HE 339/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että lakia eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta muutettaisiin muodollisesti vastaamaan Euroopan unionin jäsenyydestä seuraavia Suomen velvoitteita. Laista tulisi tarkistaa sen soveltamisalaa koskevaa säännöstä sekä korvata salassapitovelvollisuutta koskevassa säännöksessä EFTAn valvontaviranomainen Euroopan yhteisöjen komissiolla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne

Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (183/93) on tullut voimaan vuoden 1994 alusta. Sen perustana on EY:n komission 25.6.1980 antama direktiivi jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta (80/723/ ETY), jota on osin tarkistettu 25.7.1985 annetulla direktiivillä (85/723/ETY). Sittemmin komissio on lisäksi täydentänyt direktiiviä 30.9.1993 antamallaan uudella direktiivimuutoksella (93/84/ETY).

Direktiivin tarkoituksena on ollut varmistaa komission mahdollisuudet valvoa, etteivät jäsenvaltiot myönnä yhteismarkkinoille sopimatonta tukea sen enempää yksityisille kuin julkisillekaan yrityksille. Direktiivin mukaisin järjestelyin pyritään tuomaan siinä tarkoitetut taloudelliset suhteet näkyviin siten, että valvonnan edellyttämä avoimuus (transparenssi) saavutetaan. EFTAn jäsenvaltioiden puolella nämä ETA-sopimukseen tietyin mukautuksin sisällytetyt direktiivit ovat edellyttäneet velvoitetta toimittaa niissä tarkoitettua tietoa EFTAn valvontaviranomaiselle.

Suomi liittyy Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta lukien. Liittymissopimuksen mukaisesti uudet jäsenvaltiot ovat velvolliset ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin muun muassa EY:n perustamissopimuksen mukaisesti annettujen direktiivien noudattamiseksi.

2. Ehdotetut muutokset

Edellä mainitun lain pääasiallisena tarkoituksena on ollut aikaansaada järjestely, jolla varmistetaan Suomen kyky asianmukaisesti hoitaa tiedonantovelvoitteensa, mikä on edellyttänyt muun muassa säännöksiä vastuuviranomaisen tiedonsaantioikeudesta sekä salassapitovelvollisuuden väistymisestä eräissä tapauksissa. Laki ja sitä täydentävä asetus (835/94) vastaavat hyvin pitkälle komission direktiiviä, joten tarvetta niiden yleiseen tarkistamiseen ei ole. Muutama muodollinen tarkistus lakiin on kuitenkin tarpeen tehdä.

Ensimmäinen näistä liittyy lain soveltamisalaan. Voimassa olevassa 1 §:ssä soveltamisala on määritelty ETA-sopimukseen viittaamalla. Suomen liittyessä jäseneksi Euroopan unioniin, ei tiedonantovelvoitetta voida enää perustaa ETA-sopimukseen. Velvoite perustuu suoraan EY:n perustamissopimuksen nojalla annettuun direktiiviin. Tämän johdosta ehdotetaan 1 §:n 1 momentista poistettavaksi viittaus ETA-sopimukseen.

Toinen Euroopan unionin jäsenyydestä seuraava muodollinen tarkistustarve liittyy lain 7 §:n 1 momenttiin. Sen mukaisesti muualla laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rajoittamatta asianomaisilla vastuuministeriöillä on oikeus antaa tiedonantovelvollisuuden rajoissa saamiaan tietoja EFTAn valvontaviranomaisen käytettäväksi. Kyseistä kohtaa on tarkistettava siten, että EFTAn valvontaviranomainen korvataan Euroopan yhteisöjen komissiolla, jolle laissa tarkoitettuja tietoja jatkossa on toimitettava.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksestä ei seuraa olennaisia muutoksia voimassa olevan lain soveltamiseen verrattuna.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa Suomen liittyttyä Euroopan unionin jäseneksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta 12 päivänä helmikuuta 1993 annetun lain (183/93) 1 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Valtion velvollisuudesta antaa Euroopan yhteisöjen komissiolle tietoja suomalaisten julkisyhteisöjen ja julkisten yritysten välisistä taloudellisista suhteista on voimassa, mitä tässä laissa säädetään.


7 §
Salassapitovelvollisuuden väistyminen

Sen estämättä, mitä muualla laissa salassapidosta säädetään, ministeriöillä tai niiden määräämillä viranomaisilla on oikeus saada julkisyhteisöiltä ja julkisilta yrityksiltä tässä laissa tarkoitettuja tietoja siten kuin 6 §:n 2 momentissa säädetään, ja asianomaisilla ministeriöillä on oikeus edelleen antaa tämän lain perusteella saamiaan tietoja Euroopan yhteisöjen komission käytettäväksi valtion tiedonantovelvollisuuden edellyttämässä laajuudessa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.