HE 194/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain säännöksiä, jotka koskevat veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia ja väliaikaisesti sovellettavia jako-osuuksia verovuosille 2014 ja 2015.

Jako-osuuksien muutoksilla kompensoitaisiin kunnille ja seurakunnille yhteisöverotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Yhteisöveron jako-osuuksien väliaikaiset muutokset olisivat voimassa vuoden 2015 loppuun, ja niitä sovellettaisiin verovuosilta 2014 ja 2015 tehtäviin tilityksiin.


PERUSTELUT

1 Nykytila
1.1 Veronsaajaryhmien jako-osuudet yhteisöveron tuotosta

Yhteisöverosta kertyvät tulot jaetaan veronsaajien kesken verontilityslaissa (532/1998) säädettyjen jako-osuuksien mukaisesti. Lain 12 §:ssä säädettyihin jako-osuuksiin on viime vuosina tehty väliaikaisiksi tarkoitettuja muutoksia. Kuntatalouden ja seurakuntien talouden tasapainottamiseksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,8 prosenttiyksiköllä verovuosille 2009—2011. Edelleen hallitusohjelman mukaisesti kuntien kykyä selviytyä tehtävistään ja velvoitteistaan omalla verorahoituksella edistettiin korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä verovuosiksi 2012 ja 2013. Lisäksi seurakuntien jako-osuutta korotettiin väliaikaisesti 0,4 prosenttiyksiköllä verovuosiksi 2012 ja 2013. Hallituksen huhtikuussa 2012 tekemän kehyspäätöksen mukaisesti korotuksia jatkettiin myös verovuosille 2014 ja 2015. Valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti.

Verontilityslakiin väliaikaisesti lisätyn 12 b §:n 1 momentin nojalla vuonna 2013 sovelletaan jako-osuuksia, joiden mukaan valtion jako-osuus on 68,16 prosenttia, kuntien jako-osuus 29,49 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,35 prosenttia yhteisöverosta.

Yhteisöveron tuotto sekä kuntien ja seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Yhteisöveron tuotto, milj. euroa

VuosiMaksuunpantu veroMuutos-% edellisestä vuodestaKuntien jako-osuus, %Kuntien osuus maksuunpanostaSeurakuntien jako-osuus,%Seurakuntien osuus maksuunpanosta

2007 7 164 20,10 22,03 1 578 1,75 125

2008 5 477 -23,55 22,03 1 207 1,75 96

2009 4 339 -20,78 32,03 1 390 2,55 111

2010 4 711 8,57 31,99 1 507 2,55 120

2011 4 791 1,70 31,99 1 533 2,55 122

2012* 4 600 -4,00 28,34 1 304 2,30 106

2013* 4 421 -4,00 29,49 1 304 2,35 104

*Vuoden 2012 ja 2013 tuottoarviot perustuvat tämän esityksen antamisajankohdan mukaiseen arvioon yleisestä ja yritysten talouskehityksestä, ja ne muuttuvat myöhempien ennusteiden ja toteutumatietojen mukaisesti. Vuoden 2012 alusta yhteisöveron verokantaa alennettiin 26 prosentista 24,5 prosenttiin, mistä aiheutuneet verotuottomenetykset kompensoitiin kunnille ja seurakunnille.

Yksittäisen kunnan ja seurakunnan yhteisövero-osuus määräytyy verontilityslain 13 §:n mukaan. Kunnan jako-osuus on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvo. Kunnan jako-osuus on yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellinen osuus kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta. Evankelis-luterilaisen seurakunnan jako-osuudesta puolet määräytyy kuten kunnan jako-osuus ja puolet seurakuntaa tai seurakuntayhtymää vastaavan kunnan tai kuntien asukaslukujen suhteessa.

Vuoden 2012 joulukuussa vahvistettiin lailla 989/2012 pysyvät yhteisöveron jako-osuudet, joiden mukaan valtion jako-osuus on 75,36 prosenttia, kuntien jako-osuus 22,82 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 1,82 prosenttia yhteisöverosta. Osuudet sisältävät vuoden 2013 alusta voimaan tulleen valtiolle tilitettävän, yhteisön yleisradioveron vaikutuksen, joka on määrältään 22 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti vahvistettiin myös väliaikaisesti vuonna 2014 ja 2015 sovellettaviksi tarkoitetut jako-osuudet. Verontilityslain 12 c §:n 1 momentin mukaan verovuonna 2014 valtion jako-osuus on 68,76 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,94 prosenttia ja seurakuntien 2,30 prosenttia yhteisöverosta. Verontilityslain 12 d §:n 1 momentin mukaan verovuonna 2015 valtion jako-osuus on 68,86 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,83 prosenttia ja seurakuntien 2,31 prosenttia yhteisöverosta. Osuuksissa on huomioitu yleisradioveron vaikutus.

2 Ehdotetut muutokset
2.1 Verontilityslaki

Hallitus on sopinut maaliskuussa 2013 valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017. Kehyspäätös sisältää yhteisöveron tuottoa sekä vähentäviä että lisääviä toimenpiteitä.

Kehyspäätöksen mukaan hallitus alentaa yhteisöverokantaa 4,5 prosenttiyksiköllä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tavoitteena on kasvupotentiaalin vahvistaminen, investointien vauhdittaminen, työpaikkojen luominen ja yritysten palkanmaksuvarasta huolehtiminen. Verotuksen painopiste siirtyy yrityksen tuloksen verotuksesta omistajille jaetun voiton verottamiseen. Samassa yhteydessä osinkoverojärjestelmä uudistetaan. Lisäksi yritysten verotukia poistetaan. Näistä annetaan erillinen hallituksen esitys. Lisäksi osana syksyllä 2011 solmittua raamisopimusta ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2014 alusta voimaan tuleva työntekijöiden koulutukseen perustuva lisävähennys, jonka työnantaja saisi tehdä elinkeinoverotuksessa tai maatalouden verotuksessa. Tästä on annettu erillinen hallituksen esitys (HE 95/2013 vp). Hallitusohjelman mukaan veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Kompensaatio toteutetaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.

Erilliset yhteisöveron tuottoon vaikuttavat hallituksen esitykset sisältävät seuraavat ehdotukset:

— Yritysten yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä 24,5 prosentista 20 prosenttiin, minkä arvioidaan alentavan yhteisöveron tuottoa 870 miljoonaa euroa (taulukossa verokannan alennus).

— Yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeuteen ehdotetaan lisärajoitusta vuodesta 2014 alkaen, minkä arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 14 miljoonaa euroa (taulukossa korkomenojen vähennysoikeuden lisärajoitus).

— Edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poistaminen vuodesta 2014 lähtien, minkä arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 38 miljoonaa euroa (taulukossa edustuskulut).

— Hallituksen esityksessä eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta (HE 95/2013 vp) ehdotetaan säädettäväksi työntekijöiden koulutukseen perustuva lisävähennys, minkä arvioidaan alentavan yhteisöveron tuottoa noin 57 miljoonaa euroa (taulukossa koulutusvähennys).

— Tuotannollisten investointien korotetut poistot perutaan verovuodelta 2015 (taulukossa korotetut poistot).

— Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys perutaan verovuodelta 2015 (taulukossa T&K-veronhuojennus).

Muilla ehdotuksilla, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta, ei arvioida olevan vaikutusta yhteisöveron tuottoon.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät 30 päivänä elokuuta 2013 neuvottelutulokseen keskitetystä työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Osana työmarkkinaratkaisun tukemista hallitus linjasi, että kilometrikorvauksen vuodelle 2014 aiottu lisärajaus perutaan (taulukossa kilometrikorvausten lisärajauksen poisto).

Kunkin veroperustemuutoksen jako-osuusvaikutus on laskettu erikseen siitä yhteisöveron tuottoarviosta, jossa veroperustemuutosten vaikutusta ei ole otettu huomioon. Yhteisöverokannan alentamisen vaikutus kuntien ja seurakuntien yhteisöveron jako-osuuteen määritellään laskennallisesti suhteellisena muutoksena siten, että jako-osuus ennen verokannan alentamista kerrotaan vuoteen 2013 voimassa olevan veroprosentin (24,5 %) ja vuodesta 2014 voimaan tulevaksi ehdotetun prosentin (20 %) osamäärällä (24,5/20). Verokannan alentamisen vaikutus on otettu huomioon myös kaikissa määräaikaisissa, ennen vuotta 2014 voimaan tulleissa veroperustemuutoksissa. Vuoden 2015 osalta keskeytetyt veronhuojennusohjelmat on jako-osuuksien määrittelyssä huomioitu poistamalla aiemmin laskettu jako-osuuskorjaus.

Taulukoissa on esitetty voimassa olevan lain mukaiset jako-osuudet, uusien veroperustemuutosten euromääräiset vaikutukset ja niiden vaikutukset jako-osuuksiin sekä kompensaation euromäärä. Alimpana näkyvät uudet, esityksessä ehdotetut jako-osuudet.

Yhteisöveron jako-osuudet verovuonna 2014

Verotuoton muutosValtioKuntaSeurakuntaKompensaatiokunnilleKompensaatio seurakunnille

Milj. euroa%%%Milj. euroaMilj. euroa

Vuoden 2014 jako-osuudet68,7628,942,30

Poistetaan kaikki väliaikaiset ja vuonna 2014 voimaan tulevat muutokset(aiemmin vahvistetun mukaisesti)

Korotetut poistot 0,2 -0,19 -0,01

Kilometrikorvaukset -0,05 0,05 0,00

Korkomenojen vähennysoikeuden rajaus -0,35 0,32 0,03

T&K-veronhuojennus 1,00 -0,93 -0,07

Kuntien 5 %- ja seurakuntien0,4 %-yksikön korotus 5,4 -5,0 -0,4

Jako-osuudet verokannan alennuksen pohjana74,9623,191,85

Jako-osuudet alennetun verokannan mukaisesti69,3328,412,26

Verokannan alennus suhteellisesti5,635,220,41

Muutetaan aiemmin voimaan tulleiden muutosten kompensaatiot alemman verokannan mukaisiksi

Korotetut poistot -0,24 0,23 0,01

Kilometrikorvaukset 0,06 -0,06 0,00

Korkomenojen vähennysoikeuden rajaus 0,43 -0,39 -0,04

T&K-veronhuojennus -1,23 1,14 0,09

Lisätään uudet kompensaatiot

Kilometrikorvausten lisärajauksen poisto -0,06 0,06 0,00

Verokannan alennus -5,63 5,22 0,41

Edustuskulut 38 0,30 -0,28 -0,02 -11,1 -0,9

Koulutusvähennys -57 -0,45 0,42 0,03 16,6 1,3

Korkomenojen vähennysoikeuden lisärajoitus 14 0,11 -0,10 -0,01 4,1 0,3

Kuntien 5 %- ja seurakuntien 0,4 %-yksikön korotuksen kompensaatio verokannan alentamisen johdosta -47 -1,22 1,13 0,09 43,6 3,4

Kuntien 5 %- jaseurakuntien 0,4 %-yksikön korotus -5,40 5,00 0,4 195 15

Vuoden 2014 jako-osuudet61,6335,562,81

Verontilityslain 12 c §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verovuodelle 2014 kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin 6,62 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien osuutta 0,51 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin 7,13 prosenttiyksiköllä. Valtion jako-osuutta ehdotetaan alennettavaksi 68,76 prosentista 61,63 prosenttiin, kuntien osuutta korotettavaksi 28,94 prosentista 35,56 prosenttiin ja seurakuntien osuutta 2,30 prosentista 2,81 prosenttiin.

Verontilityslain 12 c §:n 2 momentissa säädetään kunnille ja seurakunnille tulevista yhteisöveroihin lisättävistä tuloverolain (1535/1992) 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen veroista verovuodelta 2014. Osuuksiin ehdotetaan tehtäväksi jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Tällöin ainoastaan kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen verot jaetaan siten, että kuntien osuus on 92,68 prosenttia ja seurakuntien 7,32 prosenttia.

Yhteisöveron jako-osuudet verovuonna 2015

Verotuoton muutosValtioKuntaSeurakunta

Milj. euroa%%%

Vuoden 2014 jako-osuudet61,6335,562,81

Poistetaan väliaikaiset muutokset

Korotetut poistot 33 0,24 -0,23 -0,01

T&K-veronhuojennus 155 1,23 -1,14 -0,09

Vuoden 2015 jako-osuudet63,1034,192,71

Verontilityslain 12 d §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verovuodelle 2015 kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin 5,36 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien osuutta 0,40 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin 5,76 prosenttiyksiköllä. Valtion jako-osuutta ehdotetaan alennettavaksi 68,86 prosentista 63,10 prosenttiin, kuntien osuutta korotettavaksi 28,83 prosentista 34,19 prosenttiin ja seurakuntien osuutta 2,31 prosentista 2,71 prosenttiin.

Verontilityslain 12 d §:n 2 momentissa säädetään kunnille ja seurakunnille tulevista yhteisöveroihin lisättävistä tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen veroista verovuodelta 2015. Osuuksiin ehdotetaan tehtäväksi jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Tällöin ainoastaan kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen verot jaetaan siten, että kuntien osuus on 92,66 prosenttia ja seurakuntien 7,34 prosenttia.

Verovuodesta 2016 alkaen sovellettavat jako-osuudet

Verovuodesta 2016 alkaen sovellettaisiin lain 12 §:ssä säädettyjä jako-osuuksia. Jako-osuuksissa on huomioitu pysyvät veroperustemuutokset. Pysyviksi säädettävien veroperustemuutosten ja verokannan alennuksen kompensaatioiden jako-osuusvaikutusten perusteella 12 §:n 1 momentin mukaisia jako-osuuksia muutettaisiin siten, että valtion jako-osuutta alennetaan 5,64 prosenttiyksiköllä, kuntien osuutta korotetaan 5,24 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien osuutta korotetaan 0,40 prosenttiyksiköllä. Yleisradioveron vaikutuksen sisältäviä yhteisöveron jako-osuuksia muutettaisiin siten, että valtion jako-osuutta alennettaisiin 75,36 prosentista 69,72 prosenttiin, kuntien osuutta korotettaisiin 22,82 prosentista 28,06 prosenttiin ja seurakuntien osuutta 1,82 prosentista 2,22 prosenttiin. Verontilityslain 12 §:n 2 momenttia muutettaisiin jako-osuusmuutoksia vastaavasti. Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisättäisiin tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,67 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,33 prosenttia.

Yhteisöveron jako-osuudet verovuonna 2016

Verotuoton muutos

Valtio, %Kunta, %Seurakunta, %

Vuoden 2015 jako-osuudet63,1034,192,71

Poistetaan 5 %- ja 0, 4 %-yksikön korotus 5,4 -5,0 -0,4

Poistetaan näiden kompensaatio 1,22 -1,13 -0,09

Vuoden 2016 jako-osuudet69,7228,062,22

Verovuosien 2014—2016 yhteisöveron maksuunpanon mukaiset tuottoarviot

Yhteisöveron tuotto, milj. euroa

VuosiMaksuunpantu veroMuutos-% edellisestä vuodestaKuntien jako-osuus,%Kuntien osuus maksuunpanostaSeurakuntien jako-osuus,%Seurakuntien osuus maksuunpanosta

2014* 3 861 -12,67 35,56 1 373 2,81 108

2015* 4 306 11,53 34,19 1 472 2,71 117

2016* 4 572 6,18 28,06 1 283 2,22 101

Taulukossa esitetyt vuosien 2014—2016 jako-osuudet ja tuottoarviot on johdettu edellä esitetyllä tavalla aiemmin säädettyjen lakimuutosten sekä ehdotettujen veroperustemuutosten tuottovaikutusten perusteella, mukaan lukien yhteisöverokannan alennus. Jako-osuuksissa on huomioitu myös yleisradio vero. Yhteisöveron maksuunpanon mukaiset tuottoarviot perustuvat tämän esityksen antamisajankohdan mukaiseen valtiovarainministeriön arvioon yleisestä ja yritysten talouskehityksestä. Tuottoarviot muuttuvat talouskehitystä koskevien ennusteiden ja toteutumatietojen mukaisesti.

2.2 Tuloverolaki

Tuloverolain 124 §:n 3 momentissa säädetään osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentista. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta säädetään verontilityslaissa. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi verontilityslain muutoksia vastaavat tarkistukset. Kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 6,04 prosentista 6,06 prosenttiin ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 5,59 prosentista 5,61 prosenttiin. Näitä prosentteja sovellettaisiin verovuodesta 2016 alkaen, koska verovuosille 2014 ja 2015 ehdotetaan säädettäväksi verontilityslakiin väliaikaiset veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuudet, jolloin myös tuloverolakiin ehdotetaan säädettäväksi vain kunnille ja seurakunnille verovelvollisille yhteisöille väliaikaisesti sovellettavat tuloveroprosentit verovuosille 2014 ja 2015.

Tuloverolain 124 a §:n 1 momentin 1 kohta koskee vuoden 2012 väliaikaisesti sovellettavaa tuloveroprosenttia, jonka suuruus on 7,5068 ja momentin 2 kohta vuoden 2013 väliaikaisesti sovellettavaa tuloveroprosenttia, jonka suuruus on 7,80. Momentin 3 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että verovuonna 2014 kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 7,65 prosentista 7,67 prosenttiin ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 7,09 prosentista 7,11 prosenttiin. Momentin 4 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että verovuonna 2015 kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia alennettaisiin 7,64 prosentista 7,38 prosenttiin ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia alennettaisiin 7,06 prosentista 6,84 prosenttiin.

3 Esityksen vaikutukset
3.1 Yleistä

Kaikki verotuottoarviot on laskettu lakiesitysten antamishetken näkemyksen mukaisina yhteisöveron maksuunpanon kehityksestä. Toteutunut vaikutus ilmenee lopullisen yhteisöveron maksuunpanon perusteella verotuksen valmistuttua verovuotta seuraavan vuoden lokakuun lopussa.

3.2 Vaikutukset verovuonna 2014

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen 5 prosenttiyksiköllä lisäisi verovuositasolla kuntien yhteisöveron tuottoa vuonna 2014 noin 195 miljoonalla eurolla ja seurakuntien jako-osuuden korottaminen 0,4 prosenttiyksiköllä lisäisi seurakuntien yhteisöveron tuottoa noin 15 miljoonalla eurolla ja alentaisi vastaavasti valtion verotuottoja noin 210 miljoonalla eurolla. Verovuodelle 2014 ehdotettujen uusien elinkeinoverotuksen veroperustemuutosten (edustuskulut, korkovähennysoikeuden lisärajaus ja koulutusvähennys) arvioidaan vähentävän yhteisöveron tuottoa yhteensä noin 5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi noin 3 miljoonaa euroa, kuntien noin 1,8 miljoonaa euroa ja seurakuntien noin 0,2 miljoonaa euroa. Verotuloja vähentävä vaikutus korottaa kuntien ja seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta verotulovähennystä vastaavalla määrällä, joten verotuoton vähennys kohdistuu kokonaisuudessaan valtiolle.

3.3 Vaikutukset verovuonna 2015

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen 5 prosenttiyksiköllä lisäisi verovuositasolla kuntien yhteisöveron tuottoa vuonna 2015 noin 215 miljoonalla eurolla ja seurakuntien jako-osuuden korottaminen 0,4 prosenttiyksiköllä lisäisi seurakuntien yhteisöveron tuottoa noin 17 miljoonalla eurolla ja alentaisi vastaavasti valtion verotuottoja noin 232 miljoonalla eurolla.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.

5 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä ovat seuraavat hallituksen esitykset, joissa on jako-osuuksien määräytymiseen liittyviä säännöksiä:

1) HE elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta (koulutusvähennys)

2) HE laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (osinkoverouudistus).

6 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Lailla 989/2012 verontilityslain 12 c § on säädetty olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2014 ja 12 d § 31 päivään joulukuuta 2015. Tuloverolain 124 a § on lailla 990/2012 säädetty olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Verontilityslain 12 c §:ää sovellettaisiin verovuoden 2014 ja 12 d §:ää verovuoden 2015 yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki verontilityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain (532/1998) 12, 12 c ja 12 d §, sellaisina kuin ne ovat laissa 989/2012, seuraavasti:

12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 69,72 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,06 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,22 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,67 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,33 prosenttia.

12 c §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 2014

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, valtion jako-osuus verovuonna 2014 on 61,63 prosenttia, kuntien jako-osuus 35,56 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,81 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,68 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,32 prosenttia.

12 d §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 2015

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, valtion jako-osuus verovuonna 2015 on 63,10 prosenttia, kuntien jako-osuus 34,19 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,71 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,66 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,34 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lain 12 c §:ää sovelletaan verovuoden 2014 ja 12 d §:ää verovuoden 2015 yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin.


2.

Laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 990/2012, seuraavasti:

124 §
Veron määräytyminen

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,06. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,61.


124 a §
Veron määräytyminen verovuosina 2012—2015

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa säädetään:

1) vuonna 2012 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,5068 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 6,9433;

2) vuonna 2013 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,80 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 7,22;

3) vuonna 2014 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,67 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 7,11;

4) vuonna 2015 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,38 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 6,84.

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadusta tulosta kertyneen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.