HE 263/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakauslain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laissa säädettyä teknillisen tarkastuskeskuksen oikeutta antaa velvoittavia normeja mittaamisvälineiden vakaamisesta ja mittaamisvälineiden sallituista virherajoista. Teknillisen tarkastustoiminnan kehittämisestä annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti edellä mainittu oikeus antaa velvoittavia normeja ehdotetaan siirrettäväksi kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Lisäksi esityksessä on siirtymäsäännösehdotukset teknillisen tarkastuskeskuksen antamien määräysten voimassaololle.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annettu laki (219/65), sittemmin vakauslaki muutoksella (1157/93), antaa teknilliselle tarkastuskeskukselle oikeuden määräysten antamiseen koskien mittaamisvälineiden teknillisiä vaatimuksia. Valtioneuvosto on kuitenkin 3 päivänä joulukuuta 1992 antanut periaatepäätöksen, että ministeriöitä alemmilta viranomaisilta poistetaan pääsääntöisesti oikeus antaa velvoittavia normeja ja nämä alemmalta tasolta annetut normit siirretään ministeriön päätöksiksi, mikäli ne pidetään voimassa.

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan muutettavaksi lain 14 § siten, että teknillisen tarkastuskeskuksen sijasta kauppa- ja teollisuusministeriö määräisi virherajat eli mittaamisvälineiden suurimmat sallitut poikkeamat.

Samoin ehdotetaan muutettavaksi lain 19 §:n 2 momentti siten, että teknillisen tarkastuskeskuksen sijasta kauppa- ja teollisuusministeriö antaisi 1 momentin nojalla annettua asetusta tarkentavia määräyksiä vaattavista mittaamisvälineistä ja niiden käytöstä sekä vakaamisen toimittamisesta.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitysluonnos valmisteltiin yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön ja teknillisen tarkastuskeskuksen kesken virkatyönä. Esityksen valmistelussa on otettu huomioon valtioneuvoston periaatepäätös teknillisen tarkastustoiminnan kehittämisestä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Lisäksi ehdotetaan siirtymäsäännös teknillisen tarkastuskeskuksen määräyksille siten, että ne olisivat voimassa toistaiseksi, kunnes kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki vakauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/65) 14 § ja 19 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (321/92) seuraavasti:

14 §

Virherajat eli ne näyttämien suurimmat sallitut poikkeamat oikeasta, jotka mittaamisvälineelle sallitaan käytettäessä sitä 1 §:ssä tarkoitettuun mittaamiseen, määrää kauppa- ja teollisuusministeriö ottaen huomioon kansainväliset suositukset.

19 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa tämän lain nojalla annettua asetusta tarkentavia määräyksiä niistä mittaamisvälineistä, jotka on vaattava, sekä vakaamisen toimittamisesta ja mittaamisvälineiden käytöstä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1994.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän lain voimaantuloa antamat TTK-määräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.


Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.