HE 141/2006

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Längelmäen kunnan lakkauttamisen vuoksi Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirien välinen raja vähäisessä määrin muuttuu. Muilla kuntajaon muutoksilla ei ole vaikutusta vaalipiirien välisiin rajoihin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja sen arviointi

Eduskuntavaalien vaalipiirejä koskevassa sääntelyssä siirryttiin valtion aluehallintoa koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä vuonna 1997 lainsäädännölliseen ratkaisuun, jossa vaalipiirejä koskevassa pykälässä luetellaan kuhunkin vaalipiiriin kuuluvat kunnat. Voimassa olevassa laissa vaalipiirit ja niihin kuuluvat kunnat luetellaan vaalilain (714/1998) 5 §:ssä. Omaksutusta lainsäädännöllisestä ratkaisusta johtuen pykälää pitää muuttaa jokaisen sellaisen kuntajaon muutoksen yhteydessä, joka merkitsee uuden kunnan perustamista yhdistämällä olemassa olevia kuntia tai jakamalla olemassa oleva kunta, johtaapa muutos vaalipiirin rajojen tarkistamiseen tai ei. Selvyyden vuoksi myös pelkän kunnan nimen muuttumisen tulisi näkyä pykälästä. Nyt pykälän muuttamistarpeen aiheuttavat seuraavassa lueteltavat vuoden 2007 alusta voimaan tulevat kuntajaon muutokset.

Toukokuun 24 päivänä 2006 annetun valtioneuvoston päätöksen 414/2006 mukaan Sumiaisten kunta, Suolahden kaupunki ja Äänekosken kaupunki lakkautetaan ja tilalle perustetaan niiden alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Äänekoski -nimen ja kaupunki -nimityksen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Äänekosken kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 13 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Keski-Suomen vaalipiiriin.

Toukokuun 31 päivänä 2006 annetun valtioneuvoston päätöksen 437/2006 mukaan Mietoisten kunta ja Mynämäen kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Mynämäki -nimen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireisin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Mynämäen kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 3 kohdan mukaan kunta kuuluu Varsinais-Suomen vaalipiiriin.

Samoin toukokuun 31 päivänä 2006 annetun valtioneuvoston päätöksen 464/2006 mukaan Viljakkalan kunta liitetään Ylöjärven kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Ylöjärven kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 7 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin.

Edelleen 31 päivänä toukokuuta 2006 annetun valtioneuvoston päätöksen 465/2006 mukaan Suodenniemen kunta liitetään Vammalan kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Vammalan kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 7 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin.

Edelleen samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 477/2006 mukaan Luopioisten kunta ja Pälkäneen kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Pälkäne -nimen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Pälkäneen kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 7 kohdan mukaan kunta kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin.

Kesäkuun 21 päivänä 2006 annetun valtioneuvoston päätöksen 513/2006 mukaan Haukivuoren kunta liitetään Mikkelin kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Mikkelin kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 9 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Etelä-Savon vaalipiiriin.

Samoin kesäkuun 21 päivänä 2006 annetun valtioneuvon päätöksen 514/2006 mukaan Kuivaniemen kunta ja Iin kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Ii -nimen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Iin kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 14 kohdan mukaan kunta kuuluu Oulun vaalipiiriin.

Edelleen kesäkuun 21 päivänä 2006 annetun valtioneuvoston päätöksen 522/2006 mukaan Pieksämäen kaupunki ja Pieksänmaan kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Pieksämäki -nimen ja kaupunki -nimityksen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Pieksänmaan kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 9 kohdan mukaan kunta kuuluu Etelä-Savon vaalipiiriin.

Edelleen samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 523/2006 mukaan Längelmäen kunta lakkautetaan ja sen alueet siirretään Jämsän ja Oriveden kaupunkeihin. Päätös ei aiheuta muutosta kuntien oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen. Koska Längelmäen kunta kuitenkin lakkautetaan, on se poistettava vaalilain 5 §:stä. Päätöksen johdosta Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirien välinen raja vähäisessä määrin muuttuu. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 7 kohdan mukaan Längelmäen ja Oriveden kunnat kuuluvat Pirkanmaan vaalipiiriin. Jämsän kaupunki kuuluu pykälän 13 kohdan mukaan Keski-Suomen vaalipiiriin.

Edelleen samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 524/2006 mukaan Toijalan kaupunki ja Viialan kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Akaa -nimen ja kaupunki -nimityksen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Toijalan kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 7 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin.

Edelleen samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 525/2006 mukaan Kodisjoen kunta liitetään Rauman kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Rauman kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 4 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Satakunnan vaalipiiriin.

Edelleen samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 526/2006 mukaan Vuolijoen kunta liitetään Kajaanin kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Kajaanin kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 14 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Oulun vaalipiiriin.

Edelleen samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 527/2006 mukaan Ruukin kunta ja Siikajoen kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Siikajoki -nimen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Siikajoen kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 14 kohdan mukaan kunta kuuluu Oulun vaalipiiriin.

Edelleen samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 535/2006 mukaan Vöyrin kunta ja Maksamaan kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Vöyri-Maksamaa -nimen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Maksamaan kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 12 kohdan mukaan kunta kuuluu Vaasan vaalipiiriin.

2. Ehdotetut muutokset

Päätetyistä kuntajaon muutoksista johtuen ehdotetaan, että vaalilain 5 §:n 3 kohdasta poistetaan Mietoisten kunta, 4 kohdasta Kodisjoen kunta, 7 kohdasta Luopioisten, Längelmäen, Suodenniemen, Toijalan, Viialan ja Viljakkalan kunnat, 9 kohdasta Haukivuoren ja Pieksänmaan kunnat, 12 kohdasta Maksamaan ja Vöyrin kunnat, 13 kohdasta Sumiaisten ja Suolahden kunnat sekä 14 kohdasta Kuivaniemen, Ruukin ja Vuolijoen kunnat. Akaan ja Vöyri-Maksamaan kuntien perustamisesta johtuen ehdotetaan, että vaalilain 5 §:n 7 kohtaan lisätään Akaan kunta ja 12 kohtaan Vöyri-Maksamaan kunta.

3. Esityksen vaikutukset

Längelmäen kunnan lakkauttamisesta johtuen Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirien välinen raja vähäisessä määrin muuttuu. Muut kuntajaon muutokset eivät aiheuta muutosta vaalipiirien välisiin rajoihin. Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2007 alusta samanaikaisesti kuin sen antamisen aiheuttaneet kuntajaon muutokset tulevat voimaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 5 §:n 3, 4, 7, 9 sekä 12-14 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 3, 4, 7 ja 12 kohta laissa 996/2004 sekä 9 ja 14 kohta laissa 218/2004, seuraavasti:

5 §
Vaalipiirit eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipiireihin:


3) Varsinais-Suomen vaalipiiri, johon kuuluvat Alastaron, Askaisten, Auran, Dragsfjärdin, Halikon, Houtskarin, Iniön, Kaarinan, Kemiön, Kiikalan, Kiskon, Korppoon, Koski Tl:n, Kustavin, Kuusjoen, Laitilan, Lemun, Liedon, Loimaan, Marttilan, Maskun, Mellilän, Merimaskun, Muurlan, Mynämäen, Naantalin, Nauvon, Nousiaisten, Oripään, Paimion, Paraisten, Perniön, Perttelin, Piikkiön, Pyhärannan, Pöytyän, Raision, Ruskon, Rymättylän, Salon, Sauvon, Someron, Suomusjärven, Särkisalon, Taivassalon, Tarvasjoen, Turun, Uudenkaupungin, Vahdon, Vehmaan, Velkuan, Västanfjärdin sekä Yläneen kunnat;

4) Satakunnan vaalipiiri, johon kuuluvat Euran, Eurajoen, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kiikoisten, Kiukaisten, Kokemäen, Köyliön, Lapin, Lavian, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun, Porin, Rauman, Siikaisten, Säkylän, Ulvilan sekä Vampulan kunnat;


7) Pirkanmaan vaalipiiri, johon kuuluvat Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Kihniön, Kuhmalahden, Kurun, Kylmäkosken, Lempäälän, Mouhijärven, Mäntän, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken, Vammalan, Vesilahden, Vilppulan, Virtain, Ylöjärven sekä Äetsän kunnat;


9) Etelä-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat Enonkosken, Heinäveden, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Kerimäen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Punkaharjun, Puumalan, Rantasalmen, Ristiinan, Savonlinnan, Savonrannan sekä Sulkavan kunnat;


12) Vaasan vaalipiiri, johon kuuluvat Alahärmän, Alajärven, Alavuden, Evijärven, Halsuan, Himangan, Ilmajoen, Isojoen, Isokyrön, Jalasjärven, Jurvan, Kannuksen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kauhavan, Kaustisten, Kokkolan, Korsnäsin, Kortesjärven, Kristiinankaupungin, Kruunupyyn, Kuortaneen, Kurikan, Kälviän, Laihian, Lappajärven, Lapuan, Lehtimäen, Lestijärven, Lohtajan, Luodon, Maalahden, Mustasaaren, Nurmon, Närpiön, Oravaisten, Pedersören kunnan, Perhon, Pietarsaaren, Seinäjoen, Soinin, Teuvan, Toholammin, Töysän, Ullavan, Uusikaarlepyyn, Vaasan, Vetelin, Vimpelin, Vähäkyrön, Vöyri-Maksamaan, Ylihärmän, Ylistaron sekä Ähtärin kunnat;

13) Keski-Suomen vaalipiiri, johon kuuluvat Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Jämsän, Jämsänkosken, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Korpilahden, Kuhmoisten, Kyyjärven, Laukaan, Leivonmäen, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Pylkönmäen, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren sekä Äänekosken kunnat;

14) Oulun vaalipiiri, johon kuuluvat Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hailuodon, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Iin, Kajaanin, Kalajoen, Kempeleen, Kestilän, Kiimingin, Kuhmon, Kuusamon, Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Oulunsalon, Paltamon, Piippolan, Pudasjärven, Pulkkilan, Puolangan, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Rantsilan, Reisjärven, Ristijärven, Sievin, Siikajoen, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan, Vihannin, Yli-Iin, Ylikiimingin sekä Ylivieskan kunnat;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.