HE 105/2007

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2008 voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Samassa yhteydessä vaalilakiin tehtäisiin joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.


ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ  
SISÄLLYS
YLEISPERUSTELUT
1 EHDOTETUT MUUTOKSET
2 ESITYKSEN VAIKUTUKSET
3 ASIAN VALMISTELU
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 Lakiehdotuksen perustelut
2 Voimaantulo
LAKIEHDOTUS
Laki vaalilain muuttamisesta
LIITE
RINNAKKAISTEKSTI
Laki vaalilain muuttamisesta

YLEISPERUSTELUT

1 Ehdotetut muutokset

Leivonmäen kunta yhdistetään Joutsan kuntaan 1 päivänä tammikuuta 2008, joten se poistetaan vaalilain (714/1998) 5 §:ssä olevasta Keski-Suomen vaalipiiriin kuuluvien kuntien luettelosta. Samassa yhteydessä vaalilakiin tehtäisiin joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Eduskuntapaikkojen jako vaalipiirien kesken suoritettaisiin jatkossa siten, että eduskuntavaalivuoden alusta voimaan tulevat kuntajaon muutokset otetaan jaossa huomioon. Manner-Suomen kunnallisvaalien yleisistä ennakkoäänestyspaikoista Ahvenanmaan maakunnassa säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella. Ilmoituskorttia koskeva sääntely saatettaisiin vastaamaan nykykäytäntöjä. Europarlamenttivaalien tulosten julkistamista koskeva pykälä kumottaisiin tarpeettomana. Oikeusministeriön norminantovaltuuksia koskeva vaalilain 195 § muutettaisiin vastaamaan perustuslain 80 §:stä ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännöstä johtuvia vaatimuksia.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia, yhteiskunnallisia eikä ympäristövaikutuksia eikä myöskään merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.

3 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.

Ehdotuksesta ovat pyynnöstä antaneet lausunnon Väestörekisterikeskus, Suomen Kuntaliitto, Ahvenanmaan maakunnan maakuntahallitus sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan keskusvaalilautakunnat. Lausuntojen perusteella esitykseen tehdyt muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

5 §. Vaalipiirit eduskuntavaaleissa. Leivonmäen kunta liitetään Joutsan kuntaan 1 päivänä tammikuuta 2008 Leivonmäen kunnan liittämisestä Joutsan kuntaan tehdyn valtioneuvoston päätöksen (685/2007) mukaisesti. Pykälän 13 kohtaan tehtäisiin asiaa koskeva muutos poistamalla Leivonmäki Keski-Suomen vaalipiiriin kuuluvien kuntien luettelosta.

6 §. Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken. Kuntajaon muutos tulee aina voimaan kalenterivuoden alussa, ja sitä koskeva valtioneuvoston päätös annetaan voimaantuloa edeltävän kesäkuun loppuun mennessä. Valtioneuvoston asetus kansanedustajapaikkojen jaosta vaalipiirien kesken annetaan eduskuntavaalivuotta edeltävän vuoden syyskuun lopun väestötietojen perusteella. Jos kuntajaon muutos, esimerkiksi kuntaliitos, joka koskee eri vaalipiireihin kuuluvia kuntia, tulee voimaan eduskuntavaalivuoden alussa, sitä ei voida nykyisin ottaa huomioon kansanedustajapaikkojen jaossa. Tulevaisuudessa kuntaliitokset yleistynevät ja saattavat yhä enenevässä määrin koskea eri vaalipiireihin kuuluvia kuntia. Tämän vuoksi pykälään ehdotetaan lisättäväksi maininta, että vaalivuoden alussa voimaan tulevat kuntajaon muutokset on otettava huomioon kansanedustajapaikkojen jakoa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa.

9 §. Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat. Nykyisestä laista puuttuu sääntely siitä, miten (Manner-Suomen) kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa määrätään. Kunnallisvaalejahan ei toimiteta Ahvenanmaan maakunnan kunnissa samaan aikaan kuin muualla Suomessa, joten 9 §:n 1 momentin sääntely siitä, että kunnanhallitus määrää yleiset ennakkoäänestyspaikat, ei käytännössä toimi. Ahvenanmaalla on kuitenkin perinteisesti ollut Manner-Suomen kunnallisvaaleissa yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka (Maarianhaminan posti), jossa Ahvenanmaalla ennakkoäänestysaikana oleskelevat äänioikeutetut ovat voineet äänestää. Pykälän 1 momentin 2 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi, että kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Asetus voisi olla sama, jossa ulkomailla olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista säädetään. Ennen asetuksen antamista oikeusministeriö sopisi Ahvenanmaan postin tai muun tahon kanssa ennakkoäänestyksen järjestämisen yksityiskohdista.

21 §. Ilmoituskortti. Pykälään tehtäisiin nykytilannetta vastaavat tarkistukset. Oikeusministeriö on laatinut ilmoituskortin kääntöpuolella olevan ohjeistuksen, vaikka itse kortin laatiikin Väestörekisterikeskus. Ilmoituskorttiin voitaisiin myös liittää oikeusministeriön laatimaa tietoa äänestysmenettelystä ja vaaleissa valittavasta toimielimestä. Vuoden 2006 presidentinvaalin ilmoituskorttilähetyksessä oli kortin lisäksi luettelo äänestäjän oman vaalipiirin alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä yleistietoa tasavallan presidentin tehtävistä. Vuoden 2007 eduskuntavaalien ilmoituskorttilähetyksessä oli vastaavat tiedot.

180 §. Tietojen antaminen julkisuuteen. Euroopan unionin vaalisäädöksen (saatettu Suomessa voimaan lailla 867/2003) mukaan europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa jonakin nelipäiväiseen, torstaina alkavaan ja sunnuntaina päättyvään vaaliajanjaksoon kuuluvana päivänä. Käytäntö on ollut, että torstaina äänestetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Hollannissa, perjantaina Irlannissa ja lauantaina Latviassa ja Maltalla. Tshekissä äänestetään perjantaina ja lauantaina ja Italiassa lauantaina ja sunnuntaina. Muissa jäsenvaltioissa vaalipäivä on ollut sunnuntai. Euroopan unionin vaalisäädöksen 10 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio ei saa julkistaa tuloksiaan ennen kuin äänestys on kaikissa jäsenvaltioissa päättynyt. Sääntely perustuu siihen, että vaaleissa valitaan jäsenet yhteen yhteiseen toimielimeen, Euroopan parlamenttiin, jolloin jäsenvaltioita pidetään vaalien toimittamisen osalta yhtenä kokonaisuutena. Jos jäsenvaltiossa A julkistettaisiin tuloksia jo siinä vaiheessa kun jäsenvaltiossa B vielä äänestetään, A:n tuloksilla voisi olla vaikutusta B:n äänestäjien äänestyskäyttäytymiseen. Sääntely on kuitenkin johtanut käytännön ongelmiin, koska äänestyksen päättymisajankohta on kunkin jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön kuuluva asia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Hollannissa äänestys päättyy jo torstai-iltana. Myös sunnuntaina äänestyksen päättymisajankohdat vaihtelevat: viimeisimmissä europarlamenttivaaleissa äänestys on jatkunut sunnuntaina kello 23:een asti (Suomen aikaa) Italiassa, Puolassa ja Slovakiassa. Suomessa äänestys päättyy kello 20. Vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa Hollanti julkisti tuloksensa jo torstai-iltana, minkä vuoksi se sai Euroopan komissiolta nuhteita, mutta ei muita sanktioita.

Vaalilain 180 §:n on osoittautunut käytännössä tarpeettomaksi, koska äänestys ei vielä kello 22 Suomen aikaa ole päättynyt kaikissa jäsenvaltioissa ja koska Euroopan unionin vaalisäädös, jossa on säännökset tulostietojen julkistamisesta, on sellaisenaan voimassa myös Suomessa. Tästä syystä pykälä ehdotetaan kumottavaksi.

195 §. Tarkemmat säännökset. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on mietinnössään PeVM 4/2006 vp todennut muun ohella seuraavaa: ”Vaalilain voimassa oleva 195 § sisältää yleissäännöksen oikeusministeriön toimivallasta antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita lain soveltamisesta. Valtuudessa on pääosin kysymys ministeriölle ylimpänä vaaliviranomaisena kuuluvasta toimivallasta antaa muille vaaliviranomaisille ns. hallinnon sisäisiä määräyksiä. Ministeriön norminasettamisvaltuudet on valiokunnan mielestä kuitenkin myös tällaisessa tapauksessa syytä muotoilla laissa perustuslain 80 §:n ilmentämän pääsäännön mukaan tarkoittamaan ministeriön asetuksen antamista etenkin, kun määräyksillä on monissa tapauksissa myös äänestäjiin ja siten hallinnon ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia”.

Pykälä ehdotetaan muutettavaksi perustuslakivaliokunnan lausuman mukaiseksi.

2 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki vaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 180 §,

muutetaan 5 §:n 13 kohta, 6 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentin 2 kohta, 21 §:n 1 momentin 7 kohta ja 3 momentti sekä 195 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 13 kohta laissa 935/2006 ja 9 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 247/2002, seuraavasti:

5 §
Vaalipiirit eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipiireihin:


13) Keski-Suomen vaalipiiri, johon kuuluvat Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Jämsän, Jämsänkosken, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Korpilahden, Kuhmoisten, Kyyjärven, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Pylkönmäen, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren sekä Äänekosken kunnat;


6 §
Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta toimitetaan niiden Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella, joilla väestötietojärjestelmän tietojen mukaan on ollut kotikunta Suomessa asianomaisessa vaalipiirissä kuudennen vaalipäivää edeltävän kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Jako, jossa otetaan huomioon vaalivuoden alussa voimaan tulevat kuntajaon muutokset, toimitetaan jakamalla kunkin vaalipiirin Suomen kansalaisten lukumäärä vaalipiirien yhteenlasketulla Suomen kansalaisten lukumäärällä ja kertomalla saatu luku luvulla 199. Kuhunkin vaalipiiriin tulee laskutoimituksen osoittamaa kokonaislukua vastaava paikkamäärä. Jos kaikki paikat eivät tule näin jaetuiksi, loput paikat jaetaan vaalipiirien kesken laskutoimituksen osoittamien lukujen desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.


9 §
Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat:


2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa.


21 §
Ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta ilmoituskortin, jossa ovat:


7) oikeusministeriön laatimat ohjeet kortin käyttämisestä ja menettelystä äänestettäessä.


Ilmoituskortti laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää lähetekirjeenä muussa ennakkoäänestyksessä kuin kotiäänestyksessä. Ilmoituskorttiin voidaan liittää oikeusministeriön laatimaa tietoa äänestysmenettelystä ja vaaleissa valittavasta toimielimestä.


195 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tässä laissa tarkoitettujen vaaliviranomaisten tehtävistä annetaan tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.