HE 187/2022

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta Pariisissa 27.1.2021 tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen olennaisena sisältönä on kuvata kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön oikeudellinen asema, tavoitteet, periaatteet, tehtävä ja hallintorakenne.

Sopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että 30 valtiota ratifioi sopimuksen. Sopimus ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. Yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kolmaskymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

PERUSTELUT

1 Asian tausta ja valmistelu
1.1 Tausta

Kansainvälinen majakkaliitto (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, IALA) vastaa väylänpitoa, merenkulun turvalaitteita, navigointi- ja informaatiojärjestelmiä sekä alusliikennepalvelua ja liikenteenohjausta koskevien suositusten laatimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi merenkulun viitoitusjärjestelmät. IALA perustettiin vuonna 1957 Ranskan kansallisella lailla neuvoa-antavaksi tekniseksi organisaatioksi ja se on perustamisestaan saakka ollut yksityisoikeudellinen yhdistys, jonka jäseninä on merenkulkuhallintojen lisäksi myös yksityisiä yrityksiä. Suomi on ollut IALA:n jäsenenä jo vuodesta 1959 ja Väylävirasto toimii Suomen pääedustajana. Liikenne- ja viestintävirasto sekä Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy osallistuvat järjestön toimintaan liitännäisjäseninä. Lisäksi toiminnassa on mukana neljä suomalaista meriteollisuusalan yritystä yritysjäseninä.

Järjestö päätti statuksen muuttamisesta kohti kansainvälistä valtioiden välistä järjestöä (intergovernmental organisation, IGO) vuoden 2014 yleiskokouksessa, jolloin siitä tulisi kansainvälinen merenkulun turvalaitejärjestö. Syynä tähän oli se, että kansainvälisen järjestön status selkeyttäisi järjestön roolia, kasvattaisi IALA:n suositusten ja ohjeiden painoarvoa sekä helpottaisi järjestön sihteeristön toimintaa. Silloinen Liikennevirasto oli äänestämässä statusmuutoksen puolesta. IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimuksen nimi on ”Yleissopimus kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä” (jäljempänä myös ”yleissopimus”). Yleissopimus sisältää määräykset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.

1.2 Valmistelu
Sopimuksen valmistelu

Vuoden 2014 yleiskokouksen jälkeen sopimusluonnosta on valmisteltu IALA:n neuvostossa sekä sen oikeudellisessa elimessä (Legal Advisory Panel, LaP), jossa Suomen edustajina ovat toimineet Väyläviraston virkamiehet. IALA on järjestänyt lisäksi kolme kokousta, joissa sopimusta on valmisteltu ja neuvoteltu multilateraalisesti; Pariisissa 2017, Marrakeshissa 2018 ja Istanbulissa 2019. Tavoitteena on ollut sopia, millä ehdoilla alun perin Ranskan kansallisella lailla perustetun IALA-järjestön status voidaan muuttaa virallisesti kansainväliseksi järjestöksi. IALA-yleissopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta. Lopullinen sopimusteksti viimeisteltiin ja hyväksyttiin Kuala Lumpurin diplomaattikonferenssissa 25.–28.2.2020. Yleissopimus avattiin allekirjoituksille 27.1.2021. Sopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenennen päivän kuluttua siitä, kun kolmaskymmenes valtio on sitoutunut sopimukseen.

Kansallinen valmistelu

Kokouksia ja kansallista valmistelua varten on Suomessa perustettu liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä neuvotteluvaltuuskunta, johon kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön, ulkoministeriön sekä Väyläviraston edustajat. Suomi on nostanut sopimusneuvotteluissa keskusteluun monia Suomen lainsäädännön kannalta tarpeellisia kysymyksiä. Suurin kysymys koskee IALA:n standardien ja muiden asiakirjojen sitovuutta. Suomi on ollut aloitteellinen varmistaakseen sopimuksen muotoilua kohti ei-sitovaa luonnetta.

Keskeisiä kysymyksiä sopimuksen valmistelussa Suomen osalta ovat olleet myös virallisia kieliä koskevat kannat sekä riittävän monen valtion liittyminen sopimukseen. Nämä ovat merkityksellisiä perustettavan uuden järjestön kustannusten näkökulmasta. Valtiosopimukseen sitoutumisen myötä valtiot ovat velvoitettuja rahoittamaan järjestön toimintaa, jonka vuoksi on tärkeää, että riittävän moni valtio aikoo ratifioida sopimuksen. Suomi on kannattanut mahdollisimman vähän virallisia kieliä, mutta hyväksynyt arabian, englannin, espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän virallisiksi kieliksi. Ainoastaan englanti hyväksyttiin työkieleksi Suomen kannan mukaisesti. Nämä kieliä koskevat linjaukset ovat noudattaneet muissa kansainvälisissä järjestöissä vallitsevaa kielipolitiikkaa ja sitä, että englanti on pitkään ollut vallitseva merenkulun kieli.

Valtuuskunnan laatimalla muistiolla on tiedotettu eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa statusneuvotteluista ja tarkoituksesta viimeistellä ja hyväksyä valtiosopimusluonnos. Diplomaattikonferenssin jälkeen asiaa on valmisteltu kansallisesti sopimuksen voimaansaattamiseksi. Asia on ollut lausuntokierroksella sopimuksen allekirjoittamisen ja hyväksymisen tarkoituksenmukaisuudesta. Sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen kuuluu perustuslain 93 §:n 1 momentin nojalla tasavallan presidentille. Tasavallan presidentti myönsi allekirjoitusvaltuudet valtioneuvoston esittelyssä 21.5.2021. Suomi allekirjoitti sopimuksen Pariisissa 8 päivänä kesäkuuta 2021. Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä.

Asiasta on tiedotettu myös Ahvenanmaan maakunnan hallitusta Ahvenanmaan itsehallintolain 58 §:n mukaisesti. Lain 18 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluu teitä ja kanavia, tieliikennettä, raideliikennettä, veneliikennettä sekä paikallisen meriliikenteen väyliä koskevat asiat.

2 Sopimuksen tavoitteet

Sopimuksen tavoitteena on edistää merenkulun turvallisuutta, taloudellisuutta ja suorituskykyä sekä yhtenäistää merenkulun turvalaitteita ja alusliikennepalveluita kansainvälisesti. Yleisellä tasolla sopimuksella pyritään siis vastaamaan meriturvallisuuden huoliin, luomaan viranomaisohjeistusta hyvistä käytännöistä sekä vahvistamaan hyvää hallintoa ja harmonisointia. Kansainvälinen majakkaliitto julkaisee esimerkiksi merenkulun viitoitusjärjestelmään liittyviä suosituksia ja ohjeita. Statusmuutoksella kansainväliseksi järjestöksi tavoitellaan suositusten painoarvon lisäämistä. Sopimus avaa siten järjestölle mahdollisuuden tulla kuulluksi valtioiden hallitusten tasolla ja saada standardinsa tunnustetuksi virallisesti. Samalla selkeytettäisiin järjestön roolia. Suomi pitää jäsenyyttään liitossa tärkeänä, sillä jäsenenä Suomella on mahdollisuus vaikuttaa järjestössä hyväksyttyjen suositusten ja ohjeiden valmisteluun.

Sopimuksen 4 artiklassa määritellään erikseen järjestön tehtävät, joilla päämäärä ja tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Järjestön tehtävänä on muun muassa kehittää, antaa sekä käsitellä suosituksia ja ohjeistuksia, tarjota neuvottelu- ja tiedonvaihtomekanismeja, edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tehdä yhteistyötä myös muiden organisaatioiden kanssa ja tarjota asiantuntija-apua.

3 Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yleissopimuksen. Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

4 Esityksen vaikutukset
4.1 Taloudelliset vaikutukset

Vuonna 2022 kansallisten jäsenten jäsenmaksu on 17 670 euroa, jäsenmaksua korotetaan yleensä vuosittain 3%. Suomen osalta IALA:n jäsenmaksu on maksettu Väyläviraston momentilta. Arvion mukaan maksuosuus saattaa nousta hieman tulevaisuudessa. On kuitenkin huomioitava, että maksuosuuteen vaikuttaa se, että järjestössä on mukana myös liitännäis- ja tarkkailijajäseniä, jotka osallistuvat järjestön kustannuksiin myöhemmin päätettävällä osuudella.

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Väylävirasto toimii järjestössä Suomen pääedustajana. Statusmuutoksen jälkeen suomalaiset viranomaiset osallistuvat toimintaan kuten ennenkin, mutta yhteisen maajäsenyyden kautta.

4.3 Ympäristövaikutukset

Yhtenäistämällä merenkulun turvalaite- ja alusliikennepalveluja maailmanlaajuisesti varmistetaan meriliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden ohella myös merellisen ympäristön suojelu.

4.4 Muut yhteiskunnalliset vaikutukset

Statuksen muutoksen seurauksena IALA:sta tulisi kansainvälisen merikarttajärjestö IHO:n (International Hydrographic Organization) kaltainen kansainvälinen järjestö. IALA ja IHO kuitenkin poikkeavat esimerkiksi YK:n alaisesta kansainvälisestä merenkulkujärjestö IMO:sta (International Maritime Organization) siinä mielessä, että järjestöjen laatimat suositukset ja standardit eivät ole oikeudellisesti sitovia. IMO kuitenkin voi viitata, kuten nykyisinkin, IALA:n ja IHO:n suosituksiin ja standardeihin, mitä kautta niillä on laajaa painoarvoa. Yleissopimuksen voidaan arvioida tehostavan ja yhdenmukaistavan kansainvälistä toimintaa järjestön toimialalla.

Yleissopimuksen arvioidaan tavoitteidensa mukaisesti parantavan ja edistävän merenkulun turvallisuutta, taloudellisuutta ja suorituskykyä sekä yhtenäistävän merenkulun turvalaite- ja alusliikennepalveluita kansainvälisesti. Yleisellä tasolla sopimuksella pyritään siis vastaamaan meriturvallisuuteen liittyviin huoliin, luomaan viranomaisohjeistusta hyvistä käytännöistä sekä vahvistamaan hyvää hallintoa ja harmonisointia. Kansainvälinen majakkaliitto julkaisee esimerkiksi merenkulun viitoitusjärjestelmään liittyviä suosituksia ja ohjeita. Statusmuutoksella kansainväliseksi järjestöksi tavoitellaan suositusten painoarvon lisäämistä.

5 Lausuntopalaute

Sopimusluonnos oli lausuttavana 3.9.2020–4.10.2020 lausuntopalvelu.fi:ssa sopimuksen allekirjoittamisen ja hyväksymisen tarkoituksenmukaisuudesta. Asiassa antoivat lausuntonsa ulkoministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Lausunnoissa ei nähty esteitä sopimuksen allekirjoittamiselle.

Sopimuksen kansallista voimaansaattamista koskeva hallituksen esitysluonnos oli lausuttavana 17.5.2022–17.6.2022 lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausunnon antoivat Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, Rajavartiolaitoksen esikunta / sisäministeriön rajavartio-osasto ja ulkoministeriö.

Väylävirasto kertoi lausunnossaan, että Väyläviraston virkamiehet ovat osallistuneet järjestön statusmuutosta koskevan sopimuksen valmisteluun. Väylävirasto piti myönteisinä sopimuksen tavoitteita merenkulun turvallisuuden, taloudellisuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi sekä merenkulun turvalaite- ja alusliikennepalveluiden yhtenäistämiseksi kansainvälisesti, ja kannatti yleissopimuksen ratifiointia.

Liikenne- ja viestintävirasto kuvasi lausunnossaan viraston roolia Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön toiminnassa. Liikenne- ja viestintävirasto antaa kansallisesti merenkulun turvalaitteita, kulkuväylien merkitsemistä ja valaisemista sekä käytettävää viitoitusjärjestelmää koskevat määräykset. Lisäksi virasto vahvistaa yleiset kulkuväylät ja asetettavat turvalaitteet väyläpäätöksellään ja toimii alusliikennepalvelun osalta kansallisena toimivaltaisena viranomaisena. Virasto osallistuu aktiivisesti järjestön toimintaan tästä turvalaitteita, vesiväylien käyttöä sekä alusliikennepalvelua sääntelevästä ja valvovasta roolistaan johtuen. Liikenne- ja viestintävirasto kannattaa hallituksen esitystä ja yleissopimuksen voimaansaattamista.

Ulkoministeriö totesi lausunnossaan, että valtiosopimusten hyväksymisen ja voimaansaattamisen kannalta on tärkeää, että ne sopimusmääräykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, selostetaan ja perustellaan eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta koskevassa jaksossa ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan vakiintuneet tulkinnat. Lisäksi esityksessä tulisi lausunnon mukaan tarkentaa unionin ja jäsenvaltion toimivallan jakoa. Tämän lisäksi ulkoministeriö esitti eräitä teknisiä muutoksia esitykseen. Esitystä on täydennetty ja korjattu lausunnon pohjalta.

Rajavartiolaitoksen esikunta / sisäministeriön rajavartio-osasto katsoi lausunnossaan, että järjestön statusmuutos on perusteltua meriturvallisuuden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi lausunnossa todetaan, että järjestön aseman vahvistaminen merenkulun turvalaitteiden kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa on kannatettavaa. Rajavartiolaitos toivoo, että se rannikkovartiostotoimintoja suorittavana viranomaisena pidettäisiin tietoisena järjestön toiminnasta.

Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittivat, että niillä ei ole asiassa lausuttavaa.

6 Sopimuksen määräykset ja niiden suhde Suomen lainsäädäntöön

1 artikla. Perustaminen. Artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetaan Kansainvälinen merenkulun turvalaitejärjestö. Artiklan 2 kohdassa määritellään järjestön luonne neuvoa-antavaksi. Järjestön kotipaikka on Ranska.

2 artikla. Määritelmät. Artiklassa määritellään sopimuksen keskeiset käsitteet.

3 artikla. Päämäärä ja tavoitteet. Artiklan mukaan järjestön päämääränä on tuoda yhteen hallituksia ja organisaatioita, jotka toimivat merenkulun turvalaitteiden parissa. Keskeisenä tavoitteena on parantaa merenkulun turvallisuutta harmonisoimalla merenkulun turvalaitteita.

4 artikla. Tehtävät.Artiklassa on lueteltu järjestön tehtävät. Järjestön tehtävänä on kehittää ja käsitellä vapaaehtoisesti noudatettavia standardeja ja suosituksia, tarjota neuvottelu- ja tiedonvaihtomekanismeja, kehittää kansainvälistä yhteistyötä, auttaa merenkulun turvalaitteita koskevissa asioissa, järjestää erilaisia tapahtumia sekä tehdä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa tarjoten tarvittaessa asiantuntija-apua.

5 artikla. Jäsenyys. Artiklan 1 kohdan mukaan järjestö koostuu jäsenvaltioista, liitännäisjäsenistä ja tarkkailijajäsenistä. Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio, joka vastaa tietyn alueen tai alueryhmän kansainvälisistä suhteista, voi pyytää liitännäisjäsenyyttä tällaiselle alueelle tai alueryhmälle lähettämällä pääsihteerille asiasta kirjallisen ilmoituksen. Artiklan 3 kohdan mukaan johtokunta voi vaatia tai yksittäinen jäsenvaltio pyytää, että jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, joiden alueella hakija harjoittaa toimintaansa tai jossa sen päätoimipaikka tai kotipaikka sijaitsee, harkitsee tarkkailijajäsenhakemukseen liittyviä näkökohtia. Näkemykset otettaisiin huomioon tehtäessä päätös tarkkailijajäsenyydestä.

6 artikla. Toimielimet. Artiklassa määrätään järjestön toimielimistä, joita ovat yleiskokous, johtokunta, järjestön toiminnan tueksi tarvittavat komiteat ja aputoimielimet ja sihteeristö. Artiklan 2 kohdan mukaan järjestöllä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Artiklan 3 kohdan mukaan yleissäännöt ja varainhoitosäännöt määräävät yksityiskohtaisesti kussakin toimielimessä noudatettavan työjärjestyksen sekä ohjaavat järjestön hallintoa.

7 artikla. Yleiskokous. Artiklan 1 kohdan mukaan yleiskokous on järjestön pääasiallinen päätöksentekoelin, ja pääsääntönä sille kuuluu kaikki järjestön toimivalta. Artikla sisältää määräyksiä yleiskokouksen kokoonpanosta, istunnoista ja tehtävistä.

8 artikla. Johtokunta. Artiklan 1 kohdan mukaan johtokunta on järjestön toimeenpaneva elin ja vastaa järjestön toiminnan ohjaamisesta. Artikla sisältää lisäksi määräyksiä johtokunnan kokoonpanosta, tehtävistä, päätösvaltaisuudesta, kokoontumisesta ja jäsenten valinnasta.

9 artikla. Komiteat ja aputoimielimet. Artiklassa säädetään komiteoista, joiden tehtävänä on valmistella ja tarkastaa standardit, suositukset, käsikirjat sekä muut asianmukaiset työohjelmissa määritellyt asiakirjat, seurata merenkulun turvalaitealan kehitystä sekä helpottaa asiantuntemuksen ja kokemusten jakamista jäsenvaltioiden sekä liitännäis- ja tarkkailijajäsenten välillä.

10 artikla. Sihteeristö. Artiklan mukaan sihteeristö koostuu pääsihteeristä sekä henkilöstöstä, jota järjestön toiminta hyväksytyn talousarvion puitteissa voi edellyttää. Artiklassa kuvataan myös sihteeristön ja pääsihteerin tehtävät.

11 artikla. Äänestykset. Artiklan 1 kohdan mukaan tavoitteena on, että yleiskokouksen ja johtokunnan päätökset tehdään yksimielisesti jäsenvaltioiden kesken. Artiklan 2 kohdan mukaan vaihtoehtoisesti päätökset tehdään salaisella lippuäänestyksellä jäsenvaltioiden kahden kolmasosan enemmistöllä. Artiklassa määrätään lisäksi jäsenvaltioiden äänioikeudesta, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pääsihteerin sekä johtokunnan valitsemisesta.

12 artikla. Kielet. Artiklassa mainitaan järjestön viralliset kielet, joita ovat arabia, englanti, espanja, kiina, ranska ja venäjä.

13 artikla. Varainhoito. Artiklassa määrätään, miten järjestön toimintamenot katetaan. Lisäksi artiklassa on määräykset jäsenvaltioiden jäsenmaksujen ja liitännäis- ja tarkkailijajäsenten maksujen suorittamisesta.

14 artikla. Oikeushenkilöllisyys, erioikeudet ja vapaudet. Artiklassa säädetään kansainvälisen järjestön oikeushenkilöllisyydestä. Järjestöllä on siten kelpoisuus tehdä sopimuksia valtioiden, järjestöjen ja muiden elinten kanssa, hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä panna vireille oikeudenkäyntejä. Järjestön tai vastaavan oikeushenkilöllisyydestä sekä siihen liittyvästä oikeuskelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla. Tällaisia säännöksiä sisältyy esimerkiksi yhdistyslakiin (503/1989), lakiin avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988) ja osakeyhtiölakiin (734/1978). Määräys kuuluu näin ollen lainsäädännön alaan, joten esitys sisältää ehdotuksen laiksi määräyksen voimaansaattamisesta. Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä sisältävät valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet. Perustuslaissa tarkoitettu lainsäädännön ala kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat määräykset.

15 artikla. Muutokset. Artikla sisältää tavanomaiset määräykset yleissopimuksen muuttamisesta ja muutosten voimaantulosta.

16 artikla. Varaumat. Artiklan mukaan yleissopimukseen ei voi tehdä varaumia.

17 artikla. Tulkinnat ja riidat. Artiklan mukaan sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuvat riidat pyritään kaikin tavoin estämään. Jäsenvaltioiden tulee tehdä parhaansa ratkaistakseen mahdolliset riidat rauhanomaisin keinoin, esimerkiksi keskinäisin neuvotteluin ja muilla riidan osapuolten keskenään sopimilla keinoilla.

18–22 artikla. Artiklat sisältävät kansainvälisissä yleissopimuksissa sisällöltään tavanomaisena pidettäviä määräyksiä allekirjoittamisesta (18 artikla), tallettajasta (19 artikla), voimaantulosta (20 artikla), irtisanomisesta (21 artikla) ja voimassaolon päättämisestä (22 artikla).

Sopimus sisältää osittain EU:n toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin alusliikennepalveluun, merenkulun sähköiseen tiedonvaihtoon sekä autonomiseen liikenteeseen liittyvät asiat. EU:ssa on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta. Asiat eivät kuitenkaan kuulu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, eikä EU ole IALA-sopimuksen osapuoli. Komissio ei ole osallistunut IALA:n sopimusneuvotteluihin, vaikka osa IALA:n alusliikennepalveluun liittyvistä asioista on katsottu kuuluvan EU:n toimivaltaan. IALA:n pääsihteeri on kertonut keskustelleensa yleissopimuksesta komission kanssa, mutta komissio ei ole ollut asiassa aktiivinen eikä ole osallistunut sopimusneuvotteluihin.

7 Lakiehdotuksen säännöskohtaiset perustelut

Suomen tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus. Yleissopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen se on hyväksyttävä ja saatettava voimaan eduskunnan myötävaikutuksella perustuslain 95 §:n 1 momentin mukaisesti. Tällaiset määräykset tulee saattaa voimaan lailla myös silloin, kun velvoitteen johdosta ei ole tarpeen tarkistaa kansallisen lainsäädännön aineellista sisältöä. Koska sopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi aineellista lainsäädäntöä ei ole tarpeen muuttaa, esitys sisältää vain ehdotuksen blankettilaiksi. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

1 §. Pykälä sisältäisi säännöksen siitä, että yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §. Pykälä sisältäisi säännöksen siitä, että muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §. Lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

8 Lakia alemman asteinen sääntely

Valtiosopimuksen voimaantulosta ja muista kuin lainsäädännön alaan kuuluvista määräyksistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

9 Voimaantulo

Ehdotetaan, että esitykseen sisältyvä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan yhdeksänkymmenennen päivän kuluttua siitä, kun kolmaskymmenes valtio on sitoutunut sopimukseen.

10 Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus

Ahvenanmaan maakunta on todennut sopimuksen allekirjoitusvaiheessa lausunnossaan, että itse organisaation perustaminen kuuluu valtakunnan toimivaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1991/1441) 27 §:n 4 momentin mukaisesti, vaikka navigointiratkaisut paikallisen meriliikenteen väylien osalta kuuluvat lain 18 §:n 21 momentin mukaisesti Ahvenanmaan toimivaltaan.

11 Toimeenpano ja seuranta

Lain toimeenpanon ja toimivuuden seurannasta ei ole laadittu erillistä suunnitelmaa. Lain toimivuutta seurataan osana normaalia merenkulun turvalaitteisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvää toimintaa.

12 Suhde muihin esityksiin

Hallituksen esityksellä ei ole suhdetta muihin esityksiin.

13 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
13.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

Yleissopimuksen 14 artiklassa määrätään kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön oikeushenkilöllisyydestä. Oikeushenkilöllisyydestä sekä siihen liittyvästä oikeustoimikelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla (PeVL 38/2000 vp). Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä sisältävät valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet. Perustus-laissa tarkoitettu lainsäädännön ala kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat määräykset.

13.2 Käsittelyjärjestys

Koska sopimus ei sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, sopimus voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus sen voimaansaattamislaiksi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

ponsi

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen.

ponsi

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdystä yleissopimuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä Pariisissa 27 päivänä tammikuuta 2021 tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Helsingissä 22.9.2022

Pääministeri
Sanna Marin

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Sopimusteksti

YLEISSOPIMUS KANSAINVÄLISEN MERENKULUN TURVALAITEJÄRJESTÖSTÄ

Johdanto-osa

Tämän yleissopimuksen osapuolet, jotka

PALAUTTAVAT MIELIIN, että Kansainvälinen majakkaliitto, International Association of Lighthouse Authorities, perustettiin 1 päivänä heinäkuuta 1957 ja sai uudeksi englanninkieliseksi nimekseen International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities vuonna 1998,

TUNNUSTAVAT Kansainvälisen majakkaliiton aseman alusten turvallista, taloudellista ja tehokasta liikkumista edistävien merenkulun turvalaitteiden kehittämisessä ja jatkuvassa yhdenmukaistamisessa merenkulkuyhteisön hyväksi ja ympäristön suojelemiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON määräykset, jotka sisältyvät vuoden 1982 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimukseen sekä kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, 1974, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja

KATSOVAT LISÄKSI, että kansainvälisellä järjestöllä on parhaat mahdollisuudet koordinoida merenkulun turvalaitteiden kehittämistä, parantamista ja harmonisointia merenkulkuyhteisön hyväksi ja ympäristön suojelemiseksi,

OVAT SOPINEET seuraavasta:

1 artikla

Perustaminen

1. Perustetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti Kansainvälinen merenkulun turva-

laitejärjestö (jäljempänä ”järjestö”) hallitustenväliseksi järjestöksi.

2. Järjestö on luonteeltaan neuvoa-antavana ja tekninen.

3. Järjestön kotipaikka on Ranska, jollei yleiskokouksessa toisin päätetä.

4. Järjestön toiminnasta määrätään tarkemmin järjestön yleissäännöissä, jotka kuuluvat tämän yleissopimuksen määräysten yhteyteen, mutta eivät ole sen erottamaton osa. Jos tämä yleissopimus ja yleissäännöt tai muut järjestön hallintoa koskevat perusasiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan yleissopimusta.

2 artikla

Määritelmät

Tätä yleissopimusta sovellettaessa:

1. Merenkulun turvalaite tarkoittaa aluksen ulkopuolista laitetta, järjestelmää tai palvelua, joka on tarkoitettu ja jota käytetään parantamaan yksittäisen aluksen ja alusliikenteen turvallista ja tehokasta merenkulkua. Järjestön osalta määritelmään sisältyvät myös alusliikennepalvelut.

2. Jäsenvaltio tarkoittaa valtiota, joka on sitoutunut noudattamaan tätä yleissopimusta ja jonka osalta yleissopimus on voimassa.

3. Liitännäisjäsen tarkoittaa aluetta tai alueryhmää, jonka kansainvälisistä suhteista jäsenvaltio vastaa ja jolle se on pyytänyt jäsenyyttä ja saanut sille yleiskokouksen hyväksynnän, sekä Kansainvälisen majakkaliiton kansallisia jäseniä sellaisista valtioista, jotka eivät ole jäsenvaltioita, yleissopimuksen liitteen 5 kohdan mukaisesti.

4. Tarkkailijajäsen tarkoittaa toimijaa, joka valmistaa tai toimittaa merenkulun turvalaitteita myyntiin, tai organisaatiota, joka antaa merenkulun turvalaitteisiin liittyviä palveluita tai teknistä neuvontaa sopimuksen perusteella, tai muuta merenkulun turvalaitteisiin liittyvää organisaatiota tai tieteellistä järjestöä, joka on hakenut jäsenyyttä ja jonka jäsenyyden järjestön johtokunta on hyväksynyt.

3 artikla

Päämäärä ja tavoitteet

Järjestön päämääränä on tuoda yhteen hallituksia ja organisaatioita, jotka toimivat merenkulun turvalaitteita koskevan sääntelyn tai niiden tarjoamisena, huollon tai käytön parissa tavoitteenaan:

(a) edistää alusten turvallista ja tehokasta liikkumista parantamalla ja harmonisoimalla merenkulun turvalaitteita maailmanlaajuisesti merenkulkuyhteisön hyväksi ja ympäristön suojelemiseksi,

(b) edistää mahdollisuuksia osallistua tekniseen yhteistyöhön ja valmiuksien kehittämiseen kaikissa merenkulun turvalaitteita koskevan asiantuntemuksen, tieteen ja teknologian kehittämiseen ja siirtämiseen liittyvissä asioissa,

(c) kannustaa ja helpottaa merenkulun turvalaitteita koskevien tiukimpien mahdollisten standardien yleistä käyttöönottoa, ja

(d) mahdollistaa tiedonvaihto järjestössä kulloinkin käsiteltävistä olevista asioista.

4 artikla

Tehtävät

Jotta järjestö voi saavuttaa 3 artiklassa määritellyt päämäärän ja tavoitteet, sen tehtävänä on:

(a) kehittää vapaaehtoisesti noudatettavia standardeja, suosituksia, ohjeistuksia, käsikirjoja ja muita asianmukaisia asiakirjoja ja välittää niitä,

(b) käsitellä standardeja, suosituksia, ohjeistuksia, käsikirjoja ja muita asianmukaisia asiakirjoja, joita jäsenvaltiot, liitännäis- tai tarkkailijajäsenet, Yhdistyneiden kansakuntien elimet tai erityisjärjestöt tai muut hallitustenväliset organisaatiot voivat saattaa sen käsiteltäväksi, sekä antaa suosituksia tällaisiksi asiakirjoiksi,

(c) tarjota neuvottelu- ja tiedonvaihtomekanismeja, joissa käsitellään muun muassa alan viimeisintä kehitystä sekä jäsenvaltioiden, liitännäisjäsenten ja tarkkailijajäsenten toimintaa,

(d) kehittää kansainvälistä yhteistyötä edistämällä jäsenvaltioiden sekä liitännäis- ja tarkkailijajäsenten välisiä läheisiä yhteistyösuhteita ja keskinäistä avunantoa,

(e) helpottaa merenkulun turvalaitteita koskevissa asioissa apua pyytävien hallitusten, palveluntarjoajien ja muiden organisaatioiden avunsaantia, riippumatta siitä, liittyykö asia teknisiin, organisatorisiin vai koulutuskysymyksiin.

(f) järjestää konferensseja, symposiumeja, seminaareja, työpajoja ja muita tapahtumia, ja

(g) pitää yhteyttä asianmukaisiin kansainvälisiin ja muihin organisaatioihin ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä tarjoten tarvittaessa asiantuntija-apua.

5 artikla

Jäsenyys

1. Järjestö koostuu jäsenvaltioista, liitännäisjäsenistä ja tarkkailijajäsenistä.

2. Jäsenvaltio, joka vastaa tietyn alueen tai alueryhmän kansainvälisistä suhteista, voi pyytää liitännäisjäsenyyttä tällaiselle alueelle tai alueryhmälle lähettämällä pääsihteerille asiasta kirjallisen ilmoituksen.

3. Johtokunta voi vaatia tai yksittäinen jäsenvaltio pyytää, että jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, joiden alueella hakija harjoittaa toimintaansa tai jossa sen päätoimipaikka tai kotipaikka sijaitsee, harkitsee tarkkailijajäsenhakemukseen liittyviä näkökohtia. Johtokunta ottaa pyynnön jättäneiden ja harkintaan osallistuneiden jäsenvaltioiden näkemykset huomioon tehdessään päätöksen tarkkailijajäsenyydestä.

6 artikla

Toimielimet

1. Järjestön toimielimet ovat:

(a) yleiskokous,

(b) johtokunta,

(c) järjestön toiminnan tueksi tarvittavat komiteat ja aputoimielimet, ja

(d) sihteeristö.

2. Järjestöllä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja johtaa puhetta yleiskokouksessa ja johtokunnassa.

3. Yleissäännöt ja varainhoitosäännöt määräävät yksityiskohtaisesti kussakin toimielimessä noudatettavan työjärjestyksen sekä ohjaavat järjestön päivittäistä hallintoa.

7 artikla

Yleiskokous

1. Yleiskokous on järjestön pääasiallinen päätöksentekoelin, ja sille kuuluu kaikki järjestön toimivalta, jollei tässä yleissopimuksessa toisin määrätä.

2. Yleiskokous koostuu ainoastaan järjestön jäsenvaltioista. Myös liitännäis- ja tarkkailijajäsenet voivat olla läsnä sen kokouksissa.

3. Kukin jäsenvaltio nimeää yhden valtuuskuntansa jäsenistä yleiskokouksen päävaltuutetuksi.

4. Yleiskokouksen sääntömääräinen istunto järjestetään joka kolmas vuosi.

5. Ylimääräisiä istuntoja kutsutaan koolle aina, kun kolmasosa jäsenvaltioista on ilmoittanut pääsihteerille haluavansa istunnon kutsuttavan koolle, tai aina silloin, kun johtokunta pitää sitä tarpeellisena, yhdeksänkymmentä päivää istunnosta annetun ilmoituksen jälkeen.

6. Istunto on päätösvaltainen, kun enemmistö jäsenvaltioista on läsnä.

7. Yleiskokous:

(a) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsenvaltioiden joukosta yleissääntöjen mukaisesti,

(b) päättää järjestön yleisistä toimintaperiaatteista ja strategisesta näkemyksestä,

(c) tarkastaa ja hyväksyy järjestön yleissäännöt ja varainhoitosäännöt,

(d) valitsee 8 artiklan mukaisesti johtokunnan niiden jäsenvaltioiden joukosta, jotka eivät sillä hetkellä toimi järjestön puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana,

(e) valitsee pääsihteerin jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta yleissääntöjen mukaisesti,

(f) perustaa ja lakkauttaa komiteoita ja aputoimielimiä sekä tarkastaa ja hyväksyy niiden työjärjestyksen,

(g) tarkastaa ja hyväksyy järjestön varainhoitojärjestelyt, kuten talousarvioesityksen seuraavalle kolmivuotiskaudelle sekä jäsenvaltioiden maksuosuuden suuruuden ja liitännäis- ja tarkkailijajäseniltä perittävien maksujen suuruuden,

(h) käsittelee jäsenvaltioiden, johtokunnan tai pääsihteerin sille antamat kertomukset ja ehdotukset,

(i) hyväksyy standardit,

(j) päättää liitännäisjäsenyyksistä,

(k) päättää tarkkailijajäsenyyksistä yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä,

(l) tekee suosituksia jäsenvaltioille sekä liitännäis- ja tarkkailijajäsenille järjestön päämäärän ja tavoitteiden piiriin kuuluvista asioista,

(m) hyväksyy valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävät sopimukset, ja

(n) päättää muista järjestön päämäärän ja tavoitteiden piiriin kuuluvista asioista.

8 artikla

Johtokunta

1. Johtokunta on järjestön toimeenpaneva elin ja vastaa järjestön toiminnan ohjaamisesta.

2. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksikymmentäkolme muuta jäsenvaltiota.

3. Johtokunnan jäsenet valitaan lippuäänestyksellä kussakin yleiskokouksen sääntömääräisessä istunnossa yleissääntöjen mukaisesti. Periaatteessa johtokunnan jäsenet tulisi valita eri puolilta maailmaa, jotta jäsenvaltiot olisivat maailmanlaajuisesti edustettuna.

4. Johtokunnassa jäsenvaltion edustajana tulisi olla valtuutettu ensisijaisesti kyseisen jäsenvaltion merenkulun turvalaitteiden sääntelystä, ylläpidosta tai käytöstä vastaavasta kansallisesta viranomaisesta.

5. Johtokunnan istunto on päätösvaltainen, kun läsnä on seitsemäntoista johtokunnan jäsentä, joista ainakin yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

6. Johtokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

7. Johtokunnan kokouksiin voivat osallistua myös siihen kuulumattomat jäsenvaltiot, mutta niillä ei ole äänioikeutta.

8. Johtokunta:

(a) hoitaa tehtäviä, joita yleiskokous voi sille antaa,

(b) koordinoi järjestön toimintaa yleisten toimintaperiaatteiden, strategisen näkemyksen ja talousarvioesityksen puitteissa yleiskokouksen määräämällä tavalla,

(c) tarkastaa ja hyväksyy tilinpäätöksen, vuotuinen talousarvio mukaan lukien,

(d) päättää tarkkailijajäsenyyksistä,

(e) kutsuu yleiskokouksen koolle,

(f) antaa yleiskokoukselle kertomuksen järjestön toiminnasta,

(g) tarkastaa sille yleissääntöjen mukaisesti toimitetut asiakirjat,

(h) antaa yleiskokouksen käsiteltäväksi kaikki sellaiset asiat, jotka edellyttävät yleiskokouksen päätöstä,

(i) hyväksyy suositukset, ohjeistukset, käsikirjat ja muut asianmukaiset asiakirjat,

(j) hyväksyy muille järjestöille tehtävät esitykset,

(k) nimittää komiteoiden ja aputoimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja tarkastaa ja hyväksyy niiden työohjelmat,

(l) päättää, missä ja minä vuonna järjestön konferenssit ja symposiumit pidetään yleissäännöissä kuvatulla tavalla, ja

(m) hyväksyy henkilöstösäännöt.

9. Ilmoitettuaan asiasta puheenjohtajalle ja pääsihteerille johtokunnan jäsenet voivat kutsua tarkkailijajäseniä osallistumaan johtokunnan kokouksiin teknisinä asiantuntijoina antamaan neuvoja ja tukea toiminnallisissa ja teknisissä asioissa.

9 artikla

Komiteat ja aputoimielimet

1. Komiteat ja aputoimielimet tukevat järjestön päämäärän ja tavoitteiden toteuttamista.

2. Komiteat:

(a) valmistelevat ja tarkastavat standardit, suositukset, ohjeistukset, käsikirjat ja muut asianmukaiset työohjelmissa määritellyt asiakirjat,

(b) seuraavat merenkulun turvalaitealan kehitystä,

(c) helpottavat asiantuntemuksen ja kokemusten jakamista jäsenvaltioiden sekä liitännäis- ja tarkkailijajäsenten välillä, ja

(d) hoitavat muita tehtäviä johtokunnan määräysten mukaan.

10 artikla

Sihteeristö

1. Järjestön pysyvä sihteeristö koostuu pääsihteeristä sekä henkilöstöstä, jota järjestön toiminta hyväksytyn talousarvion puitteissa voi edellyttää.

2. Pääsihteerin toimikausi kestää kolme vuotta. Pääsihteeri voidaan valita uudelleen enintään kahdelle perättäiselle kolmen vuoden jatkokaudelle.

3. Pääsihteeri vastaa järjestön päivittäisestä hallinnosta yleiskokouksen tai johtokunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

4. Pääsihteeri vastaa sopimusten tekemisestä valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 7 artiklan 7 kohdan m alakohdan mukaisella yleiskokouksen hyväksynnällä.

5. Pääsihteeri nimittää sihteeristön henkilöstön henkilöstösääntöjen mukaisesti sellaisin ehdoin ja sellaisiin työtehtäviin, jotka pääsihteeri voi määrätä.

6. Sihteeristö

(a) ylläpitää kaikkia sellaisia tietokokoelmia, joita järjestön työn tehokas hoitaminen voi edellyttää, sekä laatii, kokoaa ja lähettää kaikki mahdollisesti tarvittavat asiakirjat,

(b) hallinnoi järjestön varainhoitoa johtokunnan alaisuudessa

yleissääntöjen mukaisesti,

(c) valmistelee varainhoitojärjestelyt ja tilinpäätökset,

(d) tiedottaa jäsenvaltioille, liitännäis- ja tarkkailijajäsenille sekä muille järjestöille järjestön toiminnasta,

(e) järjestää yleiskokouksen sekä johtokunnan, komiteoiden ja aputoimielinten kokoukset ja tukee niitä,

(f) järjestää ja tukee konferensseja ja symposiumeja johtokunnan hyväksynnän mukaisesti,

(g) järjestää ja tukee seminaareja, työpajoja ja muita tapahtumia, ja

(h) hoitaa muita mahdollisesti tässä yleissopimuksessa tai yleissäännöissä määrättyjä taikka yleiskokouksen tai johtokunnan määräämiä tehtäviä.

7. Tehtäviään hoitaessaan pääsihteeri ja henkilöstö eivät pyydä eivätkä vastaanota ohjeita miltään hallitukselta tai muulta järjestön ulkopuoliselta lähteeltä. He pidättyvät toimista, jotka voivat olla ristiriidassa heidän vain järjestölle vastuussa olevan kansainvälisen virkamiehen asemansa kanssa. Kukin jäsenvaltio sitoutuu osaltaan kunnioittamaan pääsihteerin ja henkilöstön tehtävien yksinomaisesti kansainvälistä luonnetta sekä pidättäytymään vaikuttamasta heihin heidän hoitaessaan tehtäviään.

11 artikla

Äänestykset

1. Kaikin tavoin pyritään siihen, että yleiskokouksen ja johtokunnan päätökset tehdään yksimielisesti jäsenvaltioiden kesken.

2. Jos yleiskokouksen tai johtokunnan päätöksiä ei saada tehtyä yksimielisesti, ne tehdään salaisella lippuäänestyksellä läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan enemmistöllä

3. Vain jäsenvaltioilla on äänioikeus. Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni paitsi 13 artiklan 4 kohdassa määritellyssä tapauksessa.

4. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri valitaan yleissääntöjen mukaisesti salaisella lippuäänestyksellä läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden yksinkertaisella enemmistöllä.

5. Johtokunta valitaan yleissääntöjen mukaisesti salaisella lippuäänestyksellä läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden suurimmalla äänimäärällä.

12 artikla

Kielet

Järjestön viralliset kielet ovat arabia, englanti, espanja, kiina, ranska ja venäjä.

13 artikla

Varainhoito

1. Järjestön toimintamenot katetaan varoilla, jotka koostuvat:

(a) jäsenvaltioiden maksuosuuksista

(b) liitännäis- ja tarkkailijajäseniltä perittävistä maksuista, ja

(c) lahjoituksista, testamenttilahjoituksista, avustuksista, lahjoista ja muista lähteistä, jotka johtokunta pääsihteerin suosituksesta hyväksyy.

2. Vuosittain kukin jäsenvaltio maksaa järjestölle jäsenmaksun ja kukin liitännäis- ja tarkkailijajäsen maksun, jonka suuruus määrätään 7 artiklan 7 kohdan g alakohdan mukaisesti. Kaikille jäsenvaltioille määrätään samansuuruinen jäsenmaksu.

3. Jäsenvaltioiden jäsenmaksut ja liitännäis- ja tarkkailijajäsenten maksut erääntyvät ja maksetaan varainhoitosääntöjen mukaisesti.

4. Jos jäsenvaltio ei ole maksanut jäsenmaksujaan kahteen vuoteen, siltä evätään pääsihteerin annettua asiasta kirjallisen ilmoituksen äänioikeudet sekä oikeus tulla valituksi johtokuntaan, kunnes maksamattomat jäsenmaksut on maksettu varainhoitosääntöjen mukaisesti, ellei yleiskokous luovu tämän määräyksen soveltamisesta.

5. Kun johtokunta on hyväksynyt järjestön tarkastetun tilinpäätöksen, tilinpäätös jaetaan kaikille jäsenvaltioille sekä liitännäis- ja tarkkailijajäsenille osana vuosikertomusta.

14 artikla

Oikeushenkilöllisyys, erioikeudet ja vapaudet

1. Järjestöllä on kansainvälinen oikeushenkilöllisyys, ja sillä on kelpoisuus

(a) tehdä sopimuksia valtioiden, järjestöjen ja muiden elinten kanssa,

(b) hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä

(c) panna vireille oikeudenkäyntejä.

2. Kunkin jäsenvaltionsa alueella järjestö nauttii kyseisen jäsenvaltion kanssa tehdyllä sopimuksella määrätyssä laajuudessa sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka voivat olla välttämättömiä sen tehtävien hoitamiseksi ja päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Jäsenvaltio, liitännäisjäsen tai tarkkailijajäsen ei ole vastuussa järjestön toimista, laiminlyönneistä tai velvoitteista oman asemansa tai järjestön toimintaan osallistumisen perusteella.

15 artikla

Muutokset

1. Jokainen jäsenvaltio voi ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti pääsihteerille.

2. Pääsihteeri toimittaa muutosehdotuksen virallisilla kielillä kaikille jäsenvaltioille vähintään kuusi kuukautta ennen kuin ehdotus käsitellään yleiskokouksessa.

3. Muutosehdotukset hyväksytään yleiskokouksen äänestyksellä.

4. Pääsihteeri lähettää 3 kohdan mukaisesti hyväksytyt muutokset tallettajalle. Tämä ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kaikille jäsenvaltioille.

5. Muutos tulee voimaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen muutoksen hyväksymisestä kahdelta kolmasosalta jäsenvaltioista, lukuun ottamatta niitä jäsenvaltioita, jotka ovat ilmoittaneet tallettajalle ennen tällaisen muutoksen voimaantuloa, että kyseisen jäsenvaltion osalta muutos tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun se on lähettänyt oman hyväksymisilmoituksensa.

6. Sen estämättä, mitä 5 kohdassa määrätään, yleiskokous voi päättää yksimielisesti, että muutos tulee voimaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut kirjalliset ilmoitukset muutoksen hyväksymisestä kahdelta kolmasosalta jäsenvaltioista. Jos jäsenvaltio tämän kuuden kuukauden kuluessa ilmoittaa irtisanoutuvansa järjestöstä muutoksen vuoksi, irtisanominen tulee 21 artiklan estämättä voimaan sinä päivänä, jona kyseinen muutos tulee voimaan.

7. Tallettaja ilmoittaa jäsenvaltioille ja pääsihteerille muutoksen voimaantulosta mainiten sen voimaantulopäivän.

16 artikla

Varaumat

Tähän yleissopimukseen ei voi tehdä varaumia.

17 artikla

Tulkinnat ja riidat

Jäsenvaltiot pyrkivät kaikin tavoin estämään tämän yleissopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuvat riidat ja tekevät parhaansa ratkaistakseen mahdolliset riidat rauhanomaisin keinoin, joihin voivat kuulua keskinäiset neuvottelut ja muut riidan osapuolten keskenään sopimat keinot.

18 artikla

Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten

Pariisissa 27 päivästä tammikuuta 2021 ja on avoinna 26 tammikuuta 2022 asti kaikille Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioille.

2. Allekirjoittajavaltiot ratifioivat tai hyväksyvät tämän yleissopimuksen.

3. Tämä yleissopimus on avoinna liittymistä varten kaikille Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioille, jotka eivät ole allekirjoittaneet yleissopimusta, sitä päivää seuraavasta päivästä, jona mahdollisuus allekirjoittaa tämä yleissopimus päättyy.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan, ja tallettaja ilmoittaa asiasta pääsihteerille ja kaikille kyseisiä asiakirjoja tallettaneille valtiolle.

19 artikla

Tallettaja

Tämän yleissopimuksen tallettajana toimii Ranskan tasavalta. Tallettaja kirjaa tämän yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

20 artikla

Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kolmaskymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

2. Sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän yleissopimuksen tai liittyy siihen sen voimaantulon jälkeen, tämä yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

3. Siirtymävaiheen järjestelyt, joita sovelletaan tämän yleissopimuksen tullessa voimaan, on määritelty liitteessä.

21 artikla

Irtisanominen

1. Jäsenvaltio voi irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti vähintään kaksitoista kuukautta etukäteen tallettajalle, joka välittömästi ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille ja pääsihteerille vastaanottaneensa tällaisen ilmoituksen.

2. Irtisanomisilmoituksen voi tallettaa milloin tahansa sen jälkeen, kun tämän yleissopimuksen voimaantulosta on kulunut kuusi kuukautta.

3. Irtisanominen tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta seuraavana vuonna sen jälkeen, kun irtisanomisilmoitus talletettiin.

22 artikla

Voimassaolon päättäminen

1. Tämän yleissopimuksen voimassaolo voidaan päättää yleiskokouksen äänestyksellä, kun tällaisesta äänestyksestä on ilmoitettu vähintään kuusi kuukautta etukäteen.

2. Yleissopimuksen voimassaolo päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua edellä mainitun päätöksen hyväksymisen jälkeen, ja tämän ajan kuluessa johtokunta vastaa järjestön toiminnan lopettamisesta yleissääntöjen mukaisesti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

TEHTY Pariisissa 27 päivänä tammikuuta 2021 yhtenä arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja jonka alkuperäiskappale talletetaan tallettajan arkistoon. Tallettaja lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille allekirjoittajahallituksille ja yleissopimukseen liittyvien valtioiden hallituksille sekä järjestön pääsihteerille.

Liite

Siirtymävaiheen järjestelyt

La Coruñassa 25–31 päivänä toukokuuta 2014 pidetyssä XII yleiskokouksessaan Kansainvälinen majakkaliitto hyväksyi päätöslauselman, jolla vahvistettiin, että kansainvälisen järjestön asema palvelisi parhaiten liiton tavoitteita, ja päätettiin, että kyseinen asema tulisi hankkia mahdollisimman pikaisesti hyväksymällä kansainvälinen yleissopimus asiasta.

Tämän seurauksena Kansainvälisen majakkaliiton peruskirjan 13 artiklaa muutettiin, jotta liiton toiminnan lopettaminen ja sen varojen siirto järjestölle helpottuisi.

Siirtymävaiheen järjestelyjen tarkoituksena on varmistaa, että merenkulun turvalaitteiden kehittämiseen, parantamiseen ja harmonisointiin tähtäävä kansainvälinen toiminta jatkuu keskeytyksettä, ja helpottaa Kansainvälisen majakkaliiton muuttamista järjestöksi.

1. Kun tämä yleissopimus tulee voimaan, Kansainvälisen majakkaliiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunta kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja johtokunnaksi toimimaan kyseisissä tehtävissä, kunnes ensimmäinen tämän yleissopimuksen nojalla kokoon kutsuttu yleiskokous on valinnut puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja johtokunnan, minkä tulee tapahtua kuuden kuukauden kuluessa.

2. Kansainvälisen majakkaliiton komiteat jatkavat toimintaansa, kunnes tämän yleissopimuksen mukaiset komiteat on perustettu.

3. Kansainvälisen majakkaliiton sihteeristö kutsutaan sihteeristöksi hoitamaan sihteeristön tehtäviä, kunnes järjestön sihteeristö on perustettu. Kansainvälisen majakkaliiton pääsihteeri toimii järjestön pääsihteerinä, kunnes yleiskokous on valinnut pääsihteerin tämän yleissopimuksen mukaisesti.

4. Siihen asti, kun järjestön yleissäännöt on hyväksytty, se noudattaa toiminnassaan soveltuvin osin Kansainvälisen majakkaliiton yleissääntöjä.

5. Esittämällä virallisen pyyntönsä kaikista Kansainvälisen majakkaliiton kansallisista jäsenistä, jotka eivät ole jäsenvaltioita, tulee järjestön liitännäisjäseniä korkeintaan kymmeneksi vuodeksi tämän yleissopimuksen voimaantulosta, ellei yleiskokous päätä pidentää kyseistä ajanjaksoa.

6. Jos valtiolla on aiempia kansallisia jäseniä, joilla on liitännäisjäsenyys 5 kohdan mukaisesti, ja siitä tulee jäsenvaltio, liitännäisjäsenyys lakkaa sinä päivänä, jona yleissopimus tulee kyseisen valtion osalta voimaan.

7. Kaikista Kansainvälisen majakkaliiton liitännäis- ja teollisista jäsenistä, jotka ovat asianmukaisesti hoitaneet niiltä perittävät maksut, tulee järjestön tarkkailijajäseniä, kun ne ovat esittäneet asiasta virallisen pyyntönsä.

8. Kaikkien Kansainvälisen majakkaliiton oikeuksien, etujen, omaisuuden ja vastuiden siirto järjestölle tapahtuu Ranskan lain mukaisesti.

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MARINE AIDS TO NAVIGATION

Preamble

The States Parties to this Convention:

RECALLING that the International Association of Lighthouse Authorities was established on 1st July 1957 and was renamed the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities in 1998;

RECOGNIZING the role of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities in the improvement and continued harmonization of Marine Aids to Navigation for the safe, economic and efficient movement of vessels for the benefit of the maritime community and the protection of the environment;

CONSIDERING the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 and the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and

CONSIDERING FURTHER that developing, improving and harmonizing Marine Aids to Navigation for the benefit of the maritime community and the protection of the environment is best coordinated by international organizations;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Establishment

1. The International Organization for Marine Aids to Navigation (hereinafter the “Organization”) is hereby established under international law as an intergovernmental organization.

2. The Organization shall have a consultative and technical nature.

3. The Organization shall have its seat in France, unless otherwise decided by the General Assembly.

4. The functioning of the Organization shall be set forth in detail in the General Regulations, which are subject to the provisions of this Convention but do not form an integral part thereof. In the event of any inconsistency between this Convention and the General Regulations or any other basic documents covering the governance of the Organization, this Convention shall prevail.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

1. Marine Aid to Navigation means a device, system or service, external to a vessel, designed and operated to enhance safe and efficient navigation of individual vessels and vessel traffic. For the purpose of the Organization this definition includes Vessel Traffic Services.

2. Member State means a State that has consented to be bound by this Convention and for which this Convention is in force.

3. Associate Member means a territory or group of territories for which a Member State has responsibility for its international relations and for which it has requested membership which has been approved by the General Assembly, and national members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities from States that are not Member States, in accordance with paragraph 5 of the Annex.

4. Affiliate Member means a manufacturer or distributor of Marine Aids to Navigation equipment for sale, or an organization providing Marine Aids to Navigation services or technical advice under contract and any other organization or scientific agency concerned with Marine Aids to Navigation which has applied for membership, and which has been approved by the Council.

Article 3

Aim and Objectives

The aim of the Organization is to bring together governments and organizations concerned with the regulation, provision, maintenance or operation of Marine Aids to Navigation in order to further the objectives of:

(a) Fostering the safe and efficient movement of vessels through the improvement and harmonization of Marine Aids to Navigation worldwide for the benefit of the maritime community and the protection of the marine environment;

(b) Promoting access to technical cooperation and capacity building on all matters related to the development and transfer of expertise, science and technology in relation to Marine Aids to Navigation;

(c) Encouraging and facilitating the general adoption of the highest practicable standards in matters concerning Marine Aids to Navigation; and

(d) Providing for the exchange of information on matters under consideration by the Organization.

Article 4

Functions

In order to achieve the aim and objectives set out in Article 3, the functions of the Organization shall be:

(a) To develop and communicate non-mandatory standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents;

(b) To consider and make recommendations on standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents that may be remitted to it by Member States, Associate Members and Affiliate Members, by any organ or specialized agency of the United Nations or by any other intergovernmental organization;

(c) To provide mechanisms for consultation and the exchange of information covering inter alia, recent developments and the activities of Member States, Associate Members and Affiliate Members;

(d) To develop international cooperation by promoting close working relationships and assistance between Member States, Associate Members and Affiliate Members;

(e) To facilitate assistance, whether technical, organizational or training, to governments, services and other organizations requesting help with Marine Aids to Navigation;

(f) To organize conferences, symposia, seminars, workshops and other events; and

(g) To liaise and cooperate with relevant international and other organizations, offering specialized advice, where appropriate.

Article 5

Membership

1. The Organization shall be comprised of Member States, Associate Members and Affiliate Members.

2. Any Member State having responsibility for the international relations of a territory or group of territories may request Associate membership for such territory or group of territories, by notification in writing to the Secretary-General.

3. The Council may require or a Member State may request that aspects of an application for Affiliate membership be reviewed by the Member State or Member States where the applicant carries out its activities or has its principal place of business or registered office. The Council shall take into consideration the views of the requesting and reviewing Member States when deciding on Affiliate membership.

Article 6

Organs

1. The Organization shall have as its organs:

(a) The General Assembly;

(b) The Council;

(c) Committees and subsidiary bodies necessary to support the Organization’s activities; and

(d) The Secretariat.

2. There shall be a President and a Vice President of the Organization. The President, or in case of the President’s absence, the Vice President shall chair the General Assembly and the Council.

3. The General Regulations and Financial Regulations shall detail the Rules of Procedure that shall apply for each organ and govern the day-to-day management of the Organization.

Article 7

The General Assembly

1. The General Assembly is the principal decision-making organ of the Organization and shall have all the powers of the Organization, unless otherwise provided by this Convention.

2. The General Assembly shall consist only of Member States. Attendance shall also be open to Associate Members and Affiliate Members.

3. Each Member State shall designate one of its delegates as its principal delegate at the General Assembly.

4. Regular sessions of the General Assembly shall take place once every three years.

5. Extraordinary sessions of the General Assembly shall be convened whenever one-third of Member States give notice to the Secretary-General that they desire a session to be convened, or at any time if deemed necessary by the Council, after a notice of ninety days.

6. A majority of Member States shall constitute a quorum for the sessions of the General Assembly.

7. The General Assembly shall:

(a) Elect the President and the Vice President from amongst the Member States in accordance with the General Regulations;

(b) Decide the overall policy and the strategic vision of the Organization;

(c) Review and approve the General Regulations and the Financial Regulations of the Organization;

(d) Elect, in accordance with Article 8, the Council from amongst the Member States other than the Member States holding the Presidency or Vice Presidency;

(e) Elect the Secretary-General from amongst nationals of the Member States in accordance with the General Regulations;

(f) Establish and terminate Committees and subsidiary bodies and review and approve their Terms of Reference;

(g) Review and approve the financial arrangements of the Organization, including the outline budget for the following three years and the rate of contributions for Member States and fees for Associate Members and Affiliate Members;

(h) Consider the reports and proposals put to it by any Member State, the Council or the Secretary-General;

(i) Approve standards;

(j) Decide on Associate membership;

(k) Rule on Affiliate membership upon the request of one or more Member States;

(l) Make recommendations to Member States, Associate Members and Affiliate Members on matters within the aim and objectives of the Organization;

(m) Approve agreements with States and international organizations; and

(n) Decide on any other matters within the aim and objectives of the Organization.

Article 8

The Council

1. The Council is the executive organ of the Organization and shall be responsible for directing the activities of the Organization.

2. The Council shall consist of the President and the Vice President and twenty-three other Member States.

3. Council members shall be elected by ballot at each regular session of the General Assembly in accordance with the General Regulations. Council members should, in principle, be drawn from different parts of the world, with a view to achieving a worldwide representation.

4. At the Council, Member States shall preferably be represented by a delegate from a national authority responsible for the regulation, provision, maintenance or operation of Marine Aids to Navigation of that Member State.

5. Seventeen members of the Council, at least one of which must be the President or Vice President, shall constitute a quorum for the sessions of the Council.

6. The Council shall meet at least once a year.

7. Any Member State not represented on the Council may participate in the Council meetings, but will not be entitled to vote.

8. The Council shall:

(a) Exercise such responsibilities as may be delegated to it by the General Assembly;

(b) Coordinate the activities of the Organization within the framework of the overall policy, the strategic vision and the outline budget, as decided by the General Assembly;

(c) Review and approve the financial statements, including the annual budget;

(d) Decide on Affiliate membership;

(e) Convene the General Assembly;

(f) Report to the General Assembly on the work of the Organization;

(g) Review papers submitted to it in accordance with the General Regulations;

(h) Refer to the General Assembly all matters requiring decision by the General Assembly;

(i) Approve recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents;

(j) Approve submissions to other organizations;

(k) Appoint Chairs and Vice Chairs of Committees and subsidiary bodies and review and approve their work programmes;

(l) Decide the venue and the year of the Organization’s conferences and symposia as described in the General Regulations; and

(m) Approve the Staff Rules.

9. Council members may, after having informed the President and the Secretary-General, invite Affiliate Members to participate as technical advisors at Council meetings to provide advice and support on operational and technical matters.

Article 9

Committees and Subsidiary Bodies

1. Committees and subsidiary bodies shall support the aim and objectives of the Organization.

2. The Committees shall:

(a) Prepare and review standards, recommendations, guidelines, manuals and other appropriate documents identified in the work programmes;

(b) Monitor developments in the area of Marine Aids to Navigation;

(c) Facilitate the sharing of expertise and experience amongst Member States, Associate Members and Affiliate Members; and

(d) Conduct any other tasks as decided by the Council.

Article 10

The Secretariat

1. The permanent Secretariat of the Organization shall be comprised of the Secretary-General and such staff as may be required for the work of the Organization within the approved budgetary framework.

2. The term of the Secretary-General shall be three years. The Secretary-General may be re-elected for up to two additional consecutive terms of three years each.

3. The Secretary-General shall be responsible for the day-to-day management of the Organization, subject to any guidance issued by the General Assembly or the Council.

4. The Secretary-General shall be responsible for the conclusion of agreements with States and international organizations subject to the approval of the General Assembly in accordance with Article 7.7 (m).

5. The staff of the Secretariat shall be appointed in accordance with the Staff Rules by the Secretary-General on such terms and to perform such duties as the Secretary-General may determine.

6. The Secretariat shall:

(a) Maintain all such records as may be necessary for the efficient discharge of the work of the Organization and shall prepare, collect, and circulate any documentation that may be required;

(b) Administer the Organization’s finances under the direction of the Council, in accordance with the General Regulations;

(c) Prepare the financial arrangements and the financial statements;

(d) Keep Member States, Associate Members and Affiliate Members and other organizations informed with respect to the activities of the Organization;

(e) Organize and support meetings of the General Assembly, the Council, Committees and subsidiary bodies;

(f) Organize and support conferences and symposia as approved by the Council;

(g) Organize and support seminars, workshops and other events; and

(h) Perform such other functions as may be assigned by this Convention, the General Regulations, the General Assembly or the Council.

7. In the performance of their duties, the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other source external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization. Each Member State on its part undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 11

Voting

1. All efforts shall be made for the General Assembly and the Council to adopt decisions by consensus amongst Member States.

2. Where decisions of the General Assembly or Council cannot be adopted by consensus, they shall be adopted by a two-thirds majority of Member States present and voting through a secret ballot.

3. Only Member States shall have voting rights. Each Member State shall have one vote, except as specified in Article 13.4.

4. The election of the President, Vice President and Secretary-General shall be made by secret ballot with a simple majority of Member States present and voting in accordance with the General Regulations.

5. The election of the Council shall be made with the highest number of votes of the Member States present and voting through a secret ballot, in accordance with the General Regulations.

Article 12

Languages

The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

Article 13

Finance

1. The expenditure for the functioning of the Organization shall be met by the financial resources provided by:

(a) Member State contributions;

(b) Associate Member and Affiliate Member fees; and

(c) Donations, bequests, grants, gifts and other sources approved by the Council upon recommendation by the Secretary-General.

2. Each Member State shall pay a contribution and each Associate Member and Affiliate Member shall pay a fee to the Organization on an annual basis in the amount determined in accordance with Article 7.7 (g). The contribution shall be set at the same rate for each Member State.

3. Member State contributions and Associate Member and Affiliate Member fees shall be due and payable in accordance with the Financial Regulations.

4. Any Member State which is two years in arrears in making contributions shall, after written notification by the Secretary-General, be denied voting rights and the right to be elected to the Council until such time as the outstanding contributions have been paid, in accordance with the Financial Regulations, unless the General Assembly waives this provision.

5. Following the Council’s approval of the Organization’s audited financial statements, these statements shall be distributed to all Member States, Associate Members and Affiliate Members in the Annual Report.

Article 14

Legal Personality, Privileges and Immunities

1. The Organization has international legal personality and has the capacity to:

(a) Contract and conclude agreements with governments, organizations and other bodies;

(b) Acquire and dispose of immovable and movable property; and

(c) Institute legal proceedings.

2. In the territory of each of its Member States, the Organization shall enjoy, to the extent provided for in an agreement with the Member State concerned, such privileges and immunities as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its aim and objectives.

3. No Member State, Associate Member or Affiliate Member shall be liable, by reason of its status or participation in the Organization, for acts, omissions or obligations of the Organization.

Article 15

Amendments

1. Any Member State may propose an amendment to this Convention, in writing, to the Secretary-General.

2. The Secretary-General shall circulate the proposed amendment in the official languages to all Member States at least six months in advance of its consideration by the General Assembly.

3. The proposed amendment shall be adopted by vote of the General Assembly.

4. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall be sent by the Secretary-General to the Depositary. The latter shall notify all Member States of the adoption of the amendment.

5. The amendment shall enter into force for all Member States six months after written notifications of acceptance by two-thirds of the Member States have been received by the Depositary, except for a Member State which has notified the Depositary, prior to the entry into force of such amendment, that the amendment shall enter into force for that Member State only after a subsequent notification of its acceptance.

6. Notwithstanding paragraph 5, the General Assembly may decide by consensus that the amendment shall come into force for all Member States six months after written notifications of acceptance by two-thirds of the Member States have been received by the Depositary. If within this period of six months a Member State gives notification of withdrawal from the Organization on account of an amendment, the withdrawal shall, notwithstanding Article 21, take effect on the date on which such amendment comes into force.

7. The Depositary shall inform the Member States and the Secretary-General of the entry into force of the amendment, specifying the date of its entry into force.

Article 16

Reservations

No reservations shall be made to this Convention.

Article 17

Interpretation and Disputes

Member States shall make every effort to prevent disputes on the interpretation or application of this Convention, and shall use their best efforts to resolve any disputes by peaceful means which may include consultation and negotiation with each other and any other means as agreed to by the parties to the dispute.

Article 18

Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

1. This Convention shall be open for signature by any State that is a member of the United Nations at Paris from 27 January 2021 and remain open until 26 January 2022.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.

3. This Convention shall be open for accession by any State that is a member of the United Nations which has not signed this Convention from the day after the date on which this Convention closes for signature.

4. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary, who shall then notify all States having deposited such instruments with the Depository and the Secretary-General thereof.

Article 19

The Depositary

The French Republic shall serve as the Depositary for this Convention. This Convention shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 20

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after its entry into force this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. The transitional arrangements that shall apply upon entry into force of this Convention are set out in the Annex.

Article 21

Withdrawal

1. Any Member State may withdraw from this Convention by giving at least twelve months’ written notice to the Depositary, who shall immediately inform all Member States and the Secretary-General of such notification.

2. Notification of withdrawal may be deposited at any time after the expiration of six months from the date on which this Convention has entered into force.

3. The withdrawal shall take effect on 31st December of the year following that during which the notice of withdrawal was deposited.

Article 22

Termination

1. This Convention may be terminated by a vote of the General Assembly following at least six months’ notice of such a vote.

2. The date of termination shall be twelve months after the date of the above decision, and in the intervening period the Council shall be responsible for the winding up of the Organization, in accordance with the General Regulations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed the present Convention.

DONE at Paris on 27 January 2021 in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic, an original of which shall be deposited in the archives of the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding governments and to the Secretary-General of the Organization.

Annex

Transitional Arrangements

At the XIIth General Assembly held in A Coruña from 25th to 31st May 2014, the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities adopted a Resolution affirming that the status of an International Organization would best serve its objectives and determining that such status should be achieved as soon as possible by the means of the adoption of an international convention.

As a consequence, Article 13 of the Constitution of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities was amended to facilitate the winding up of the association and the transition of its assets to the Organization.

The purpose of the transitional arrangements is to ensure the uninterrupted international efforts to develop, improve and harmonize Marine Aids to Navigation and to facilitate the transition from the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities to the Organization.

1. Upon the entry into force of this Convention, the President, Vice President and the Council of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall be invited to become the President, Vice President and Council of the Organization and will operate as such until the first General Assembly convened under this Convention has elected a President, Vice President and Council, which must be within a period not exceeding six months.

2. The Committees of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall operate until Committees are established under this Convention.

3. Until such time as the Secretariat of the Organization has been established, the Secretariat of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall be invited to serve as, and perform the functions of, the Secretariat. The Secretary-General of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities shall serve as the Secretary-General of the Organization until the General Assembly elects the Secretary-General in accordance with this Convention.

4. Until such time as the Organization has adopted General Regulations, it shall function in accordance with the General Regulations of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities mutatis mutandis.

5. All national members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities from States that are not Member States shall, subject to their formal request, become Associate Members of the Organization for a duration of up to ten years from the date of entry into force of this Convention, unless the General Assembly decides to extend that period.

6. In the event that a State which has a former national member with Associate membership in accordance with paragraph 5 becomes a Member State, the Associate membership shall cease on the date on which this Convention enters into force for that State.

7. All Associate and Industrial Members of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities up to date with their fees shall, subject to their formal request, become Affiliate Members of the Organization.

8. The transfer of rights, interests, assets and liabilities from the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities to the Organization will take place pursuant to French law.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.