Seurattu SDK 834/2022 saakka.

24.3.1961/166

Asetus valtion virka-ansiomerkistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Pääministerin esittelystä säädetään:

1 § (15.8.1988/732)

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion hyväksi sen virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta.

2 §

Virka-ansiomerkin antaa tasavallan presidentti.

3 §

Virka-ansiomerkki on soikea tammenlehväseppeleen muodostama kullattu metallisolki jonka leveys on 33 millimetriä ja korkeus 30 millimetriä ja jonka keskellä on roomalaisilla numeroilla luku kolmekymmentä.

Ansiomerkkiä kannetaan Suomen Leijonan ritariristin nauhasta muodostetulle solmukkeelle kiinnitettynä rinnan vasemmalla puolella, nauhaan kiinnitettyjen kunniamerkkien vasemmalla puolella tai niiden yläpuolella. (11.4.1969/229)

Ansiomerkkiä seuraa omistuskirja, johon merkitään ansiomerkin saajan virka-asema, täydellinen nimi sekä syntymäaika ja -paikka. Omistuskirjan allekirjoittaa 8 §:ssä mainitun toimikunnan puheenjohtaja ja varmentaa sen sihteeri.

4 § (13.11.2020/765)

Edellytyksenä virka-ansiomerkin saamiselle on, että asianomainen on ollut valtion palveluksessa vähintään 30 vuotta, josta muussa palvelussuhteessa kuin virkasuhteessa enintään 5 vuotta.

Palvelukseksi, jota 1 momentissa tarkoitetaan, luetaan osa-aikaisessa tai päätoimiseksi katsottavassa virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa valtioon suoritetun palveluksen lisäksi myös se aika, minkä asianomainen on sotatilan aikana ollut sotapalveluksessa. Sellaiseksi palvelukseksi luetaan samoin edellytyksin Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen tehtävässä suoritettu palvelus.

5 § (4.9.1998/664)

Jos palvelus on yhtäjaksoisesti keskeytynyt 12 kuukautta pitemmäksi ajaksi, keskeytys on vähennettävä palvelusvuosista. (13.11.2020/765)

Mitä 1 momentissa on sanottu ei kuitenkaan ole sovellettava aikaan, jolloin asianomainen on ollut vuosilomalla, äitiys- tai vanhempainvapaalla, eikä milloin keskeytys on johtunut virantoimituksessa saadusta ruumiinvammasta, virantoimituksesta aiheutuneesta sairaudesta, julkisen tehtävän hoitamisesta tai siitä, että henkilö ilman omaa syytään on ollut pidätettynä tai estettynä virkaansa tai tehtäväänsä hoitamasta.

6 § (15.8.1988/732)

Virkamies, joka tuomioistuimen päätöksellä tai kurinpitotoimin on pantu viralta, menettää oikeutensa lukea virka-ansiomerkin saamista varten hyväkseen viraltapanoa edeltäneen palvelusajan.

Mitä 1 momentissa on säädetty on vastaavasti sovellettava, jos virkamies on tuomittu rikoslaissa viraltapanon sijasta säädettyyn rangaistukseen.

7 §

Siltä, jolle tuomioistuimen päätöksellä tai kurinpitotoimin on virkarikoksesta tai -virheestä määrätty muu kuin 6 §:ssä tarkoitettu rangaistus, on laskettaessa aikaa virka-ansiomerkin saamista varten palvelusajasta vähennettävä rikoksen tai virheen laadun mukaan enintään viisi vuotta.

Mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan harkinnan mukaan vastaavasti soveltaa myös milloin virkamies on tuomittu rangaistukseen muusta rikoksesta. (16.7.1990/665)

8 § (11.4.1969/229)

Virka-ansiomerkki annetaan hakemuksesta. Esityksen virka-ansiomerkin antamisesta voi kuitenkin tehdä myös se valtion virasto tai laitos, jossa tai jonka alaisena asianomainen palvelee tai viimeksi on palvellut.

Hakemusten ja esitysten tarkastamista ja lausuntojen antamista varten niistä on valtion virka-ansiomerkkitoimikunta, jossa on viisi tasavallan presidentin määräämää jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Yhden jäsenen ja varajäsenen, jotka eivät osallistu muiden kuin puolustuslaitoksen palveluksessa olevien henkilöiden hakemusten käsittelyyn, tulee olla vähintään everstin arvoinen upseeri. Muista jäsenistä määrätään yksi toimimaan puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana.

Toimikunta ottaa itselleen sihteerin.

9 § (15.8.1988/732)

Hakemus virka-ansiomerkin saamisesta on toimitettava ennen syyskuun 1 päivää edellä 8 §:ssä tarkoitettuun virastoon tai laitokseen. Viraston tai laitoksen tulee ennen seuraavan lokakuun 1 päivää toimittaa hakemusasiakirjat ja hakijoiden nimikirjanotteet lausuntonsa ohella sekä mahdolliset esityksensä virka-ansiomerkin antamisesta valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Tarkastettuaan hakemukset ja esitykset on valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan toimitettava ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25 päivään mennessä valtiovarainministeriölle tasavallan presidentille esiteltäväksi. (26.6.2009/474)

Valtiovarainministeriö pitää luetteloa valtion virka-ansiomerkin saaneista.

10 §

Virka-ansiomerkki ja omistuskirja annetaan maksutta.

11 §

Henkilön, joka sen jälkeen kun hän on saanut virka-ansiomerkin on tuomittu sellaiseen rangaistukseen tai syyllistynyt sellaiseen tekoon, josta 6 §:ssä on mainittu, voi tasavallan presidentti julistaa menettämään ansiomerkin.

12 §

Sille, joka on saanut pitkäaikaisesta nuhteettomasta siviili- ja sotilaspalveluksesta annettavasta kunniamerkistä 29 päivänä joulukuuta 1944 annetussa asetuksessa (1049/44) tarkoitetun kunniamerkin, ei anneta valtion virka-ansiomerkkiä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.4.1969/229:
15.8.1988/732:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 1988.

Laskettaessa 4 §:ssä tarkoitettua palvelusaikaa luetaan tammikuun 1 päivää 1988 edeltävältä ajalta palvelukseksi myös päätoimeksi katsottavan pysyväisen tai ylimääräisen toimen haltijana sekä päätoimisesa muussa virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon palveltu aika sekä Postipankin palveluksessa virkasuhteen perusteella palveltu aika. Sellaiseksi palvelukseksi luetaan myös raastuvanoikeuden tai maistraatin jäsenenä tai kaupunginviskaalina suoritetusta palveluksesta, siltä osin kuin se ei ole valtion palvelusta, enintään 10 vuotta.

16.7.1990/665:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

4.9.1998/664:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1998.

26.6.2009/474:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

13.11.2020/765:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.