Seurattu SDK 940/2023 saakka.

20.12.1966/664

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vakuutussopimuksen nojalla kannettavasta vakuutusmaksusta on, milloin on vakuutettu Suomessa oleva omaisuus taikka täällä harjoitettuun toimintaan liittyvä tai täällä oleva muu etuus, suoritettava valtiolle veroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Verosta vapaa on vakuutusmaksu, joka perustuu yksinomaan henkilö-, luotto- tai jälleenvakuutussopimukseen tai potilasvakuutuslain (948/2019) mukaiseen vakuutussopimukseen taikka maasta vietävän, maahan tuotavan tai maan kautta kuljetettavan tavaran kuljetusvakuutussopimukseen tai ulkomaanliikenteeseen pääasiallisesti käytettävän meri- tai ilma-aluksen tai muun liikkuvan kuljetuskaluston vakuutussopimukseen. (3.3.2023/313)

L:lla 313/2023 muutettu 2 momentti tulee voimaan 1.5.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Verosta vapaa on vakuutusmaksu, joka perustuu yksinomaan henkilö-, luotto- tai jälleenvakuutussopimukseen tai potilasvahinkolain (585/86) mukaiseen vakuutussopimukseen taikka maasta vietävän, maahan tuotavan tai maan kautta kuljetettavan tavaran kuljetusvakuutussopimukseen tai ulkomaanliikenteeseen pääasiallisesti käytettävän meri- tai ilma-aluksen tahi muun liikkuvan kuljetuskaluston vakuutussopimukseen. (25.7.1986/588)

2 § (23.12.1992/1489)

Jokaisen, joka harjoittaa Suomessa vakuutusliikettä, on suoritettava veroa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vakuutusmaksusta. (17.3.1995/399)

Jos vakuutusmaksu suoritetaan muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle vakuutuksenantajalle, verovelvollinen on vakuutuksenottaja.

Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä, joka harjoittaa täällä vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa siten kuin siitä erikseen säädetään, on oltava veron suorittamista varten Suomessa kotipaikan omaava, Verohallinnon hyväksymä edustaja. Verohallinto voi edustajan hyväksymisen edellytyksenä vaatia vakuuden asettamista veron suorittamisen varmistamiseksi. Edustajaan sovelletaan, mitä arvonlisäverolain (1501/1993) 173 a §:ssä säädetään. (11.6.2010/531)

3 § (30.11.2012/708)

Veron määrä on 24 prosenttia vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.

4 §

Vero lasketaan kalenterikuukausittain:

a) vakuutuksenantajalle niiden vakuutusmaksujen perusteella, jotka kuukauden aikana ovat sille kertyneet, sekä

b) vakuutuksenottajalle niiden vakuutusmaksujen perusteella, jotka hän on kuukauden aikana maksanut.

5 § (15.3.2019/293)

Verosta vapaa on vakuutusmaksu, joka perustuu satovahinkovakuutussopimukseen tai maatalouden alkutuotannon kasvintuhoojavakuutussopimukseen.

Verosta vapaa on myös vakuutusmaksu, joka perustuu eläintautivakuutussopimukseen.

2 momentti on väliaikaisesti voimassa 1.11.2019–31.12.2027.

Verovapauden edellytyksenä on, että maatalouden harjoittajan palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja maatalouden harjoittajan vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Verovapaus ei koske vakuutusmaksua, jos maatalouden harjoittaja on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai maatalouden harjoittajaa koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Maatalouden alkutuotannolla tarkoitetaan tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 702/2014 määriteltyä tuotantoa.

Tässä pykälässä tarkoitettuun tukeen sovelletaan eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annettua lakia (300/2001).

L:lla 293/2019 lisätty 5 § on väliaikaisesti voimassa 20.3.2019–31.12.2027. Aiempi sanamuoto kuuluu:

5 § (9.9.2016/774)

5 § on kumottu L:lla 9.9.2016/774.

6 § (15.3.2019/293)

Verovelvollisen tulee vuosittain ilmoittaa Verohallinnolle 5 §:n mukaisista vakuutussopimuksista seuraavat tiedot:

1) vakuutuksenantajan nimi ja tunniste;

2) vakuutuksenottajan nimi ja tunniste;

3) vakuutuksenottajan yritystyyppi;

4) alue, jolle vakuutuksenottaja on sijoittautunut;

5) vakuutuksenottajan toimiala;

6) vakuutusmaksun määrä;

7) vero, joka olisi ollut suoritettava, jos vakuutusmaksu olisi verollinen.

Tiedot on ilmoitettava 5 §:n 5 momentissa tarkoitetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 9 artiklan mukaisen julkaisuvelvollisuuden toteuttamiseksi.

Verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen muuttumisesta Verohallinnolle.

Tiedot merkitään Verohallinnon ylläpitämään rekisteriin. Rekisteriin voidaan tehdä merkintä myös muusta tukeen vaikuttavasta seikasta.

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista tuen myöntämistä, valvomista ja tietojen julkaisemista varten sekä tietojen ilmoittamismenettelystä.

L:lla 293/2019 lisätty 6 § on väliaikaisesti voimassa 20.3.2019–31.12.2027. Aiempi sanamuoto kuuluu:

6 § (9.9.2016/774)

6 § on kumottu L:lla 9.9.2016/774.

7 § (12.1.2018/36)

Vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta on muutoin voimassa, mitä arvonlisäverosta arvonlisäverolain II osassa, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa (768/2016) ja veronkantolaissa (11/2018) tai muussa laissa säädetään.

7 a–8 §

7 a–8 § on kumottu L:lla 9.9.2016/774.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967 ja sitä sovelletaan sellaiseen lain voimassaollessa suoritettavaan ja kertyneeseen tai maksettuun vakuutusmaksuun, joka perustuu lain voimassaollessa tehtyyn tai uudistettuna jatkuvaan taikka voimaan tulleeseen vakuutussopimukseen, sekä myös sellaiseen lain voimassaollessa kertyneeseen tai maksettuun vakuutusmaksuun, jota koskevissa viranomaisen vahvistamissa maksuperusteissa on otettu huomioon tässä laissa tarkoitettu vero.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.7.1982/537:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1982. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran syyskuulta 1982 suoritettavaan vakuutusmaksuveroon.

HE 70/82, vvvk.miet. 22/82, svk.miet. 62/82

23.12.1982/1036:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1983. Tätä lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka perustuu mainittuna päivänä tai sen jälkeen tehtyyn, uudistettuna jatkuvaan taikka voimaan tulleeseen vakuutussopimukseen niin myös sellaiseen mainitun päivän jälkeen kertyneeseen tai maksettuun vakuutusmaksuun, jota koskevissa viranomaisen vahvistamissa maksuperusteissa on otettu huomioon tässä laissa tarkoitettu vero.

HE 199/82, vvvk.miet. 77/82, svk.miet. 207/82

25.7.1986/588:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

HE 54/86, tvk.miet. 5/86, svk.miet. 73/86

23.12.1988/1108:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu tilikausi-ilmoitus annetaan ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeiseltä tilikauden osalta. Ennen lain voimaantuloa päättyvältä verokaudelta annetaan veroilmoitus lääninverovirastolle noudattaen ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Lääninverovirasto toimittaa verotuksen ennen vuotta 1989 päättyneeltä verokaudelta jokaisen verovelvollisen kohdalta, jollei liikevaihtoverotoimisto ole sitä toimittanut, ja vahvistaa sen verollisen määrän, mistä verovelvollisen on veroa suoritettava. Verotuksen toimittamisen määräaikaan ei sovelleta liikevaihtoverolain 46 §:n 1 momentissa olevaa tilikauteen kohdistuvan maksuunpanon määräaikaa.

Ennen vuotta 1989 päättyneeltä verokaudelta muutosta haettaessa on noudatettava ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita määräaikoja sekä liikevaihtoverolain 62 §:n 2 momenttia sellaisena, kuin se oli voimassa ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 199/88, vvvk.miet. 89/88, svk.miet. 209/88

24.8.1990/781:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 66/88, lvk.miet. 6/90, svk.miet. 56/90

23.10.1992/928:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tilikaudelta, joka on päättynyt ennen lain voimaantuloa, tilikausi-ilmoitus on kuitenkin annettava kumotun 6 §:n 2 momentin säännöksiä soveltaen.

Lain 3 §:ää sovelletaan vakuutusmaksuun, joka kertyy tai maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 141/92, VaVM 40/92

23.12.1992/1489:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1489/92 tuli A:n 1645/93 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

HE 286/92, TaVM 54/92, ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivi (88/357/ETY), (90/618/ETY), ja (90/619/ETY)

17.3.1995/399:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

HE 348/94, TaVM 60/94, Neuvoston direktiivi 92/49/ETY; EYVL N:o L 228, 11.8.1992, s. 1, neuvoston direktiivi 92/96/ETY; EYVL N:o L 360, 9.12.1992, s. 1

26.7.1996/543:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 46/96, VaVM 20/96, EV 105/96

7.8.2009/606:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 2009.

Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon. (16.10.2009/749)

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei muussa laissa toisin säädetä.(16.10.2009/749)

HE 221/2008, VaVM 7/2009, EV 66/2009

16.10.2009/749:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.

HE 129/2009, VaVM 12/2009, EV 115/2009

29.12.2009/1782:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavalta vakuutuskaudelta.

HE 137/2009, VaVM 32/2009, EV 180/2009

11.6.2010/531:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

HE 288/2009, VaVM 12/2010, EV 37/2010

30.11.2012/708:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavalta vakuutuskaudelta.

HE 89/2012, VaVM 24/2012, EK 112/2012

9.9.2016/774:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen alkavalta verokaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon.

Ennen lain voimaantuloa päättyvältä verokaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ellei muualla laissa toisin säädetä.

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päättynyttä verokautta koskevaan päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä.

HE 29/2016, VaVM 9/2016, EV 104/2016

12.1.2018/36:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 97/2017, VaVM 26/2017, EV 182/2017

15.3.2019/293:

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2019 ja on voimassa vuoden 2027 loppuun.

Lain 5 §:n 2 momentti tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana ja on voimassa vuoden 2027 loppuun.

5 §:n 2 momentti tulee voimaan 1.11.2019 A:n 990/2019 mukaisesti.

Lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka maksetaan lain voimassaoloaikana alkavalta vakuutuskaudelta.

HE 317/2018, VaVM 36/2018, EV 279/2018

3.3.2023/313:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023.

HE 310/2022, VaVM 40/2022, EV 281/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.