Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

29.4.1966/258

Maanvuokralaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Sopimukseen, jolla kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle määräsuuruista maksua vastaan, on sovellettava, mitä tässä laissa säädetään.

2 §

Vuokranantajalla tarkoitetaan, jollei toisin säädetä, myös sitä, jolle hänen oikeutensa vuokra-alueeseen on vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen laillisesti siirtynyt.

3 §

Vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Kun vuokrasopimus koskee 71 §:ssä tarkoitettua maatalousmaata tai kun tehdään 72 §:ssä tarkoitettua muuta maanvuokraa koskeva sopimus, saadaan vuokrasta kuitenkin sopia suullisesti, jos vuokra-aika on enintään kaksi vuotta, sekä viimeksi mainitun vuokran ollessa kysymyksessä silloinkin, kun sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi.

Kirjallisesti tehtävään vuokrasopimukseen on otettava kaikki sopimusehdot. Ehto, jota ei ole sopimukseen otettu, on mitätön. Sopimusehdon muutos tai lisäys ja vuokraoikeuden siirto on myös tehtävä kirjallisesti.

Jos joku vuokraamisen tarkoituksessa on vastoin 1 momentin säännöksiä suullisesti sopimuksen nojalla saanut hallintaansa kiinteistön tai alueen, on se sopijapuoli, joka kieltäytyy tekemästä tämän sopimuksen mukaista kirjallista vuokrasopimusta, velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle tälle vuokrasuhteen syntymättä jäämisestä aiheutuneen vahingon. Muu sopimusehto on mitätön. (15.8.2003/739)

4 §

Vuokrasopimuksen saa purkaa ja määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanoa vain tässä laissa säädetyllä perusteella. Muu sopimusehto on mitätön, paitsi jos kyseessä on 4 tai 5 luvussa tarkoitettu vuokrasopimus. Sopimukseen otettu määräys, ettei vuokraoikeuden kirjaamista saa hakea tai tontinvuokrasopimusta rekisteröidä taikka ettei vuokralaisella ole oikeutta kuitata vuokraa vastasaatavallaan, on myös mitätön. (17.12.2010/1140)

Jos vuokrasopimusehdon soveltamisen katsotaan olevan maanvuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, voidaan ehtoa sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. (19.4.1974/303)

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen vuokrasopimuksen sovitteluun sovelletaan, mitä kuluttajansuojalaissa (38/78) säädetään. Vuokran määrän sovitteluun sovelletaan kuitenkin, mitä tässä laissa säädetään. (16.12.1994/1262)

5 §

Vuokramiehellä on oikeus vuokrasopimuksen tarkoitusta vastaavasti käyttää vuokra-aluetta ja kaikkea sillä olevaa, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole muusta sovittu taikka tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetty. Vuokramies ei kuitenkaan saa, ellei jäljempänä toisin säädetä tai ellei vuokrasopimuksesta muuta johdu, ilman vuokranantajan suostumusta luovuttaa tai vuokra-aikana viedä pois mitään alueeseen kuuluvaa eikä myöskään kaataa tai vahingoittaa vuokra-alueella kasvavia puita ja pensaita.

Vuokranantajalla on 1 momentin säännösten estämättä oikeus omaa tarvettaan varten vuokra-alueelle rakentaa, mikäli se on tarpeellista sähkö-, puhelin-, vesi- ja viemärijohtoja sekä muita sellaisia johtoja ja laitteita, jollei vuokrasopimuksesta muuta johdu. Mikäli vuokramiehelle tästä aiheutuu vahinkoa tai haittaa, on vuokranantajan se korvattava.

6 §

Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty, jollei toisin ole sovittu. Vuokraoikeuden siirrosta eräissä tapauksissa säädetään jäljempänä.

7 §

Vuokramaksu on määrättävä rahana. Jos vuokramaksu kuitenkin on sovittu suoritettavaksi luonnontuotteina tai työnä, on se jommankumman sopijapuolen sitä vaatiessa tai vuokramaksua uloshaettaessa muunnettava rahaksi sen arvon mukaan, joka suorituksella on vuokra-alueen sijaintipaikalla vaatimuksen esittämisen tai uloshaun kohteena olevan maksun erääntymisen ajankohtana.

Vuokrasopimuksessa saadaan sopia myös, että vuokramaksu vuokra-ajan kuluessa kohoaa tai alenee sovitun perusteen mukaisesti ja että sen, joka ei täytä sopimusehtoja, suoritettava sopimussakkoa.

Mitä 4 §:n 2 momentissa on kohtuuttoman vuokrasopimusehdon sovittelusta säädetty, koskee myös maksuehtoa. (19.4.1974/303)

Kohtuuttoman maksuehdon sovittelusta, joka koskee 2 ja 3 luvussa tarkoitettua vuokraa, on lisäksi voimassa, mitä siitä mainituissa luvuissa säädetään. (19.4.1974/303)

8 § (18.1.2013/34)

Jollei vuokranmaksun suoritusajasta ole sovittu, maksu on suoritettava vuosittain viimeistään kolme kuukautta ennen vuokravuoden päättymistä tai, jos vuokra-aika on vuotta lyhyempi, viimeistään vuokrakauden päättyessä.

Rahana maksettava vuokra saadaan suorittaa pankin tai muun maksupalveluntarjoajan välityksellä. Muu sopimusehto on mitätön.

Maksupalveluntarjoajan välityksellä vuokranantajalle suoritettu vuokra katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se on veloitettu maksajan tililtä tai maksettu käteisenä maksupalveluntarjoajan toimipaikkaan. Muu sopimusehto on mitätön. Edellä tässä momentissa säädetyn sijasta sovelletaan kuitenkin maksupalvelulain (290/2010) 82 §:ää, jos vuokranantaja on elinkeinonharjoittaja ja vuokralainen on elinkeinonharjoittaja tai kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 2 §:ssä tarkoitettu hankintayksikkö.

9 §

Jos vuokra-aika on sovittu pitemmäksi kuin tämän lain mukaan on sallittu, päättyy vuokrasuhde sallitun pisimmän vuokra-ajan kuluttua.

Kun vuokra-aika on sovittu lain sallimaa pisintä vuokra-aikaa lyhyemmäksi, voidaan sopia sen pitentämisestä, kuitenkin niin, ettei vuokra-aika pitennyksineen, ellei ole kysymys tontinvuokrasta, ylitä laissa säädettyä enimmäisaikaa.

10 §

Vuokramiehen on, jollei toisin ole sovittu, huolehdittava siitä, että vuokra-alue ja sen viljelykset sekä vuokranantajan sillä olevat rakennukset ja muu omaisuus pysyy vuokra-aikana kunnossa.

Jos vuokramies on laiminlyönyt hänelle 1 momentin mukaan kuuluvan kunnossapitovelvollisuuden, on hän velvollinen vuokrasuhteen päättyessä korvaamaan menettelystään aiheutuneen vahingon.

11 §

Milloin vuokramies käyttää vuokra-aluetta tai sen osaa tahi sillä olevaa rakennusta, laitetta tai laitosta muuhun kuin vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, on vuokramies velvollinen korvaamaan vahingon. Tuomioistuin voi kieltää luvattoman menettelyn ja velvoittaa vuokramiehen omalla kustannuksella poistamaan tai muuttamaan mitä vuokra-alueelle on luvattomasti tehty, jollei asia, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, ole muun viranomaisen käsiteltävä.

12 § (12.4.1995/548)

Vuokraoikeuden pysyvyydestä kiinteistön luovutuksensaajaan, toisen vuokraoikeuden ja muun erityisen oikeuden haltijaan sekä kiinteistön oikeaan omistajaan nähden on voimassa, mitä maakaaressa (540/95) säädetään. Vuokraoikeus sitoo kiinteistön myöhempää luovutuksensaajaa tai muuta kilpailevaa oikeudenhaltijaa, jos vuokramies on saanut kiinteistön hallintaansa ennen luovutusta tai oikeuden perustamista. Milloin alue myydään pakkohuutokaupalla, sitoo vuokraoikeus ostajaa vain, kun myynti on tapahtunut sellaisin ehdoin.

Vuokraoikeus pysyy 1 momentin estämättä voimassa, jollei kiinteistön omistaja ilmoita vuokramiehelle vuokrasopimuksen lakkaamisesta kolmen kuukauden kuluessa saannosta tai saannonmoitetta koskevan tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta tai, mikäli hänellä ei silloin ollut tietoa vuokrasopimuksesta, saman ajan kuluessa siitä tiedon saatuaan. Ilmoituksella on sama vaikutus kuin irtisanomisella.

Vuokraoikeuden kirjaamisesta sekä sen panttaamisesta säädetään maakaaressa.

13–14 §

13–14 § on kumottu L:lla 12.4.1995/548.

15 §

Jos vuokrasuhde on 12, 13 ja 14 §:ssä tarkoitetuista syistä päättynyt, on vuokramiehellä, joka on tehnyt vuokrasopimuksen vilpittömässä mielessä, oikeus alkuperäiseltä vuokranantajalta saada korvaus siitä vahingosta, joka hänelle on aiheutunut vuokrasuhteen ennenaikaisesta päättymisestä, jollei siitä, mitä 2 momentissa säädetään, muuta johdu.

Kun vuokrasuhteen päättyminen on johtunut siitä, ettei vuokraoikeutta ole pysytetty voimassa pakkohuutokaupassa, on jokainen, joka alkuperäisen vuokranantajan jälkeen on tullut vuokranantajan asemaan, yhteisvastuullisesti alkuperäisen vuokranantajan kanssa vastuussa 1 momentissa tarkoitetun vahingon korvaamisesta. Vuokranantajat ovat kuitenkin vastuusta vapaat, jos vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi ei ole haettu kiinnitystä kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä tai jos tällainen kiinnitys on vuokramiehen syystä lakannut olemasta voimassa.

Jos vain osa vuokra-alueesta on joutunut pois vuokramiehen hallinnasta, on vuokramiehellä oikeus saada vuokramaksu tarkistetuksi muuttuneita olosuhteita vastaavaksi. Milloin olosuhteet kuitenkin ovat muuttuneet sellaisiksi, ettei vuokrasopimuksen voimassa pysyttämistä voida pitää kohtuullisena, on vuokramiehellä, joka on tehnyt sopimuksen vilpittömässä mielessä, oikeus kolmen kuukauden kuluessa muutoksen tapahtumisesta irtisanoa vuokrasopimus ja on tällöin vahingonkorvauksesta voimassa, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty.

Vuokramiehellä on 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa perusteiden mukaan, joista tässä laissa säädetään, oikeus saada vuokra-alueen uudelta omistajalta lunastus ja korvaus vuokra-alueelle tekemistään parannuksista ja hän on velvollinen tälle korvaamaan hallinta-aikanaan vuokra-alueelle aiheuttamansa vahingon.

Muu sopimusehto on mitätön.

16 §

Jos vuokra-alueen käyttömahdollisuus aluetta koskevasta ja asianosaisesta riippumattomasta syystä niin kuin luonnontapahtuman tai muun sellaisen syyn takia taikka kaavoituksesta tai muusta alueen käytöstä annettujen määräysten johdosta olennaisesti vähenee, on vuokramaksun tarkistamisesta ja irtisanomisoikeudesta voimassa, mitä 15 §:n 3 ja 5 momentissa on säädetty. (19.4.1974/303)

Jos vuokra-alueen käyttömahdollisuus 1 momentissa tarkoitetusta syystä olennaisesti lisääntyy, on vuokranantajalla vastaavasti samanlainen oikeus saada vuokramaksu tarkistetuksi taikka, tontinvuokrasopimusta lukuunottamatta, irtisanoa vuokrasopimus kuin vuokramiehellä käyttömahdollisuuden vähetessä.

17 §

Sen lisäksi, mitä maanmittaustoimituksen ja pakkolunastuksen vakuutuksesta vuokrasopimukseen on erikseen säädetty, on vuokramiehen oikeudesta vaatia vuokramaksun tarkistusta ja irtisanoa vuokrasopimus voimassa, mitä 15 §:n 3 momentissa säädetään. Jos vuokraoikeus vuokra-alueeseen on maanmittaustoimituksen tai pakkolunastuksen johdosta kokonaan tai osaksi lakannut, on vuokramiehellä tässä laissa säädettyjen perusteiden mukainen oikeus saada vuokranantajalta lunastus ja korvaus menetetylle vuokra-alueelle tekemistään parannuksista ja velvollisuus korvata tälle hallinta-aikanaan vuokra-alueelle aiheuttamansa vahinko.

Milloin vuokramies maanmittaustoimituksen johdosta on saanut menettämänsä maan tilalle muuta maata ja vuokraoikeus sen johdosta on käynyt hänelle olennaisesti arvokkaammaksi, on vuokranantajalla oikeus saada vuokramaksu tarkistetuksi.

3 momentti on kumottu L:lla 19.4.1974/303.

18 §

Sellaisista kuivatus-, tienteko- ja muun niihin verrattavan työn kustannuksista, joihin lain mukaan on vuokra-alueen kohdalta osallistuttava, vastaa vuokranantaja, jollei toisin ole sovittu.

19 § (17.12.2010/1140)

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen omaisuus luovutetaan konkurssiin eikä konkurssipesä ole vuokranantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa ilmoittanut ottavansa vastatakseen vuokrasopimuksesta konkurssin alkamisen jälkeen aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä. Jos vuokraoikeutta ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle, edellytyksenä on lisäksi, ettei vuokralainen ole mainitussa määräajassa asettanut näiden velvollisuuksien täyttämisestä vakuutta. Jos vuokralainen asettaa vakuuden vasta määräajan jälkeen, mutta ennen kuin on saanut purkamisilmoituksen tiedoksi, oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole.

Vuokralaisen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ei estä vuokrasopimuksen irtisanomista eikä purkamista muualla tässä laissa säädetyin perustein. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta konkurssin alkamisen jälkeen purkaa sopimusta sen johdosta, että vuokraa on maksamatta konkurssin alkamista edeltäneeltä ajalta.

Konkurssipesä on vastuussa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran maksamisesta siltä ajalta kuin se käyttää vuokra-aluetta, vaikka se ei olisi ottanut vastatakseen vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä. Vuokra-alueen käyttämisenä ei pidetä sitä, että konkurssipesä yksinomaan jättää alueelle velalliselle kuuluvaa omaisuutta. Vuokranantajalle omaisuuden poistamisesta ja alueen puhdistamisesta aiheutuneet kustannukset ovat konkurssisaatavia. (17.5.2019/670)

Kun vuokrasopimus puretaan 1 momentissa mainitulla perusteella, vuokranantajalla on oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneesta vahingosta.

20 § (17.12.2010/1140)

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos:

1) vuokranantaja ei luovuta vuokra-aluetta vuokralaiselle sovittuna ajankohtana;

2) sopimusta tehtäessä voimassa ollut viranomaisen päätös tai määräys estää tai vaikeuttaa vuokra-alueen käyttämistä sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen eikä vuokranantaja ole ilmoittanut tästä vuokralaiselle eikä vuokralainen ole muutoinkaan tästä tiennyt;

3) vuokra-alue ei luovutushetkellä ole sopimuksen mukaisessa kunnossa;

4) vuokra-alue, jonka kunnosta ei ole sovittu, ei luovutushetkellä ole sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen vuokra-alueen käyttötarkoitus, sopimuksen ehdot ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia; taikka

5) vuokranantaja, joka on sitoutunut saattamaan vuokra-alueen määrättyyn kuntoon tai pitämään sen määrätyssä kunnossa, laiminlyö täyttää sitoumuksensa.

Edellä 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus edellyttää lisäksi, että vuokralainen on kehottanut vuokranantajaa korjaamaan puutteellisuuden kohtuullisessa määräajassa ja vuokranantaja on tämän laiminlyönyt tai että puutteellisuutta ei voida korjata. Jos vuokranantaja laiminlyö puutteellisuuden korjaamisen saamassaan määräajassa, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole korjausoikeutta, jos puutteellisuus johtuu vuokra-alueella olevan rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt vuokra-alueen tai siihen kuuluvan omaisuuden käyttämisen. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjaamisesta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Vuokralaisen vuokrasopimuksen purkamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että purkamisen perusteena olevalla seikalla on vuokralaiselle olennainen merkitys, kun otetaan huomioon vuokrasopimuksen kohde, vuokra-alueen käyttötarkoitus, sopimuksen sovittu kestoaika ja muut olosuhteet.

Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus raukeaa, jos vuokranantajan laiminlyönti tai vuokra-aluetta koskeva puutteellisuus korjataan ennen kuin vuokralainen purkaa 1 momentissa tarkoitetulla perusteella vuokrasopimuksen. Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus raukeaa myös, jos vuokralainen ei pura vuokrasopimusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän sai tiedon 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä tai määräyksestä tai kun 2 momentissa tarkoitettu määräaika päättyi.

20 a § (17.12.2010/1140)

Kun vuokralainen purkaa vuokrasopimuksen, vuokrasuhde päättyy välittömästi.

20 b § (17.12.2010/1140)

Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jona 20 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vuokranantajan laiminlyönti tai mainitun momentin 2–5 kohdassa tarkoitettu vuokra-aluetta koskeva puutteellisuus estää tai haittaa vuokra-alueen käyttämistä. Jos kyse on vuokra-aluetta koskevasta puutteellisuudesta, tämän momentin mukainen oikeus alkaa kuitenkin aikaisintaan, kun vuokranantaja saa tiedon puutteellisuudesta.

Jos 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu laiminlyönti tai puutteellisuus johtuu huolimattomuudesta vuokranantajan puolella, vuokralaisella on lisäksi oikeus saada vuokranantajalta korvaus vahingosta, joka vuokralaiselle aiheutuu laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta.

Kun vuokrasopimus puretaan 20 §:n mukaisesti, vuokralaisella on tässä laissa säädettyjen perusteiden mukainen oikeus saada vuokranantajalta lunastus ja korvaus vuokra-alueelle tekemistään parannuksista ja vuokralainen on velvollinen korvaamaan hallinta-aikanaan vuokra-alueelle aiheuttamansa vahingon.

20 c § (17.12.2010/1140)

Jos vuokralaisena on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä eikä vuokralainen saa ilman vuokranantajan suostumusta siirtää vuokraoikeutta toiselle, tuomioistuin voi hakemuksesta oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen tai siirtämään sen toiselle, jos:

1) vuokralaisen mahdollisuus käyttää vuokra-aluetta sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen on lakannut tai olennaisesti vaikeutunut vuokralaisen tai hänen perheenjäsenensä sairauden tai vamman vuoksi taikka muusta näihin verrattavasta syystä; ja

2) vuokrasuhteen jatkuminen sovitun määräajan loppuun olisi vuokralaisen kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta kohtuullinen korvaus vahingosta, joka vuokranantajalle aiheutuu sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä.

Vuokranantaja ei ole velvollinen lunastamaan vuokra-alueella olevia rakennuksia eikä muuta omaisuutta, kun vuokrasopimus irtisanotaan 1 momentin nojalla. Vuokra-alueelle tehtyjen parannusten ja aiheutetun vahingon korvaamisesta on voimassa, mitä 20 b §:n 3 momentissa säädetään.

Vuokranantajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa.

20 d § (17.12.2010/1140)

Vuokralaiselle 19, 20, 20 a tai 20 c §:n mukaan kuuluvia oikeuksia rajoittava sopimusehto on mitätön.

21 § (17.12.2010/1140)

Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen tontinvuokrasopimusta lukuun ottamatta, jos:

1) vuokralainen on tämän lain tai vuokrasopimuksen vastaisesti siirtänyt vuokraoikeuden tai luovuttanut vuokra-alueen tai sen osan hallinnan toiselle;

2) vuokralainen on laiminlyönyt suorittaa vuokranmaksun lain tai vuokrasopimuksen mukaisessa ajassa eikä ole kehotuksesta huolimatta täyttänyt maksuvelvollisuuttaan hänelle asetetussa vähintään kuukauden pituisessa määräajassa tai samassa ajassa asettanut hyväksyttävää vakuutta; tai

3) vuokralainen on olennaisesti laiminlyönyt vuokra-alueen ja siihen kuuluvan omaisuuden kunnossapitovelvollisuuden taikka hän on käyttänyt vuokra-aluetta tai siihen kuuluvaa omaisuutta tämän lain tai vuokrasopimuksen vastaisesti eikä ole kehotuksesta huolimatta korjannut laiminlyöntiään tai menettelyään hänelle asetetussa kohtuullisessa määräajassa.

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus raukeaa, jos vuokralainen on korjannut laiminlyöntinsä taikka lain tai vuokrasopimuksen vastaisen menettelynsä ennen kuin vuokranantaja on 1 momentissa tarkoitetulla perusteella purkanut vuokrasopimuksen.

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus raukeaa myös, jos vuokranantaja ei pura vuokrasopimusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän sai tiedon 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta purkamisperusteesta tai kun 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu määräaika päättyi.

Kun vuokrasopimus 1 momentissa mainitulla perusteella puretaan, vuokrasuhde päättyy välittömästi ja vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta korvaus vahingosta, joka vuokranantajalle aiheutuu vuokrasuhteen ennenaikaisesta päättymisestä.

22 §

Milloin vuokrasopimus on tehty määrätyksi ajaksi, päättyy vuokrasuhde vuokrakauden kuluttua ilman irtisanomista.

Vuokrasopimus, joka on voimassa toistaiseksi, voidaan milloin tahansa sanoa irti.

23 § (17.12.2010/1140)

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen vuokralaiselle on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksessa on lisäksi mainittava irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy myös sellainen haaste, jossa vuokrasuhde vaaditaan päättymään.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen vuokranantajalle on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Irtisanomisilmoitus voidaan myös antaa sille, jonka tehtäväksi vuokranantaja on antanut vuokran perimisen, ei kuitenkaan rahalaitokselle. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksessa on mainittava irtisanomisen peruste.

Irtisanominen on toimitettava todistettavasti. Irtisanominen on asianmukaisesti toimitettu myös, kun irtisanomisen tiedoksiannossa on noudatettu, mitä haasteen tiedoksiannosta on voimassa.

Jos ei tiedetä, kuka vuokralainen on, irtisanomisilmoitus voidaan antaa vuokralaiselle tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä. Jos vuokra-alueella on rakennus, irtisanomisesta on tällöin lisäksi toimitettava tiedonanto siihen. Ilmoituksen katsotaan tulleen vuokralaisen tietoon lehden ilmestymispäivänä.

Jollei irtisanomista ole suoritettu siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on tehoton.

23 a § (17.12.2010/1140)

Vuokranantajan tai vuokralaisen, joka haluaa käyttää tässä laissa säädettyä oikeutta purkaa vuokrasopimus, on annettava kirjallinen purkamisilmoitus. Siinä on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta, jos vuokrasuhteen halutaan päättyvän myöhemmin kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta. Purkamisilmoituksesta käy myös sellainen haaste, jossa vuokrasopimus vaaditaan purettavaksi.

Vuokrasopimuksen purkamista koskee soveltuvin osin, mitä irtisanomisesta 23 §:n 3–5 momentissa säädetään.

24 § (17.12.2010/1140)

Kun vuokrasopimus on irtisanottu, vuokrasuhde päättyy, jollei muuta ole sovittu:

1) kolmen kuukauden kuluttua irtisanomista lähinnä seuranneen kalenterikuukauden alusta, jos sopimuksen mukainen vuokra-aika on kahta vuotta pitempi; ja

2) kahden viikon kuluttua irtisanomisesta, jos sopimuksen mukainen vuokra-aika on kaksi vuotta tai sitä lyhyempi taikka jos sopimus on voimassa toistaiseksi.

25 § (12.4.1995/548)

25 § on kumottu L:lla 12.4.1995/548.

2 luku

Tontinvuokra ja tontinvuokrasopimuksen rekisteröiminen

Tontinvuokra
26 §

Asemakaava-alueella rakennuskorttelissa oleva tonttirekisteriin tai maarekisteriin merkitty rakennustontti ja rakennuskaava-alueella oleva itsenäiseksi kiinteistöksi erotettu rakennuspaikka voidaan luovuttaa vuokralle asuntotarkoitukseen tontinvuokraoikeuksin. Kun kiinteistö on siten luovutettu vuokralle, sovelletaan sellaiseen tontinvuokraan tämän sekä 1, 6 ja 7 luvun säännöksiä.

Tontinvuokrasopimuksessa on mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja vuokra-alueita sanotaan tässä laissa tonteiksi.

27 §

Tontinvuokrasopimus on vuokramiehen tai hänen sijastaan ja kustannuksellaan vuokranantajan hakemuksesta rekisteröitävä niin kuin jäljempänä säädetään. (24.7.2009/574)

Jollei tontinvuokrasopimuksen rekisteröintiä ole haettu kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamispäivästä taikka jos rekisteröinti evätään, on sopimus rauennut.

Tontinvuokrasopimukseen tehty muutos tai lisäys ei tule voimaan, ennen kuin se on rekisteröity. Tällaiseen rekisteröimiseen on sovellettava, mitä 1 momentissa säädetään, kuitenkin siten, ettei rekisteröimistä voida suorittaa, ellei sitä ole haettu kuukauden kuluessa siitä, kun sopimukseen tehdystä muutoksesta tai lisäyksestä sovittiin.

28 §

Tontinvuokrasopimus on tehtävä määräajaksi, vähintään kolmeksikymmeneksi ja enintään sadaksi vuodeksi.

Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu vuokra-aikaa, katsotaan sopimus tehdyksi kolmeksikymmeneksi vuodeksi.

29 § (19.4.1974/303)

Milloin vuokramaksua koskevaa ehtoa vaaditaan 4 §:n 2 momentin ja 7 §:n 3 momentin nojalla soviteltavaksi, on asiaa ratkaistaessa otettava kohtuuden mukaan huomioon käypä vuokrataso, tontin käyttötapa ja tontin arvo paikkakunnalla sekä muut vuokramaksun suuruuteen vaikuttavat seikat.

Maksuehdon sovittelussa voidaan samalla asianhaarat huomioon ottaen määrätä vuokramaksun aletessa, että vuokranantajan on palautettava vuokramiehelle liikaa suoritettu vuokramaksu määrätyltä ajalta, ei kuitenkaan pitemmältä kuin viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta. Niin ikään voidaan sovittelussa vuokramaksun kohotessa määrätä, että korotus tulee voimaan vasta tietyn, enintään yhden vuoden pituisen määräajan kuluttua siitä, kun sovittelua koskeva päätös on saanut lainvoiman.

30 §

Vuokramiehellä on oikeus vuokranantajan suostumuksetta siirtää tontinvuokraoikeus toiselle.

Tontinvuokraoikeus on perinnöllinen ja siitä voidaan määrätä testamentilla.

Muu sopimusehto on mitätön.

31 §

Tontinvuokraoikeuteen kuuluvat tontilla olevat ja sille rakennettavat rakennukset, pysyvään käyttöön tarkoitetut laitteet ja laitokset sekä tontilla kasvavat puut ja pensaat. Tontilla olevat 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut johdot ja laitteet eivät kuitenkaan kuulu tontinvuokraoikeuteen.

Jos tontinvuokraoikeuteen 1 momentin mukaan kuuluu omaisuutta, joka ennestään ei ole vuokramiehen, siirtyy sen omistusoikeus vuokramiehelle, ja on vuokranantajalla, jollei vuokrakirjassa ole toisin sovittu, oikeus saada siitä korvaus vuokramieheltä.

32 §

Tontinvuokraoikeuteen, kaikkineen mitä siihen 31 §:n mukaisesti kuuluu, voidaan saamisen tai muun oikeuden vakuudeksi vahvistaa kiinnitys, niin kuin siitä on erikseen säädetty.

33 §

Tontinvuokraoikeuden voimassa ollessa ei siihen kuuluvaa omaisuutta saa ulosmitata tai panna takavarikkoon muutoin kuin kohdistamalla toimenpiteet tontinvuokraoikeuteen kokonaisuudessaan.

34 §

Kun vuokrasuhde päättyy, on vuokranantaja, jollei tässä laissa toisin säädetä, velvollinen suorittamaan lunastuksen tontilla olevista rakennuksista, puista ja pensaista sekä pysyvään käyttöön tarkoitetuista laitteista ja laitoksista, mitkä vuokrasuhteen päättyessä siirtyvät hänen omistukseensa.

Lunastusvelvollisuus ei käsitä ilmeisiä ylellisyyslaitteita eikä laitteita tai laitoksia, joita on käytetty muuhun kuin vuokrasopimuksen tarkoitukseen.

Lunastusta suoritetaan se määrä, mihin lunastettava omaisuus vuokrasuhteen päättymisen ajankohta paikkakunnalla käyvän hinnan mukaan arvioidaan siinä kunnossa missä se silloin on. Jos rakennuksia, laitteita ja laitoksia voidaan edelleen käyttää entiseen tarkoitukseensa, on arvioinnissa lisäksi otettava huomioon niiden tuotto.

Muu sopimusehto on mitätön.

35 §

Kun asianosaiset 9 §:n 2 momentin mukaisesti sopivat vuokra-ajan pitentämisestä taikka kun tontti annetaan vuokrasopimuksen lakatessa välittömästi uudelleen vuokralle entiselle vuokramiehelle, siirtyy vuokranantajan velvollisuus maksaa 34 §:ssä tarkoitettu lunastus uuden vuokra-ajan loppuun tai siksi, kunnes sopimus muutoin lakkaa.

36 §

Milloin vuokranantaja on viimeistään kuutta kuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymisestä ilmoittanut vuokramiehelle olevansa halukas uuden, edellisen sopimuksen päättymisestä välittömästi alkavan tontinvuokrasopimuksen tekemiseen entisillä ehdoilla, mutta vuokramies ei ole hyväksynyt tarjousta, raukeaa vuokranantajan 34 §:ssä tarkoitettu lunastusvelvollisuus.

37 §

Vuokramies ei ole velvollinen vuokrasopimuksen lakattua luopumaan tontin ja siihen kuuluvan omaisuuden hallinnasta ennen kuin vuokranantaja on maksanut 34 §:n mukaisen lunastuksen tai antanut siitä hyväksyttävän vakuuden. Vuokramies vastaa, niin kauan kuin tontti on hänen hallinnassaan, tontin ja siihen kuuluvan omaisuuden hoitamisesta sekä vuokrasopimuksen lakatessa suoritettua vuokramaksua vastaavan vastikkeen suorittamisesta. Vuokramiehellä ei kuitenkaan ole omaisuuden vakuuttamisvelvollisuutta.

Muu sopimusehto on mitätön.

38 §

Milloin vuokranantaja 34 §:n 2 momentin johdosta ei ole velvollinen suorittamaan lunastusta tai lunastusvelvollisuus 36 §:n mukaan on rauennut, on vuokramies, jollei toisin ole sovittu, velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä puut ja pensaat ja panemaan niiden paikan kuntoon. Jollei rakennuksia, laitteita, laitoksia tai puita ja pensaita poisteta kuudessa kuukaudessa vuokrasuhteen päättymisestä, on vuokranantajalla oikeus vuokramiehen lukuun myydä ne julkisella huutokaupalla ja huolehtia paikan kuntoonpanosta.

39 §

Milloin vuokra-aikaa pitennetään taikka milloin tontti annetaan vuokrasopimuksen lakatessa välittömästi uudelleen vuokralle entiselle vuokramiehelle, on tontinvuokraoikeuteen myönnetty kiinnitys voimassa entisellä etuoikeudella.

40 §

Jos omistusoikeus tonttiin ja tontinvuokraoikeus joutuvat samalle henkilölle, tontinvuokraoikeus ei lakkaa ennen kuin tontinvuokrasopimuksen rekisteröiminen on poistettu. (24.7.2009/574)

Jos tontinvuokraoikeuteen kuuluva omaisuus sinä aikana, jolloin omistusoikeus tonttiin ja tontinvuokraoikeus kuuluvat samalle henkilölle, huonon hoidon vuoksi tai muusta sellaisesta syystä turmeltuu niin, että tontinvuokraoikeutta rasittavan kiinnityksen haltijan vakuus huomattavasti vähenee, on hänellä oikeus saada saamisensa suorituksen maksu tontinvuokraoikeudesta, vaikkei saaminen vielä olisikaan erääntynyt.

41 § (1.11.1996/797)

Milloin tontinvuokraoikeus on kiinnityksen perusteella saamisen tai muun oikeuden vakuutena, on kiinnityksen haltijalla yhtäläinen oikeus tässä laissa tarkoitettuun lunastukseen tai korvaukseen kuin hänellä muuten olisi ollut itse pantin esineeseen. Lunastus tai korvaus voidaan maksaa vuokramiehelle ainoastaan siinä tapauksessa, että hän on antanut sellaisen vakuuden, jonka kiinnityksen haltija on hyväksynyt, tai että kiinnityksen haltija on antanut maksamiseen suostumuksensa. Muussa tapauksessa määrä on talletettava lääninhallitukseen, jonka on se laillisesti jaettava.

42 §

Jos asianosaiset vuokra-aikana sopivat muutoksesta tai lisäyksestä tontinvuokrasopimukseen, on muutos tai lisäys, paitsi milloin on kysymys vuokra-ajan pitentämisestä, tehoton tontinvuokraoikeuteen vahvistetun kiinnityksen haltijaa kohtaan, jollei muutos tai lisäys ole ollut rekisteröitynä silloin, kun kiinnitystä haettiin, tai jollei kiinnityksen haltija ole sitä kirjallisesti hyväksynyt.

Tontinvuokrasopimuksen rekisteröiminen
43 § (24.7.2009/574)

Tontinvuokrasopimus rekisteröidään kirjaamalla siihen perustuva tontinvuokraoikeus. Jollei tästä laista muuta johdu, kirjaamiseen sovelletaan, mitä maakaaressa säädetään erityisen oikeuden kirjaamisesta.

44 §

Rekisteröimisen edellytyksenä on:

1) että vuokrasopimus on tehty laissa säädetyssä muodossa ja että se muutoinkin on tämän lain mukainen;

2) ettei tonttia rasita kiinnitys, kirjattu lakisääteinen panttioikeus taikka siihen kohdistu erityisen oikeuden tai vallintarajoituksen kirjaus eikä tonttiin kohdistuvaa kirjaamisasiaa ole vireillä; ja (24.7.2009/574)

3) ettei ennen oikeuden perustamista tonttia ole ulosmitattu tai siihen ole haettu turvaamistointa taikka sen omistajan konkurssista ole merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä eikä tontin omistusoikeudesta tai hallintaoikeudesta siihen ole riitaa vireillä. (24.7.2009/574)

45 §

Tontinvuokrasopimukseen tehdyn muutoksen tai lisäyksen rekisteröimistä on vastaavasti voimassa, mitä edellä on säädetty.

46 § (12.4.1995/548)

46 § on kumottu L:lla 12.4.1995/548.

47 § (24.7.2009/574)

47 § on kumottu L:lla 24.7.2009/574.

48 § (12.4.1995/548)

48 § on kumottu L:lla 12.4.1995/548.

49 §

Sovitun vuokra-ajan päätyttyä tai tontinvuokraoikeuden sitä ennen lakattua asianosaisten sopimuksella taikka omistusoikeuden tonttiin ja tontinvuokraoikeuden jouduttua samalle henkilölle tontin rekisteröiminen voidaan omistajan hakemuksesta poistaa. (24.7.2009/574)

Hakemukseen ei kuitenkaan ole suostuttava, ellei hakija osoita, milloin 1 momentissa tarkoitettu hakemus tehdään ennen kuin kuukausi on kulunut sovitun vuokra-ajan päättymisestä, ettei vuokra-aikaa ole pitennetty eikä tonttia annettu välittömästi uudelleen vuokralle entiselle vuokramiehelle, sekä milloin hakemus perustetaan asianosaisten vuokraoikeuden ennenaikaisesta lakkaamisesta tekemään sopimukseen taikka omistusoikeuden ja tontinvuokraoikeuden yhtymiseen, että vuokraoikeuteen vahvistetun kiinnityksen haltija on kirjallisesti kuolettamiseen suostunut.

50 § (24.7.2009/574)

50 § on kumottu L:lla 24.7.2009/574.

3 luku

Muu asuntoalueen vuokra

51 §

Kun tontti ilman tontinvuokraoikeutta tahi muu kiinteistö tai alue luovutetaan vuokralle käytettäväksi asuntotarkoitukseen joko vuokramiehelle kuuluva tai hänen rakennettavakseen tarkoitetussa rakennuksessa pysyvää asumista varten, on sellaiseen muuhun asuntoalueen vuokraan sovellettava tämän sekä 1, 6 ja 7 luvun säännöksiä.

2 momentti on kumottu L:lla 17.12.2010/1140.

52 §

Asuntoalueen vuokraa tarkoittava vuokrasopimus on tehtävä määräajaksi ja enintään sadaksi vuodeksi.

Kun vuokrasopimus tehdään alueesta, joka sopimuksen tarkoituksen mukaisesti on varustettava pääsiallisesti vuokramiehen rakennettavilla rakennuksilla, vuokra-aika ei saa olla kolmekymmentä vuotta lyhyempi.

Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu vuokra-aikaa tai jos se 2 momentissa mainitussa tapauksessa on sovittu kolmekymmentä vuotta lyhyemmäksi, katsotaan sopimus tehdyksi 2 momentissa mainitussa tapauksessa kolmeksikymmeneksi vuodeksi ja muulloin kahdeksi vuodeksi.

53 §

Vuokramies on oikeutettu siirtämään vuokraoikeuden toiselle vuokranantajan suostumuksetta, jos siirtoa ei ole vuokrakirjassa kielletty.

Milloin vuokraoikeutta ei ole vuokrakirjassa kielletty siirtämästä toiselle, on vuokraoikeus perinnöllinen ja siitä voidaan määrätä testamentilla.

Jos vuokrakirjassa on ehto, ettei vuokraoikeutta saa vuokranantajan suostumuksetta siirtää toiselle, pysyy vuokrasopimus vuokramiehen kuollessa voimassa jos vuokramieheltä jää leski, rintaperillinen tai ottolapsi ja joku tai jotkut heistä niin haluavat sekä ilmoittavat siitä vuokranantajalle kolmen kuukauden kuuluessa vuokramiehen kuolemasta. Jollei ilmoitusta tehdä, katsotaan vuokrasopimus irtisanotuksi sinä päivänä, jolloin ilmoitus viimeistään olisi ollut tehtävä, tahi jos vuokramiehen mainitut omaiset sitä ennen ilmoittavat, etteivät he halua jatkaa vuokrasuhdetta, sinä päivänä, jolloin tällainen ilmoitus tehtiin.

54 § (17.12.2010/1140)

Jos vuokrasopimuksessa on sovittu vuokralaisen rakentamisvelvollisuuden laajuudesta ja sen täyttämisajasta, mutta vuokralainen ei ole sovitussa ajassa täyttänyt velvollisuuttaan, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos vuokralaisen laiminlyönti on vähäinen.

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus raukeaa, jos vuokralainen on korjannut laiminlyöntinsä ennen kuin vuokranantaja on 1 momentissa tarkoitetulla perusteella purkanut vuokrasopimuksen.

55 §

Kun vuokrasopimus kiinteistöstä tai alueesta, joka sopimuksen tarkoituksen mukaisesti on varustettu pääasiallisesti vuokramiehen rakentamilla rakennuksilla, päättyy, on vuokranantaja, jollei toisin ole sovittu, velvollinen lunastamaan itselleen alueella olevat vuokramiehen rakennukset, hänen rakentamansa pysyvään käyttöön tarkoitetut laitteet ja laitokset sekä hänen istuttamansa puut ja pensaat.

Lunastamisesta on lisäksi voimassa, mitä 34 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

56 § (19.4.1974/303)

Milloin tässä luvussa tarkoitetun asuntoalueen vuokramaksu on kohtuuton, on maksua koskevaa ehtoa soviteltaessa vastaavasti noudatettava, mitä 29 §:ssä on säädetty.

Asuntoalueen vuokrasta on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä 35–38 §:ssä on säädetty.

4 luku

Rakennetun viljelmän sekä maatalousmaan vuokra

Rakennetun viljelmän vuokra
57 §

Viljelmä, jolla on maatalouden harjoittamiseen tarvittavat asuin- ja talousrakennukset, voidaan antaa vuokralle enintään 25 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Tällaisen rakennetun viljelmän vuokraan sovelletaan tämän luvun säännösten lisäksi 1, 6 ja 7 luvun säännöksiä. (17.12.2010/1140)

Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu vuokra-aikaa, katsotaan sopimus tehdyksi kahdeksi vuodeksi.

Milloin valtio tai kunta on vuokranantajana ja muu kuin yksityinen henkilö vuokramiehenä voidaan sopia, että vuokraan on tämän luvun säännösten sijasta sovellettava, mitä 5 luvussa säädetään. Vuokraoikeutta älköön tällöin kuitenkaan siirrettäkö yksityiselle henkilölle.

58 §

Vuokramies ei saa vuokranantajan luvatta siirtää vuokraoikeutta, ellei vuokranantaja ole vuokrakirjassa antanut siihen suostumustaan.

Milloin vuokraoikeus voidaan vuokranantajan luvatta siirtää toiselle, on vuokraoikeus perinnöllinen ja siitä voidaan määrätä testamentilla.

Jollei vuokraoikeutta voida vuokranantajan luvatta siirtää toiselle, on vuokrasopimuksen voimassa pysymiseen vuokramiehen kuollessa sovellettava, mitä 53 §:n 3 momentissa on säädetty.

59 §

Puolet viljelmän rakennusten tiloista on annettava vuokranantajan tai hänen määräämänsä käytettäviksi neljätoista päivää ennen vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättymistä.

60 § (17.12.2010/1140)

60 § on kumottu L:lla 17.12.2010/1140.

61 §

Jos vuokra-alueen käytön kannalta välttämätön vuokranantajan omistama rakennus ilman vuokramiehen tuottamusta tulipalossa tai muutoin tuhoutuu tai sillä tavalla olennaisesti vahingoittuu, että sen uudelleen rakentaminen tai perusteellinen korjaaminen on tarpeen, eikä vuokranantaja kohtuullisessa ajassa suorita rakentamista tai korjaamista, on vuokramaksun tarkistamisesta ja irtisanomisoikeudesta voimassa, mitä 15 §:n 3 ja 5 momentissa säädetään. Milloin rakennukselle koitunut vahinko on edellä tarkoitettua vähäisempi, on vuokramiehellä niin ikään oikeus vuokramaksun tarkistamiseen.

62 §

Milloin vuokranantaja on kirjallisesti antanut luvan vuokramiehelle vuokra-alueelle rakentamiseen, kuuluu rakennus, jollei muuta ole sovittu, vuokramiehelle ja vuokrasuhteen päättyessä on vuokramiehellä, mikäli hän ei halua siirtää rakennusta pois, oikeus saada rakennuksesta lunastus 34 §:n 3 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan. Rakennus, josta lunastus on suoritettava, siirtyy vuokranantajan omistukseen.

Jos vuokramies on rakentanut vuokra-alueelle rakennuksen, jos rakentamiseen hän ei ole saanut vuokranantajan kirjallista lupaa, on vuokranantajalla, jollei toisin ole sovittu, oikeus ennen vuokrasuhteen päättymistä lunastaa rakennus 1 momentissa mainitussa lainkohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaan määrättävästä hinnasta. Milloin vuokranantaja ei rakennusta lunasta, on vuokramiehen siirrettävä se pois alueelta ja pantava rakennuksen paikka kuntoon kuuden kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä lukien. Jollei vuokramies määräajassa täytä velvollisuuttaan, on vuokranantajalla oikeus vuokramiehen lukuun myydä rakennus julkisella huutokaupalla ja huolehtia rakennuksen paikan kuntoonpanosta.

63 §

Jos vuokramies on tehnyt vuokra-alueella muita kuin 62 §:ssä tarkoitettuja perusparannuksia kuten raivaamalla uutta peltoa tai laidunta, suorittamalla kivenraivausta parantamalla maan laatua maanparannusaineiden käytöllä, rakentamalla laitteita, perusteellisesti korjaamalla rakennuksia tai muulla sellaisella tavalla taikka istuttamalla alueelle puita tai pensaita, on hänellä, mikäli vuokranantaja on antanut parannustyön tekemiseen kirjallisen luvan, oikeus vuokrasuhteen päättyessä saada toimenpiteestään korvaus.

Jollei korvauksen määrästä tai sen laskemisen perusteista ole sovittu, on korvaukseksi katsottava se arvonlisäys, mikä vuokra-alueella ja siihen kuuluvalla omaisuudella vuokrasuhteen päättyessä on parannusten johdosta, ei kuitenkaan enempää kuin parannusten aikaansaaminen olisi vuokrasuhteen päättyessä maksanut.

Jos vuokramies on saanut parannuksista hyvityksen vuokramaksun alennuksen muodossa tai vapaavuosina tahi jollakin muulla tavalla, ei korvaukseen ole oikeutta siltä osalta.

64 §

Vuokramiehellä, joka on tehnyt muita kuin 62 ja 63 §:ssä tarkoitettuja parannuksia, on, jollei toisin ole sovittu, oikeus vuokrasuhteen päättyessä saada parannuksista kohtuullinen korvaus vuokranantajalta, mikäli vuokramies ei jo ole saanut niistä hyvitystä 63 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Sellaisista parannuksista, jotka ovat vuokra-alueen vuokrasopimuksen mukaisen käytön kannalta hyödyttömiä tai tarpeettomia, ei oikeutta korvaukseen kuitenkaan ole.

65 §

Milloin vuokramies on suorittanut vuokra-alueella kylvön, mutta ei ole voinut ennen vuokrasuhteen päättymistä korjata satoa, tulee sato vuokranantajalle, mutta vuokranantaja on velvollinen korvaamaan vuokramiehelle kylvökustannukset.

66 §

Vuokramiehellä on oikeus ottaa vuokra-alueen metsästä puuta, mikäli siitä on vuokrasopimuksessa määrätty.

67 §

Vuokra-alueeseen liittyvä kalastusoikeus kuuluu vuokranantajalle, jollei vuokrakirjassa ole toisin sovittu.

68 §

Vuokramiehen metsästysoikeudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

69 § (17.12.2010/1140)

69 § on kumottu L:lla 17.12.2010/1140.

70 §

Vuokramies ei ole velvollinen vuokrasopimuksen lakattua luopumaan viljelmän hallinnasta ennen kuin vuokranantaja on maksanut hänen tämän lain mukaan suoritettavakseen kuuluvan sellaisen korvauksen tai lunastuksen, jonka määrä on ennen vuokrasuhteen päättymistä vahvistettu sopimuksella tai arvioitu katselmuksessa, tai antanut siitä hyväksyttävän vakuuden. Vuokramies vastaa, niin kauan kuin viljelmä on hänen hallinnassaan, viljelmän ja siihen kuuluvan omaisuuden hoitamisesta sekä vuokrasopimuksen lakatessa suoritettua vuokramaksua vastaavan vastikkeen suorittamisesta.

Muu sopimusehto on mitätön.

Maatalousmaan vuokra
71 § (17.12.2010/1140)

Maatalousmaa, jolla ei ole maatalouden harjoittamiseen tarvittavia asuin- ja talousrakennuksia tai jolla ne ovat tähän tarkoitukseen riittämättömät, voidaan antaa vuokralle enintään 20 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Tällaisen maatalousmaan vuokrasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä tässä luvussa säädetään.

5 luku

Muu «maanvuokra»

72 §

Milloin kiinteistö tai alue annetaan vuokralle käytettäväksi muuhun kuin 2–4 luvussa mainittuun tarkoitukseen, on sellaiseen maanvuokraan sovellettava tämän sekä 1, 6 ja 7 luvun säännöksiä.

73 §

Vuokrasopimus on tehtävä määräajaksi, enintään sadaksi vuodeksi, tai toistaiseksi. Jos vuokrasopimuksessa ei mainita vuokra-aikaa katsotaan sopimus tehdyksi toistaiseksi.

74 § (17.12.2010/1140)

74 § on kumottu L:lla 17.12.2010/1140.

75 §

Vuokramies on oikeutettu siirtämään vuokraoikeuden toiselle vuokranantajan suostumuksetta, jos vuokrasopimus on tehty kirjallisesti eikä siirtoa ole vuokrakirjassa kielletty.

Milloin vuokraoikeus voidaan vuokranantajan suostumuksetta siirtää toiselle, on vuokraoikeus perinnöllinen ja siitä voidaan määrätä testamentilla.

Jollei vuokraoikeutta voida vuokranantajan suostumuksetta siirtää toiselle, on vuokrasopimuksen voimassa pysymiseen vuokramiehen kuollessa sovellettava, mitä 53 §:n 3 momentissa on säädetty.

76 §

Vuokramiehellä on oikeus saada korvausta vuokra-alueelle tekemistään parannuksista vain, mikäli siitä on sovittu.

Jos vuokramies on rakentanut vuokra-alueelle rakennuksen tai laitoksen, on vuokranantajalla, jollei toisin ole sovittu, oikeus lunastaa rakennus tai laitos 34 §:n 3 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan määrättävästä hinnasta, mikäli hän ennen vuokrasuhteen päättymistä on vuokramiehelle siitä kirjallisesti ilmoittanut. Milloin vuokranantaja ei lunasta rakennusta tai laitosta, on vuokramiehen, mikäli ei toisin ole sovittu, kolmen kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä siirrettävä se pois ja pantava niiden paikka kuntoon. Vuokranantajalla on muussa tapauksessa oikeus vuokramiehen lukuun myydä ne julkisella huutokaupalla ja huolehtia niiden paikan kuntoonpanosta.

6 luku

Menettely «maanvuokra»-asioita käsiteltäessä

77 § (15.8.2003/739)

77 § on kumottu L:lla 15.8.2003/739.

78 § (17.12.2010/1140)

Vuokrasopimusta koskeva riita voidaan saattaa tuomioistuimessa soviteltavaksi siten kuin riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa (663/2005) säädetään.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007).

L riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa 663/2005 on kumottu L:lla riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 394/2011.

79–83 §

79–83 § on kumottu L:lla 17.12.2010/1140.

84 § (17.12.2010/1140)

Vuokrasopimuksesta johtuvat riitakysymykset voidaan määrätä välimiesten ratkaistavaksi siten kuin välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) säädetään.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimukseen sisältyvän välimiesmenettelyä koskevan ehdon sitovuudesta säädetään kuluttajansuojalain 12 luvun 1 d §:ssä.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

85 §

Kunnan rakennusviranomaisen tulee asianosaisen pyynnöstä antaa kirjallinen todistus vuokralle annettavaa tai vuokrattua kiinteistöä tai aluetta koskevasta kaavasta, tonttijaosta, rakennusjärjestyksestä, rakennuskiellosta tai muusta vuokra-alueen käytön kannalta merkityksellisestä määräyksestä sekä lausunto kiinteistön tai alueen soveltuvuudesta sille aiottuun tarkoitukseen.

86 §

Valtiolle kuuluvan maan vuokraan on sovellettava tämän lain säännöksiä, mikäli erikseen ei ole toisin säädetty.

87 §

Evankelisluterilaisten ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien virkatalojen ja niiden osien vuokraan on sovellettava tämän lain säännöksiä, mikäli erikseen ei ole toisin säädetty.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta kirkkolain 356 §:ssä tarkoitettuun kirkon maahan.

KirkkoL 635/1964 on kumottu L:lla 1054/1993, ks. KirkkoL 652/2023 3 luku 27 §.

88 § (10.7.1987/655)

Tätä lakia ei sovelleta sopimukseen, jolla rakennus tai sen osa vuokrataan toiselle ja jolla samalla luovutetaan myös maa-alue huoneiston yhteydessä käytettäväksi.

89 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

90 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1966 ja sillä kumotaan, jollei 2 ja 3 momentin säännöksistä muuta johdu, maakaaren 16 luvun 10–16 § ja 17 luvun 5 § sekä kauppakaaren 13 luku, sikäli kuin ne sisältävät voimassa olevia säännöksiä maanvuokrasta, 3 päivänä syyskuuta 1886 annetun metsälain 20 §, maanvuokrasta maalla 19 päivänä kesäkuuta 1902 annettu laki, torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 12 päivänä maaliskuuta 1909 annettu asetus sekä samana päivänä annettu asetus maaliskuun 12 päivänä 1909 annetun, torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen soveltamisesta aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin, valtion virkatalojen ja niistä muodostettujen pää- eli kantatilojen sekä viljelys- ja asuntotilojen vuokralle antamisesta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annettu laki (74/22), sikäli kuin se koskee metsähallituksen hallintoon jätettyjä virkatalojen alueita, se 17 päivänä maaliskuuta 1939 annettu tontinvuokralaki (75/39) ja tontinvuokrasopimuksen rekisteröimisestä samana päivänä annettu laki (76/39), niihin myöhemmin tehtyine lisäyksineen ja muutoksineen.

Tätä lakia ei kuitenkaan 91 §:n säännöksiä lukuunottamatta sovelleta ennen lain voimaantuloa tehtyihin vuokrasopimuksiin. Jos asianosaiset haluavat pitentää tällaisessa sopimuksessa määrättyä vuokra-aikaa, on, jollei vuokrasuhteen pitentämisestä ja sen vaikutuksesta ole erikseen muuta säädetty, siitä sovittava tämän lain säännöksiä noudattamalla ja on vuokrasuhteeseen sen jälkeen sovellettava näitä säännöksiä. (19.4.1974/303)

Tontinvuokrasopimuksen rekisteröimisestä annettua lakia on sovellettava ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin tontinvuokrasopimuksiin.

91 § (19.4.1974/303)

Mitä kohtuuttoman vuokramaksun alentamisesta ja liikaa suoritetun vuokramaksun palauttamisesta on edellä 29 §:ssä säädetty, on sovellettava myös ennen 1 päivää syyskuuta 1966 tehtyihin vuokrasopimuksiin, joilla maata on vuokrattu pääasiallisesti asuntotarkoitukseen käytettäväksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.4.1974/303:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1974. Sitä sovelletaan myös sanottuna päivänä voimassa oleviin, maanvuokralain alaisiin maanvuokrasopimuksiin.

10.7.1987/655:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

HE 127/84, lvk.miet. 2/86, svk.miet. 35/86, lvk.miet. 2/87

30.12.1992/1578:

HE 181/92, LaVM 13/92

16.12.1994/1262:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 218/94, TaVM 31/94

12.4.1995/548:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Jos kiinteistö on luovutettu tai muu kilpaileva oikeus on perustettu ennen tämän lain voimaantuloa, vuokraoikeuden pysyvyys määräytyy aikaisempien säännösten mukaan.

HE 120/94, LaVM 27/94

1.11.1996/797:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996. Siirtymäsäännökset annetaan erikseen lailla. (Ks. L 818/1996)

HE 92/1996, LaVM 10/1996, EV 123/1996

15.8.2003/739:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen lain voimaantuloa syntynyt velka vanhentuu niin kuin velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 21 §:n 3 momentissa säädetään.

HE 187/2002, TaVM 28/2002, EV 278/2002

24.7.2009/574:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 30/2009, MmVM 5/2009, EV 89/2009

17.12.2010/1140:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaan vuokrasopimukseen sovelletaan 57 §:n 1 momentin ja 71 §:n sijasta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Kun tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen vuokrasopimuksen vuokra-aikaa sovitaan pidennettäväksi tämän lain tultua voimaan, vuokrasuhteen enimmäiskestoon sovelletaan kuitenkin tätä lakia.

HE 145/2010, LaVM 26/2010, EV 218/2010

18.1.2013/34:

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2013.

HE 57/2012, LaVM 14/2012, EV 126/2012

17.5.2019/670:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Jos konkurssi on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa, konkurssipesän vastuuseen vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 221/2018, LaVM 23/2018, EV 311/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.