HE 3/2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuinmaksulakia. Lokakuun alussa 2023 voimaan tulevassa tuomioistuinmaksulain muuttamisesta annetussa laissa olevia teknisluonteisia virheitä korjattaisiin. Virheet liittyvät oikeudenkäyntimaksun suuruuteen summaarisena asiana vireille pannuissa myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistuissa ja sillensä jääneissä riita-asioissa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2023.

PERUSTELUT

1 Esityksen tausta ja keskeiset ehdotukset

Tuomioistuinmaksulakia (1455/2015) muutettiin 1.10.2023 voimaan tulevalla lailla siten, että lähestymiskiellon hakijalta ei peritä oikeudenkäyntimaksua silloin, kun hakemus hylätään tai asia jää sillensä.

Voimassa olevan tuomioistuinmaksulain 2 §:n 1 momentin mukaan käräjäoikeudessa oikeudenkäyntimaksu on niin sanottuna summaarisena asiana vireille pannussa riita-asiassa alhaisempi kuin laajassa riita-asiassa. Pykälän 5 momentin nojalla maksuja on tarkistettu viimeksi tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetulla oikeusministeriön asetuksella (1122/2021). Laajan riita-asian oikeudenkäyntimaksu on 530 euroa. Summaarisen riita-asian oikeudenkäyntimaksu on vireillepanotavasta riippuen 65 tai 86 euroa, kun asia on ratkaistu yksipuolisella tuomiolla, myöntämisen perusteella tuomiolla tai asia on jäänyt sillensä. Vastaajan riitauttaman summaarisen asian oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa.

Tuomioistuinmaksulakia säädettäessä lakivaliokunta täsmensi tuomioistuinmaksulain 2 §:n 1 momentin sanamuotoa johdonmukaisuussyistä siten, että summaarisia riita-asioita koskeva oikeudenkäyntimaksu, 65 tai 86 euroa, koskee myös myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistuja ja sillensä jääneitä summaarisia riita-asioita (LaVM 2/2015 vp s. 5). Hallituksen esityksessä eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 143/2022 vp) mainittu momentti ehdotettiin muutettavaksi poistamalla siitä lähestymiskieltoasiat, mutta momentti oli summaaristen riita-asioiden oikeudenkäyntimaksujen osalta virheellisessä muodossa siten, että momentista puuttuivat edellä mainitut myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistut ja sillensä jääneet summaariset riita-asiat. Nämä teknisluonteiset virheet ovat jääneet eduskunnan hyväksymään ja vahvistettuun tuomioistuinmaksulain muuttamisesta annettuun lakiin (207/2023). Hallituksen tai eduskunnan tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut muuttaa oikeudenkäyntimaksuja minkään muun asiaryhmän kuin lähestymiskieltoasioiden osalta. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan korjattavaksi tuomioistuinmaksulain 2 §:n 1 momentti siten, että summaarisia riita-asioita koskeva oikeudenkäyntimaksu, 65 tai 86 euroa, koskee myös myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistuja ja sillensä jääneitä summaarisia riita-asioita.

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä. Esityksestä ei ole sen teknisen luonteen vuoksi pyydetty lausuntoja. Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon.

2 Voimaantulo

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2023, koska lailla korjataan tuolloin voimaan tulevaan tuomioistuinmaksulain muuttamisesta annettuun lakiin sisältyvät tekniset virheet.

Ponsi

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 207/2023, seuraavasti:

2 §
Oikeudenkäyntimaksun suuruus

Riita-, rikos- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

Tuomioistuineuroa
korkein oikeus500
korkein hallinto-oikeus500
hovioikeus500
– rikosasia ja ulosottokaaren (705/2007) mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu250
hallinto-oikeus250
käräjäoikeus
– riita-asia ja maaoikeusasia500
– rikosasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu250
– yksipuolisella tuomiolla tai myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistu tai sillensä jäänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään65
– muu yksipuolisella tuomiolla tai myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistu tai sillensä jäänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia86
– vastaajan riitauttama oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia250
työtuomioistuin2 000
markkinaoikeus2 000
vakuutusoikeus500


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 27.4.2023

Pääministeri
Sanna Marin

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.