päätöksestään asian laadun mukaan muullekin kuin 1 momentissa mainitulle viranomaiselle ja julkaista siitä selostuksen, milloin se katsoo päätöksellä olevan yleistä merkitystä.

10 §

Kirjanpitolautakunnan on vuosittain kolmen kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus toiminnastaan.

11 § (9.6.1989/548)

Kirjanpitolautakunnan puheenjohtajan, jäsenen, sihteerin ja asiantuntijoiden palkkioiden ja matkakustannusten korvauksen perusteet vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Ennen palkkioiden vahvistamista on valtiovarainministeriölle varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974. Sitä ennen voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.6.1989/548:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

19.5.1995/810:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.12.1997/1336:

HE 173/1997, TaVM 32/1997, EV 202/1997, Neuvoston direktiivi 78/660/ETY; EYVL N:o L 222, 25.6.1978, s. 11, Neuvoston direktiivi 83/349/ETY; EYVL N:o L 193, 13.6.1983, s. 1, Neuvoston direktiivi 90/604/ETY; EYVL N:o L 317, 8.11.1990, s. 57, Neuvoston direktiivi 90/605/ETY; EYVL N:o L 317, 8.11.1990, s. 60

30.12.2004/1314:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.