HE 308/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain (221/79) 1 §:n mukaan tuotannollista toimintaa harjoittavalle verovelvolliselle voidaan myöntää veronhuojennuksia tuotannollisen toiminnan rakenteen kehittämiseksi, työllisyyden säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä alueellisen kehityksen edistämiseksi. Veronhuojennuksia ei kuitenkaan voida myöntää tulon ja varallisuuden perusteella määrättävästä verosta eikä liikevaihtoverosta.

Valtioneuvosto voi hakemuksesta myöntää täydellisen tai osittaisen veronhuojennuksen, jos verovelvollinen perustaa uuden tuotannollista toimintaa harjoittavan teollisuuslaitoksen tai lisää tuotannollista toimintaa harjoittavan teollisuuslaitoksen tuotantokykyä. Tällaisen teollisuuslaitoksen tulisi merkittävällä tavalla edistää jonkin toimialan kehitystä ja työllisyyttä tai turvata valtakunnan jonkin alueen taloudellista kehitystä. Veronhuojennus voitaisiin myöntää vielä, jos se muusta syystä olisi yhteiskunnan kannalta erityisen tärkeää. Veronhuojennuksia myönnettäessä on lisäksi kiinnitettävä huomiota asianomaisen tuotantoalan toisten yritysten toimintaedellytysten jatkumiseen.

Lakia on muutettu vuonna 1988 siten, että lain nojalla on voitu myöntää veronhuojennuksia kalenterivuosilta 1979―1998 suoritettavista lain 1 §:ssä tarkoitetuista veroista.

Vuoden 1994 aikana ei ole ollut voimassa laissa tarkoitettuja valtioneuvoston päätöksellä myönnettäviä veronhuojennuksia.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) 61 artiklan mukaan, jollei sopimuksessa toisin määrätä, EY:n jäsenvaltion tai EFTA-valtion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotain yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu tämän sopimuksen toimintaan siltä osin kuin se vaikeuttaa sopimuspuolten välistä kauppaa. ETA-sopimuksen 14 artiklan mukaan sopimuspuolet eivät välittömästi tai välillisesti verota muista sopimuspuolista olevia tuotteita sisäisessä verotuksessaan ankarammin kuin ne välittömästi tai välillisesti verottavat samanlaisia kotimaisia tuotteita. Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 92 ja 95 artikla sisältävät asiallisesti samat säännökset kuin ETA-sopimuksen mainitut artiklat.

Lain nojalla annettavia valtioneuvoston päätöksiä voitaisiin pitää mainittujen säännösten vastaisina eikä lakia tämän johdosta nykyisessä tilanteessa tule soveltaa. Laki ehdotetaan tämän johdosta kumottavaksi.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista 23 päivänä helmikuuta 1979 annettu laki (221/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.