HE 359/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon uudistamiseen. Lisäksi kemikaalilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveysministeriön kemikaalilain 18 a §:n mukaiset toimivaltaisen viranomaisen tehtävät siirrettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995, jolloin ympäristöhallinnon uudistus tulee voimaan.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kemikaalilain (744/89) nojalla vesi- ja ympäristöhallitukselle kuuluu kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjunnan ylin valvonta. Lisäksi se päättää suojauskemikaalien hyväksymisestä, käsittelee niitä koskevat ilmoitukset samoin kuin kiellettyjä ja tiukasti säänneltyjä kemikaaleja koskevat vienti-ilmoitukset. Vesi- ja ympäristöhallitus toimii myös tiettyjen vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) n:o 2455/92 tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena Suomessa. Lain 18 a §:n mukaan olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) n:o 793/93 tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset Suomessa ovat vesi- ja ympäristöhallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö. Lääninhallitus ohjaa ja valvoo kuntien toimintaa kemikaalilain säännösten noudattamista koskevassa valvonnassa.

Hallitus antoi 10 päivänä kesäkuuta 1994 eduskunnalle esityksen alkoholilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 119/94 vp.). Esitykseen liittyi ehdotus kemikaalilain (744/89) muuttamisesta siten, että sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat valvontatehtävät siirrettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle. Tämä laki kemikaalilain muuttamisesta (1147/94) tuli voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Hallituksen esityksessä (HE 241/94 vp.) eduskunnalle ympäristöhallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ehdotettiin kemikaalilain muuttamista siten, että vesi- ja ympäristöhallitusta koskevat lain säännökset muutettaisiin 1 päivänä maaliskuuta 1995 lukien koskemaan Suomen ympäristökeskusta. Hallituksen esitys ympäristöhallintoa koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle ennen kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (1147/94) vahvistamista. Siten esityksessä ei voitu ottaa huomioon aikaisemmin annettua hallituksen esitystä (HE 119/94 vp.) kemikaalilain muuttamisesta siten, että sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluneet valvontatehtävät siirtyisivät sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle. Eduskunta hyväksyi 17 päivänä joulukuuta 1994 hallituksen esityksen ympäristöhallintoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 241/94 vp.), jonka mukaisesti laissa kemikaalilain muuttamisesta (1147/94) eräät sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle säädetyt tehtävät siirtyisivät takaisin sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kemikaalilain (744/89) 5, 18 a, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 45, 55 ja 66 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että vesi- ja ympäristöhallitusta koskevat säännökset muutettaisiin koskemaan eduskunnan 17 päivänä joulukuuta 1994 hyväksymässä laissa ympäristöhallinnosta tarkoitettua Suomen ympäristökeskusta. Lisäksi kemikaalilain 6 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että kuntien toiminnan ohjaus ja valvonta jaettaisiin lääninhallitusten ja alueellisten ympäristökeskusten kesken kummankin toimialan mukaisesti.

Kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemisen ja torjumisen ylin valvonta on lailla kemikaalilain muuttamisesta (1147/94) säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tehtäväksi. Tästä syystä ehdotetaan, että kemikaalilain 18 a §:ssä sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat toimivaltaisen viranomaisen tehtävät siirrettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä korjattaisiin lainsäädäntötekninen virhe. Kemikaalilain muuttamisesta aiheutuvat vaikutukset on selostettu hallituksen esityksessä eduskunnalle ympäristöhallintoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 241/94 vp.) ja hallituksen esityksessä eduskunnalle alkoholilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 119/94 vp.).

3. Asian valmistelu

Asia on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä. Asian valmisteluun on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriö.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995, jolloin ympäristöhallinnon uudistus tulee voimaan.

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 18 a §, 25 §:n 1 momentti, 26 §, 27 §:n 2 momentti, 28 §, 29 §:n 1 momentti, 42 §:n 1 ja 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 45 §:n 2 ja 3 momentti, 55 §:n 2 momentti ja 66 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti, 43 §:n 2 momentti, 45 §:n 2 ja 3 momentti ja 55 §:n 2 momentti 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1147/94), sekä 18 a § ja 42 §:n 1 ja 2 momentti 2 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa (720/94), seuraavasti:

5 §
Valvontaviranomaiset keskushallinnossa

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskeva ylin valvonta kuuluu:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta; sekä

2) Suomen ympäristökeskukselle kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta.


6 §
Alueelliset valvontaviranomaiset

Lääninhallitus ja alueellinen ympäristökeskus ohjaavat ja valvovat, kumpikin toimialallaan, kuntien toimintaa tämän lain säännösten noudattamisessa.


18 a §
Olemassa olevat aineet

Valmistajan ja maahantuojan tulee toimittaa tietoja olemassa olevista aineista sen mukaan kuin siitä säädetään olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) n:o 793/93. Neuvoston asetuksen 13 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset Suomessa ovat Suomen ympäristökeskus ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. Tarkemmat säännökset viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä annetaan asetuksella.

25 §
Hyväksyttämisvelvollisuus

Valmistajan tai maahantuojan on hankittava Suomen ympäristökeskuksen hyväksyminen kemikaalille (ennakkohyväksyminen), joka on tarkoitettu käytettäväksi:

1) puutavaran käsittelyyn suojamaan sitä haitallisten eliöiden aiheuttamalta pilaantumiselta tai tuholta (puunsuojauskemikaali); taikka

2) jäähdytys- ja kiertovesijärjestelmässä ehkäisemään haitallisten pieneliöiden kasvun aiheuttamaa limoittumista ja tukkeutumista tai selluloosamassan ja puupitoisen massan suojaamiseen haitallisten eliöiden aiheuttamalta pilaantumiselta ja tuholta (limantorjuntakemikaali).


26 §
Ilmoitusvelvollisuus

Jos puunsuojakemikaali on tarkoitettu käytettäväksi maalin tavoin, sitä saa valmistaa ja tuoda maahan ilman ennakkohyväksymistä. Tällaisen puunsuojakemikaalin valmistajan tai maahantuojan on tehtävä ilmoitus Suomen ympäristökeskukselle 45 vuorokautta ennen kuin kemikaali luovutetaan myyntiin tai otetaan käyttöön.

Suojauskemikaalia saa valmistaa ja luovuttaa ilman ennakkohyväksymistä, jos se on tarkoitettu yksinomaan maasta vietäväksi. Tällaisen suojauskemikaalin valmistuksesta on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle.

Vastaavasti saa ilman ennakkohyväksymistä tehdä suojauskemikaalilla kokeita sen ominaisuuksien, vaikutusten ja käyttökelpoisuuden selvittämiseksi. Tällaisista kokeista on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle, jollei kyseessä ole laboratoriokoe tai muu vastaava vähäinen koe.

27 §
Ennakkohyväksymisen edellytykset

Hyväksyessään suojauskemikaalin Suomen ympäristökeskus vahvistaa sen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeet. Hyväksymispäätökseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja ja ohjeita. Hyväksymispäätös voidaan antaa määräajaksi.

28 §
Ennakkohyväksymisen peruuttaminen

Suomen ympäristökeskus voi peruuttaa ennakkohyväksymisen tai muuttaa sen ehtoja, jos hyväksymispäätöksen jälkeen osoittautuu, että suojauskemikaali ei enää täytä 27 §:n 1 momentin mukaisia hyväksymisen edellytyksiä tai hyväksymispäätökseen liitettyjä ehtoja.

29 §
Ilmoituksen käsittely

Suomen ympäristökeskus voi 26 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan antaa terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tarvittavia määräyksiä ja ohjeita suojauskemikaalista.


42 §
Ilmoitusmenettely

Sen, joka vie maasta tässä laissa tarkoitettua kemikaalia, on annettava tietoja ilmoitettavasta kemikaalista sen mukaan kuin siitä säädetään tiettyjen vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) n:o 2455/92. Neuvoston asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Suomen ympäristökeskus. Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset edellä mainitun neuvoston asetuksen ja sen nojalla annettujen Euroopan yhteisöjen säännösten täytäntöönpanosta.

Joka luovuttaa maasta vietäväksi kemikaalia, josta ei ole annettava tietoja 1 momentin mukaisesti ja jonka käsittelystä on luovuttu terveyden tai ympäristön suojelemiseksi taikka jonka käsittely on kielletty tai sitä on tiukasti säännelty, on velvollinen ilmoittamaan kemikaalin viennistä Suomen ympäristökeskukselle. Asetuksella säädetään, mitä kemikaaleja ilmoitusmenettely koskee.


43 §
Kemikaalin käsittelyn kieltäminen

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torjuminen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi terveyshaittojen ja Suomen ympäristökeskus ympäristöhaittojen osalta tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista ja rajoituksista. Asia on tällöin viivytyksettä saatettava valtioneuvoston päätettäväksi.

45 §
Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä Suomen ympäristökeskus ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi määrätä kemikaalin markkinoille luovuttamisen kieltämisestä, palautusmenettelystä, aiheutuneesta vaarasta ilmoittamisesta tai määrätä, että kemikaali tehdään asianmukaisesti vaarattomaksi.

Jos kemikaalilain paikallinen valvontaviranomainen pitää välttämättömänä 1 momentin mukaisessa tapauksessa, että on ryhdyttävä 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, on valvontaviranomaisen tehtävä siitä aloite terveyshaittojen osalta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle ja ympäristöhaittojen osalta Suomen ympäristökeskukselle.

55 §
Muutoksenhaku

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tai Suomen ympäristökeskuksen määräämästä 43 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilapäisestä kiellosta tai rajoituksesta ei saa valittaa. Valvontaviranomaisen 51 §:n nojalla tekemästä uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erikseen valittaa.

66 §
Suojauskemikaalin ennakkohyväksyminen

Myrkkylain nojalla puutavaran suojausmyrkyksi julistettua kemikaalia saa edelleen luovuttaa ja käyttää ilman ennakkohyväksymistä tai 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta. Tällaisista puutavaran suojausmyrkyistä on muutoin voimassa mitä tässä laissa säädetään suojauskemikaaleista. Suomen ympäristökeskus voi kuitenkin vaatia tällaisen suojauskemikaalin uudelleen hyväksyttäväksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.


Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.