Seurattu SDK 361/2023 saakka.

29.7.1927/211

Aluskiinnityslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 luku

Rekisterinpito ja rekisteriin tehtävät ilmoitukset

1–22 §

1–22 § on kumottu L:lla 11.6.1993/513.

2 luku

Kiinnitys

23 §

Rekisteriin merkitty alus voidaan omistajan antamalla kirjallisella suostumuksella kiinnittää rahamääräisen kirjallisen sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi merkitsemällä se rekisteriin.

Kiinnitystä älköön saman saamismäärän vakuudeksi vahvistettako useampaan alukseen, elleivät alukset kuulu samalle omistajalle. Aluksen osuuteen älköön kiinnitystä vahvistettako. (14.12.1951/611)

Älköön alusta, joka on rekisteriin merkittävä tai voidaan siihen merkitä, pantiksi pantako sillä tavoin, kuin kauppakaaren 10 luvun 1 §:ssä on sanottu.

Rekisteriviranomaisesta säädetään alusrekisterilaissa (512/1993) ja liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017). (4.5.2018/309)

Mitä tässä laissa säädetään rekisteriin merkitystä aluksesta, sovelletaan myös alusrakennusrekisteriin merkittyyn rakenteilla olevaan alukseen. (11.6.1993/513)

24 §

Kiinnitystä voi hakea aluksen omistaja tai se, jolle sitoumus on täytettävä. Hakemus on tehtävä kirjallisesti, ja siihen on liitettävä sitoumuskirja, jonka perusteella kiinnitystä pyydetään, sekä, ellei kiinnityssuostumusta ole tähän merkitty, suostumuskirja.

Suostumuksessa tulee antajan allekirjoituksen, ellei sitä rekisteriviranomaisen luona omisteta, olla julkisen notaarin, ruununvoudin tai nimismiehen tahi kahden uskottavan henkilön oikeaksi todistama.

25 §

Kiinnitystä älköön myönnettäkö, ellei sitä, joka on antanut siihen suostumuksensa, ole rekisteriin merkitty aluksen omistajaksi.

Jos alukseen, joka tai jonka osuus on luovutettu toiselle, haetaan aikaisemman omistajan antaman suostumuksen perusteella kiinnitystä, ennenkuin uuden omistajan saanto on ilmoitettu rekisteriin merkittäväksi, älköön luovutus olko esteenä kiinnityksen myöntämiselle.

Jos luovutus ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi, ennenkuin entisen omistajan antaman suostumuksen perusteella haettu kiinnitys on vahvistettu, hylättäköön kiinnityshakemus.

26 §

Jos kiinnitystä haetaan aluksen, joka tai jonka osuus on ulosmitattu tai kuuluu konkurssipesän tahi jonka saannosta on näytetty riidan olevan oikeudessa vireillä, hylättäköön hakemus.

Kiinnitys, joka on myönnetty aluksen tai sen osuuden ollessa ulosmitattuna tai kuuluessa konkurssipesään, mutta ennenkuin ulosmittauksesta tai konkurssista on rekisteriviranomaiselle tieto saapunut, olkoon tehoton.

27 §

Kiinnitys on voimassa siitä päivästä, jona se vahvistettiin.

28 §

Kiinnitystä rekisteriin kirjoitettaessa on mainittava sitoumuksen päivämäärä, kenen antama sitoumus on sekä kenelle ja mille määrälle se on asetettu, koron määrä sekä aika, jolloin kiinnitys on myönnetty.

Rekisteriviranomainen merkitköön kiinnityksestä sitoumuskirjaan todistuksen.

29 §

Jos sitoumus, jonka vakuudeksi kiinnitys on myönnetty, on haltijasitoumus tai on siirron kautta joutunut toisen henkilön haltuun, voi sitoumuksen haltija ilmoittaa rekisteriviranomaiselle, että sitoumuskirja on hänen hallussaan, jos hän niissä tapauksissa, joissa tieto on määrätty kiinnityksen haltijalle annettavaksi, tahtoo sellaisen tiedon saada.

30 § (9.6.1939/171)

Alukseen kiinnitetyn sitoumuksen haltijalla olkoon panttioikeus alukseen ja sen tarpeistoon, niin myös rahtiin sekä omistajalle tulevaan haverimaksuun ja alukselle tuotetun vahingon korvaukseen, mikäli nämä vielä ovat maksamatta tai päällikön tahi aluksen asiamiehen (agentin) hallussa. Jos alus on kiinnitetty useammasta saamisesta, on aikaisemmalla kiinnityksellä etuoikeus maksuun ennen myöhempää ja samana päivänä syntyneillä kiinnityksillä samanlainen oikeus. Sama oikeus kuin pääomasaamiseen on kiinnityksen haltijalla myös korkoon, mikäli sitä ei ole maksamatta pitemmältä ajalta kuin kolmelta vuodelta erääntymispäivästä tai mikäli sen ulosmittaus on sanotun ajan kuluessa aloitettu ja sitä keskeytymättä jatkettu.

Älköön kiinnityksen tuottamaa panttioikeutta kohdistettako erikseen laivaosuuteen.

Panttioikeudesta rahtiin, haverimaksuun ja vahingonkorvaukseen olkoon soveltuvin kohdin noudatettavana, mitä merilaissa meripanttioikeudesta säädetään.

Jos kiinnitys saman saamisen vakuudeksi on myönnetty useampaan alukseen, vastaa jokainen alus saamisen koko määrästä. Jos jokin aluksista myydään ulosottotoimin, olkoon kiinnitys siltä osalta saamista, joka on suoritettu kauppahinnasta, rauennut myös muihin aluksiin nähden. (14.12.1951/611)

31 §

Jos kiinnitetyn sitoumuksen haltija antaa aluksen uuden omistajan merkitä sitoumuskirjaan tai muuten hänelle kirjoittaa sitoumuksen, jossa uusi omistaja ottaa sitoumuksesta vastatakseen, olkoon entinen omistaja vapaa sitoumuksestaan, ellei toisin ole sovittu.

32 §

Kiinnitys on uudistettava kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on vahvistettu, sekä sen jälkeen yhtä pitkän ajan kuluessa viimeisestä uudistuksesta lukien, uhalla että, ellei siten tapahdu, kiinnitys on rauennut.

Kun kiinnitystä pyydetään uudistettavaksi, on rekisteriviranomaiselle näytettävä alkuperäinen sitoumuskirja, johon on kirjoitettava todistus uudistuksesta. Kuitenkin olkoon kiinnityksen haltijalla valta näyttää sitoumuskirja jossakin yleisessä alioikeudessa, jonka tulee pöytäkirjaan lyhyesti merkitä, mitä asiakirja sisältää, päivä ja vuosi, jona se on annettu, milloin kiinnitys on myönnetty sekä, jos kiinnitys on uudistettu, milloin se on tapahtunut; kirjoittakoon myös sitoumuskirjaan todistuksen, että se on kiinnityksen uudistamista varten näytetty. Hakija antakoon siitä tehdyn pöytäkirjan 1 momentissa mainitun ajan kuluessa rekisteriviranomaiselle, ja olkoon tällä toimella sama voima, kuin jos asiakirja olisi rekisteriviranomaiselle alkuperäisenä näytetty.

Jos sitoumuskirja on kadonnut, noudatettakoon, mitä kiinteään omaisuuteen myönnetyn kiinnityksen uudistamisesta sellaisessa tapauksessa on säädetty.

33 §

Jos sitoumuskirja, jonka vakuudeksi myönnetty kiinnitys on voimassa, on tullut aluksen omistajan haltuun, voi hän laskea sitoumuskirjan uudelleen liikkeeseen kiinnityksen tuottaman oikeuden pysyessä voimassa.

34 §

Joka tahtoo kiinnityksen kokonaan tai osaksi kuoletettavaksi sen johdosta, että velkasitoumus on täytetty tai muulla tavalla lakannut olemasta voimassa taikka että hakija muutoin on oikeutettu sitoumuksesta määräämään, esittäköön alkuperäisen kiinnityskirjan rekisteriviranomaisella, joka kuolettakoon kiinnityksen merkitsemällä kuoletuksen rekisteriin, ja kirjoitettakoon todistus siitä kiinnitysasiakirjaan.

Kiinnitys, joka on rauennut sen johdosta, että alus on myyty ulosottotoimin, voidaan kuitenkin kuolettaa tarvitsematta esittää kiinnitysasiakirjaa. Sellaisessa tapauksessa kuuluttakoon rekisteriviranomainen hakijan kustannuksella virallisissa sanomalehdissä kolme kertaa kiinnityksen kuolettamisesta.

35 §

Haluttaessa muuttaa kiinnitysten etuoikeusjärjestystä meneteltäköön soveltuvissa kohdin, niinkuin kiinnityksen kuolettamisesta on säädetty.

36 § (14.12.1998/967)
Kiinnityksen muuntaminen euroiksi

Kiinnityksen rahamäärä saadaan kiinnitetyn sitoumuksen haltijan hakemuksesta muuntaa euroyksiköksi tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1103/97 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

Muuntamisen yhteydessä kiinnityksen rahamäärää saadaan kiinnitetyn sitoumuksen haltijan hakemuksesta alentaa enintään lähimpään täyteen sataan euroon aluksen omistajan suostumuksetta.

Rekisteriviranomainen muuntaa 1 päivästä tammikuuta 2002 lukien kiinnityksen rahamäärän markoista euroiksi edellä tarkoitetulla tavalla, kun kiinnitys uudistetaan tai sitä muutoin muutetaan.

37 §

Jos sellaisen sitoumuksen haltija, jonka vakuudeksi kiinnitys on myönnetty alukseen, mikä sittemmin on joutunut toiselle omistajalle, on ilman sitoumuksen antajan suostumusta joko kokonaan tai joltakin osalta kuolettanut kiinnityksen tai antanut sen raueta tahi huonontanut sen etuoikeusjärjestystä, eikä sitoumuksen sisältöä tämän johdosta voida aluksesta saada, älköön sitoumuksesta olko vastuussa sitoumuksen antaja, älköönkä aluksen muu omistaja, joka on ottanut velan omakseen tai jonka muuten olisi siitä vastattava, mutta joka sen jälkeen on aluksen toiselle luovuttanut.

38 §

Jos kiinnitetyn aluksen omistaja hoitaa alusta huonosti tai turmelee sitä, niin että kiinnityksen haltijan vakuus huomattavasti vähenee, tahi jos alus julistetaan arvottomaksi kuntoon panna tai lakkaa olemasta suomalainen, olkoon kiinnityksen haltijalla oikeus saada suoritus saatavastaan, vaikka se ei vielä olekaan erääntynyt.

39 §

Jos kiinnitetty alus muussa tapauksessa, paitsi kun se on julistettu arvottomaksi kuntoon panna, vapaaehtoisesti on luovutettu ulkomaalaiselle, olkoon, ellei kiinnityksen haltija ole luovutukseen suostunut, luovuttaja henkilökohtaisesti vastuussa sitoumuksesta, vaikka hänellä ei aikaisemmin ole sellaista vastuuta ollut; ja saakoon kiinnityksen haltija heti hakea suorituksen saatavastaan, vaikka se muuten ei vielä olisikaan erääntynyt. Jos aluksen ovat omistaneet useammat yhteisesti, olkoot ne, jotka ovat luovutuksessa olleet osallisina tai siihen antaneet suostumuksesta, omasta ja toistensa puolesta vastuussa kiinnitetystä sitoumuksesta, vaikkeivät he aikaisemmin ole olleet sellaisessa vastuussa; ja olkoon saatava, jos velkoja vaatii, heti erääntynyt jokaiseen nähden.

40 § (20.2.1931/76)

Jos siinä maassa voimassa olevien säännösten mukaisesti, missä ulkomaalaisen aluksen kotipaikka on, alukseen on myönnetty kiinnitys tahi alus on pantattu tai muuten asetettu saatavan vakuudeksi, ja jos siitä on merkintä tehty asianomaiseen julkiseen rekisteriin, on sellainen kiinnitys tai vakuusoikeus myöskin Suomessa pätevä, jos sanottu maa on yhtynyt Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 1926 tehtyyn sopimukseen eräiden meripanttioikeutta ja alushypoteekkia koskevain säännösten yhdenmukaistuttamisesta.

Jos ulkomaalainen alus tulee suomalaiseksi, siihen velasta kiinnityksellä asianmukaisesti vahvistettu sekä julkiseen rekisteriin tai kiinnityskirjaan aluksen kotimaassa merkitty ja alusta liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin merkittäessä voimassaoleva panttioikeus on voimassa yhden vuoden siitä lukien, kun rekisteriin merkitseminen tapahtui, sekä senkin jälkeen, jos panttioikeus kiinnitetään alukseen ennen sanotun ajan päättymistä vireillepannun hakemuksen johdosta. (4.5.2018/309)

Sellaisessa tapauksessa, josta 2 momentissa puhutaan, olkoon kiinnitys aluksen osaankin voimassa, ei kuitenkaan kauempaa kuin yhden vuoden aluksen rekisteriin merkitsemisestä lukien.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

41 § (11.6.1993/513)

Kiinnitystä koskevat asiat on viipymättä otettava käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi siinä järjestyksessä, jossa ne on rekisteriviranomaiselle ilmoitettu.

Jos ilmoitetaan jokin asia ennen kuin toinen samaa alusta koskeva asia on ehtinyt päättyä, on asiat käsiteltävä ja ratkaistava niin kuin ne olisi yhtä aikaa ilmoitettu.

42 §

Kiinnitysasioissa laaditaan erikseen kustakin aluksesta pöytäkirja, joka osoittaa päivän, jona asia käsitellään, hakijan nimen sekä lyhyesti, mitä asiassa on tapahtunut. (11.6.1993/513)

Pöytäkirjanotetta älköön hakijalle annettako, ellei hän ole sitä pyytänyt.

43 § (11.6.1993/513)

43 § on kumottu L:lla 11.6.1993/513.

44 § (29.3.2019/375)

Muutoksenhaussa rekisteriviranomaisen antamaan lopulliseen ratkaisuun aluksen kiinnitystä koskevassa asiassa sekä asian lepäämään jättämistä koskevaan ratkaisuun noudatetaan liikenteen palveluista annetun lain VII osan 1 luvun muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

45 § (11.6.1993/513)

Kiinnityksen estämättä voidaan riita kiinnitetyn sitoumuksen pätevyydestä laillisesti tutkia.

46–51 §

46–51 § on kumottu L:lla 11.6.1993/513.

52 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

53 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1928, jolloin laivarekisteristä 11 päivänä marraskuuta 1889 annettu asetus, 9 päivänä kesäkuuta 1873 annetun merilain 11 § ja 14 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne muutettuina ovat, sekä muut tämän lain vastaiset säännökset lakkaavat olemasta voimassa.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.7.1927/344:

HE 51/1927

20.2.1931/76:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1932.

29.1.1937/53:

HE 52/1936

9.6.1939/171:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1940.

12.2.1940/371:

HE 71/1940

9.2.1945/142:

HE 145/1944

14.12.1951/611:

HE23/1951

30.3.1962/278:

HE 131/1961

28.4.1967/172:

HE 13/1967

30.5.1980/400:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

HE 6/1980

19.12.1980/896:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1981.

HE 152/1980

29.4.1988/394:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 28/87, Lakivaliok. miet. 7/87, Suuren valiok. miet. 2/87

11.6.1993/513:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

HE 24/93, LiVM 4/93

14.12.1998/967:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 156/1998, TaVM 21/1998, EV 165/1998

4.5.2018/309:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

HE 145/2017, LiVM 3/2018, EV 20/2018

29.3.2019/375:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

HE 157/2018, LiVM 39/2018, EV 251/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.