Seurattu SDK 132/2023 saakka.

16.12.1966/657

Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Asutusrahasto muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastoksi.

2 § (29.12.2022/1331)

Maatilatalouden kehittämisrahaston muodostavat asutusrahastoon kuuluneet varat, rahaston toiminnasta kertyvät tai lahjoituksina saadut varat sekä ne varat, jotka valtion talousarviossa rahastoon siirretään sekä yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista annetun lain (1324/2022) 19 §:n nojalla rahaston varoista rahoitetun tuen osarahoituksena rahastoon tuloutetaan.

2 a § (22.12.1994/1307)

Maatilatalouden kehittämisrahasto on maa- ja metsätalousministerin yhteydessä. Rahastoa hoitaa johtokunta, jonka nimittää valtioneuvosto. Johtokunnan kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Johtokunnan tehtävänä on: (13.4.2007/424)

1) vastata rahaston riittävästä maksuvalmiudesta;

2) antaa maa- ja metsätalousministeriölle lausunto rahaston varoja koskevista valtakunnallisista suunnitelmista, joiden toteuttamiseen haetaan Euroopan yhteisön osarahoitusta;

3) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja mahdolliseksi valtion talousarvioksi rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimintaa koskevilta osin;

4) antaa tarvittaessa lausuntoja ja tehdä aloitteita rahaston varoilla tuettavaan toimintaan kuuluvissa ja niihin liittyvissä asioissa;

5) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus rahaston varojen vuotuiseksi käyttösuunnitelmaksi;

6) vahvistaa rahaston johtosääntö;

7) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös; sekä

8) antaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle kertomus rahaston toiminnasta edellisenä kalenterivuotena.

Jollei lailla toisin säädetä, Maatilatalouden kehittämisrahaston hallintoa, kirjanpitoa ja maksuliikennettä hoitaa muilta kuin 1 momentissa mainituilta osin Ruokavirasto. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kyseisistä Ruokaviraston tehtävistä. (29.12.2022/1331)

2 b § (18.9.2015/1170)

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuosittain rahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla JHT-tilintarkastaja ja toisen KHT-tilintarkastaja.

3 § (22.12.1994/1307)

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää maatilatalouden rakenteen parantamiseen, maaseutuelinkeinojen edistämiseen, maaseudun elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen sekä näiden toimenpiteiden kehittämisen edistämiseen.

Rahaston varoja voidaan käyttää 1 momentissa säädettyihin tarkoituksiin tarpeellisten maa- ja vesialueiden ostamiseen tai vaihtamiseen. Maa- ja vesialueita voidaan ostaa, vaihtaa ja luovuttaa käypää hintaa vastaan siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Valtio voi myydä maata velaksi enintään vuoden maksuajalla. Velaksi annettavalle kauppahinnalle tai sen osalle on hankittava vakuus. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin myynnissä noudatettavasta menettelystä, valtion myyntihintasaamisen takaisinmaksamisesta ja myyntihintasaamisen perimisestä. Hankittua omaisuutta voidaan käyttää myös muihin kuin tämän lain tarkoituksiin, milloin se sanotuin tavoin käytettynä on selvästi tarkoituksenmukaisempaa. Tällöin noudatetaan, mitä oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetussa laissa (973/2002) säädetään. Maa- ja metsätalousministeriö tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) tarkoitettujen toimitusmiesten esityksestä myös siirtää hallinnassaan olevaa omaisuutta käytettäväksi uusjaossa toimitusmiesten esittämällä tavalla tämän lain mukaan maansaantiin oikeutettujen tilojen koon suurentamiseksi ja jakoalueen tilussijoituksen parantamiseksi. Rahaston varoja voidaan käyttää myös muihin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin sen mukaan kuin siitä erikseen lailla säädetään. Valtion talousarviossa varoja voidaan osoittaa myös muihin maatilatalouden kehittämistarkoituksiin. (22.12.2009/1458)

3 momentti on kumottu L:lla 17.1.2014/33

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja käytettäessä on erityisesti edistettävä maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027 annetun lain (1325/2022) ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta annetun lain (986/2011) mukaisia tavoitteita. (29.12.2022/1331)

Rahaston varoja voidaan käyttää maidon viitemäärien ostamiseen kansalliseen varantoon ja niiden myymiseen kansallisesta varannosta sekä myös pakkohuutokaupalla myytyjen tilojen ja alueiden lunastamiseen valtiolle, sen mukaan kuin siitä laissa erikseen säädetään, sekä tilojen ja alueiden valtiolle hankkimiseen valtion saamisen turvaamiseksi joko velkajärjestelyjen yhteydessä tai muuten. (13.4.2007/424)

Valtioneuvosto voi vastikkeetta luovuttaa maatilatalouden kehittämisrahaston varoilla hankittua maaomaisuutta vesialueet mukaan lukien Metsähallitukselle osaksi luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista tai muille valtion viranomaisille tutkimustarkoituksiin. Valtioneuvosto määrää ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Luovutuksensaaja ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirto- tai lahjaveroa tässä momentissa tarkoitetusta luovutuksesta. (12.12.1996/1046)

3 a § (15.1.2021/19)

Rahaston varoihin kuuluvaa kiinteää omaisuutta luovutettaessa tulee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asettaa ostajaksi ilmoittautuneet keskinäiseen etusijajärjestykseen. Etusijajärjestystä harkittaessa on erityisesti otettava huomioon muodostuvien maatilojen elinkelpoisuus ja tilusten tarkoituksenmukainen sijainti sekä hakijoiden edellytykset menestyä maatilatalouden harjoittajina. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellä tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Kauppakirjojen laatimisesta ja allekirjoittamisesta 3 §:n 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin luovutetun omaisuuden osalta huolehtii valtion puolesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ostajan on allekirjoitettava kauppakirja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asettaman 30 vuorokauden pituisen määräajan kuluessa uhalla, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi katsoa oikeuden ostamiseen rauenneeksi.

Velaksi jäävälle myyntihinnan osalle peritään korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Viivästyneille maksuerille peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

3 b § (2.2.2007/80)

Sen estämättä, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai on määrätty, valtion myyntihintasaamisiin, jotka ovat syntyneet tämän lain nojalla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007, sovelletaan kauppakirjan ehdoista poiketen, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa (78/2007) säädetään. Mainitun lain 27 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 2007.

3 c § (2.2.2007/80)

Valtio on vapaa suorittamasta kunnallis- ja kirkollisveroa tämän lain mukaan hankitun tilan tai alueen tuloista siltä kalenterivuodelta, jona omaisuus on tullut maa- ja metsätalousministeriön hallintaan.

4 §

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuotuisen käyttösuunnitelman vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö. Käyttösuunnitelman on sisällettävä arvio rahaston tuloista sekä suunnitelma varojen käytöstä. Suunnitelmassa on erikseen osoitettava varat sijoitus- ja kulutusmenoihin. Suunnitelmassa on myös eriteltävä ne sijoitus- ja kulutusmenot, joihin Euroopan yhteisön varoista on mahdollista saada osarahoitusta. (28.12.2007/1481)

Kulutusmenoina maksetut erät poistetaan pääomaa vähentäen rahaston tileistä, sen mukaan kuin asutushallitus vuosittain päättää.

5 § (4.12.1992/1205)

Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä voidaan päättää varojen siirrosta maatilatalouden kehittämisrahastosta valtiovarastoon.

6 §

Jos kauppahinta tai muu valtion saaminen kuuluu vain osaksi maatilatalouden kehittämisrahastoon, tuloutetaan perityt lyhennys- ja korkoerät kokonaisuudessaan maatilatalouden kehittämisrahastoon, kunnes sen saaminen on loppuun maksettu.

7 § (4.12.1992/1205)

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967,ja sillä kumotaan asutusrahastosta 6 päivänä marraskuuta 1936 annettu laki (333/36), 16 päivänä elokuuta 1958 annetun maankäyttölain (353/58) 28 §:n 2 ja 3 momentti ja 32 § sekä asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain 13 §:n, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1962 annetussa laissa (629/62), 8 momentti.

Asutusrahaston tileistä on vuoden 1966 tilinpäätöksessä poistettava, sen mukaan kuin asutushallitus päättää, rahaston pääomaa vähentäen sellaiset asutusrahaston varoiksi kirjatut erät, jotka kokonaan tai osaksi jäävät valtion lopullisiksi menoiksi.

Mitä muualla laissa on säädetty asutusrahastosta, sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeen maatilatalouden kehittämisrahastoon.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.12.1990/1302:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 145/90, mmvk.miet. 19/90, svk.miet. 210/90

4.12.1992/1205:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain 2 §:n 2 momentin 5 ja 6 kohdan säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran rahaston tilinpäätökseen ja toimintaan vuodelta 1993.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 191/92, MmVM 18/92

22.12.1994/1307:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankohtana. (L 1307/1997 tuli A:n 1580/1994 mukaisesti voimaan 1.1.1995)

HE 164/94, MmVM 16/94

12.12.1996/1046:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tämän lain 2 b §:n säännöksiä sovelletaan vuoden 1996 lopussa päättyvään tilikauteen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi.

HE 162/1996, MmVM 16/1996, EV 200/1996

12.3.1999/330:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 330/1999 tuli A:n 184/2001 mukaisesti voimaan 7.3.2001)

HE 60/1998, MmVM 15/1998, EV 252/1998

21.1.2000/46:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 46/2000 tuli A:n 184/2001 mukaisesti voimaan 7.3.2001)

HE 104/1999, MmVM 16/1999, EV 128/1999

14.7.2000/681:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 39/2000, VaVM 10/2000, EV 93/2000

2.2.2007/80:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

Tämän lain 3 §:n 2 momenttia sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2008.

HE 148/2006, MmVM 12/2006, PeVL 39/2006, EV 191/2006

13.4.2007/424:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 218/2006, MmVM 20/2006, EV 282/2006

28.12.2007/1481:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 113/2007, MmVM 6/2007, EV 121/2007

22.12.2009/1458:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

26.8.2011/993:

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 247/2010, MmVM 34/2010, EV 353/2010

17.1.2014/33:

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain 2 § tulee kuitenkin voimaan 22 päivänä tammikuuta 2014.

L 33/2014 tuli voimaan 1.9.2014 A:n 702/2014 mukaisesti.

Tällä lailla kumotaan maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta annettu laki (993/2011).

Mitä 3 §:n 3 momentissa säädetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain mukaisista tavoitteista, sovelletaan mainitun lain voimaantuloon asti vastaaviin porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisiin säännöksiin.

HE 142/2013, MmVM 22/2013, EV 209/2013

31.1.2014/79:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 79/2014 tuli voimaan 1.9.2014 L:n 75/2014 mukaisesti.

HE 121/2013, MmVM 17/2013, EV 186/2013

18.9.2015/1170:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 254/2014, TaVM 34/2014, EV 371/2014

15.1.2021/19:

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2021.

HE 220/2020, MmVM 17/2020, EV 222/2020

29.12.2022/1331:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 164/2022, MmVM 15/2022, EV 165/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.