Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

30.4.1947/328

Laki edustajanpalkkiosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Kansanedustajille maksetaan edustajantoimen asianmukaisen hoitamisen vaatima palkkio. Edustajanpalkkioiden määrät vahvistaa eduskunnan palkkiotoimikunta. Palkkiotoimikunnan puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä, joista kukaan ei voi olla kansanedustaja tai eduskunnan virkamies, valitsee eduskunnan puhemiehistö neljäksi vuodeksi. Puheenjohtaja kutsuu toimikunnan koolle. Toimikunta on päätösvaltainen kaikkien jäsenten ollessa sen kokouksessa läsnä. Puhemiehistö voi antaa toimikunnan toimintaa koskevia täydentäviä määräyksiä. (18.7.2003/701)

Edustajalle suoritetaan samalta ajalta kuin edustajanpalkkiota edustajantoimesta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista korvausta, jonka suuruus on 30 prosenttia valtion A 27 palkkausluokan peruspalkasta. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvausta 40 prosentin mukaan laskettuna. Jos edustajalla on muussa kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiirissä olevan asunnon lisäksi edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asunto Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla, suoritetaan kulukorvausta 55 prosentin mukaan laskettuna. Uudenmaan vaalipiiristä valitun edustajan kulukorvaus lasketaan kuitenkin 40 prosentin mukaan, jos hänen asuntonsa on yleistä kulkutietä käyttäen kauempana kuin 30 kilometrin matkan päässä eduskuntatalosta. (9.6.2000/528)

Edustajalta, joka on kutsuttu valtioneuvoston jäseneksi, pidätetään puolet hänelle tämän lain mukaan tulevasta palkkiosta ja kulukorvauksesta. Euroopan parlamenttiin jäseneksi valitulta edustajalta pidätetään hänelle Euroopan parlamentin jäsenyyden ajalta tuleva tämän lain mukainen palkkio ja kulukorvaus kokonaan. Edustajalta, joka on asevelvollisena astunut palvelukseen vakinaisessa väessä tai siviilipalvelukseen, pidätetään myös koko palkkio ja kulukorvaus sanotun palveluksen ajalta. (18.12.1998/1070)

4–6 momentit on kumottu L:lla 23.4.1976/330.

1 a § (23.4.1976/330)

Edustaja saa edustajantoimensa ajaksi ensimmäisen luokan vuosivapaalipun valtionrautateiden kaikille radoille sekä vapaalipun posti- ja lennätinlaitoksen autolinjoille.

Edustajalle, joka hoitaessaan edustajan tehtäväänsä käyttää linjaliikenteessä olevaa linja-autoa tai säännöllisessä kotimaan reittiliikenteessä olevaa lentokonetta, korvataan matkalipuista aiheutuneet kustannukset sen mukaan, kuin kansliatoimikunta tarkemmin määrää. Jos lentoliikenteen harjoittaja huolehtii lentomatkustajien autokuljetuksesta, edustaja saa korvauksen myös autokuljetuksen käyttämisestä.

1 b § (18.12.1998/1071)

Eduskunnan kansliatoimikunta voi myöntää edustajalle kohtuullisen korvauksen muista kuin 1 a §:ssä tarkoitetuista edustajan tehtävän hoitamisesta aiheutuvista matkustamiskustannuksista ja tietoliikennekustannuksista.

1 c § (23.4.1976/330)

Edustajalle suoritetaan eduskunnan kansliatoimikunnan tarkemmin määräämällä tavalla kotimaassa ja ulkomailla eduskunnan määräyksestä tehdystä matkasta matkakustannusten korvausta sen mukaisesti kuin valtion virkamatkasta ensimmäisessä matkaluokassa kulloinkin suoritetaan.

Kotimaan päivärahaa ei kuitenkaan suoriteta siltä ajalta, jolta edustaja on oikeutettu 1 §:n 2 momentin mukaiseen kulukorvaukseen, paitsi jos eduskunnan määräyksestä tehty matka välittömästi liittyy ulkomaanmatkaan. (31.12.1985/1110)

2 § (21.1.2000/39)

Edustajanpalkkio suoritetaan eduskuntavaalien tuloksen vahvistamispäivästä lähtien. Vaalikauden aikana eduskunnan jäseneksi tulleelle edustajalle edustajanpalkkio suoritetaan siitä päivästä alkaen, jona hänen valtakirjansa on hyväksytty.

Palkkio suoritetaan siihen päivään saakka, jona edustajantoimi uusien vaalien tuloksen vahvistamisen johdosta päättyy taikka edustajan kuoleman tai edustajantoimesta myönnetyn eron vuoksi tahi muusta syystä lakkaa.

Jos edustaja toistuvasti jättää osallistumatta eduskuntatyöhön ilman hyväksyttävää estettä, voi eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää, että hän menettää määrätyltä ajalta edustajanpalkkionsa tai osan siitä. (2.3.2007/216)

Puhemiesneuvosto voi päättää, että kuukautta pidemmän poissaolon ajalta edustajalle ei hänen pyynnöstään suoriteta edustajanpalkkiota tai osaa siitä. (2.3.2007/216)

Edustajalle ei suoriteta edustajanpalkkiota siltä ajalta, jolloin hän on estynyt osallistumasta eduskuntatyöhön ehdottoman vankeusrangaistuksen suorittamisen vuoksi.

3 §

Edustajanpalkkio ja muut edustajalle suoritettavat korvaukset maksetaan eduskunnan kansliatoimikunnan määrääminä aikoina. Vuotuisesta palkkiosta suoritetaan kuukausittain kahdestoista osa kultakin täydeltä kuukaudelta, jolta edustajalla 2 §:n mukaan on oikeus saada palkkiota. Kuukauden osilta edustaja saa 1 §:ssä säädetyn päiväpalkkion kultakin päivältä.

Milloin palkkiota on suoritettu etukäteen, älköön sitä edustajantoimen kesken vaalikautta lakatessa vaadittako takaisin.

4 § (18.6.1993/518)

4 § on kumottu L:lla 18.6.1993/518.

5 § (23.4.1976/330)

Edustaja saa korvauksen matkastaan valtiopäiville ja niiltä takaisin.

5 a § (6.3.1992/206)

1 momentti on kumottu L:lla 24.4.2015/480.

Eduskunnan kansliatoimikunnan määräämällä tavalla voidaan valtion varoista talousarvion rajoissa suorittaa edustajien yleisten terveystarkastusten ja työterveydenhoidon kustannukset.

6 § (2.3.2007/216)

6 § on kumottu L:lla 2.3.2007/216.

7 §

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1947, ja sillä kumotaan edustajanpalkkiosta 23 päivänä maaliskuuta 1928 annettu laki (106/28).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.4.1976/330:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1976.

17.6.1977/464:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

31.12.1985/1110:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

LA 72/85, VaVM 67/85, SuVM 175/85

29.12.1988/1295:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

LA 112/88, VaVM 86/88, SuVM 213/88

6.3.1992/206:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

HE 226/91, PeVM 1/92

18.6.1993/518:

LA 48/92, PeVM 1/93

16.12.1994/1185:

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1994.

HE 297/94, PeVM 8/94

16.12.1994/1187:

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1994.

HE 297/94, PeVM 8/94

15.3.1996/168:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

HE 219/95, PeVM 1/96, EV 17/96

18.12.1998/1070:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin 16 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki (1187/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 190/1998, PeVM 7/1998, EV 189/1998

18.12.1998/1071:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

LA 120 ja 121/1998, EK 31/1998

21.1.2000/39:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

LA 117/1999, PeVM 11/1999, EK 28/1999

9.6.2000/528:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2000. Lain 1 §:n 1 momentin mukaisesti vahvistetut edustajanpalkkiot ja 1 §:n 2 momentin mukaiset kulukorvaukset suoritetaan 1 päivästä syyskuuta 2000 alkaen.

LA 61/2000, VaVM 9/2000, EK 12/2000

18.7.2003/701:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

LA 45/2003, VaVM 5/2003, EK 19/2003

2.3.2007/216:

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2007.

LA 169/2006, PeVM 12/2006, EK 52/2006

24.4.2015/480:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 277/2014, StVM 49/2014, TyVL 18/2014, EV 315/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.