Seurattu SDK 300/2021 saakka.

12.3.1971/219

Radiovastuulaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.6.2003/460.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Teosta, jonka rangaistavuus perustuu yleisradiotoiminnassa lähetetyn ohjelman sisältöön, vastaa se, jota rikoslain mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena.

2 §

Yleisradiotoiminnan harjoittaja on velvollinen määräämään jokaista lähetettävää ohjelmaa varten vastaavan ohjelmatoimittajan, jonka tehtävänä on valvoa ohjelmaa ja estää sisällöltään rikollisen ohjelman lähettäminen. Mitään ohjelmaa ei saa lähettää vastoin vastaavan ohjelmatoimittajan tahtoa.

Vastaavan ohjelmatoimittajan tulee olla tässä maassa pysyvästi asuva henkilö, joka hallitsee itseänsä ja omaisuuttansa.

3 §

Jos vastaava ohjelmatoimittaja ei ole 1 §:n mukaan vastuussa lähetetyn ohjelman sisältöön perustuvasta rikoksesta, tuomittakoon hänet kuitenkin valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon tai enintään vuodeksi vankeuteen, jollei hän voi näyttää rikoksen estämiseksi noudattaneensa kaikkea asianaan ollutta varovaisuutta.

4 § (23.3.1979/369)

Yleisradiotoiminnan harjoittaja, rikoksen tekijä ja siihen osallinen sekä valvontavelvollisuuden laiminlyönyt vastaava ohjelmatoimittaja ovat velvolliset vahingonkorvauslaissa (412/74) säädettyjen perusteiden mukaan korvaamaan vahingon, joka on aiheutunut sisällöltään rikollisen ohjelman lähettämisestä. Yleisradiotoiminnan harjoittaja on vahingonkorvauslain 3 luvun mukaisessa vastuussa korvauksesta myös silloin, kun vahinko on muun kuin työntekijän aiheuttama.

5 §

Määräykset, joita 2 §:ssä tarkoitetaan, on yleisradiotoiminnan harjoittajan ennen ohjelman lähettämistä merkittävä yleisön nähtävissä pidettävään luetteloon, josta jokaisella on oikeus saada tietoja.

6 §

Jollei vastaavaa ohjelmatoimittajaa ole määrätty tai jollei määräyksestä ole tehty 5 §:ssä tarkoitettua merkintää, on vastaavana ohjelmatoimittajana pidettävä yleisradiotoiminnan harjoittajaa tai sitä, joka tämän puolesta on velvollinen määräämään vastaavan ohjelmatoimittajan.

Edellä 5 §:ssä mainitusta luettelosta tulee myös ilmetä se, jota 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on pidettävä vastaavana ohjelmatoimittajana.

6 a § (27.11.1992/1148)

Jos ohjelma on sisältänyt virheellisen asiatiedon, asianomainen yleisradiotoiminnan harjoittaja on velvollinen oikaisemaan tiedon.

Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole:

1) jos oikaisu voisi aiheuttaa jollekulle vahinkoa, joka on epäsuhteessa oikaisulla saavutettavaan hyötyyn; tai

2) jos virheen vähäisyyden vuoksi tai muusta sellaisesta syystä ei ole perusteltua tarvetta oikaista tietoa.

Virheellinen tieto on oikaistava ilman kohtuutonta viivytystä ja sillä tavoin, että virheellisyys saadaan mahdollisimman hyvin korjatuksi. Yleisradiotoiminnan harjoittaja ei ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos sitä ei ole vaadittu oikaistavaksi tai muuten todettu 30 päivän kuluessa ohjelman lähettämispäivästä.

Jos yleisradiotoiminnan harjoittaja ei lähetä vaadittua oikaisua, oikaisuvaatimuksen tekijällä on oikeus nostaa Helsingin raastuvanoikeudessa kanne tämän velvoittamiseksi sakon uhalla tekemään oikaisu. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa virheellisen tiedon sisältäneen ohjelman lähettämispäivästä.

7 § (27.11.1992/1148)

Helsingin raastuvanoikeus on laillinen tuomioistuin jutussa, jossa vaaditaan rangaistusta lähetetyn ohjelman sisältöön perustuvasta rikoksesta tai tässä laissa tarkoitetun valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä taikka jossa esitetään sellaisiin rikoksiin perustuva muu vaatimus, sekä asiassa, jossa on kysymys yleisradiotoiminnan harjoittajan velvoittamisesta lähettämään vaadittu oikaisu.

8 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1971.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.3.1979/369:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979, mutta ei koske korvausta sitä ennen aiheutetusta vahingosta.

27.11.1992/1148:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1148/1992 tuli A:n 1487/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HE 239/92, LiVM 7/92

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.