Seurattu SDK 834/2022 saakka.

24.7.1972/573

Laki valtion alustakauksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (21.12.2004/1243)

Suomalaiselle laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittavalle yritykselle suoraan tai välillisesti myönnetyn luoton tai muun rahoituksen vakuudeksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö) voi myöntää alustakauksia siten kuin tässä laissa säädetään.

Erityisrahoitusyhtiön tämän lain nojalla takaamaa luottoa tai muuta rahoitusta kutsutaan jäljempänä takausluotoksi.

2 § (23.12.1977/1031)

Laivanvarustamotoimintaa harjoittavan yrityksen rahoittamiseksi myönnettävän takausluoton käyttötarkoituksena tulee olla vähintään 10 metrin pituisen ja enintään 10 vuotta vanhan kauppamerenkulkuun käytettävän aluksen tai sen rungon hankkiminen Suomesta tai ulkomailta tai tällaisen alushankinnan rahoituksen vakauttaminen. Alustakaus voidaan myöntää myös aluksen muutos-, korjaus- tai parannustöitä varten otettujen luottojen vakuudeksi. (21.12.2004/1243)

Laivanrakennustoimintaa harjoittavan yrityksen rahoittamiseksi myönnettävän takausluoton käyttötarkoituksena tulee olla toimitusluoton antaminen suomalaiselle laivanvarustamotoimintaa harjoittavalle yritykselle 1 momentissa tarkoitetun aluksen tai sen rungon hankkimisen tai aluksen muutos-, korjaus- tai parannustyön rahoittamiseksi. Alustakaus voidaan myöntää myös tällaisen hankkeen rakennusaikaista rahoittamista varten. (21.12.2004/1243)

Valtiontakausta ei myönnetä sellaisen velan pääoman vakauttamiseen, jonka antajana tai takaajana on muu kotimainen luottolaitos kuin erityisrahoitusyhtiö. Tällaisen luoton korkojen maksamiseen käytetylle luotolle voidaan kuitenkin erityisistä syistä myöntää valtiontakaus. (18.6.1998/449)

3 § (21.12.2004/1243)

Alustakaus voidaan antaa takausluoton pääoman, koron ja luottoehtojen mukaisten muiden maksusuoritusten vakuudeksi.

Alustakaus annetaan omavelkaisena takauksena tai muuna vastuusitoumuksena.

4 § (21.12.2004/1243)

Takausluoton tai alustakauksen vakuudeksi on annettava erityisrahoitusyhtiön hyväksymä vastavakuus. Erityisrahoitusyhtiö voi hyväksyä vastavakuuden, joka ei ole turvaava.

Alustakaus voidaan erityisestä syystä antaa myös 1 momentissa tarkoitettua vastavakuutta vaatimatta.

4 a § (21.12.2004/1243)

Valtion edun turvaamiseksi tässä laissa tarkoitetusta alustakaustoiminnasta aiheutuvan tappionvaaran varalta voidaan suojautua vakuutuksilla, vakuuksilla, vastuiden vaihtosopimuksilla ja muilla järjestelyillä (suojautumisjärjestelyt).

5 § (21.12.2004/1243)

Tämän lain nojalla myönnettyjä alustakausluottoja ja suojautumisjärjestelyjä saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta enintään 1 350 miljoonan euron määrä korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia mukaan lukematta. Edellä tarkoitettua takausvastuuta laskettaessa otetaan huomioon voimaan tulleiden takausten kattamien luottojen taattu pääoma ja sitovista takaustarjouksista puolet luottojen taattavasta pääomasta. Suojautumisjärjestelyjen aiheuttama vastuu otetaan huomioon siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella säädetään.

Muun kuin euromääräisen luoton määrä lasketaan Euroopan Keskuspankin kyseiselle valuutalle julkaiseman, takausta myönnettäessä voimassa olevan viitekurssin mukaan. Euroopan Keskuspankin kurssilistalta puuttuvan valuutan kurssi lasketaan käyttäen tämän valuutan takausta myönnettäessä voimassa olevaa käypää kansainvälistä kurssia sellaisessa valuutassa, jolle on käytettävissä Euroopan Keskuspankin kurssi.

6 § (31.12.1985/1094)

Valtiontakauksia myönnettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota liiketaloudellisiin toimintaedellytyksiin, työllisyysnäkökohtiin ja hankkeen merkitykseen laivanrakentamista tai varustamotoimintaa harjoittavan yrityksen toimintamahdollisuuksien kannalta.

7 § (18.6.1998/449)

Tässä laissa tarkoitettujen valtiontakausten osalta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetussa laissa (375/1963) säädetään.

8 § (21.12.2004/1243)

8 § on kumottu L:lla 21.12.2004/1243.

8 a § (21.12.2004/1243)

Alustakausta koskevista päätöksistä voidaan periä käsittelymaksu, jota määrättäessä otetaan huomioon käsittelystä aiheutunut työmäärä ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Alustakauksesta peritään takausmaksu, jota määrättäessä otetaan huomioon riskiajan pituus, riskin kohteen luottokelpoisuus ja muut katettavaan riskiin vaikuttavat seikat sekä kilpailutekijät.

9 § (18.6.1998/449)

9 § on kumottu L:lla 18.6.1998/449.

9 a § (21.12.2004/1243)

Alustakauksia hallinnoi 1 §:ssä tarkoitettu erityisrahoitusyhtiö. Yhtiö myös vahvistaa alustakauksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot sekä tekee 4 a §:ssä tarkoitetut sopimukset, suojautumisjärjestelyt ja muut sitoumukset.

9 b § (21.12.2004/1243)

Erityisrahoitusyhtiön on alustakausten käsittelyssä ja niitä hallinnoidessaan noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään.

Yhtiön henkilöstöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sen käsitellessä tässä laissa tarkoitettuja asioita.

9 c § (21.12.2004/1243)

Erityisrahoitusyhtiön tässä laissa tarkoitetun toiminnan julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 5 §:ssä säädetään.

10 § (21.12.2004/1243)

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan myös tarkemmat säännökset alustakaustoiminnassa noudatettavista periaatteista, jotka koskevat alustakausten myöntämistä koskevia yleisiä ehtoja ja muita ohjeita sekä alustakauksista perittäviä maksuja.

11 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1972.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1977/1031:
5.5.1978/329:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1978.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan myös jo annettuihin valtiontakauksiin.

27.11.1981/811:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Sellaiseen valtiontakaukseen, jonka myöntämisestä Valtiontakauslaitos on tehnyt päätöksen ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisemmin voimassa ollutta lakia.

HE 111/81, VaVM 50/81, SuVM 105/81

31.12.1985/1094:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

HE 175/85, VaVM 76/85, SuVM 156/85

3.2.1989/114:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989. Lain 5 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

HE 201/88, VaVM 77/88, SuVM 199/88

23.11.1990/998:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1990.

HE 115/90, VaVM 34/90, SuVM 95/90

10.12.1993/1143:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 262/93, TaVM 42/93

18.6.1998/449:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 449/1998 tuli A:n 818/1998 mukaisesti voimaan 1.1.1999.)

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/1998, TaVM 12/1998, PeVL 11/1998, EV 53/1998

21.12.2004/1243:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 217/2004, TaVM 22/2004, EV 179/2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.