Seurattu SDK 846/2023 saakka.

18.5.1973/395

Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun julkisen saatavan perimisen turvaamiseksi voidaan määrätä takavarikko siten kuin oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään. (15.6.2007/714)

Turvaamistoimenpide, jota 1 momentissa tarkoitetaan, voidaan myöntää, jos saaminen on sekä perusteiltaan että määrältään tehty todennäköiseksi ja jos erityistä aihetta on varoa, että velallinen kätkee tai hävittää omaisuuttaan.

Määrätyiltä ajanjaksoilta toistuvasti maksuunpantavien verojen ja maksujen perusteella ei turvaamistoimenpidettä myönnetä, ellei saamisen määrä ole poikkeuksellisen suuri ja selvitystä esitetä siitä, että maksuvelvollinen on ryhtynyt hukkaamaan omaisuuttaan tai että hän valmistelee hukkaamista. Veronoikaisussa tai jälkiverotuksessa maksuunpantavaan veroon sovelletaan kuitenkin 2 momenttia. (5.8.1983/691)

2 § (22.7.1991/1067)

Takavarikko saadaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen saamisen tai sen osan todennäköisen kanto- tai maksuajan päättymistä, ja se on voimassa, kunnes saaminen on maksettu tai saamisen perimiseksi on laillisessa järjestyksessä toimitettu ulosmittaus, enintään kuitenkin yhden vuoden 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun takavarikon myöntämisestä. Yleinen tuomioistuin voi erityisistä syistä pidentää takavarikon voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella.

3 §

Viranomainen, jonka käsiteltävänä on saamisen maksuunpanoa tai määräämistä koskeva asia tai saamista koskeva valitusasia, saa määrätä, että turvaamistoimenpiteen toimeenpano on peruutettava.

Milloin asianomainen viranomainen kieltää saamisen ulosottamisen, turvaamistoimenpide jää voimaan, jollei mainittu viranomainen ole määrännyt toisin.

4 §

Milloin asia, jossa on toimeenpantu turvaamistoimenpide, ratkaistaan siten, että saamista ei maksuunpanna tai määrätä, tai jos maksuunpano kumotaan, turvaamistoimenpiteen hankkijan on tästä heti ilmoitettava ulosottomiehelle toimeenpanon peruuttamista varten.

5 §

Tämän lain nojalla myönnetyistä turvaamistoimenpiteistä hakijalle aiheutuvat kustannukset jäävät hänen vahingokseen.

6 § (15.6.2007/714)

Tämän lain mukaisesta takavarikosta on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään takavarikosta päättämisestä ja ulosottokaaren (705/2007) 8 luvussa takavarikon täytäntöönpanosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.8.1983/691:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1983.

HE 28/83, toisen lvk.miet 2/83, svk.miet 28/83

22.7.1991/1067:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. (L 1067/91 tuli L:n 1417/92 mukaisesti voimaan 1.12.1993.)

HE 179/90, lvk.miet. 19/90, svk.miet. 338/90

15.6.2007/714:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 83/2006, LaVM 26/2006, EV 275/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.