HE 333/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säätiölain muuttamisesta joulukuussa 1994 annetun lain 12 §:n 2 momentti. Eduskunta hyväksyi muutoksen 25 päivänä marraskuuta 1994. Momentti ehdotetaan kumottavaksi, koska se on ristiriidassa lokakuussa 1994 annettuun tilintarkastuslakiin liittyvän säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta annetun lain kanssa. Muutos on lainsäädäntötekninen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Säätiölain 12 §:ää muutettiin tilintarkastuslain (936/94) säätämisen yhteydessä annetulla lailla säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta (942/94). Säätiölain 12 §:ää muutettiin myös eduskunnan 25 päivänä marraskuuta 1994 hyväksymällä lailla säätiölain muuttamisesta, joka liittyi säätiöasioiden siirtämiseen oikeusministeriöstä patentti- ja rekisterihallitukseen. Molemmilla laeilla muutettiin säätiölain 12 §:ää sellaisena kuin se oli muutettuna 13 päivänä heinäkuuta 1964 ja 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetuilla laeilla (400/64 ja 349/87). Molemmat muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Näistä muutoksista aiheutuu säätiölain 12 §:ään ristiriita, joka ehdotetaan korjattavaksi tällä hallituksen esityksellä.

Hallituksen esityksessä tilintarkastuslaiksi (HE 295/1993 vp) hallitus ehdotti laajaa muutosta säätiölain 12 §:ään. Tilintarkastuslaki oli tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Koska säätiöasioiden siirto pyrittiin toteuttamaan tätä aikaisemmin, ehdotettiin siirtoa koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 93/1994 vp) lyhytaikaiseksi tarkoitettua muutosta säätiölain 12 §:ään. Suunnitellun aikataulun muututtua siten, että molempien hallituksen esitysten sisältämät säädökset tulevat voimaan samanaikaisesti 1 päivänä tammikuuta 1995, ei väliaikainen muutos säätiölain 12 §:ään enää olisi ollut tarpeellinen. Lisäksi säädökset tulivat hyväksytyiksi sellaisessa muodossa, että ne ovat keskenään teknisesti ristiriitaisia. Ristiriidalla ei kuitenkaan ole aineellista merkitystä.

Lakiteknisten epäselvyyksien vuoksi esityksessä ehdotetaan säätiölain muuttamisesta 13 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamista.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä korjataan lainsäädäntötekninen virhe. Esityksellä ei ole muita vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä.

4. Voimaantulo

Esitys sisältää säätiölain muuttamisesta annetun lain säätämisen yhteydessä syntyneen lainsäädäntöteknisen virheen oikaisun. Ehdotetun lain olisi tultava voimaan samaan aikaan kuin siinä tarkoitettu säätiölain muuttamisesta annettu laki.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

1.

Laki säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan säätiölain muuttamisesta päivänä joulukuuta 1994 annetun lain ( /94) 12 §:n 2 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.