Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

11.12.1970/761

Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Tämän lain mukaan voidaan henkilö, jonka Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan viranomaisen antaman päätöksen mukaisesti tulee olla huollossa tai hoidossa, pyynnöstä luovuttaa Suomesta mainittuun valtioon päätöksen täytäntöönpanoa varten.

Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä on säädetty erikseen.

2 §

Luovuttamiseen voidaan suostua ainoastaan edellytyksin,

että pyyntö perustuu päätökseen, joka on annettu asianomaisen valtion lasten ja nuorten huoltoa, mielisairaanhoitoa, vajaamielishuoltoa, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoa taikka elatusvelvollisuutensa laiminlyöneitä henkilöitä tai irtolaisia koskevan lainsäädännön nojalla,

että luovutettavaksi pyydetty päätöksessä on määrätty otettavaksi laitokseen tai pidettäväksi laitoksessa taikka oleskelemaan erityisesti hänelle osoitetussa paikassa ja

että päätös on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, missä se on annettu.

3 §

Suomen kansalaisen luovuttaminen edellyttää lisäksi,

että hänellä on kotipaikka siinä valtiossa, missä päätös on annettu,

että päätös koskee huoltoa tai hoitoa ja että huolto tai hoito voidaan tarkoituksenmukaisimmin antaa hänelle mainitussa valtiossa.

4 §

Luovuttamispyyntö lähetetään sille lääninhallitukselle, jonka toimialueella luovutettavaksi pyydetty oleskelee. Jollei oleskelupaikkaa tiedetä, lähetetään pyyntö Uudenmaan lääninhallitukselle.

Lääninhallitus toimittaa pyynnön edelleen sen poliisipiirin päällikölle, missä 1 momentissa tarkoitettu henkilö oleskelee.

5 §

Poliisipiirin päällikkö voi suostua luovuttamispyyntöön, jos luovuttamisen edellytykset ovat olemassa eikä luovuttamiselle ole estettä.

Jollei poliisipiirin päällikkö suostu luovuttamiseen, hänen on kiireellisesti saatettava asia lääninoikeuden käsiteltäväksi. (10.3.1989/256)

6 §

Poliisipiirin päällikön on kuulusteltava luovutettavaksi pyydettyä, jollei hänen kuulustelemisensa ole asian selvittämisen kannalta merkityksetöntä.

Luovuttamispäätöstä ei saa antaa varaamatta luovutettavaksi pyydetylle tilaisuutta tulla kuulluksi asiassa.

7 §

Luovutettavaksi pyydetyllä on oikeus käyttää avustajaa. Jollei hän itse voi avustajaa hankkia, tulee sen viranomaisen, jonka käsiteltävänä asia on, hankkia hänelle avustaja, jos hän sitä pyytää tai hänen oikeutensa valvominen asiassa sitä vaatii. Avustajalle suoritetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus tarpeellisista kuluista.

8 §

Jos on syytä varoa, että luovutettavaksi pyydetty koettaa välttää luovuttamista, voi se viranomainen jonka käsiteltävänä asia on, kieltää häntä ilman lupaa poistumasta siltä paikkakunnalta, missä hän oleskelee, tai määrätä, että häntä on säilytettävä valtion, kunnan, kuntainliiton tai muun kuntayhtymän taikka, asianomaisen laitoksen suostumuksella, yksityisen omistamassa tahi ylläpitämässä huolto- tai hoitolaitoksessa. Jollei tarkoitukseen soveltuvaa laitosta ole läheisyydessä voidaan määrätä, että hänet on tilapäisesti otettava säilöön.

Edellä 1 momentissa mainittu turvaamistoimenpide on voimassa, kunnes luovuttamisasiassa on annettu päätös. Luovuttamispäätöksessä voidaan myös määrätä vastaavasta turvaamistoimenpiteestä, kunnes täytäntöönpano tapahtuu.

Turvaamistoimenpiteestä annettu päätös on viivytyksettä peruutettava, kun toimenpiteeseen ei enää ole aihetta.

9 §

Mikäli henkilö täällä on etsintäkuulutettu päätöksen johdosta, jonka nojalla hänet tämän lain mukaan voidaan luovuttaa, voi sen poliisipiirin päällikkö, missä etsintäkuulutettu oleskelee, päättää ryhtyä 8 §:ssä tarkoitettuun turvaamistoimenpiteeseen, vaikka pyyntöä hänen luovuttamisestaan ei olisi tullut. Tällainen päätös voidaan tehdä ainoastaan, jos on todennäköistä, että luovuttamispyyntöön tullaan suostumaan, ja on syytä varoa, että etsintäkuulutettu koettaa välttää luovuttamista. Turvaamistoimenpiteestä on viivytyksettä ilmoitettava etsintäkuulutusta pyytäneelle viranomaiselle.

Turvaamistoimenpiteestä annettu päätös on viivytyksettä peruutettava, jollei luovuttamispyyntö ole tullut viiden päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätöksessä mainittu toimenpide suoritettiin taikka kun aihetta turvaamistoimenpiteeseen ei enää ole. Kun luovuttamispyyntö on tullut, turvaamistoimenpiteestä on tarvittaessa tehtävä uusi päätös noudattaen, mitä 8 §:ssä on säädetty.

10 §

Luovuttamisasiassa on päätös tehtävä viivytyksettä.

Jos luovutettavaksi pyydetty 8 §:n nojalla on määrätty pidettäväksi laitoksessa tai otettavaksi säilöön, on lääninoikeuden annettava päätöksensä, jollei erityistä estettä ole, viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakirjat ovat saapuneet lääninoikeuteen tai jos laitokseen tai säilöön ottaminen on tapahtunut sen jälkeen, samassa ajassa siitä päivästä. (10.3.1989/256)

Kun luovuttamispäätös taikka päätös 8 tai 9 §:ssä säädetystä turvaamistoimenpiteestä on annettu, on päätös tiedoksiannosta hallintoasioissa säädetyssä järjestyksessä kiireellisesti annettava tiedoksi sille, jota päätös koskee.

11 §

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen saa hakea muutosta muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetyssä järjestyksessä. Poliisipiirin päällikön päätöksestä valitus tehdään kuitenkin lääninoikeudelle ja valitusaika on tällöin 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. (10.3.1989/256)

Säilössä oleva saa antaa valituskirjansa sille säilön sijaitsemispaikkakunnalla virantoimituksessa olevalle virkamiehelle, jonka välittömässä valvonnassa säilö on. Mainitun virkamiehen on toimitettava valituskirja edelleen valitusviranomaiselle. Valitus katsotaan tehdyksi silloin, kun valituskirja on annettu puheena olevalle virkamiehelle.

Valitettaessa lääninoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituskirjelmä voidaan toimittaa myös lääninoikeuteen. Lääninoikeuden on tällöin viivytyksettä toimitettava asiakirjat korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (10.3.1989/256)

12 §

Päätös 8 tai 9 §:ssä säädetystä turvaamistoimenpiteestä voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Luovuttamispäätös voidaan panna täytäntöön, ennen kuin se on saanut lainvoiman, jos poliisipiirin päällikkö tai lääninoikeus erityisestä syystä niin määrää. (10.3.1989/256)

13 § (21.12.2007/1386)

Luovuttamispyyntöön suostuttaessa on asetettava ehto siitä, ettei luovutettavaan saa kohdistaa rikosoikeudellisia toimenpiteitä eikä häntä saada luovuttaa rikoksen johdosta edelleen. Ehdosta poikkeamiseen voidaan vastaanottaneen Pohjoismaan pyynnöstä myöntää lupa noudattaen soveltuvin osin, mitä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetussa laissa (1383/2007) säädetään. Jos pyyntö koskee edelleen luovuttamista muuhun valtioon kuin Pohjoismaahan, noudatetaan soveltuvin osin, mitä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa (1286/2003) ja rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetussa laissa (456/1970) säädetään.

14 §

Henkilö, joka luovutetaan 1 §:ssä mainitusta valtiosta toiseen samassa pykälässä mainittuun valtioon, saadaan ilman erityistä lupaa kuljettaa Suomen alueen kautta.

15 §

Luovuttamisasiasta aiheutuneet kustannukset suoritetaan valtion varoista.

16 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

17 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1971.

Asetuksella säädetään tämän lain soveltamisesta kuhunkin 1 §:ssä mainittuun valtioon nähden.

Luovuttamiseen voidaan suostua siitä huolimatta, että päätös, jonka johdosta luovuttamista pyydetään, on annettu ennen tämän lain voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.3.1989/256:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

HE 65/88, toisen lvk.miet. 12/88, svk.miet. 157/88

21.12.2007/1386:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 51/2007, LaVM 8/2007, EV 101/2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.