Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

31.10.1952/361

Asetus puolustusministeriön ja puolustuslaitoksen viran tai toimen haltijain palkkauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on osittain kumoutunut. Asetuksen 4 ja 5 § ovat edelleen voimassa. Ks. Valtion virkamieslain voimaanpanolaki 756/1986 5 § ja Valtion virkamiesL 750/1994 75 §.

Puolustusministerin esittelystä säädetään valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 22 päivänä joulukuuta 1942 annetun lain (1030/42), jota tässä asetuksessa sanotaan palkkauslaiksi, 27 §:n nojalla:

1 § (12.1.1962/25)

Puolustusministeriön ja puolustuslaitoksen peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat palkkausluokkiin sen mukaan kuin puolustusministeriöstä annettuun asetukseen ja puolustuslaitosasetukseen liittyvistä kulloinkin voimassa olevista virkojen ja toimien luetteloista ilmenee.

2 § (27.2.1970/153)

Tasavallan presidentin ensimmäisenä adjutanttia toimivalle kenraalimajurin tai kontraamiraalin arvoiselle upseerille, suoritetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin virasta muutoin suoritetaan.

Vanhemmalle toimistoupseerille ja kapteenille tai kapteeniluutnantille, joka on palvellut vähintään kymmenen vuotta mainituissa viroissa, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin näistä viroista muutoin suoritetaan.

Vänrikille tai aliluutnantille suoritetaan palkkaus A 14 palkkausluokan mukaan.

Reservin upseerin tutkinnon suorittaneelle aliupseerille suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin toimesta muutoin suoritetaan.

Kanta-aliupseerin peruskoulutukseen kuuluvat tutkinnot suorittaneelle alemman palkkausluokan kersantille suoritetaan palkkaus A 11 palkkausluokan mukaan.

Sairaanhoitajalle (A 14 pl.), joka toimii ylihoitajan tai osastonhoitajan sijaisena tai osastoryhmän yöhoitajana, suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mitä tästä toimesta muutoin suoritetaan.

3 § (17.6.1983/523)

Ikälisän myöntää ja viran tai toimen haltijalle lainsäädännön tai virkaehtosopimusten mukaan tulevaa palkkausta koskevan asian ratkaisee puolustusministeriön viran tai toimen haltijan osalta puolustusministeriö ja puolustusvoimien viran tai toimen haltijan osalta puolustusvoimista annetun asetuksen (274/75) 28 §:ssä tarkoitettu viranomainen.

4 § (12.6.1992/510)

Kun virkamies on vuosilomalla, virkavapaana tai määrättynä toiseen tehtävään siten, että hänelle suoritetaan palkkaus virastaan, ei se virkamies, joka työjärjestyksen tai ohjesäännön perusteella taikka eri määräyksestä sinä aikana hoitaa sijaisena hänen tehtäviään, ole oikeutettu saamaan eri korvausta tai lisäpalkkiota.

Pääesikunta voi kuitenkin puolustusministeriön vahvistamien maksuperusteiden mukaisesti ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa hyväksyä virkamiehelle maksettavaksi sijaisuuslisäpalkkion.

5 § (12.1.1962/25)

Viran tai toimen haltijan palkkauksessa on muissa kohdin noudatettava, mitä valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 päivänä tammikuuta 1943 annetussa asetuksessa (36/43) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen on säädetty.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan puolustusministeriön vahvistamien maksuperusteiden mukaisesti maksaa kalliinpaikanlisä virkamiehelle hänen asuinpaikkakuntansa mukaisesti silloin, kun hänet on puolustusvoimista annetun asetuksen 59 §:n 1 momentin perusteella siirretty puolustusvoimissa toiseen virkaan tai tehtävään. (12.6.1992/510)

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö. (27.2.1970/153)

6 §

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriön ja puolustuslaitoksen viran tai toimen haltijain palkkauksesta 3 päivänä toukokuuta 1947 annettu asetus (345/47) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja sovelletaan asetusta 1 päivästä joulukuuta 1952.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.1.1953/43:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1953 lukien.

13.2.1953/83:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1953 lukien.

11.9.1953/372:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1953 lukien.

21.6.1954/287:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954.

13.5.1955/249:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1955 lukien.

30.12.1955/594:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1955 lukien.

13.2.1959/61:
4.2.1960/73:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1960.

17.2.1961/106:
29.6.1961/352:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1961.

12.1.1962/25:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1961 lukien.

14.9.1962/490:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1962.

22.3.1963/148:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1963.

27.2.1970/153:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1970, kuitenkin siten, että 2 §:n 1 momentin säännöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1970 lukien.

17.6.1983/523:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

14.11.1986/808:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1986.

12.6.1992/510:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.