HE 180/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain säännöksiä, jotka koskevat veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia ja väliaikaisesti sovellettavaa jako-osuutta verovuodelle 2015.

Jako-osuuksien muutoksilla kompensoitaisiin kunnille ja seurakunnille yhteisöverotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset. Lisäksi kunnille kompensoitaisiin pitkäaikaistyöttömyyden lisärahoitusvastuuta vuodesta 2015 lähtien yhteisöveron kautta, mikä kasvattaa kuntien yhteisöveron jako-osuutta ja alentaa valtion jako-osuutta vastaavasti.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Yhteisöveron jako-osuuden väliaikainen muutos olisi voimassa vuoden 2015 loppuun, ja sitä sovellettaisiin verovuodelta 2015 tehtäviin verojen tilityksiin.


PERUSTELUT

1 Nykytila
1.1 Veronsaajaryhmien jako-osuudet yhteisöveron tuotosta

Yhteisöverosta kertyvät tulot jaetaan veronsaajien kesken verontilityslaissa (532/1998) säädettyjen jako-osuuksien mukaisesti. Lain 12 §:ssä säädettyihin jako-osuuksiin on viime vuosina tehty väliaikaisiksi tarkoitettuja muutoksia. Kuntatalouden ja seurakuntien talouden tasapainottamiseksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,8 prosenttiyksiköllä verovuosille 2009—2011. Edelleen hallitusohjelman mukaisesti kuntien kykyä selviytyä tehtävistään ja velvoitteistaan omalla verorahoituksella edistettiin korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä verovuosiksi 2012 ja 2013. Lisäksi seurakuntien jako-osuutta korotettiin väliaikaisesti 0,4 prosenttiyksiköllä verovuosiksi 2012 ja 2013. Hallituksen huhtikuussa 2012 tekemän kehyspäätöksen mukaisesti korotuksia jatkettiin myös verovuosille 2014 ja 2015. Valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti.

Verontilityslakiin väliaikaisesti lisätyn 12 c §:n 1 momentin nojalla vuonna 2014 sovelletaan jako-osuuksia, joiden mukaan valtion jako-osuus on 61,63 prosenttia, kuntien jako-osuus 35,56 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,81 prosenttia yhteisöverosta. Verontilityslakiin väliaikaisesti lisätyn 12 d §:n 1 momentin nojalla vuonna 2015 sovelletaan jako-osuuksia, joiden mukaan valtion jako-osuus on 63,10 prosenttia, kuntien jako-osuus 34,19 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,71 prosenttia yhteisöverosta.

Yhteisöveron tuotto sekä kuntien ja seurakuntien osuudet yhteisöveron tuotosta ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Yhteisöveron tuotto, milj. euroa

VuosiMaksuunpantu veroMuutos-% edellisestä vuodestaKuntien jako-osuus, %Kuntien osuus maksuunpanostaSeurakuntien jako-osuus, %Seurakuntien osuus maksuunpanosta

2007 7 164 20,10 22,03 1 578 1,75 125

2008 5 477 -23,55 22,03 1 207 1,75 96

2009 4 339 -20,78 32,03 1 390 2,55 111

2010 4 711 8,57 31,99 1 507 2,55 120

2011 4 791 1,70 31,99 1 533 2,55 122

2012 4 663 -2,67 28,34 1 321 2,30 107

2013* 4 670 0,15 29,49 1 377 2,35 110

2014* 3 983 -14,71 35,56 1 416 2,81 112

*Vuoden 2013 ja 2014 tuottoarviot ovat ennusteita ja perustuvat tämän esityksen antamisajankohdan mukaiseen arvioon yleisestä ja yritysten talouskehityksestä, ja ne muuttuvat myöhempien ennusteiden ja toteutumatietojen mukaisesti. Vuoden 2014 alusta yhteisöveron verokantaa alennettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin, mistä aiheutuneet verotuottomenetykset kompensoitiin kunnille ja seurakunnille.

Yksittäisen kunnan ja seurakunnan yhteisövero-osuus määräytyy verontilityslain 13 §:n mukaan. Kunnan jako-osuus on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvo. Kunnan jako-osuus on yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellinen osuus kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta. Evankelis-luterilaisen seurakunnan jako-osuudesta puolet määräytyy kuten kunnan jako-osuus ja puolet seurakuntaa tai seurakuntayhtymää vastaavan kunnan tai kuntien asukaslukujen suhteessa.

Vuoden 2013 joulukuussa vahvistettiin lailla 1253/2013 pysyvät yhteisöveron jako-osuudet, joiden mukaan valtion jako-osuus on 69,72 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,06 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,22 prosenttia yhteisöverosta. Osuudet sisältävät vuoden 2013 alusta voimaan tulleen valtiolle tilitettävän, yhteisön yleisradioveron vaikutuksen, joka on määrältään 22 miljoonaa euroa.

2 Ehdotetut muutokset
2.1 Verontilityslaki

Hallituksen päätökset koskien yhteisöveroperusteita vuodelle 2015 sisältävät verotuottoa sekä vähentäviä että lisääviä toimenpiteitä. Hallitusohjelman mukaan veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Kompensaatio toteutetaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.

Erilliset yhteisöveron tuottoon vaikuttavat hallituksen esitykset sisältävät seuraavat ehdotukset:

— Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 122/2014 vp) ehdotetaan, että edustusmenojen määrästä 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista menoa yhteisöverotuksessa elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa, minkä arvioidaan vähentävän yhteisöveron tuottoa 38 miljoonaa euroa (taulukossa edustusmenot). Samassa hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi, että kotimaiselle elokuvatuottajalle valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetyn tuen elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa säädetty verovapaus poistettaisiin, minkä arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa 4 miljoonaa euroa (taulukossa elokuvatuki)

— Hallituksen esityksessä eduskunnalle osuuskunnan ylijäämän jaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 130/2014 vp) ehdotetaan osuuskunnan ylijäämänpalautusten vähennyskelpoisuuden rajaamista yhteisöverotuksessa nykyistä laajemmin, minkä arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa noin 5 miljoonaa euroa (taulukossa osuuskunnat).

— Hallituksen esityksessä eduskunnalle tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 176/2014 vp) ehdotetaan, että kriisinratkaisurahastoon EU:n kriisinratkaisuasetuksen nojalla suoritettavat EU:n vakausmaksut olisivat vähennyskelpoisia luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen verotuksessa. Tämän muutoksen arvioidaan vähentävän yhteisöveron tuottoa 2 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 30 miljoonaa euroa vuodesta 2016 lähtien (taulukossa vakausmaksu)

— Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että kunnat maksaisivat työttömyysaikaisesta työmarkkinatuesta puolet niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää ja 70 prosenttia niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 1 000 päivää. Valtio kompensoi 75 miljoonaa euroa kustannusten kasvua korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti (taulukossa työmarkkinatuki).

Tuotannollisten investointien korotetut poistot peruttiin verovuodelta 2015 samoin kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnan verohuojennus verovuodelta 2015. Näistä toimenpiteistä johtuvat yhteisöveron jako-osuusmuutokset sisältyvät nyt voimassa oleviin verovuoden 2015 jako-osuuksiin.

Kunkin veroperustemuutoksen jako-osuusvaikutus on laskettu erikseen siitä yhteisöveron tuottoarviosta, jossa veroperustemuutosten vaikutusta ei ole otettu huomioon.

Taulukoissa on esitetty voimassa olevan lain mukaiset jako-osuudet, uusien veroperustemuutosten euromääräiset vaikutukset ja niiden vaikutukset jako-osuuksiin sekä kompensaation euromäärä. Alimpana näkyvät uudet, tässä esityksessä ehdotetut jako-osuudet.

Yhteisöveron jako-osuudet verovuonna 2015

Verotuoton muutosMilj. euroaValtio%Kunta%Seurakunta%

Vuoden 2015 jako-osuudet 63,10 34,19 2,71

Lisätään uudet kompensaatiot

Edustusmenot -38 -0,34 0,31 0,03

Elokuvatuki 4 0,03 -0,03 -

Osuuskunnat 5 0,04 -0,04 -

Vakausmaksu -2 -0,02 0,02 -

Työmarkkinatuki -1,81 1,81 -

Vuoden 2015 uudetjako-osuudet61,0036,262,74

Verontilityslain 12 d §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verovuodelle 2015 kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin 2,07 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien osuutta 0,03 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin 2,10 prosenttiyksiköllä. Valtion jako-osuutta ehdotetaan siten alennettavaksi 63,10 prosentista 61,00 prosenttiin, kuntien osuutta korotettavaksi 34,19 prosentista 36,26 prosenttiin ja seurakuntien osuutta 2,71 prosentista 2,74 prosenttiin.

Verontilityslain 12 d §:n 2 momentissa säädetään kunnille ja seurakunnille tulevista yhteisöveroihin lisättävistä tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen veroista verovuodelta 2015. Osuuksiin ehdotetaan tehtäväksi yhteisöveron jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Tällöin ainoastaan kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen verot jaetaan siten, että kuntien osuus on 92,97 prosenttia ja seurakuntien 7,03 prosenttia.

Verovuodesta 2016 alkaen sovellettavat jako-osuudet

Verovuodesta 2016 alkaen sovellettaisiin lain 12 §:ssä säädettyjä jako-osuuksia. Jako-osuuksissa on huomioitu pysyvät veroperustemuutokset. Pysyviksi säädettävien veroperustemuutosten perusteella 12 §:n 1 momentin mukaisia yleisradioveron vaikutuksen sisältäviä jako-osuuksia muutettaisiin siten, että valtion jako-osuutta alennetaan 2,30 prosenttiyksiköllä, kuntien osuutta korotetaan 2,25 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien osuutta korotetaan 0,05 prosenttiyksiköllä. Verontilityslain 12 §:n 2 momenttia muutettaisiin jako-osuusmuutoksia vastaavasti. Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisättäisiin tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 93,03 prosenttia ja seurakuntien osuus 6,97 prosenttia.

Yhteisöveron jako-osuudet verovuonna 2016

Verotuoton muutos

Valtio, %Kunta, %Seurakunta, %

Vuoden 2015 jako-osuudet 61,00 36,26 2,74

Poistetaan 5 %- ja 0,4 %-yksikön korotus 5,4 -5,0 -0,4

Poistetaan näiden kompensaatio 1,22 -1,13 -0,09

Lisätään vakausmaksun lisävaikutus vuodesta 2016 -0,20 0,18 0,02

Vuoden 2016 jako-osuudet67,4230,312,27

Verovuosien 2015 ja 2016 yhteisöveron maksuunpanon mukaiset tuottoarviot

Yhteisöveron tuotto, milj. euroa

VuosiMaksuunpantu veroMuutos-% edellisestä vuodestaKuntien jako-osuus, %Kuntien osuus maksuunpanostaSeurakuntien jako-osuus, %Seurakuntien osuus maksuunpanosta

2015* 4 168 4,64 36,26 1 511 2,74 114

2016* 4 322 3,69 30,31 1 310 2,27 98

Taulukossa esitetyt vuosien 2015 ja 2016 jako-osuudet ja tuottoarviot on johdettu edellä esitetyllä tavalla aiemmin säädettyjen lakimuutosten sekä ehdotettujen veroperustemuutosten tuottovaikutusten perusteella. Jako-osuuksissa on huomioitu myös yleisradiovero. Yhteisöveron verovuosikohtaiset maksuunpanon mukaiset tuottoarviot perustuvat tämän esityksen antamisajankohdan mukaiseen valtiovarainministeriön arvioon yleisestä ja yritysten talouskehityksestä. Tuottoarviot muuttuvat talouskehitystä koskevien ennusteiden ja toteutumatietojen muuttuessa.

2.2 Tuloverolaki

Tuloverolain 124 §:n 3 momentissa säädetään osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentista. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta säädetään verontilityslaissa. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi verontilityslain muutoksia vastaavat tarkistukset. Kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 6,06 prosentista 6,52 prosenttiin ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 5,61 prosentista 6,06 prosenttiin. Näitä prosentteja sovellettaisiin verovuodesta 2016 alkaen, koska verovuodelle 2015 ehdotetaan säädettäväksi verontilityslakiin väliaikaiset veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuudet, jolloin myös tuloverolakiin ehdotetaan säädettäväksi vain kunnille ja seurakunnille verovelvollisille yhteisöille väliaikaisesti sovellettavat tuloveroprosentit verovuodelle 2015.

Tuloverolain 124 a §:n 1 momentin 1 kohta koskee vuoden 2012 väliaikaisesti sovellettavaa tuloveroprosenttia, jonka suuruus on 7,5068 ja momentin 2 kohta vuoden 2013 väliaikaisesti sovellettavaa tuloveroprosenttia, jonka suuruus on 7,80 ja 3 kohta vuoden 2014 väliaikaisesti sovellettavaa tuloveroprosenttia, jonka suuruus on 7,67. Momentin 4 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että verovuonna 2015 kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 7,38 prosentista 7,80 prosenttiin ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 6,84 prosentista 7,25 prosenttiin.

3 Esityksen vaikutukset
3.1 Yleistä

Kaikki verotuottoarviot on laskettu lakiesitysten antamishetken näkemyksen mukaisina yhteisöveron tuoton kehityksestä. Toteutunut vaikutus ilmenee lopullisen yhteisöveron maksuunpanon perusteella verotuksen valmistuttua verovuotta seuraavan vuoden lokakuun lopussa.

3.2 Vaikutukset verovuonna 2015

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen 5 prosenttiyksiköllä yhteisöverokannan alentamisesta (verovuonna 2014) johtuva kompensaatio mukaan lukien lisäisi verovuositasolla kuntien yhteisöveron tuottoa vuonna 2015 noin 255 miljoonalla eurolla ja seurakuntien jako-osuuden korottaminen 0,4 prosenttiyksiköllä lisäisi seurakuntien yhteisöveron tuottoa noin 20 miljoonalla eurolla ja alentaisi vastaavasti valtion verotuottoja noin 275 miljoonalla eurolla. Verovuodelle 2015 ehdotettujen uusien elinkeinoverotuksen veroperustemuutosten (edustuskulujen osittaisen vähennysoikeuden palauttaminen ja elokuvatuottajille myönnetyn tuen verovapauden poistaminen sekä osuuskuntien ylijäämänjaon verotuksen muutoksen ja vakausmaksun vähennyskelpoisuuden) arvioidaan vähentävän yhteisöveron tuottoa yhteensä noin 31 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi noin 18,9 miljoonaa euroa, kuntien noin 11,2 miljoonaa euroa ja seurakuntien noin 0,9 miljoonaa euroa. Verotuloja vähentävä vaikutus kompensoidaan täysimääräisesti kunnille ja seurakunnille yhteisöveron jako-osuutta korottamalla vähennystä vastaavalla määrällä, joten verotuoton vähennys kohdistuu kokonaisuudessaan valtiolle. Kunnille tulevan työttömyysturvan lisärahoitusvastuun kompensointi korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta 1,81 prosenttiyksiköllä ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti lisää kuntien yhteisöverotuloja 75 miljoonalla eurolla ja vähentää valtion verotuloja vastaavalla määrällä. Kuntakohtaiset kompensaatiot on tarkoitus kohdentaa 75 miljoonan euron osalta valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisten työttömyysturvakustannusten suhteessa.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa.

5 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä on jako-osuuksien määräytymiseen liittyvät hallituksen esitykset:

1. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 122/2014 vp) (edustusmenot ja elokuvatuki)

2. Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämän jaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 130/2014 vp) (osuuskunnat)

3. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 176/2014 vp) (vakausmaksu)

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (työmarkkinatuki).

6 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Lailla 989/2012 verontilityslain 12 d § on säädetty olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2015. Tuloverolain 124 a § on lailla 990/2012 säädetty olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Verontilityslain 12 d §:ää sovellettaisiin verovuoden 2015 yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki verontilityslain 12 ja 12 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 ja 12 d §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1253/2013, seuraavasti:

12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 67,42 prosenttia, kuntien jako-osuus 30,31 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,27 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 93,03 prosenttia ja seurakuntien osuus 6,97 prosenttia.

12 d §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 2015

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, valtion jako-osuus verovuonna 2015 on 61,00 prosenttia, kuntien jako-osuus 36,26 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,74 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,97 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,03 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lain 12 d §:ää sovelletaan verovuoden 2015 yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin.


2.

Laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1254/2013, seuraavasti:

124 §
Veron määräytyminen

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,52. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 6,06.


124 a §
Veron määräytyminen verovuosina 2012—2015

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa säädetään:

1) vuonna 2012 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,5068 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 6,9433;

2) vuonna 2013 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,80 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 7,22;

3) vuonna 2014 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,67 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 7,11;

4) vuonna 2015 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,80 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 7,25.

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadusta tulosta kertyneen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Pääministeri
ALEXANDER STUBB

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.