Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

15.12.1972/810

Autokiinnityslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (7.1.1977/5)

Tämän lain nojalla voidaan kiinnittää rahamääräisen kirjallisen sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi Liikenteen turvallisuusviraston pitämään rekisteriin merkitty: (22.12.2009/1338)

1) kuorma-auto ja linja-auto;

2) kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty perävaunu; sekä

3) erikoisauto, traktori, moottorityökone ja moottorikäyttöinen laite.

Mitä jäljempänä säädetään autosta, koskee myös muita 1 momentissa tarkoitettuja kiinnityksen kohteita.

2 §

Kiinnitystä ei saa vahvistaa useampaan autoon saman sitoumuksen vakuudeksi.

Autoa, joka on merkitty autorekisteriin tai voidaan siihen merkitä ja perävaunua, joka on merkitty perävaunurekisteriin tai voidaan siihen merkitä, ei saa pantata käteispantiksi.

3 §

Kiinnitystä voi hakea auton omistaja tai se, jolle sitoumus on täytettävä. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä sitoumuskirja, jonka perusteella kiinnitystä pyydetään, sekä, ellei kiinnityssuostumusta ole tähän merkitty, suostumuskirja.

Kiinnitysasian käsittelee Liikenteen turvallisuusvirasto. (22.12.2009/1338)

Kiinnitys vahvistetaan merkitsemällä se rekisteriin.

4 §

Kiinnitystä ei saa vahvistaa, ellei sitä, joka on antanut siihen suostumuksensa, ole autorekisteriin merkitty auton omistajaksi.

Kiinnitystä ei saa vahvistaa autoon, joka on sellaisen elinkeinonharjoittajan omaisuutta, jonka omaisuuteen on vahvistettu tai haettu yrityskiinnitys. Kiinnitystä ei saa myöskään vahvistaa autoon, joka on ulosmitattu tai kuuluu konkurssipesään. Vastoin kieltoa vahvistettu kiinnitys on tehoton. (24.8.1984/635)

5 §

Tämän lain nojalla vahvistettu kiinnitys tuottaa panttioikeuden autoon ja sen tarpeistoon sekä korvaukseen, jonka omistaja on oikeutettu saamaan autoa kohdanneen vahingon johdosta vakuutuksen nojalla tai muulla perusteella.

Tällä panttioikeudella on sama etuoikeus kuin käteispantilla. Sillä, jolla on auto hallussaan oikeuksin pidättää se saatavansa vakuudeksi, on kuitenkin oikeus ensiksi saada suoritus saatavastaan. (30.12.1992/1583)

3 momentti on kumottu L:lla 24.8.1984/635.

6 §

Kiinnitys on voimassa kymmenen vuotta siitä päivästä, jona se vahvistettiin.

Kiinnitys on uudistettava kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on vahvistettu, uhalla, että kiinnitys muutoin raukeaa. Kun kiinnitystä pyydetään uudistettavaksi, Liikenteen turvallisuusvirastolle on näytettävä alkuperäinen sitoumuskirja. (22.12.2009/1338)

Jos sitoumuskirja on kadonnut, on noudatettava, mitä kiinteään omaisuuteen vahvistetun kiinnityksen uudistamisesta sellaisessa tapauksessa on säädetty.

7 §

Jos sitoumuskirja, jonka vakuudeksi vahvistettu kiinnitys on voimassa, on tullut auton omistajan haltuun, voi hän laskea sitoumuskirjan uudelleen liikkeeseen kiinnityksen tuottaman oikeuden pysyessä voimassa.

8 § (22.12.2009/1338)

Joka tahtoo kiinnityksen kokonaan tai osaksi kuoletettavaksi sen johdosta, että sitoumus on täytetty tai muulla tavalla lakannut olemasta voimassa taikka että hakija muutoin on oikeutettu määräämään sitoumuksesta, on velvollinen esittämään alkuperäisen sitoumuskirjan Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka voi kuolettaa kiinnityksen merkitsemällä kuoletuksen rekisteriin.

9 §

Haluttaessa muuttaa kiinnitysten etuoikeusjärjestystä on meneteltävä soveltuvissa kohdin niin kuin kiinnityksen kuolettamisesta on säädetty.

10 §

Jos kiinnityksen haltija sen jälkeen, kun auto on siirtynyt uudelle omistajalle, on ilman sitoumuksen antajan suostumusta joko kokonaan tai osaksi antanut kuolettaa kiinnityksen tai antanut sen raueta tai sallinut huonontaa sen etuoikeusjärjestystä, eikä sitoumuksen sisältöä tämän johdosta voida autosta saada, ei sitoumuksen antaja ole vastuussa sitoumuksesta eikä myöskään auton omistaja, joka on ottanut velan omakseen mutta luovuttanut sen jälkeen auton toiselle.

11 §

Jos kiinnitetyn auton kunto huononee niin, että kiinnityksen haltijan vakuus vähenee huomattavasti, on kiinnityksen haltijalla oikeus saada suoritus saamisestaan, vaikkei se vielä olekaan erääntynyt.

12 § (22.12.2009/1338)

Kiinnitystä koskevat asiat on viipymättä otettava käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi siinä järjestyksessä, jossa ne on toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle, ja jokainen asia on käsiteltävä loppuun sen saapumispäivänä.

Jos Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitetaan asia ennen kuin toinen samaa autoa koskeva asia on vahvistettu rekisteröidyksi, hakemukset on käsiteltävä ja ratkaistava niin kuin ne olisi toimitettu yhtä aikaa.

13 §

Kiinnitysasioista laaditaan pöytäkirja, joka osoittaa käsittelypäivän, hakijan nimen sekä lyhyesti, mitä asiassa on tapahtunut.

Pöytäkirjanotetta ei anneta hakijalle, ellei hän ole sitä pyytänyt.

14 §

Rekisteriin on merkittävä sitoumuksen päivämäärä, kenen antama sitoumus on sekä kenelle ja mille määrälle se on annettu sekä koron määrä.

Rekisteriin ja sitoumuskirjaan on myös merkittävä kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen, kuolettaminen ja etuoikeusjärjestyksen muuttaminen.

15 § (30.12.2013/1156)

Jos rekisteriin merkitty auto ulosmitataan, pannaan takavarikkoon tai vakuustakavarikkoon taikka jos omistajan omaisuus luovutetaan konkurssiin, on siitä sekä päivästä, jona ulosmittaus tai takavarikko on toimitettu taikka vakuustakavarikko määrätty tai konkurssi alkanut, tehtävä merkintä rekisteriin.

Ulosmittauksen ja takavarikon toimittajan, vakuustakavarikon täytäntöönpanosta huolehtivan ulosottoviranomaisen tai pesänhoitajan tulee viipymättä lähettää Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedot 1 momentissa mainittujen merkintöjen tekemistä varten.

Jos Liikenteen turvallisuusvirastolle esitetään selvitys siitä, että ulosmittaus, takavarikko, vakuustakavarikko tai konkurssi on peruuntunut, rauennut tai muutoin lakannut, on sekin merkittävä rekisteriin.

16 § (22.12.2009/1338)

Autoa, johon on vahvistettu kiinnitys tai johon kohdistuva kiinnityshakemus on toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle, ei saa poistaa rekisteristä niin kauan kuin kiinnitys on voimassa.

17 § (22.12.2009/1338)

Liikenteen turvallisuusviraston antamiin rasitustodistuksiin on soveltuvin kohdin sovellettava, mitä kiinteistön rasitustodistuksista ja kiinnitysrekisteristä on säädetty.

18 § (22.12.2009/1338)

Kun auto myydään ulosottotoimin, huutokaupan toimittajan on ennen huutokauppaa hankittava autoa koskeva rasitustodistus Liikenteen turvallisuusvirastolta ja ilmoitettava huutokaupasta kiinnityksen haltijalle, jonka asuinpaikka tiedetään.

Jos sitoumus, jonka vakuudeksi kiinnitys on myönnetty, on haltijasitoumus tai on siirron kautta joutunut toisen henkilön haltuun, voi sitoumuksen haltija ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että sitoumuskirja on hänen hallussaan, jos hän niissä tapauksissa, joissa tieto on määrätty annettavaksi kiinnityksen haltijalle, tahtoo saada sellaisen tiedon.

19 § (22.12.2009/1338)

Muutosta Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa haetaan valittamalla Helsingin hovioikeuteen.

Tyytymättömyydestä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle kahdeksan päivän ja valituskirja samalle viranomaiselle annettava kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen antamisesta lukien, uhalla että valitusta muutoin ei oteta tutkittavaksi. Viraston on viipymättä toimitettava hovioikeuteen valituskirja sekä asiassa laadittu pöytäkirja ja muut asiaan kuuluvat kirjat oman lausuntonsa kera.

20 §

Hovioikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta ellei korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 kohdan nojalla myönnä muutoksenhakulupaa.

Antamastaan päätöksestä on hovioikeuden niin pian kuin mahdollista lähetettävä jäljennös Liikenteen turvallisuusvirastolle ja samalla palautettava asiaan kuuluvat kirjat. (22.12.2009/1338)

Tässä pykälässä mainitut asiat on hovioikeudessa käsiteltävä kiireellisinä.

21 §

Tyytymättömyyden ilmoittamisesta, valituksen perille ajamisesta sekä valitukseen annetusta ratkaisusta on tehtävä merkintä rekisteriin.

Tehdyllä merkinnällä on sama vaikutus kuin, jos Liikenteen turvallisuusvirasto olisi välittömästi sille tehdyn ilmoituksen tai hakemuksen perusteella tehnyt merkinnän. (22.12.2009/1338)

22 §

Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, on kiinnityspäätöksen vaikutuksesta sekä muutoinkin vastaavasti voimassa, mitä kiinnityksestä alukseen on säädetty.

2 momentti on kumottu L:lla 8.6.2006/472.

23 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta antaa oikeusministeriö.

24 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivää tammikuuta 1973 ja sillä kumotaan kiinnityksestä linja-autoon marraskuun 24 päivänä 1950 annettu laki (574/50).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.1.1977/5:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977.

24.8.1984/635:

Tämä laki tulee voimaan 1 tammikuuta 1986.

HE 190/83, lvk.miet. 3/84, svk.miet. 59/84

30.12.1992/1583:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Aikaisempaa lakia sovelletaan edelleen niihin saataviin, joista omaisuus on ulosmitattu ennen tämän lain voimaantuloa sekä saataviin, joista velkojalla on oikeus vaatia muuten maksu ulosmitatusta omaisuudesta, jos saatava on syntynyt ja omaisuus on ulosmitattu muusta velasta ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 181/92, LaVM 13/92

20.2.2004/130:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

HE 26/2003, LaVM 6/2003, EV 113/2003

8.6.2006/472:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

HE 13/2005, LaVM 5/2006, EV 40/2006

22.12.2009/1338:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

30.12.2013/1156:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 14/2013, LaVM 17/2013, EV 203/2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.