Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

18.4.1963/194

Asetus puolueettomuusmääräyksistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan sodassa keskenään oleviin vieraisiin valtioihin siitä ajankohdasta alkaen kuin tasavallan presidentti määrää.

2 §

Tämän asetuksen säännösten lisäksi Suomen on suhtautumisessa sotaa käyviin valtioihin noudatettava, mitä siitä on erikseen säädetty tai säädetään, sekä Ahvenanmaan saarten vyöhykkeellä myös, mitä siitä on vieraiden valtioiden kanssa sovittu.

3 §

Sotaa käyvän valtion sota-alus saa jäljempänä määrätyin poikkeuksin, rajoituksin ja ehdoin tulla Suomen aluevesille.

4 §

Sotaa käyvän valtion sota-alus ei saa tulla sellaiselle Suomen aluevesien osalle, jonka valtioneuvosto on julistanut Suomen sotasatamaksi tai muutoin maanpuolustuksen kannalta tärkeäksi alueeksi, ottaen kuitenkin huomioon kansainvälisen oikeuden yleiset periaatteet.

5 §

Valtioneuvosto voi kieltää pääsyn Suomen satamiin ja ankkuripaikoille sotaa käyvän valtion sota-alukselta, joka on jättänyt noudattamatta Suomen viranomaisen määräyksiä tai loukannut valtakunnan puolueettomuutta.

6 §

Sotaa käyvän valtion sukellusvene ei saa tulla Suomen aluevesille.

Tämä kielto ei kuitenkaan koske sukellusvenettä, jonka myrskyn tai merivahingon vuoksi on pakko tulla Suomen aluevesille ja joka kansainvälisin viestein ilmoittaa syyn siihen. Sukellusveneen on tällöin oltava pinta-asemassa, pidettävä kansallislippu nostettuna ja poistuttava aluevesiltä heti, kun siihen ei enää ole estettä.

7 §

Kaapparialus ei saa tulla Suomen satamaan eikä oleskella Suomen muilla aluevesillä.

Samoin on sotaa käyvän valtion kansallisuutta olevan aseistetun kauppa-aluksen tulo Suomen satamaan ja oleskelu Suomen muilla aluevesillä kielletty, jos sen aseistus on tarkoitettu muuta kuin puolustautumista varten.

8 §

Sotaa käyvän valtion sota-alus älköön jääkö Suomen satamaan, ankkuripaikalle tai muille aluevesille pitemmäksi ajaksi kuin 24 tunniksi, paitsi merivahingon, karilleajon tai myrskyn pakottamana tai niissä tapauksissa, jotka mainitaan tämän pykälän 4 ja 5 momentissa. Aluksen on kuitenkin poistuttava heti, kun siihen ei enää ole estettä. Merivahingon tai karilleajon sattuessa Suomen viranomaisen tulee määrätä aika, jonka voidaan katsoa riittävän aluksen vaurioiden korjaamiseen ja karilleajon sattuessa myös sen karilta irroittamiseen. Viipymisajan pitennystä ei kuitenkaan myönnetä enempää kuin 24 tuntia, ellei alusta ilmeisesti voida kohtuullisessa ajassa saattaa merikelpoiseksi, ei myöskään jos sen vauriot ovat aiheutuneet vastustajan sotilaallisesta toiminnasta.

Mitä edellä on säädetty viipymisajan rajoittamisesta, ei sovelleta sota- alukseen, jota käytetään yksinomaan uskonnolliseen, tieteelliseen tai ihmisystävälliseen tarkoitukseen taikka sotilaallisena sairaala-aluksena.

Enintään kolme samalle sotaa käyvälle valtiolle tai keskenään liittoutuneille sotaa käyville valtioille kuuluvaa sota-alusta saa samanaikaisesti olla samassa Suomen satamassa tai samalla ankkuripaikalla taikka saman rannikkokaistan satamissa tai ankkuripaikoilla, jos rannikko valtioneuvoston päätöksellä on tätä varten jaettu kaistoihin.

Jos kummankin sotaa käyvän puolen sota-aluksia on samanaikaisesti samassa Suomen satamassa tai samalla ankkuripaikalla, älköön toisen sotaa käyvän puolen sota- alus lähtekö sieltä ennen kuin vähintään 24 tuntia on kulunut toisen sotaa käyvän puolen sota-aluksen lähdöstä. Aluksien on lähdettävä samassa järjestyksessä kuin ne ovat saapuneet, jollei ensiksi saapuneelle ole myönnetty viipymisajan pitennystä.

Kun sotaa käyvän valtion sota-alus ja toisen sotaa käyvän puolen kansallisuutta oleva kauppa-alus ovat samanaikaisesti samassa Suomen satamassa tai samalla ankkuripaikalla, älköön sota-alus lähtekö sieltä ennen kuin vähintään 24 tuntia on kulunut kauppa-aluksen lähdöstä. Kauppa-aluksen lähtö on järjestettävä siten, ettei sota-alus joudu tarpeettomasti viipymään.

9 §

Sotaa käyvän valtion sota-aluksessa saadaan Suomen satamassa tai ankkuripaikalla suorittaa sen kärsimien vaurioiden korjaamiseksi vain aluksen merikelpoisuudelle välttämättömiä korjaustöitä mutta ei aluksen taistelukelpoisuutta lisääviä töitä. Vastustajan sotilaallisesta toiminnasta aiheutuneita vaurioita älköön korjattako käyttäen Suomen alueelta hankittua apua. Suomen viranomaisen on määrättävä, mitkä korjaukset saadaan suorittaa, ja ne on suoritettava mahdollisimman nopeasti sekä noudattaen 8 §:n 1 momentin mukaan asetettua määräaikaa.

Sotaa käyvän valtion sota-alus älköön käyttäkö hyväkseen Suomen satamaa tai muita aluevesiä uusiakseen taikka lisätäkseen sotilaallisia varastojaan tai aseistustaan taikka täydentääkseen henkilöstöään.

Sotaa käyvän valtion sota-alus älköön Suomen satamassa tai ankkuripaikalla ottako elintarvikkeita enempää kuin mitä tarvitaan sen säännönmukaisen rauhanaikaisen elintarvikevaraston täydentämiseen.

Sotaa käyvän valtion sota-aluksen polttoaineiden saanti Suomen satamassa tai ankkuripaikalla on samojen määräysten alainen kuin muiden vieraiden alusten. Kuitenkin otettakoon sotaa käyvän valtion sota-alukseen polttoaineita vain sen verran kuin on välttämätöntä matkaa varten lähimpään oman maan satamaan, eikä missään tapauksessa enempää kuin tarvitaan varsinaisten polttoainesäiliöiden täyttämiseen. Sama alus älköön uudelleen ottako polttoaineita Suomen satamassa tai ankkuripaikalla, ennen kuin kolme kuukautta on kulunut edellisestä täydennyksestä Suomen alueella.

10 §

Sotaa käyvän valtion sota-aluksen on Suomen sisäisillä aluevesillä käytettävä suomalaista luotsia niiden määräysten mukaisesti, joiden alaisia sota-alukset ovat rauhan aikana. Muualla on sellaisen luotsin käyttäminen kielletty, paitsi milloin se on välttämätöntä merihädän torjumiseksi.

11 §

Vallattua vierasta alusta älköön tuotako Suomen satamaan tai ankkuripaikalle muuten kuin merikelvottomuuden tai myrskyn taikka polttoaineen tai alintarvikkeiden puutteen takia, jolloin aluksen on poistuttava sieltä heti, kun siihen ei enää ole estettä.

Sotaa käyvä valtio älköön asettako merisotasaalisoikeutta Suomen alueelle älköönkä Suomen aluevesillä olevaan alukseen. Samoin olkoon vallatun aluksen myynti kielletty Suomen satamassa tai ankkuripaikalla.

12 §

Sotaa käyvän valtion sotilas-, rajavartio-, tulli- tai poliisi-ilma-alus älköön tulko Suomen alueelle, mikäli tietyillä alueilla ei ole muuta voimassa eikä kansainvälisen oikeuden säännöistä muuta johdu.

Tämä kielto ei kuitenkaan koske yksinomaan lääkintäkuljetuksiin käytettävää ja kansainvälisten sopimusten edellyttämin erityistunnuksin merkittyä eikä sota- aluksessa olevaa ilma-alusta. Viimeksi mainittu ilma-alus älköön lähtekö sota- aluksesta sinä aikana kun tämä on Suomen aluevesillä.

13 §

Sotaa käyvän valtion sota-aluksen ja sotilasilma-aluksen on pidettävä arvossa valtakunnan täysivaltaisuutta ja pidätyttävä kaikista sen puolueettomuutta loukkaavista teoista.

Kaikki vihamieliset toimenpiteet, niihin luettuina sekä puolueettoman että toisen sotaa käyvän puolen kansallisuutta olevan aluksen tai ilma-aluksen pysäyttäminen, tarkastus ja valtaus, on kielletty Suomen alueella. Jos alus tai ilma-alus on vallattu Suomen alueella, se on päästettävä päällystöineen, miehistöineen ja lasteineen vapaaksi.

14 §

Voimassa olevia terveydenhoito-, luotsaus-, tulli-, liikenne-, satama- ja järjestyssäännöksiä on noudatettava.

15 §

Sotaa käyvä valtio älköön käyttäkö Suomen aluetta toiseen sotaa käyvään puoleen kohdistuvien sotatoimien tukialueena.

16 §

Sotaa käyvä valtio tai sen palveluksessa oleva henkilö älköön Suomen alueella rakentako taikka käyttäkö radioasemaa tai asettako sinne muunlaista laitetta yhteyden pitämiseksi sotaa käyvän valtion sotavoimiin.

Sotaa käyvän valtion liikkuvia radioasemia, kuuluivat ne sen sotavoimille tai eivät, älköön Suomen alueella käytettäkö radiosanomien lähettämiseen paitsi hätätilanteessa tai tiedotusten vaihtoa varten Suomen viranomaisen kanssa Suomen rannikko- tai maaradioaseman taikka Suomen sota- tai vartioaluksen radioaseman välityksellä.

17 §

Suomen alueelta käsin älköön tehtäkö havaintoja sotaa käyvän valtion sotavoimien liikkeistä, sotatoimista tai puolustuslaitteista, jos tarkoituksena on antaa niistä tietoja toiselle sotaa käyvälle puolelle.

18 §

Sotaa käyvä valtio älköön perustako Suomen alueelle kiinteää tai liikkuvaa polttoainevarastoa.

Alus tai ilma-alus, joka on liikenteessä ilmeisesti kuljettaakseen välittömästi sotaa käyvän valtion sotavoimille polttoaineita tai muita tarvikkeita, älköön Suomen satamasta tai ankkuripaikalta taikka lentoasemalta ottako tällaisia tarvikkeita enempää kuin se omaan käyttöönsä tarvitsee.

19 §

Alusta, jonka tarkoituksena on vahingoittaa kauppamerenkulkua tai kohdistaa sotaa käyvään valtioon vihamielisiä tekoja, älköön varustettako tai aseistettako Suomen alueella. Älköön myöskään alus, jota aiotaan käyttää mainittuihin tarkoituksiin ja joka kokonaan tai osaksi on Suomen alueella varustettu sotilaallisia tarkoituksia varten, sieltä poistuko.

Ilma-alus, joka on hyökkäyskelpoinen tai joka kuljettaa mukanaan sellaisia tarvikkeita, joiden paikoilleen asentaminen tai käyttäminen saattaisi sen hyökkäyskelpoiseksi, älköön lähtekö Suomen alueelta, jos on syytä olettaa ilma- alusta käytettävän sotaa käyvää valtiota vastaan. Suomen alueella älköön ilma- alusta myöskään kunnostettako tällaista matkaa varten.

20 §

Suomen kansalainen tai Suomessa asuva taikka muuten täällä oleskeleva ulkomaalainen tai kansalaisuutta vailla oleva henkilö älköön millään tavoin myötävaikuttako siihen, että vieraiden valtioiden välisen sodan aikana tätä asetusta tai muita voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä tällaisten vieraiden valtioiden sota-alusten taikka sotilas-, rajavartio-, tulli- tai poliisi-ilma- alusten maahantulosta, niiden oleskelusta Suomen alueella tai poistumisesta sieltä, rikotaan.

21 §

Tarkemmat ohjeet puolueettomuusvalvonnan suorittamisesta antaa puolustusministeriö ulkoasiainministeriötä ja muita asianomaisia ministeriöitä kuultuaan.

Asetuksen noudattamista valvovat sotilas-, rajavartio-, merenkulku-, ilmailu-, poliisi-, tulli- ja ne muut viranomaiset, jotka puolustusministeriö katsoo valvontaa varten tarpeellisiksi.

22 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1963 ja sillä kumotaan:

1) 27 päivänä toukokuuta 1938 tehtyyn Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin väliseen selitykseen yhdenmukaisista puolueettomuusmääräyksistä liittyvät Suomen puolueettomuutta koskevat määräykset (SopS 17/38), sikäli kuin ne poikkeavat tämän asetuksen määräyksistä;

2) 3 päivänä kesäkuuta 1938 annettu asetus sisältävä erinäisiä puolueettomuutta koskevia määräyksiä (226/28), 3 § sellaisena kuin se on 18 päivänä elokuuta 1956 annetussa asetuksessa (465/56);

3) sotasatamista ja rannikkopuolustuslaitteiden suojelualueista 3 päivänä syyskuuta 1939 annettu asetus (249/39), 2 § sellaisena kuin se on 30 päivänä lokakuuta 1939 annetussa asetuksessa (369/39);

4) sotakäyvien valtioiden sota-alusten tulosta eräisiin satamiin ja aluevesien osiin 3 päivänä syyskuuta 1939 annettu asetus (250/39); sekä

5) puoluettomuusvalvonnan järjestelystä 12 päivänä lokakuuta 1939 annettu asetus (329/39).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.