HE 179/2004

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevia kuntajaon ja maakuntajaon muutoksia. Kuntajaon muutoksilla ei ole vaikutuksia vaalipiirien välisiin rajoihin. Sen sijaan Punkalaitumen kunnan siirtyminen Satakunnan maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan aiheuttaa muutoksen Satakunnan ja Pirkanmaan vaalipiirien väliseen rajaan samalla vähentäen niiden Suomen kansalaisten lukumäärää, joilla väestötietojärjestelmän mukaan on kotikunta Suomessa ensiksi mainitussa vaalipiirissä, ja lisäten niiden lukumäärää, joilla on kotikunta viimeksi mainitussa vaalipiirissä. Muutos voi vaikuttaa myös vaalipiireistä valittavien kansanedustajien määrään.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja sen arviointi
1.1. Kuntajaon muutoksista johtuvat muutokset vaalipiirejä koskevaan sääntelyyn

Eduskuntavaalien vaalipiirejä koskevassa sääntelyssä siirryttiin valtion aluehallintoa koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä vuonna 1997 lainsäädännölliseen ratkaisuun, jossa vaalipiirejä koskevassa pykälässä luetellaan kuhunkin vaalipiiriin kuuluvat kunnat. Voimassa olevassa laissa vaalipiirit ja niihin kuuluvat kunnat luetellaan vaalilain (714/1998) 5 §:ssä. Omaksutusta lainsäädännöllisestä ratkaisusta johtuen pykälää pitää muuttaa jokaisen sellaisen kuntajaon muutoksen yhteydessä, joka merkitsee uuden kunnan perustamista yhdistämällä olemassa olevia kuntia tai jakamalla olemassa oleva kunta, johtaapa muutos vaalipiirin rajojen tarkistamiseen tai ei. Selvyyden vuoksi myös pelkän kunnan nimen muuttumisen tulisi näkyä pykälästä. Nyt pykälän muuttamistarpeen aiheuttavat seuraavassa lueteltavat vuoden 2005 alusta voimaan tulevat kuntajaon muutokset.

Heinäkuun 3 päivänä 2003 annetun valtioneuvoston päätöksen 677/2003 mukaan Seinäjoen kaupunki ja Peräseinäjoen kunta lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöön Seinäjoki-nimen ja kaupunki-nimityksen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin lakkautettava Seinäjoen kaupunki kuuluu. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 12 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Vaasan vaalipiiriin.

Helmikuun 19 päivänä 2004 annetun valtioneuvoston päätöksen 155/2004 mukaan Tohmajärven ja Värtsilän kunnat lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi Tohmajärven kunta. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin lakkautettava Tohmajärven kunta kuuluu. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 11 kohdan mukaan kunta kuuluu Pohjois-Karjalan vaalipiiriin.

Samoin helmikuun 19 päivänä 2004 annetun valtioneuvoston päätöksen 156/2004 mukaan Loimaan kaupunki ja Loimaan kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi Loimaan kunta, joka ottaa käyttöön Loimaa-nimen ja kaupunki-nimityksen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin lakkautettava Loimaan kunta kuuluu. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 3 kohdan mukaan kunta kuuluu Varsinais-Suomen vaalipiiriin.

Toukokuun 13 päivänä 2004 annetun valtioneuvoston päätöksen 387/2004 mukaan Vehmersalmen kunta liitetään Kuopion kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Kuopion kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 10 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Pohjois-Savon vaalipiiriin.

Kesäkuun 10 päivänä 2004 annetun valtioneuvoston päätöksen 469/2004 mukaan Kullaan kunta liitetään Ulvilan kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Ulvilan kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 4 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Satakunnan vaalipiiriin.

Kesäkuun 16 päivänä 2004 annetun valtioneuvoston päätöksen 548/2004 mukaan Kangaslammin kunta liitetään Varkauden kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Varkauden kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 10 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Pohjois-Savon vaalipiiriin.

Samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 549/2004 mukaan Karinaisten ja Pöytyän kunnat lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien kuntien alueet käsittävä Pöytyän kunta. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu lakkautettava Pöytyän kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 3 kohdan mukaan kunta kuuluu Varsinais-Suomen vaalipiiriin.

Kesäkuun 23 päivänä 2004 annetun valtioneuvoston päätöksen 559/2004 mukaan Kangasalan ja Sahalahden kunnat lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi Kangasalan kunta. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu lakkautettava Kangasalan kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 7 kohdan mukaan kunta kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin.

Samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 560/2004 mukaan Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kunnat liitetään Joensuun kaupunkiin. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Joensuun kaupunki. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 11 kohdan mukaan kaupunki kuuluu Pohjois-Karjalan vaalipiiriin.

Edelleen samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen 602/2004 mukaan Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kunnat lakkautetaan ja tilalle perustetaan kaikkien alueet käsittävä uusi Parikkalan kunta. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu lakkautettava Parikkalan kunta. Vaalilain voimassa olevan 5 §:n 8 kohdan mukaan kunta kuuluu Kymen vaalipiiriin.

1.1. Maakuntajaon muutoksista johtuvat muutokset vaalipiirejä koskevaan sääntelyyn

Maakunnista annettua valtioneuvoston päätöstä (147/1998) on muutettu vuoden 2005 alusta voimaan tulevaksi säädetyllä valtioneuvoston päätöksellä 899/2002 siten, että Punkalaitumen kunta on siirtynyt Satakunnan maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan. Kun maa vaalilain 5 §:n mukaan on jaettu eduskuntavaaleja varten vaalipiireihin maakuntajaon pohjalta, aiheutuu maakuntajakoon tehdystä muutoksesta tarve muuttaa myös vaalipiirijakoa koskevaa sääntelyä.

2. Ehdotetut muutokset

Päätetyistä kuntajaon ja maakuntajaon muutoksista johtuen ehdotetaan, että vaalilain 5 §:n 3 kohdasta poistetaan Karinaisten ja Loimaan kunnat, 4 kohdasta Kullaan ja Punkalaitumen kunnat, 7 kohdasta Sahalahden kunta, 8 kohdasta Saaren ja Uukuniemen kunnat, 10 kohdasta Kangaslammin ja Vehmersalmen kunnat, 11 kohdasta Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Värtsilän kunnat sekä 12 kohdasta Peräseinäjoen kunta. Päätetystä maakuntajaon muutoksesta johtuen ehdotetaan, että lain 5 §:n 7 kohtaan lisätään Punkalaitumen kunta.

3. Esityksen vaikutukset

Ehdotetut kuntajaon muutokset eivät aiheuta muutosta vaalipiirien välisiin rajoihin. Sen sijaan Punkalaitumen kunnan siirtyminen Satakunnan maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan aiheuttaa muutoksen Satakunnan ja Pirkanmaan vaalipiirien väliseen rajaan. Kun niiden Suomen kansalaisten määrä, joilla väestötietojärjestelmän mukaan on kotikunta Suomessa, samalla vähenee Satakunnan vaalipiirissä ja lisääntyy Pirkanmaan vaalipiirissä, muutoksella voi olla vaikutusta näistä vaalipiireistä valittavien kansanedustajien määrään.

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaani vuoden 2005 alusta samanaikaisesti kuin sen antamisen aiheuttaneet kuntajaon ja maakuntajaon muutokset tulevat voimaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 5 §:n 3, 4, 7, 8 sekä 10-12 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 7 ja 10 kohta laissa 247/2002 ja 8 kohta laissa 868/2003, seuraavasti:

5 §
Vaalipiirit eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipiireihin:


3) Varsinais-Suomen vaalipiiri, johon kuuluvat Alastaron, Askaisten, Auran, Dragsfjärdin, Halikon, Houtskarin, Iniön, Kaarinan, Kemiön, Kiikalan, Kiskon, Korppoon, Koski Tl:n, Kustavin, Kuusjoen, Laitilan, Lemun, Liedon, Loimaan, Marttilan, Maskun, Mellilän, Merimaskun, Mietoisten, Muurlan, Mynämäen, Naantalin, Nauvon, Nousiaisten, Oripään, Paimion, Paraisten, Perniön, Perttelin, Piikkiön, Pyhärannan, Pöytyän, Raision, Ruskon, Rymättylän, Salon, Sauvon, Someron, Suomusjärven, Särkisalon, Taivassalon, Tarvasjoen, Turun, Uudenkaupungin, Vahdon, Vehmaan, Velkuan, Västanfjärdin sekä Yläneen kunnat;

4) Satakunnan vaalipiiri, johon kuuluvat Euran, Eurajoen, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kiikoisten, Kiukaisten, Kodisjoen, Kokemäen, Köyliön, Lapin, Lavian, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun, Porin, Rauman, Siikaisten, Säkylän, Ulvilan sekä Vampulan kunnat;


7) Pirkanmaan vaalipiiri, johon kuuluvat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Kihniön, Kuhmalahden, Kurun, Kylmäkosken, Lempäälän, Luopioisten, Längelmäen, Mouhijärven, Mäntän, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Suodenniemen, Tampereen, Toijalan, Urjalan, Valkeakosken, Vammalan, Vesilahden, Viialan, Viljakkalan, Vilppulan, Virtain, Ylöjärven sekä Äetsän kunnat;

8) Kymen vaalipiiri, johon kuuluvat Anjalankosken, Elimäen, Haminan, Iitin, Imatran, Jaalan, Joutsenon, Kotkan, Kouvolan, Kuusankosken, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Miehikkälän, Parikkalan, Pyhtään, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Suomenniemen, Taipalsaaren, Valkealan, Virolahden sekä Ylämaan kunnat;


10) Pohjois-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Karttulan, Keiteleen, Kiuruveden, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Maaningan, Nilsiän, Pielaveden, Rautalammen, Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkauden, Varpaisjärven, Vesannon sekä Vieremän kunnat;

11) Pohjois-Karjalan vaalipiiri, johon kuuluvat Enon, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kesälahden, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Pyhäselän, Rääkkylän, Tohmajärven sekä Valtimon kunnat;

12) Vaasan vaalipiiri, johon kuuluvat Alahärmän, Alajärven, Alavuden, Evijärven, Halsuan, Himangan, Ilmajoen, Isojoen, Isokyrön, Jalasjärven, Jurvan, Kannuksen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kauhavan, Kaustisten, Kokkolan, Korsnäsin, Kortesjärven, Kristiinankaupungin, Kruunupyyn, Kuortaneen, Kurikan, Kälviän, Laihian, Lappajärven, Lapuan, Lehtimäen, Lestijärven, Lohtajan, Luodon, Maalahden, Maksamaan, Mustasaaren, Nurmon, Närpiön, Oravaisten, Pedersören kunnan, Perhon, Pietarsaaren, Seinäjoen, Soinin, Teuvan, Toholammin, Töysän, Ullavan, Uusikaarlepyyn, Vaasan, Vetelin, Vimpelin, Vähäkyrön, Vöyrin, Ylihärmän, Ylistaron sekä Ähtärin kunnat;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2005.


Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.