HE 314/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta. Ehdotuksen mukaan laissa annetaan sellaiset valtion tuen takaisinperintää ja ilmoitusmenettelyn järjestämistä koskevat säännökset, joita Suomen liittyminen Euroopan unioniin edellyttää.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi. Lain voimaantulosta säädettäisiin asetuksella.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (1507/93) 2 §:ssä on säännökset Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimus) tarkoitetun valtion tuen takaisinperinnästä ja ilmoitusmenettelyn järjestämisestä. Lain 2 §:n nojalla on annettu valtioneuvoston päätös ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista (1605/93).

Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi on tarpeen antaa vastaavat valtion tuen takaisinperintää ja ilmoitusmenettelyä koskevat säännökset, jotka perustuvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön määräyksiin. Tarve antaa uudet säännökset on siten ensisijaisesti tekninen.

Esityksen mukaisesti voitaisiin valtion tuki periä kokonaan tai osittain takaisin, jos komissio katsoo tuen olevan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan tai terästeollisuudelle myönnettävää tukea koskevista yhteisön säännöistä annetun komission päätöksen määräysten vastainen.

Valtioneuvosto antaisi tarkempia määräyksiä tuen ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia, henkilöstö- eikä organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi. Ehdotuksen mukaan lain voimaantulosta säädettäisiin asetuksella.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tuen takaisinperintää koskevat määräykset

Komission Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan tai terästeollisuudelle myönnettävää tukea koskevista yhteisön säännöistä annetun komission päätöksen (3855/91/EHTY) määräysten vastaiseksi toteama tuki voidaan komission päätöksen mukaisesti periä kokonaan tai osittain takaisin tuen saajalta.

2 §
Tarkemmat määräykset

Valtioneuvosto antaa tarkempia määräyksiä tuen ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista.

3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.


Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.