HE 315/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta. Ehdotuksen mukaan laissa annetaan teknisiä määräyksiä ja standardeja koskevien ehdotusten ilmoitusmenettelyä ja voimaansaattamisen siirtämistä koskevat säännökset, joita Suomen liittyminen Euroopan unioniin edellyttää.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi. Lain voimaantulosta säädettäisiin asetuksella.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Teknisiä määräyksiä ja standardeja koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annettu neuvoston direktiivi (83/189/ETY) sisältää määräykset jäsenvaltioiden velvollisuudesta toimittaa luonnosteilla olevat tekniset määräykset ja standardit toisten jäsenvaltioiden ja komission tutkittavaksi, jotta näillä olisi mahdollisuus esittää huomioita määräysluonnosten mahdollisista kauppaa rajoittavista vaikutuksista.

Direktiivi 83/189/ETY sisältyi ETA-sopimukseen siten mukautettuna, että sen sisältö vastasi Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) perustamista koskevan konvention (jäljempänä EFTA-konventio) h-liitteessä kuvattua ilmoitusjärjestelmää. Järjestelmä saatettiin Suomessa voimaan teknisten määräysten, standardien ja suositusten valmistelun ilmoittamisesta ja niiden voimaansaattamisen siirtämisestä annetulla valtioneuvoston päätöksellä (877/88). Kyseisen valtioneuvoston päätöksen säädöspohjana on siten EFTA-konventio. Direktiivin 83/189/ETY liittäminen osaksi ETA-sopimusta ei edellyttänyt voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen muuttamista.

Direktiiviä 83/189/ETY on ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen muutettu direktiivillä 94/10/EY. Kyseinen muutos täsmentää direktiiviin 83/189/ETY sisältyviä määritelmiä ja laajentaa ilmoitusvelvollisuuden koskemaan myös taloudellisiin ohjauskeinoihin liittyviä teknisiä määräyksiä. Tehdyt muutokset tulevat voimaan Euroopan yhteisössä 1 päivänä heinäkuuta 1995. Direktiivin 94/10/EY liittämisestä osaksi ETA-sopimusta ei ole tehty ETA:n sekakomitean päätöstä.

Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi neuvoston direktiivi 83/189/ETY muutoksineen tulee kokonaisuudessaan Suomea sitovaksi. Tämä edellyttää voimassa olevaan valtioneuvoston päätökseen perustuvan kansallisen menettelyn muodollista ja sisällöllistä muuttamista. Tarvittavat muutokset on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa uudella säädöksellä, jossa nimenomaisesti viitataan asianomaiseen direktiiviin. Nyt ehdotetun lain 2 §:ssä annetaan valtuudet kansallisen menettelyn tarkempaan sääntelyyn valtioneuvoston päätöksellä.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia, henkilöstö- eikä organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi. Ehdotuksen mukaan lain voimaantulosta säädettäisiin asetuksella.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Teknisiä määräyksiä ja standardeja koskevien ehdotusten ilmoitusjärjestelmä

Viranomaisten ja standardointijärjestöjen on teknisiä määräyksiä ja standardeja valmistellessaan noudatettava teknisiä määräyksiä ja standardeja koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun neuvoston direktiivin (83/189/ETY) säännöksiä ehdotusten ilmoittamisesta ja niiden voimaansaattamisen siirtämisestä.

2 §
Tarkemmat määräykset

Valtioneuvosto antaa tarkempia määräyksiä 1 §:ssä tarkoitetun ilmoitusmenettelyn toimeenpanosta ja sitä koskevien säännösten soveltamisesta.

3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.


Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.