HE 359/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitettä.

Lain liitteen verotaulukkoa muutettaisiin siten, että polttoturpeen verotasoa alennettaisiin 1,50 eurolla megawattitunnilta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen. Sen vaikutus valtion tuloarvioon otetaan huomioon mainitussa esityksessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotettu muutos

Turpeen ja metsähakkeen kilpailukyvyn parantamiseksi kivihiileen nähden valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen liittyvässä hallituksen esityksessä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 128/2014 vp) ehdotettiin alun perin, että polttoturpeen veroa alennettaisiin eurolla megawattitunnilta vuoden 2015 alusta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että turpeen verotaso olisi säilynyt vuoden 2014 tasolla 4,90 eurossa megawattitunnilta, koska vuodelle 2015 jo säädetty veronkorotus ei olisi toteutunut.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 7 päivänä lokakuuta 2014 pitämässään kokouksessa sitä, että polttoturpeen veroa tulisi alentaa vielä lisää esityksessä ehdotetusta. Tästä johtuen hallituksen esitystä täydennettiin (HE 234/2014 vp) siten, että polttoturpeen veroa alennettiin lisää 1,50 eurolla megawattitunnilta vuoden 2015 alusta. Turpeen verotasoksi tuli siten 3,40 euroa megawattitunnilta. Tätä koskeva laki 1185/2014 tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti samalla myös polttoturpeen verotason toisesta lisäalennuksesta, joka toteutettaisiin vuoden 2016 alusta. Tässä esityksessä ehdotetaan, että polttoturpeen verotasoa alennettaisiin edelleen 1,50 eurolla megawattitunnilta. Turpeen verotasoksi tulisi siten 1,90 euroa megawattitunnilta.

Esityksessä ehdotetaan, että sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukkoa 2 muutettaisiin polttoturpeen verotason osalta.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksessä ehdotettava polttoturpeen veronalennus vähentäisi valtion energiaverotuottoja vuositasolla noin 12 miljoonalla eurolla. Valmisteveronkannon jaksotuksesta johtuen verotuotot alenisivat vuonna 2016 noin 11 miljoonalla eurolla.

Vastaavasti veronalennus kasvattaisi polttoturpeen verotukea suhteessa muihin fossiilisiin lämmityspolttoaineisiin noin 12 miljoonalla eurolla vuodessa. Verotukien kokonaismäärä kasvaisi siten yli 110 miljoonaan euroon.

Veronalennus lisäisi valtion menoja kasvattamalla metsähakkeelle myönnettävän tuen vuotuista määrää tuen nykyrakenteella arviolta noin 12 miljoonalla eurolla turpeen verotasoon sidotun metsähakkeen tukikytkennän takia. Tuki kasvaisi vuonna 2016 noin 10 miljoonalla eurolla. Tuen kasvu huomioitaisiin menomomentin lisäyksenä valtion vuoden 2016 talousarvioesityksessä.

Turpeen veron alennus alentaisi valtion menoja pienentämällä energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta (energiaveroleikkuri) noin kolmella miljoonalla eurolla. Vaikutus energiaveroleikkurin kautta myönnettävän energiaverotuen määrään vuonna 2016 jäisi vähäiseksi, koska energiaverotuki maksetaan aina päättyneen tilikauden toiminnan ja maksettujen verojen mukaisesti tehtyjen hakemusten perusteella. Näin ollen veronalennuksen muutos vuotuiseen energiaverotukien määrään vaikuttaisi täysimääräisesti ja tukimäärää pienentävästi vuonna 2017.

Esityksessä ehdotettavalla turpeen veronalennuksella parannettaisiin turpeen ja metsähakkeen kilpailukykyä suhteessa kivihiileen ja siten veronalennus lisäisi turve- ja metsähakealan yritysten toimintaedellytyksiä.

Lisäksi veronalennuksella ja siihen automaattisesti liittyvällä metsähakkeella tuotetun sähkön tuen kasvulla parannettaisiin biomassan kilpailuedellytyksiä suhteessa kivihiileen.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen. Sen vaikutus valtion tuloarvioon otetaan huomioon mainitussa esityksessä.

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa on tarkoitus antaa hallituksen esitys uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta. Esityksellä muutettaisiin metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavan tuotantotuen sääntelyä.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukko 2, sellaisena kuin se on laissa 1185/2014, seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Pääministeri
ALEXANDER STUBB

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Liite

Verotaulukko 2

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä

Sähkö snt/kWh

- veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253

- veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703

Mäntyöljy snt/kg 3 22,12 0 22,12

Polttoturve euroa/MWh 4 1,90 0 1,90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.