HE 345/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE. Valtion liikelaitoksena toimivan Valtion Korjaamon nimestä säädetään Valtion Korjaamosta annetussa laissa, minkä vuoksi nimen muuttaminen edellyttää lain tasoista säätelyä. Ehdotuksella ei ole nimenmuutoksen ohella mitään Valtion Korjaamon asemaan liittyviä vaikutuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtion Korjaamo perustettiin valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisena valtion liikelaitoksena 1 päivänä heinäkuuta 1994 voimaan tulleella Valtion Korjaamosta annetulla lailla (385/94). Liikelaitos muodostettiin pääosin tielaitoksen virastona hallitsemista korjaamoista. Korjaamon toimialana on erityisesti raskaiden työkoneiden korjaaminen. Valtion Korjaamo toimii avoimessa kilpailutilanteessa eikä sillä ole mitään suosituimmuusasemaa myöskään valtion konekaluston korjaamisessa.

Valtion Korjaamo on sittemmin toimialansa mukaisesti vakiinnuttanut käyttöönsä nimen RASKONE, jota se käyttää toiminimeä vastaavana nimenä liiketoiminnassaan. Nimi on rekisteröity Valtion Korjaamoa varten kommandiittiyhtiön nimiin kaupparekisteriin.

Koska Valtion Korjaamo nyttemmin toimii liiketoiminnassaan nimellä RASKONE ja se tunnetaan markkinoilla tuolla nimellä, mutta sillä ei valtion liikelaitoksena ole mahdollisuutta muuttaa ja rekisteröidä uutta nimeään osakeyhtiön tai muun yksityisoikeudellisen yhtiön tapaan, esityksessä ehdotetaan laissa säädetyn Valtion Korjaamon liikelaitosnimen muuttamista nimeksi RASKONE. Muutoksella osaltaan vältetään kahden nimen aiheuttamaa sekaannuksen vaaraa.

2. Esityksen vaikutukset

Nimenmuutoksella ei ole vaikutuksia Valtion Korjaamon asemaan valtion liikelaitoksena eikä muita hallinnollisia ja taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä liikenneministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion Korjaamosta annetussa laissa (385/94) tarkoitetun Valtion Korjaamon nimi muutetaan nimeksi RASKONE.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.