Seurattu SDK 125/2023 saakka.

28.11.1969/734

Laki valtion taiteilija-apurahoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (17.12.2010/1135)

1 § on kumottu L:lla 17.12.2010/1135.

2 § (24.10.1986/756)

2 § on kumottu L:lla 24.10.1986/756.

3 § (11.11.2016/936)

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta jaetaan taiteenharjoittajien työskentelyyn eri taiteen aloilla 545:tä apurahavuotta vastaava määrä valtion taiteilija-apurahoina. Apurahakausi voi olla vähintään kuusi kuukautta ja enintään viisi vuotta. Taiteilija-apurahaa ei myönnetä ammatilliseen perustutkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen.

Lisäksi valtion talousarvioon otetaan määräraha, josta jaetaan erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille 22:ta apurahavuotta vastaava määrä valtion taiteilija-apurahoina (erittäin ansioituneen taiteilijan apuraha). Apurahakausi on enintään kymmenen vuotta ja apurahan saajalla on oikeus apurahakauden ajan käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä.

Taiteilija-apurahoja myönnettäessä on huolehdittava siitä, että myös kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Taiteen edistämiskeskus vahvistaa valtion taiteilija-apurahan suuruuden.

3 a § (11.11.2016/936)

Taiteilija-apurahoja jaettaessa niistä on vuosittain myönnettävä vähintään 30:tä apurahavuotta vastaava määrä nuorille tai uransa alussa oleville taiteenharjoittajille.

Vähintään kolmivuotisia taiteilija-apurahoja myönnettäessä etusija on annettava luovan suorituskyvyn jo osoittaneille taiteenharjoittajille.

3 b–3 e §

3 b–3 e § on kumottu L:lla 19.12.2008/991.

4 § (30.11.2012/658)

Tasavallan presidentti voi Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain (657/2012) 5 §:ssä tarkoitetun taideneuvoston esityksestä myöntää akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle taiteenharjoittajalle. Tällainen arvonimi voi olla samanaikaisesti korkeintaan yhdellätoista taiteenharjoittajalla. Toimituskirja, jolla arvonimi myönnetään, on maksuton.

4 b § (30.11.2012/658)

Apurahan myöntämisestä päättää Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu valtion taidetoimikunta.

Apurahan myöntämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tekijältä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Apurahaa tai avustusta koskevan päätöksen täytäntöönpanoon sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) 35 §:ää.

4 c § (19.12.2008/991)

Valtion taidetoimikunta voi asettaa valtion taiteilija-apurahan saamisen ehdoksi, ettei apurahan saaja ole apurahakautenaan palkatussa tehtävässä.

4 d § (30.11.2012/658)

Valtion taiteilija-apuraha maksetaan kalenterikuukausittain noudattaen valtion virkamiesten palkkauksen yleiskorotuksista sovittuja perusteita. Maksatusaikataulusta voidaan perustellusta syystä poiketa.

4 e § (30.11.2012/658)

Tässä laissa tarkoitettuihin taiteilija-apurahoihin sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa säädetään.

4 f § (11.11.2016/936)

Taiteen edistämiskeskus voi päättää apurahakauden siirtämisestä, keskeyttämisestä ja jatkamisesta.

Apurahakauden aloittamista voidaan siirtää:

1) saajan sairauden tai kuntoutuksen vuoksi;

2) saajan lapsen syntymän tai alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi;

3) saajan asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen vuoksi;

4) muun 1–3 kohdassa tarkoitettuihin syihin verrattavan syyn vuoksi.

Apurahakausi voidaan keskeyttää:

1) saajan sairauden tai kuntoutuksen vuoksi;

2) saajan lapsen syntymän tai alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi;

3) saajan asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen vuoksi;

4) muun 1–3 kohdassa tarkoitettuihin syihin verrattavan syyn vuoksi;

5) muun ansiotyön vuoksi.

Apurahakauden keskeyttämisen edellytyksenä on, että apurahan saaja on työskennellyt apurahalla vähintään neljä kuukautta, keskeytys on vähintään neljä kuukautta ja apurahakautta on jäljellä keskeytyksen jälkeen vähintään neljä kuukautta.

Jos apurahakausi keskeytetään ansiotyön vuoksi, apuraha on kuitenkin käytettävä viimeistään kahden vuoden kuluessa alkuperäisen päätöksen mukaisen apurahakauden päättymisestä.

5 § (11.11.2016/936)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää:

1) toimivallasta päättää eri taiteenaloilla jaettavissa olevien apurahavuosien määristä;

2) taiteilija-apurahan hakemista ja myöntämistä koskevista ajankohdista sekä apurahan uudelleen jakamisesta;

3) apurahakauden alkamisesta;

4) sellaisesta taiteilija-apurahan saajille maksettavasta eläkkeestä, joka on myönnetty ennen 1 päivää tammikuuta 2009;

5) tarkemmin kenelle ja mihin tarkoituksiin taiteilija-apurahoja voidaan myöntää;

6) taiteilija-apurahan myöntämisestä erityisestä syystä muullekin henkilölle kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulle taiteenharjoittajalle.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Jo ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.12.1979/1052:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

30.12.1980/1044:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

18.12.1981/947:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

HE 178/81, Sivvk.miet. 9/81, Svk.miet. 159/81

24.10.1986/756:
23.12.1988/1178:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 137/88, Sivistysvaliok. miet. 15/88, Suuren valiok. miet. 135/88

15.12.1989/1173:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 140/89, Sivistysvaliok. miet. 18/89, Suuren valiok. miet. 157/89

3.12.1993/1066:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000. (5.11.1999/1011)

HE 154/93, SiVM 12/93

16.12.1994/1274:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 98/94, SiVM 15/94

31.1.1995/143:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Tätä lakia sovelletaan ensi kerran apurahoihin, joiden apurahakausi alkaa vuoden 1996 alusta. Pitkäaikaisiin taiteilija-apurahoihin, joiden apurahakausi on alkanut ennen lain voimaantuloa, noudatetaan apurahakauden alkaessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

HE 8/94, SiVM 22/94

1.12.1995/1357:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 78/95, SiVM 8/95, EV 80/95

12.12.1996/1039:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 125/1996, SiVM 9/1996, EV 171/1996

21.11.1997/1012:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 113/1997, SiVM 14/1997, EV 120/1997

13.11.1998/834:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 133/1998, SiVM 8/1998, EV 114/1998

5.11.1999/1011:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

HE 55/1999, SiVM 2/1999, EV 45/1999

14.4.2000/367:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apurahoihin, joiden apurahakausi alkaa 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen. Pitkäaikaisiin sekä kolmi- ja viisivuotisiin taiteilija-apurahoihin, joiden apurahakausi on alkanut ennen lain voimaantuloa, sovelletaan apurahakauden alkaessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 3/2000, SiVM 1/2000, EV 36/2000

10.11.2000/927:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2002. (13.12.2001/1273)

HE 126/2000, SiVM 8/2000, EV 125/2000

13.12.2001/1273:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 134/2001, SiVM 13/2001, EV 143/2001

9.8.2002/666:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn valtionavustuksen käytössä ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuksen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 21/2002, SiVM 3/2002, EV 81/2002

1.4.2005/196:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 247/2004, SiVM 1/2005, EV 15/2005

8.8.2008/531:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 47/2008, SiVM 2/2008, EV 65/2008

19.12.2008/991:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä lailla kumottuja säännöksiä sovelletaan kuitenkin ennen tämän lain voimaantuloa vähintään viisivuotisen valtion taiteilija-apurahan saaneisiin, joiden apurahakausiin liittyy tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke sekä perhe-eläke.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 92/2008, StVM 22/2008, EV 132/2008

17.12.2010/1135:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Lain 3 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Taiteilijaprofessorin virat muutetaan tämän lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuiksi taiteilija-apurahoiksi sitä mukaa kuin määräaikaiset virkasuhteet päättyvät, kuitenkin viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2014. Tämän lain voimaan tullessa määräajaksi täytettyinä oleviin taiteilijaprofessorin virkoihin sovelletaan edelleen kumotun 1 §:n säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 189/2010, SiVM 9/2010, EV 213/2010

30.11.2012/658:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 52/2012, SiVM 3/2012, EV 94/2012

28.2.2014/151:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

HE 188/2013, SiVM 16/2013, EV 3/2014

11.11.2016/936:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 95/2016, SiVM 11/2016, EV 122/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.