HE 274/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 §:n ja arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan arpajaislakia muutettavaksi siten, että Suomen Hippos ry saisi mahdollisuuden totopelin harjoittamiseen hevoskilpailujen yhteydessä myös ratojen ulkopuolella ja että Oy Veikkaus Ab saisi mahdollisuuden harjoittaa hevoskilpailujen tulosten arvaamiseen liittyvää ennakkovedonlyöntitoimintaa.

Arpajaisverolaki ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan arpajaislakiin ehdotettua muutosta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset
1.1. Vedonlyöntiä koskevat määräykset

Arpajaislain (491/65) 3 §:n 2 momentissa olevan säännöksen nojalla varojen hankkimiseksi urheilun ja liikuntakasvatuksen sekä tieteen, taiteen ja nuorisokasvatustyön tukemiseen voidaan sitä varten perustetulle kotimaiselle yhtiölle antaa lupa toimeenpanna vedonlyöntiä, joka liittyy urheilu- tai muiden kilpailujen tulosten arvaamiseen hevoskilpailuja lukuun ottamatta. Lain 3 §:n 5 momentin mukaan saadaan samaksi ajaksi myöntää vain yksi lupa. Luvan haltija on tällä hetkellä Oy Veikkaus Ab.

Arpajaislain 3 §:n 3 momentin mukaan muun vedonlyönnin kuin 2 momentissa tarkoitetun veikkauksen toimeenpanemiseen hevoskilpailuissa voidaan antaa lupa rekisteriin merkityille, Suomessa toimivien hevosjalostus-, ravi- ja ratsastusseurojen keskusjärjestöille varojen hankkimiseksi hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen. Lain 3 §:n 5 momentin mukaan tämäkin lupa saadaan myöntää samaksi ajaksi vain yhdelle. Luvan haltija on tällä hetkellä Suomen Hippos ry.

1.2. Hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen kehitysnäkymät

Hevoskasvatus- ja hevosjalostustyöllä on merkittävä asema luonnonläheisten harrastusmahdollisuuksien toteuttajana. Hevostalous on myös merkittävä työllistäjä.

Hevoskasvatus- ja hevosjalostustyön edellytykset ovat koko kuluneen vuosikymmenen ajan selvästi heikentyneet. Tämä on ollut seurausta totopelin laskevasta liikevaihdosta. Vuonna 1990 oli Suomen Hippos ry:n toimeenpanemien ratapelien myynti yhteensä 933,5 miljoonaa markkaa. Vuonna 1993 myynti oli enää 564 miljoonaa markkaa. Pelivaihto on vuonna 1994 pienentynyt edelleen.

Pelivaihdon laskun eräinä syinä voidaan pitää maassamme vallinnutta talouden laskusuhdannetta ja säädöksistä johtuvaa pelien tuotekehitysmahdollisuuksien vähäisyyttä.

Oy Veikkaus Ab toimeenpanee 65-nimistä veikkauspeliä, jossa veikkausten kohteena ovat Suomen Hippos ry:n toimeenpanemat ravikilpailut. Veikkausyhtiö on maksanut Suomen Hippos ry:lle korvausta pelikohteiden järjestämisestä. Nämä maksut eivät ole riittäneet kattamaan ratapelien liikevaihdon vähentymisestä johtuvaa tulojen pienentymistä.

Kotimaisen hevostalouden turvaamisessa on arpajaislain nojalla tapahtuva varainhankinta keskeisessä asemassa. Suomen Hippos ry on perinteisesti toimeenpannut radalla tapahtuvia hevoskilpailujen tulosten veikkauksia, totopelejä. Vuodesta 1992 se on toimeenpannut totopelejä myös radalta radalle. Pelaaja on voinut jättää panoksensa muullakin kuin kilpailun toimeenpanevalla raviradalla.

1.3. Ehdotukset

Hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen toimintaedellytysten parantamiseksi ehdotetaan arpajaislakia muutettavaksi siten, että hevoskilpailujen tuloksiin liittyvä ennakkovedonlyönti ja hevoskilpailujen yhteydessä tapahtuva ratojen ulkopuolinen totopelitoiminta sallittaisiin.

Radan ulkopuolinen totopeli toimeenpantaisiin lähinnä kahvila- ja ravintolaympäristössä. Tällöin pelaajat voisivat raviradan ulkopuolella, myös muulla paikkakunnalla, seurata tietoliikenneyhteyksien avulla radalta tapahtuvaa lähetystä. Näin tapahtumat välittyisivät pelaajille reaaliaikaisina. Koska atk-yhteyksien luominen edellyttää merkittävää taloudellista panostusta, olisi pelipisteiden avaaminen tarkoituksenmukaista vain riittävän väestöpohjan omaavilla alueilla.

Vetoja koskevat tiedot välitettäisiin atk:n avulla radan keskustietokoneeseen. Kone käsittelisi nämä sekä radalla pelatut vedot. Tiedot pelivaihdoista ja kertoimista välittyisivät jälleen tietoliikenneyhteyksien avulla radalta pelaajille. Voitot maksettaisiin vedonlyöntipisteestä tai Suomen Hippos ry:n toimipaikoista.

Oy Veikkaus Ab:llä on käytössään maanlaajuinen rahapelejä varten rakennettu atk-verkko, online-verkko, jota hyväksi käyttäen olisi mahdollista pelata myös hevoskohteisia ennakkovedonlyöntipelejä. Esityksen tarkoituksena on sallia eräiden hevoskohteisten vedonlyöntipelien toimeenpano myös Oy Veikkaus Ab:lle. Vedonlyönnin kohteena olisivat Suomen Hippos ry:n järjestämien ravikilpailujen ohella myös ulkomaiset ravikilpailut. Oy Veikkaus Ab maksaisi edelleen Suomen Hippos ry:lle korvausta pelikohteiden järjestämisestä.

Edellä selostetut ehdotukset toteutettaisiin muuttamalla arpajaislain 3 §:n 3 ja 4 momenttia. Jotta Oy Veikkaus Ab voisi toimeenpanna hevoskohteisia ennakkovedonlyöntipelejä, ehdotetaan 3 momentin 3 kohtaan lisättäväksi vedonlyönnin kohteeksi hevoskilpailut. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomen Hippos ry voisi toimeenpanna totopelejä hevoskilpailujen yhteydessä. Momentista ehdotetaan poistettavaksi vedonlyöntitoiminnan pelikohtaista ja alueellista rajausta tarkoittava ilmaisu ''Muun vedonlyönnin kuin 2 momentissa tarkoitetun veikkauksen toimeenpanemiseen hevoskilpailuissa ... . ''.

Suomen Hippos ry:n toimeenpanemien pelien yhteiseksi nimeksi ehdotetaan totopeliä. Nimi on puhekieleen vakiintunut ja kuvaa Oy Veikkaus Ab:n ja Suomen Hippos ry:n toimeenpanemien pelien eroa.

1.4. Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset ja määräykset vedonlyönti- ja totopelitoiminnasta on tarkoitus antaa asetuksella veikkausasetuksen muuttamisesta ja uudella totopeliasetuksella. Lisäksi valtioneuvoston antamiin lupiin sisällytettäisiin tarpeellisia ehtoja.

Arpajaislain 3 § ei sisältäisi eri pelimuotojen tai pelien määritelmiä. Yksinoikeudella sallittavien hevoskohteisten pelimuotojen määritelmät annettaisiin asetuksilla. Asetuksilla säädettäisiin, että sisäasiainministeriö vahvistaisi pelisäännöt. Tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että eri yhteisöjen toimeenpanemat pelit eivät muodostu samanlaisiksi. Asetuksilla myös täsmennettäisiin kilpailujen lopputuloksen arpomista koskevia määräyksiä.

Voimassa oleva vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa annettu asetus (122/66) on eräiden termien ja valtionapuja koskevien määräysten osalta vanhentunut. Pelivaihdosta luvan saajalle, pelaajille ja valtiolle tulevaa osuutta koskevat määräykset olisi tarkoituksenmukaisempaa antaa toimiluvassa. Koska nämä ja edellä selostetut muutokset koskisivat lähes kaikkia asetuksen pykäliä, annettaisiin muutoksia koskevat säännökset uudella totopeliasetuksella.

1.5. Arpajaisverolaki

Koska arpajaisverolakiin (552/92) ei nyt sisälly arpajaislain 3 §:n 4 momenttiin ehdotettua totopelin käsitettä, ehdotetaan arpajaisverolain 2 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 2 momenttia muutettavaksi siten, että ne vastaavat arpajaislakiin ehdotettua muutosta.

2. Taloudelliset vaikutukset

Esityksestä ei aiheudu valtiolle hallinnollisia tai muitakaan kustannuksia. Suomen Hippos ry:n toimeenpaneman totopelin liikevaihdon on arvioitu lisääntyvän 100 miljoonaa markkaa, josta valtiolle arpajaisverona kertyvä määrä olisi 5 miljoonaa markkaa ja maa- ja metsätalousministeriölle tilitettävä määrä 4 miljoonaa markkaa. Luvan saajan osuus olisi 16 miljoonaa markkaa.

Oy Veikkaus Ab:n vedonlyöntitoiminnan liikevaihdon on arvioitu kasvavan 40 miljoonaa markkaa. Arpajaisverona valtiolle kertyvä määrä kasvaisi 2 miljoonaa markkaa ja ylijäämä 5 miljoonaa markkaa. Oy Veikkaus Ab:n hevoskohteisten pelien myynnin yhteismääräksi on arvioitu 300 miljoonaa markkaa.

3. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista

Euroopan unionissa (EU) ei ole annettu rahapelitoimintaa koskevia normeja. Myöskään Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimus) ei ole rahapelitoimintaa koskevia määräyksiä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut joitakin rahapelitoimintaa koskevia ratkaisuja. Tärkeänä rahapelitoiminnan asemaa koskevana ratkaisuna pidetään tuomioistuimen 24 päivänä maaliskuuta 1994 antamaa ratkaisua tapauksessa 275/92 (Iso-Britannian tullilaitos vs. Gerhart ja Jörg Schindler). Suomi on ETA-sopimuksen kautta sidottu ratkaisuun.

Päätöksessä todetaan, että rahapelitoiminnat, joilla jutussa on tarkoitettu vaikutukseltaan laajoja arpajaisia, ovat Rooman sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia palveluita. Kansalliset oikeussäännökset, jotka kieltävät arpajaisten toteuttamisen yhdessä jäsenmaassa, merkitsevät palvelujen vapaan liikkumisen rajoittamista. Tuomioistuin toteaa kuitenkin palvelujen vapaan liikkumisen rajoitusten olevan oikeutettuja sosiaalipoliittisten sekä vilpin ja väärinkäytösten ehkäisemiseen liittyvien näkökohtien nojalla. Kansalliset säännökset eivät saa kuitenkaan olla luonteeltaan syrjiviä.

Arpajaislainsäädäntömme perusperiaate, jonka mukaan rahapelit ovat sallittuja vain yksinoikeudella varojen hankkimiseksi aatteellisten ja sosiaalisten tarkoitusten edistämiseen, ei ole ristiriidassa sanotun ratkaisun kanssa. Ehdotetut uudistukset eivät muodosta kiellettyjä kilpailunrajoituksia, koska pelit ovat muodoiltaan erilaisia ja niiden toimeenpanotavat poikkeavat toisistaan siten, ettei synny kilpailutilannetta luvan haltijoiden välille. Järjestelyllä ei olisi vaikutusta rahapelitoiminnan tuotonjakoperiaatteisiin. Yksinoikeudella rahapelejä järjestävien yhteisöjen tuotot käytettäisiin edelleen täysimääräisesti hyväntekeväisyyteen ja aatteellisiin tarkoituksiin.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sisäasianministeriössä ja se perustuu sisäasiainministeriön asettaman rahapelitoimikunnan ehdotukseen. Ehdotus on valmisteltu rahapelitoimikunnassa erilliskysymyksenä ennen toimikunnan mietinnön valmistumista.

Esityksestä on pyydetty lausunnot opetusministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä ja valtiovarainministeriöltä sekä Oy Veikkaus Ab:ltä ja Suomen Hippos ry:ltä.

5. Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491/65) 3 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 3 momentti,

sellaisena kuin ne ovat 3 §:n 2 momentin 3 kohta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1289/92) ja 3 §:n 3 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (813/81), seuraavasti:

3 §

Varojen hankkimiseksi urheilun ja liikuntakasvatuksen sekä tieteen, taiteen ja nuorisokasvatustyön tukemiseen voidaan sitä varten perustetulle kotimaiselle yhtiölle antaa lupa:

3) toimeenpanna ennakolta vedonlyöntiä, joka liittyy urheilu- ja hevoskilpailujen sekä muiden kilpailujen tulosten arvaamiseen.

Varojen hankkimiseksi Suomessa tapahtuvan hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen voidaan Suomessa toimivalle raviurheilun ja hevosjalostuksen keskusjärjestölle antaa lupa toimeenpanna hevoskilpailujen yhteydessä totopelejä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


2.

Laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/92) 2 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti seuraavasti:

2 §

Arpajaisilla tarkoitetaan:

1) arpajaislainsäädännössä tarkoitettuja tavara- ja raha-arpajaisia, bingopeliä, veikkausta, vedonlyöntiä ja totopeliä sekä sellaisten peliautomaattien, pelien ja pelilaitteiden pitämistä, joista voi voittona saada rahaa tavaraa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä;


Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan arpojen myynnistä kertynyttä kokonaistuloa ja arvontaan, veikkaukseen, vedonlyöntiin sekä totopeliin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää. Peliautomaattien, pelien ja pelilaitteiden tuotolla tarkoitetaan rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.