Seurattu SDK 125/2023 saakka.

1.4.1966/204

Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen aluevedet ja suuret järven selät ovat, siltä osin kuin ne ovat kylänrajain ulkopuolella, yleisiä vesialueita. Yleiset vesialueet pohjineen ovat valtion omaisuutta.

Yleisistä vesialueista Ahvenanmaan maakunnassa on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

2 §

Tätä ennen laillisesti saatu yksityinen oikeus kalastuspaikkaan kylänrajain ulkopuolella tai muu erityinen oikeus tiettyyn osaan yleisestä vesialueesta on edelleen voimassa. Laitos tai rakennelma, joka merenkulkua tai maaliikennettä, satamaa, uittoa, kalastusta tai muuta tarkoitusta varten laillisesti aikaisemmin on tehty yleiselle vesialueelle, saadaan siellä tämän lain säännösten estämättä edelleen pysyttää. Valtiolle ei tule korvausta edellä tarkoitetusta oikeudesta eikä alueen käyttämisestä ennen tämän lain voimaan tuloa tehdyn laitoksen tai rakennelman pohjana, paitsi milloin tällaisen korvauksen suorittamisesta on erikseen sovittu.

Milloin joku ennen tämän lain voimaan tuloa on yleiseltä vesialueelta vallannut kivennäis- tai järvimalmilöydöksen tai hakenut kaivospiirin määräämistä, vakio ei peri maanomistajalle kuuluvaa osuutta puolustusmaksusta eikä vaadi kaivoslain mukaan maanomistajalle tulevaa louhimismaksua tai muuta osuutta kaivostyöstä.

3 §

Tämä laki ei aiheuta muutosta siihen, mitä erikseen on säädetty tai muutoin voimassa oikeudesta kalastaa tai metsästää yleisellä vesialueella taikka harjoittaa siellä liikennettä, uittoa tai muuta yleiskäyttöä.

4 §

Yleiset vesialueet ovat Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa, jollei jonkin niihin kuuluvan alueen osalta säädetä tai valtioneuvoston päätöksellä määrätä toisin. (10.4.2015/382)

Milloin ole toimenpide tai yritys, sen mukaan kuin erikseen on säädetty ta muutoin on voimassa, edellyttää alueen omistajan suostumusta tai yhtymistä yritykseen, käyttää yleisen vesialueen osalta omistajan puhevaltaa se viranomainen, jonka hallinnassa sanottu alue 1 momentin mukaan on.

5 §

Oikeudesta luovuttaa ja vuokrata osa yleisestä vesialueesta sekä myöntää yleistä vesialuetta koskevia käyttöoikeuksia ja muita näihin verrattavia erityisiä oikeuksia on säädetty oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetussa laissa (687/78). (31.8.1978/691)

Mitä erikseen on säädetty valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä ja niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita, koskee vastaavasti myös yleisiä vesialueita se niiden piirissä olevia kivennäislöydöksiä.

6 §

Älköön kukaan 4 §:ssä tarkoitetun viranomaisen luvatta rakentako yleiselle vesialueelle, ottako jotain sen osaa pysyvästi käyttöön taikka nostako sen pohjasta kiviä, hiekkaa, soraa tahi muuta ainetta, ellei kysymys ole toimenpiteestä, johon sen suorittajalla on oikeus vesilaissa, kaivoslaissa ta muussa lainsäädännössä olevan säännöksen tai tällaiseen saannokseen perustuvan viranomaisen päätöksen tai määräyksen nojalla.

7 §

Kylän ja yleisen vesialueen välisen rajan siirtyminen ei aiheuta muutosta yleisen vesialueen osaan ennen tämän lain voimaan tuloa laillisesti saadun tai tämän lain nojalla toiselle luovutetun oikeuden pysyvyyteen. Yleisen vesialueen osa, joka asianmukaisessa järjestyksessä on otettu valtion pysyvään käyttöön, jää vakion omaisuudeksi.

8 §

Asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.8.1978/691:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1978.

24.1.1995/98:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 241/94, YmVM 14/94

10.4.2015/382:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 192/2014, MmVM 31/2014, EV 353/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.